Duimen voor een wolkeloze dag Metius bereidt zich voor op zonsverduistering ERA Heiloo Wereldwijd brengt bezoek aan nieuwe fysiotherapie-afdeling rf r a i Verkoopplmeit? Broekman Jkma nvm Zwembad Het Baafje eert 40.000ste zwemmer NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN VAN DER BORDEN 3 5 10 0 0 LOKEEND REC Dé Hyg^heekwinkel 23 A P E L L A 4 AUGUSTUS 1999 jIOJ Drukkerij uitkijkpost bv 64e JAARGANG NO. 31 Curiosamarkt naar 't Loo Annemarie Kuster exposeert autobelettering reclameborden. Oosterzijweg 122 4 Heiloo Tel. 072-532 10 65 Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! Open huis Reddingsbrigade C- HACHMANG ïJCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 06-53576089/072-5338472 Geslaagd Kook verkoop Boomkwekerij G. Meijer Al meer dan 30 jaar Redactieacquisitie en administratie De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 e-mail uitkijkpost@wxs.nl Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) itfiilliif ■■mÉN De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo. Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Burgemeester en wethou ders van Heiloo hebben hun goedkeu ring gegeven aan het plan van organisa tiebureau Peter Delang uit Lutjewinkel om de antiek- en curiosamarkt, die elk jaar werd gehouden aan de Kapellaan, volgend jaar te verplaatsen naar de pleinen rondom 't Loo. De beschikbare ruimte aan de Kapellaan is volgens de organisator te beperkt en er is niet vol doende parkeergelegenheid. Het college van b en w stelde wel als voorwaarde dat Delang ook tot over eenstemming komt met het bestuur van de Witte Kerk over een ongestoorde kerkgang. Ook mag de dag dat de markt wordt gehouden (volgend jaar op 4 juni) niet vallen op een koopzon dag. Wat betreft het college is ook de sta tionsomgeving, als die gereconstrueerd is, nog steeds een optie om de markt naartoe te verplaatsen. HEILOO - Tot en met oktober vindt een expositie plaats van werk van Annemarie Kuster in de Hema in Hei loo. 'Elk wit vlak is voor mij een uitdaging met een voelbare spanning'. Met deze zin geeft Annemarie Kuster haar gedrevenheid aan om de geheimen van kleuren, vlakken en lijnen te ontdek ken en ze al tekenend en zoekend tot een spannend geheel te maken. In haar werk laat de kunstenares, die onlangs vanuit Brabant naar Egmond aan den Hoef verhuisde, de toeschou wer meekijken in haar gedachten- en gevoelswereld. Haar inspiratiebronnen zijn even veelzijdig als de materialen waarmee zij werkt. Collages zijn een onderdeel van haar werk. Annemarie Kuster heeft de Kunstaca demie in Arendonk (België) met succs doorlopen en daarnaast diverse cursus sen gevolgd. Momenteel is ze werk zaam bij schildersvereniging Doorwer ken en bij Crejat te A'lkmaar. De expo sitie is te zien in de koffieshop van de Hema, tijdens winkeluren. CASTRICUM - Vol verwachting zullen volgende week woensdag 11 augustus rond het middaguur vele, vele blikken naar de hemel gericht zijn. En zeker die van de ongeveer honderd leden van de Alkmaarse weer- en sterrenkundige vereniging Metius, woonachtig in Alk maar en omliggende gemeenten. Nu al duimen ze voor helder, onbewolkt weer om optimaal te kunnen genieten van de zonsverduistering (ook eclips ge noemd) die dan plaatsvindt, sinds veer tig jaar de eerste totale zonsverduiste ring in Europa. Tijdens de zonsverduistering wordt het op klaarlichte dag aardedonker in een ongeveer honderd kilometer brede baan, die loopt van de Atlantische Oceaan, dwars over centraal Europa tot de Golf van Bengalen. Het is het moment dat de maan tussen de zon en de aarde schuift en de zon helemaal bedekt. De brede baan is de schaduw van de maan op het aardoppervlak en wie in deze schaduwbaan staat, ziet een totale zonsverduistering. Bijzonder, aldus voorzitter Gerard Hoogeland van de sterrenkundige ver eniging. „Het gebeurt wel geregeld dat de maan tussen zon en aarde komt te staan. Alledrie deze hemellichamen bewegen namelijk, de maan draait om de aarde en de aarde draait op haar beurt weer om de zon. Maar het ge beurt niet vaak dat ze alledrie precies op één lijn staan en de zon helemaal wordt bedekt, zodat een complete ver duistering optreedt." Totaliteitszone Het is opletten geblazen als je niets wilt missen. Want omdat de maan in bewe ging is (de schaduw verplaatst zich met een snelheid van zo'n 1800 km per uur over de aarde) is de tijd dat de verduis tering te zien is maar kort: van enkele tientallen seconden tot ongeveer twee minuten, afhankelijk van de plaats waar je staat. „Op de middellijn van de schaduwbaan die de maan op de aarde werpt, de totaliteitszone, is de verduis tering compleet en duurt 'ie het langst," legt Hoogeland uit. „Maar daarvoor moet je wel op reis, naar bijvoorbeeld Engeland, Frankrijk, Duitsland, Hon- Mascotte Mode Geesterduin 54 Castricum Mascotte Mode Stationsweg 85 Heiloo VERKOCHT A K E L A A R Jan Deugd van Weer- en Sterrenkundige Vereniging Metius inspecteert, in afwachting van de zonsverduistering, alvast de telescoop in de sterrenwacht. (Fotostudio Starfield) Kennemerstraatweg 125-1851 8C-HEIL00 tel. 072 5320322 garije, Roemenië, Bulgarije of Turkije. In Torgny in het zuiden van België duurt de verduistering ook bijna twee minuten. In Nederland wordt de zon voor ruim 90 procent afgedekt, in Maastricht het meest. Het wordt in ons land wel donkerder dan normaal, maar allerlei verschijnselen die bij een com plete eclips horen, zoals purperen licht vlekken die langs de zon omhoog schie ten, zijn hier waarschijnlijk niet te zien." In het verleden zijn leden van Metius, dat 54 jaar geleden werd opgericht als Alkmaarse afdeling van de Neder landse Vereniging voor Weer- en Ster renkunde, wel eens gezamenlijk met een 'astronomische expeditie' naar plaatsen in Europa afgereisd om een eclips waar te nemen, zoals in 1954 naar Zweden en in '61 in voormalig Joego slavië. Dit keer is het een meer indivi duele aangelegenheid: diverse leden hebben een vakantiebestemming geko zen in of bij de totaliteitszone. HEILOO - Het project van het Plat form Heiloo Wereldwijd om geld in te zamelen voor de bouw van een afdeling fysiotherapie in het ziekenhuis in het Poolse Swietochlowice kan geslaagd genoemd worden. Dat was vorige week de conclusie van een kleine delegatie van het platform. Ze haalden in Swie tochlowice negentien Poolse kinderen op die momenteel voor een vakantie in Heiloo en omgeving verblijven en maakten meteen van de gelegenheid gebruik om een bezoek te brengen aan de nieuwe fysiotherapieafdeling die in middels geopend is. Enkele leden van het platform werden ontvangen in het ziekenhuis en rondge leid door het hoofd van de nieuwe af deling, mevrouw Kies. „Het eerste wat opviel was de heldere, lichte en vrien delijke uitstraling van de afdeling," al dus Jan Rood van Heiloo Wereldwijd. „Dat heeft zonder twijfel een uitnodi gende werking op de patiënten die er revalideren." Op eigen benen De afdeling is 's morgens van 7.00 tot 10.00 uur geopend voor poliklinische behandeling, daarna voor revalidatie en reactivering van klinische patiënten. Er zijn een oefen- en een massageruim te, die zijn voorzien van redelijke appa ratuur en hulpmiddelen. Door deskun dige fysiotherapeuten worden patiën ten geholpen om zo snel mogelijk weer op eigen benen te staan. Met de nieuwe revalidatieafdeling zullen naar ver wachting bovendien de opnameperiode en de totale wachtlijst van het zieken huis korter worden. Heiloo Wereldwijd hield de afgelopen tijd allerlei activiteiten ten bate van de fysiotherapie-afdeling. Door vele giften van bedrijven en particulieren en een gemeentelijke bijdrage werd in totaal een bedrag van f 35.000,- bijeenge bracht. Het geld werd overgemaakt naar dokter Miler, internist en begelei der van het project in Swietochlowice. In maart dit jaar is de verbouwing in het ziekenhuis gestart. Jan Rood constateert dat de afdeling meteen ook al een positieve uitwerking naar andere ziekenhuizen in Polen heeft. „Al diverse nieuwsgierige artsen en fysiotherapeuten van andere instel lingen zijn inmiddels komen kijken op de nieuwe afdeling in het ziekenhuis in Swietochlowice." Jan Rood probeert, onder begeleiding fysiotherapie-afdeling. van afdelingshoofd mevrouw Kies, de apparatuur nieuwe Sterrenwacht In elk geval zal verenigingslid Jan Deugd woensdag paraat zijn op de eigen sterrenwacht van Metius in de duinen bij Bakkum om het spektakel vast te leggen op elektronische foto's. Het koepeltje van de sterrenwacht, voorzien van een draai-inrichting om de opening naar verschillende kanten te kunnen richten, werd midden jaren '70 door de leden zelf gebouwd nadat de eerste sterrenwacht van de vereni ging op een voormalige Duitse bunker aan de Hoeverweg (tussen Alkmaar en Egmond aan den Hoef) was afgebro ken. Er in staan een flinke telescoop met volginrichting om bewegende zon, maan en sterren automatisch te kunnen volgen. Ook is er een scherm waarop beelden vanaf een wat kleinere teles coop, die buiten kan worden opgesteld, geprojecteerd kunnen worden. Elek tronische foto's kunnen sinds kort met een speciale camera en een computer in de sterrenwacht gemaakt worden. Hoogeland is er razend enthousiast over. „Zelf vind ik dat de waarnemin gen door een telescoop wel eens wat tegenvallen, hoewel we binnen de ver eniging wel een groep hebben die zich speciaal met dat aspect van de sterren kunde bezighoudt. Maar als je foto's maakt, bijvoorbeeld van kometen of sterrenbeelden, kun je met beeldbe werking op de computer prachtige plaatjes maken. In feite kijk je dan in het verleden, want het licht van de ster ren doet er honderden tot duizenden jaren over om de aarde te bereiken. Eigenlijk weet je dus niet eens zeker of datgene wat je nu ziet en fotografeert nog wel bestaat." Rationeel ingesteld Hoogeland rekent zichzelf tot de leden van Metius die vooral geïnteresseerd zijn in de theorie van de sterrenkunde. Verder zijn er ook leden die zich bezig houden met het samenstellen van het verenigingsblad Metius Magazine en mensen die hun aandacht richten op het ontwerpen en bouwen van instru menten en hulpapparatuur. Bestuurslid Wim Visser behoort ongetwijfeld tot die laatste groep. Hij maakt computer programma's voor de club, onder meer een programma waarmee de afbuiging van het licht onder invloed van de zwaartekracht berekend kan worden. Volgens Visser hebben de leden van Metius zeer uiteenlopende achtergron den. „Toch hebben de meesten wel eni ge kennis van exacte vakken als natuur kunde. Eigenlijk zijn het over het alge meen praktische, rationeel ingestelde mensen." Zelf raakte hij geïnteresseerd toen hij een aantal lezingen bijwoonde die de vereniging organiseert. „Jaarlijks vin den diverse lezingen plaats door beroeps- en gevestigde amateur-astro nomen in de Vrijheidskerk in Alkmaar over allerlei sterrenkundige- en weer- EGMOND - Vanavond, woensdag 4 augustus, houdt de Egmondse Red dingsbrigade vanaf 19.00 uur open huis in de hoofdpost bij het strand in Eg mond aan Zee, onder de vuurtoren. Op het strand staan reddingsmiddelen en worden demonstraties gegeven van het gebruik van een redlijn en het op pikken van drenkelingen met een red dingsboot. De hoofdpost kan be zichtigd worden en leden van de Red dingsbrigade geven informatie. kundige onderwerpen. Eens per jaar, in februari of maart, zijn er de landelijke sterrenkijkdagen waar de vereniging meestal ook aan mee doet. En het komende seizoen, vanaf 7 oktober, wordt door leden zelfs een basiscursus sterrenkunde bij de Volksuniversiteit Alkmaar gegeven." Voordat het zover is, wordt natuurlijk eerst de zonsverduistering door alle le den met veel interesse tegemoet gezien. „In Nederland vindt die plaats rond 12.25 uur, maar het is verstandig om in elk geval een half uurtje van tevoren alvast te kijken. Wel met een speciale eclipsbril," waarschuwt Ge rard Hoogeland. „Het licht van de zon is zo fel dat het het netvlies zwaar kan beschadigen." Wie meer informatie wil over Metius, de activiteiten en de cursus sterrenkun de, kan schrijven naar het secretariaat, Buwitsakker 6,1902 AM in Castricum. Informatie is ook te vinden op Internet: http://mypage/goplay.com/metius INSTALLATIEBEDRIJF - Badkamerinstallatie - Centrale verwarming - Dakbedekking - Loodgieterswerk Droonecampstraat 13 1851 TH Heiloo Telefoon 072-533 5ü 85 Werkplaats: Holleweg 19 ^gespecialiseerd in antieke vruchtenhouten tafels Engels antiek donker gepatineerde meubels Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte HEILOO - Plaatsgenoot Bas Tervoort is onlangs afgestudeerd aan de Ho geschool voor Economische Studies te Amsterdam, waar hij de opleiding Logistiek Management volgde. HEILOO - Op zaterdag 7 augustus houdt de Stichting Kook weer haar maandelijkse verkoop. U kunt dan van 10.00 tot 14.00 uur in het pand aan het Victoriepark 2 in Alkmaar allerlei tweedehands huisraad en kleding ko pen. De opbrengst wordt gebruikt om ontwikkelingsprojecten in de Derde Wereld te financieren. Over de maand mei bedroeg de opbrengst f 17.672,25. In augustus helpt Kook de lokale bevolking van een dorp in het middelgebergte van de Himalaya in Nepal met de bouw van twee klaslo kalen voor een basisschool. Wie nog bruikbare spullen heeft kan die afleve ren bij de familie de Boer, Schuine Hondsbosschelaan 2 in Heiloo, tel. 072- 5330086. Wie spullen wil laten ophalen, kan bellen met 072-5117891, op maan dag en woensdag van 9.00 tot 16.00 uur en op overige werkdagen van 15.30 tot 16.30 uur. RSGROEP Mevrouw Leemhuis ontvangt uit handen van wethouder Ernest ten Hacken de bloemen voor de veertigduizendste bezoeker van Het Baafje. (Fotostudio Starfield) ELA Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 7Met 4 kantoren actiefin de regio! (Alkmaar (2), Heiloo en Heerhugowaard) HEILOO - Alle records worden deze zomer gebroken bij zwembad Het Baafje. Afgelopen maandag werd de veertigduizendste bezoeker gehuldigd, eerder in het seizoen dan ooit tevoren. De bloemen werden door wethouder Ernest ten Hacken overhandigd aan mevrouw Leemhuis uit Castricum, die maandag met dochters Martise en Ce line en vriendin Saskia een verkoelen de duik kwam nemen in Het Baafje. Het zwembad is zeker niet onbekend bij moeder en dochters Leemhuis, maar het was dit seizoen de eerste keer dat ze naar het Heilooër openluchtbad to gen. En het zal waarschijnlijk niet de laatste keer zijn, want behalve bloemen ontvingen ze ook een vijftig baden- boekje. De verwachtingen bij Het Baafje zijn trouwens hoog gespannen: als alles mee zit wordt het record aantal bezoekers van 62.000 in 1997 dit jaar overtroffen. In elk geval heeft het zwembad mo menteel al meer bezoekers gehad dan vorig jaar in het hele seizoen, toen de teller op 42.716 bleef staan. Overigens is het zwembad niet met alle bezoekers even blij. Jaarlijks onder vindt Het Baafje overlast van nacht zwemmers, groepjes die, meestal in het weekend, 's nachts het zwembad bin nen komen en daar allerlei vernielin gen aanrichten en flinke geluidsover last voor omwonenden veroorzaken. De laatste tijd gebeurde dat steeds va ker en de gemeente besloot om de nodige maatregelen te treffen om dit te voorkomen. Vorige week werd de omheining rond het zwembad verstevigd en er werd een verbodsbord bij de entree geplaatst waarin duidelijk wordt gemaakt dat nachtzwemmers niet welkom zijn. De politiesurveillance in de omgeving van het zwembad is verscherpt en afgelo pen weekend was voor het eerst een slaapwaker aanwezig die de boel in de gaten houdt. Vanaf nu zal die zeer gere geld 's nachts toezicht houden. De resultaten van afgelopen weekend waren in elk geval bemoedigend: het zwembad bleef 's nachts leeg en over last bleef uit. Voer al uw bomen, heesters, vruchtbomen, leibomen, dakplatanen, rozen, vaste planten, haagplanten, vakkundig advies en een uniek groot assortiment Bezoek onze kwekerij Westerweg 53 Heilooërbos, tel. 072 512 89 36 OMDAT'IEDER VAARWEL EEN BIJZONDERE IS Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veef-Stoop Tel: 072 - 532 03 45

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1