072 - 535 68 88 Uit in de regio VO C-theatervoorstelling in het Zuiderzeemuseum Tips voor een schone gft-rolemmer lepziekte bestrijden Waarom en hoe? Mededelingen van de afdeling Beheer Openbare Ruimte Telefoonnummer meldingen grofhuisafval Botulisme Start riolerings werkzaamheden Molenweg/Wilgenlaan en Schoutsenlaan Gemeentehuis vanaf 1 augustus a.s. voortaan op vrijdag eerder gesloten Adressen Heiloo In de zomer kan groente-, fruit- en tuinafval stank veroorzaken. Vooral vochtig GFT-afval gaat rotten en veroorzaakt stank. Door te voorkomen dat het afval (te) vochtig is, kan de stankoverlast beperkt worden. Juist in warme periodes kunnen uit de groene rolcontainer soms maden kruipen. Ze komen uit de bak als ze op zoek gaan naar een droog, rustig plekje voor hun gedaanteverwis seling tot vlieg. Enkele tips om stankoverlast te voorkomen: Gooi geen nat afval in de container, maar laat het zoveel mogelijk uitlekken en/of opdrogen. Verpak in de zomer vlees- en visresten in een oude krant en deponeer deze in de rolcontainer die als eerste opgehaald wordt. Zorg en/oor dat de rolemmer schoon blijft, vooral in de zomermaanden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een eierdoos op de bodem of een papieren zak in de emmer. Na het legen kunt u de container met water, eventueel met groene zeep of zgn. rolemmerfrismaar zeker niet met bleekwater, schoonmaken! Achterblijvend bleekwater doodt de bacteriën die juist hard nodig zijn voor de verwerking van GFT-afval tot compost. Zet de container zoveel mogelijk in de schaduw en houdt deze gesloten. bij de Afvalbrengplaats van de gemeente Heiloo, Rosendaal 2 (hoek Kanaalweg), De openingstijden van de Afvalbrengplaats zijn: maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 16:00 uur en zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur. Als u afval komt brengen bij de Afvalbrengplaats, dan kunnen de medewer kers naar uw legitimatie vragen. Meer informatie Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Beheer en Ruimte, tel. 072 - 535 68 68. Drie keer per jaar worden de groene rolem- mers schoongemaakt (zie hiervoor de ophaal- kalender reiniging 1999). De eerstvolgende schoonmaakbeurt voor de groene rolemmers is in week 32. Wanneer u bij terugkomst van vakantie extra veel tuinafval heeft, kunt u dit gratis afleveren Plaatsen 4 noodlokalen aan De Hoefsmid (art. 17 Wet R.O.) Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij voornemens zijn om op grond van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor een instandhoudingstermijn van maximaal 5 jaar vrijstelling te verlenen van de voorschriften van het ter plaatse gel dende bestemmingsplan "Zuid-Oost I" van wege het voornemen een bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van vier noodloka len op een perceel grond ten westen van het bedrijf Erkamp Beheer bv aan De Hoefsmid. Eén en ander om te voorzien in de acute huisvestingsbehoefte van de openbare basis school Meander en de RK basisschool Paulus in Ypestein. Ter inzage Het plan van het gemeentebestuur van Heiloo ligt met de daarbij behorende stukken vanaf donderdag 22 juli 1999 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling VROM. Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en iedere maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak, nr. 072 - 535 67 47). Indienen van bedenkingen Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder tegen dit voornemen om tijde lijk vrijstelling te verlenen schriftelijk beden kingen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Waarom? lepziekte is een besmettelijke ziekte, die via de iepenspintkever verspreid wordt. Deze iepenspintkever leeft tussen de schors en de stam van een levende of een dode iep. Om de iep niet te laten uitsterven uit het bomen- bestand is het van groot belang, dat zodra er een zieke iep geconstateerd wordt, deze wordt verwijderd. Dit geldt voor zowel particu liere als gemeentelijke iepen. Om een ramp zalig uitsterven van de meest Hollandse boom te voorkomen doet het gemeentebestuur een dringend beroep op een iedere burger een zieke iep bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte op te geven. Hoe? Hoe gaan we om met een zieke iep? Wanneer het gaat om melding van een zieke iep op particulier terrein, dan krijgt de eige naar een brief. Van de eigenaar wordt ver wacht, dat hij/zij de boom binnen twee weken kapt. Ook moet de stam van de schors wor den ontdaan (geschild), waarna de schors in de groene rolemmer kan worden gedaan. Niet geschilde iepen vormen een ideale broedplaats voor de iepenspintkever. Het schillen is van groot belang, omdat larven op een geschilde iep niet kunnen leven. Wat kunt u zelf doen Om te zorgen dat zo min mogelijk iepen ver loren gaan is uw hulp nodig. Reageer snel en adequaat bij het signaleren van een zieke iep en wanneer u een brief ontvangtdat u een zieke iep in uw tuin heeft staan. Binnen twee weken nadat u een brief hebt ontvangen moet de zieke iep verwijderd en geschild zijn. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, tel. 072 - 535 68 68. Openingstijden Afvalbrengplaats De Afvalbrengplaats aan het Rosendaal 2 is geopend van maandag tot en met vrijdag tus sen 08.00 en 16.00 uur en iedere zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur. Legitimatie De Afvalbrengplaats aan het Rosendaal is alleen bedoeld voor inwoners van Heiloo. Medewerkers kunnen daarom om uw legiti matie (lees: paspoort, rijbewijs of identiteits kaart) vragen. Wat kunt u NIET bij de Afvalbrengplaats kwijt? Niet alle materialen kunt u bij de Afvalbrengplaats aan het Rosendaal kwijt. Voor bijvoorbeeld bielzen, autobanden en bouw- en sloopafval kunt u terecht bij de stortplaats van GP Groot, Boekelermeerdijk 13A te Alkmaar. Deze stortplaats is iedere eer ste zaterdag van de maand tussen 09.00 en 11.30 uur geopend. Grofhuisafval Voor meldingen van grofhuisafval kunt u van maandag tot en met woensdag tussen 08.00 en 12.00 uur telefonisch contact opnemen met nr. 072 - 535 68 88. Meer informatie Voor meer informatie of algemene vragen over klein onderhoud van het dorp kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, nr. 072 - 535 68 68. Wilt u grofhuisafval aanmelden, bel dan U kunt meldingen doorgeven van maandag tot en met woensdag tussen 08.00 en 12.00 uur. In een langdurige periode van warmte kunt u in of langs vijvers, vaarten, sloten en plassen, zieke of dode eenden of andere watervogels aantreffen. De kans is groot dat deze dieren zijn besmet met botulisme. Wat is Botulisme Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging die verlamming veroorzaakt. Elke dode water vogel of vis kan een bron van besmetting zijn en moet daarom snel en hygiënisch worden opgeruimd. Als besmette dieren blijven liggen, kan de ziekte zich al snel verspreiden onder andere watervogels en vissen. Zo kan een gezond heidsrisico ontstaan voor waterrecreanten, kinderen en andere dieren dan vissen en vogels, zoals bijvoorbeeld honden. Hoe kunt u helpen Waarschuw de gemeente als u verlamde of dode dieren vindt. Die zorgt er dan voor dat zieke vogels naar het asiel gaan en dat kada vers snel worden opgehaald en vernietigd. Zo kunt u helpen bij de bestrijding van botulisme. Meer informatie Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, tel. 072 - 535 68 68. Ingediende bouwaanvragen Burgemeester en wethouders maken bekend op grond van het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet, dat de hieronder vermelde bouwaanvragen zijn ingediend. In dit stadium is nog niet bekend of aan de verzoeken mee gewerkt kan worden. Eventuele bouwvergun ningen en voornemens om vrijstelling te ver lenen worden te zijner tijd gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid de bouw plannen in te zien en eventuele bezwaren in te dienen. De Kleine Kanne 13 - vergroten woning; De Brink 43 - vergroten woning; Breedelaan 23 - vergroten woning; Sandecamplaan 37 - vergroten woning; Het Bleekveld 21 - vergroten woning; Vijverlaan 47 - vergroten woning; Commandeurslaan 12 - vergroten woning; Tuinenhof 8 - vergroten woning; Werkendelslaan 20 - vergroten woning; Groot Barlaken 39 - plaatsen dakopbouw; Schuine Hondsbosschelaan 33 - vergroten woning; W.J. Hofdijkweg 24 - vergroten woning; Het Zandstuk 19 - vergroten woning. Op maandag 23 augustus 1999 (week 34) starten de rioleringswerkzaamheden in de Molenweg, Wilgenlaan en Schoutslaan. Het opbreken van het asfalt wordt waarschijnlijk op donderdag 26 en vrijdag 27 augustus uit gevoerd. Dit betekent, dat tijdens de frees werkzaamheden de inritten niet toegankelijk zijn. Na het verwijderen van het asfalt kunt u wel over de fundatielaag rijden. Gedurende de graafwerkzaamheden, die nodig zijn voor het vervangen van het riool, zijn de aangrenzende inritten voor een paar dagen niet toegankelijk. De betrokken bewo ners worden kort voor het begin van de graaf werkzaamheden nogmaals door de aannemer geïnformeerd. Meer informatie Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de heer P.B. Cornelissen van het Ingenieursbureau, nr. 072 - 535 6 7 64. Met ingang van 1 augustus a.s. is het gemeentehuis voortaan iedere vrijdag om 16.00 uur gesloten in plaats van om 16.30 uur. Ook telefonisch is het gemeentehuis vanaf die datum op de vrijdag tot 16.00 uur bereikbaar. Openingstijden gemeentehuis per 1 augustus 1999 Van maandag tot en met donderdag tussen 08.00 en 12.30 uur en s middags op afspraak tot 16.30 uur. Vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en s middags op afspraak tot 16.00 uur. Iedere maandagavond is er avondopen stelling tussen 18.00 en 20.00 uur voor de afdelingen Burgerzaken, Welzijn en VROM, Bouw- en Woningtoezicht. Meer informatie Voor meer informatie kunt u telefonisch con tact opnemen met de afdeling Bestuurszaken, Voorlichting, tel. 072 - 535 66 41. Verleende bouwvergunning en geaccepteerde meldingen bouwvoornemen Door het college van burgemeester en wet houders zijn de hieronder vermelde bouwver gunningen verleend en meldingen postitief bevonden. De Driestal 21 - vergroten woning; Geestakker 45 - vernieuwen en vergroten dakkapel (achterzijde); Harrelaers 21 - plaatsen berging. Ter inzage Deze bouwvergunningen/meldingen liggen met de bijbehorende tekeningen en overige stukken ter inzage bij de afdeling VROM. Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en iedere maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak, nr. 072 - 535 67 37 of 535 67 38). Procedure Degene, die de bouwvergunning/melding bouwvoornemen heeft aangevraagd krijgt bericht van de afdeling VROM, wanneer de bouwvergunning gereed is en wat de kosten zijn. Pas nadat de bouwleges zijn betaald en de vergunning is ontvangen mag met de bouw worden begonnen. Het begin van de bouwwerk zaamheden moet nog wel tevoren bij de afdeling VROM worden gemeld. Dit kan telefonisch onder de nrs. 072 - 535 67 37 of 535 67 38. Indienen van bezwaar Als u het niet eens bent met het besluit tot het verlenen van een bouwvergunning of het accepteren van een melding, dan kunt u hier tegen binnen 6 weken na deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij bur gemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Wanneer u bezwaar maakt, kunt u ook om een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Nadere informatie over de mogelijkheden om bezwa ren in te dienen of een voorlopige voorzie ning te vragen kunt u inwinnen bij de afde ling VROM. Nieuw bouwplan Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij voornemens zijn een bouw vergunning te verlenen aan de heer J.F.P. Wagenvoort te Heerhugowaard voor het vergroten van de woning op het perceel Bergeonstraat 5. Ter inzage Het ontwerpbesluit ligt met het bouwplan en de daarbij behorende stukken vanaf donder dag 22 juli 1999 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling VROM. Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur alsmede iedere maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak, nr. 072-535 67 47). Indienen van bedenkingen Gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen kan een ieder tegen het voor nemen om voor bovenvermeld bouwplan vrij stelling te verlenen van de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan schriftelijk bedenkingen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethou ders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Raadhuisplein I Pb. I I850 AA Tel. Afd. Voorlichting 5356641. Gemeentehuis is open van 8.00 tot 12.30 uur Maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur, tel. 5356666. Informatierubriek ENKHUIZEN - Van 21 tot en met 31 juli is de voorstelling 'De Heeren Zeventien' te zien in het Zuiderzeemu seum te Enkhuizen. Het publiek krijgt bij deze theatervoorstelling een inter actieve, multimediale reis aangeboden rond Neerlands eerste multinational, de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). De presentatie vindt plaats in de historische entourage van de kapel in het buitenmuseum. Gasten kunnen geheel in stijl met de voorstelling dineren in Het Peperhuis, een voormalig VOC-pakhuis.Temidden van de rijke maaltijd voeren de toneel spelers dan ook enkele aktes op. Het theaterdiner begint om 18.30 uur en de reguliere voorstelling om 20.30 uur. Kaarten a f 15,- of f 57,50 (met diner) zijn uitsluitend verkrijgbaar via vooraf gaande reservering op tel. 0228-351135. Daarbij is een bezoek aan de VOC- expositie De Peperzolder in het bin nenmuseum inbegrepen. Een tastbaar bouwkundig bewijs van de VOC-historie in Enkhuizen is Het Peperhuis. Dit markante gebouw werd in 1625 gebouwd aan de Wierdijk voor de vermogende koopman en reder Pieter van Berensteyn. Hij gebruikte het pand als woonhuis, kantoor en pak huis. In 1682 werd het gebouwd door de Kamer Enkhuizen van de VOC in gebruik genomen. Op de begane grond is momenteel een rustiek museumres taurant gevestigd, terwijl een van de bovenliggende verdiepingen plaats biedt aan de presentatie De Peper zolder. Deze levendige expositie in het binnenmuseum toont de gang van zaken rond 1750 in dit voormalige VOC-pakhuis. Ook in Amsterdam, Hoorn, Delft, Rotterdam en Middel burg had de handelscompagnie vesti gingen. Vanuit deze steden werden Oost-Indiëvaarders tweemaal per jaar uitgerust voor de reis naar Batavia. Tientallen handelsposten in heel Azië werden zo bevoorraad met de nodige middelen voor het bewindvoerende apparaat. De retourvrachten bestonden onder andere uit thee, specerijen en porselein. In de theatervoorstelling wordt het publiek actief teruggevoerd in dit deel van de Nederlandse geschiedenis. Ze maken een eigentijdse aandeelhou dersvergadering mee en tekenen het receptieboek. De gastheren van het organisatiebureau Brandaris en Van Hooydonk komen met het initiatief tot de oprichting van een eigentijds Hollandsche VOC-groep. Een nieuwe onderneming, die het Nederlands erf goed in de Oost wenst te exploiteren als toeristische trekpleister. Met tekst, muziek, diaprogramma's, poppenspel en dans presenteert de groep haar com merciële plannen. Plots bevindt men zich aan boord van een VOC-schip en maakt men mee hoe Nederlanders koffieplantjes stelen en een theecere monie beleven bij een gheisha op Decima (de Hollandse handelspost in. Japan). In de epiloog geeft de Hol landsche VOC-Groep haar gasten inzicht in de winstverwachtingen voor de komende jaren. De heren brengen een dronk uit op de nieuwe onderne ming een brengen een muzikaal eerbe toon aan de Verenigde Oostindische Compagnie. Na in het afgelopen jaar een serie suc cesvolle presentaties in Amsterdam en op Texel te hebben gehouden, trekt de VOC-karavaan deze zomer langs ver schillende historische musea en monu menten in de VOC-steden. Gedurende tien avonden is het Zuiderzeemuseum de locatie (21 tot en met 31 juli). Daarna zal de theatervoorstelling ook nog te zien zijn op historische locaties in Delft, op Texel, in Amsterdam en Rotterdam. Gemeente Heiloo Algemeen: tel. 5356666, fax 5356788. Woon-Zorgloket Voor aanvragen voor de WVG, huisves ting in een verzorgingshuis, zorgwo- ning, alarmering en warme maaltijden kunt u terecht in het gemeentehuis van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur, tel. bereikbaar op nummer 5356703. RIMA Regionale Instelling Maatschappelijke Dienstverlening, Slimpad 16, tel. 5330984. Spreekuren maandag, woens dag en vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur. Terminale Thuiszorg Vrijwilligersorganisatie, die belange loos de helpende hand wil bieden. Info: tel. 5334383,5334828 of 5338850. Telefonische Hulpdienst Voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereikbaar: tel. 5613614. Unie van Vrijwilligers Heiloo Info: I.G. Niessink, de Spanring 33 in Heiloo, tel. 5333332. Rode Kruis Heiloo Rode Kruisgebouw: Slimpad 16c, 1851 LB Heiloo, tel. 5333399. Secretariaat: H. Schneider, Laan van Frans 10,1851 SH Heiloo, tel. 5333258. De Zonnebloem Vereniging tot bevordering van het welzijn der zieken, van alle gezindten, voor bezoek thuis, ziekenhuis of ver pleeghuis. Secr. A. Hoedjes, Holleweg 119, Heiloo, tel. 5335268. Rolstoelbus Heiloo Dagelijks beschikbaar, inlichtingen en afspraken: tel. 5333695. Servicetaxi Noord-Kennemerland Elke dag beschikbaar van 9.00 tot 24.00 uur. Rijdt in alle gemeenten van Noord-Kennemerland. Iedereen kan van de taxi gebruik maken, in het bijzonder ouderen en gehandicapten. Minimaal een uur van tevoren bestel len, tel. 0900-8686. Stichting Ouderenwerk Heiloo Activiteiten en voorzieningen voor 55- plussers. Abraham du Bois-hof 2, 1852 EZ Heiloo, tel. 5331297. Alg. Ned. Bond voor Ouderen Belangenbehartiging voor 50-plussers. Elke dinsdag spreekuur van 14.00 tot 15.00 uur in het Trefpunt. Inlichtingen: secretariaat A.H. Eeken, Termijen 11, 1852 TA Heiloo, tel. 5333154. Kath. Bond van Ouderen Belangenbehartiging voor ouderen. Inlichtingen: mw. A. Schaap-Kamper (secr.), Rondelaan 46,1851 ZL Heiloo, tel. 5331134 of 5331458 toestel 13. Woningstichting Heiloo Kennemerstraatweg 380,1851 BK Hei loo, tel. 5338536. Technische dienst: tel. 5330430. Bereik baar op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur. Openbare Bibliotheek Heiloo Het Malevoort 13,1852 KZ te Heiloo, tel. 5330670. Openingstijden: Dinsdag 10.00-12.00,14.00-20.30 Woensdag 14.00-16.00 Donderdag 10.00-12.0014.00-20.30 Vrijdag 10.00-12.0014.00-20.30 Zaterdag gesloten Uitleenpost Ypestein (tot 12 jr) elke woensdag open van 14.00 tot 16.30 uur. Uitleenposten De Loet en Overkerck, ook bestemd voor oudere bewoners uit de omgeving, geopend op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 4