V -#8Élife Plannen voor terrein PC Willibrord als 'zorg-landgoed in bossfeer' h a l *c ri ie" De Witte Kerk gaat op de Franse toer i ERA Poolse kinderen vermaken zich opperbest in Heiloo 1 krant A taxatie nodig? Broekman r ■G KMA NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN 4^ VAN DER BORDEN 072-5351000 Dé Hyö|Jheekwinkel LOKEEND RECJ LAME Wr X* Redactieacquisitie en administratie JDrukkerij uitkijkpost bv 64e JAARGANG NO. 32 11 AUGUSTUS 1999 5 Tweede politiesurveillant in Heiloo Dierenbescherming geeft vakantiebrochure uit V /v VéS Tuintrip Groei en Bloei Zomerzangdienst NVM Boomkwekerij G. Meijer Al meer dan 30 jaar VERKOCHT Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEIL00 tel. 072 5320322 autobelettering reclameborden. Oosterzijweg 122 Heiloo Tel. 072-532 10 65 IVN-excursie Heilooërbos Kindervakantieclub Regio Noord~ Kennemeriand De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon:072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 e-mail uitkijkpost@wxs.nl Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! a Geen Uitkijkpost ontvangen Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) HEILOO - Vanaf 4 september komt er in Heiloo een tweede politiesurveillant bij. Hiermee geeft de gemeente uitvoe ring aan de nota Integraal Veiligheids beleid 1997-2001. De tweede surveil lant zou oorspronkelijk in 2000 worden aangesteld, maar doordat er al afspra ken waren gemaakt tussen gemeente en politiedistrict kon dit eerder gebeu ren. De gemeente Heiloo wil de veiligheid in de gemeente vergroten, onder meer door het politietoezicht uit te breiden. De politiesterkte in de gemeente is nog onvoldoende. De eerste surveillant werd april vorig jaar aangesteld. Hoofdtaak van de politiesurveillanten is het toezicht houden op plaatsen die gevoelig zijn voor overlast en vandalis me en het uitvoeren van controles op parkeren, fietsverlichting en alcoholge bruik. Een politiesurveillant kan voor zijn taakgebied wel bekeuringen geven, maar bezit geen vuurwapen. De beide politiesurveillanten werken 32 uur per week. REGIO - Elk jaar weer krijgt de Die renbescherming tijdens de vakantiepe riodes te maken met zwerfdieren en vondelingen. Daarom besloot de die renbescherming om een brochure sa men te stellen met allerlei tips over de verzorging van huisdieren tijdens de vakantie en adressen en telefoonnum mers van diervriendelijke pensions in de omgeving. Het doel van deze bro chure is om de vakantie voor baasjes en hun huisdieren zo aangenaam mogelijk te maken. Voor katten geldt bijvoorbeeld dat bij afwezigheid van de eigen baas toch veel dieren vermist raken, ondanks dat er een verzorger is. Om dit te voorkomen is het aan te raden dat de kat te allen tijde een chip (elektronische identifica tie) draagt of een tatoeage in de oren heeft, zodat de eigenaar gauw opge spoord kan worden. Ook over honden die meegaan op reis of die thuisblijven tijdens de vakantie van hun baas is informatie opgenomen in de folder. Verder wordt in de bro chure ook informatie verstrekt over dierenleed waar vakantiegangers mee te maken kunnen krijgen als ze naar een verre bestemming op vakantie gaan. Voorbeeld is het stierenvechten in Spanje. De Dierenbescherming vraagt mensen middels deze folder ook om hier niet naar toe te gaan en deze manier van vermaak te boycotten. Wie meer wil weten, kan de brochure aanvragen of ophalen bij de Dieren bescherming Castricum, Heiloo, Lim men en Akersloot, Obriglaan 51 in Hei loo, tel. 072-5337280. Ook bij de reisbu reaus is de brochure binnenkort te ver krijgen. van De zuidzijde (Fotostudio Star field) het Willibrord-terrein bij de Ypesteinerlaan: in beeld als toekomstige woningbouwlocatie. HEILOO - Groei en Bloei houdt op zaterdag 21 augustus een tuintrip naar Ada Hofman en Ton ter Linden per bus. Er zijn nog plaatsen vrij. De botanische vijvertuinen van Ada Hofman in Looze bestaan uit dertig tui nen met vijftig vijvers rondom drie gro te natuurvijvers. 's Middags wordt een bezoek gebracht aan de tuinen van kunstschilder Ton ter Linden jn Ruinen. Deze bijna dertig jaar oude tuinen zijn een begrip in de Europese tuinkunst. Kenmerkend zijn de hoog oprijzende borders. Bovendien zijn er prachtige waterpartijen, oude rozen, vele zitjes, een theeschenkerij en een vaste verkoopexpositie van de aquarellen van Ton ter Linden. Het diner tijdens deze^ excursie vindt plaats in Hoevelaken. De prijs voor leden van Groei en Bloei is f 95,-, niet-leden betalen f 120,- (in clusief entrees en diner). De touringcar vertrekt zaterdagmorgn om 7.30 uur bij station NS Heiloo. Voor inlichtingen kunt u bellen met Heieen Groot, tel. 072-5321033. EGMOND - Zondag 15 augustus is de tweede zomerzangdienst in de Her vormde kerk te Egmond aan Zee aan de Trompstraat. Aanvang is 19.30 uur. Deze keer is het thema van de liederen 'Hoop'. Iedereen is van harte welkom. Mascotte Mode Stationsweg 85 Heiloo Mascotte Mode Geesterduin 54 Castricum Cm f"IVJ\ |V - Badkamerinstallatie llML» I IIVIMIXI \J - Centrale verwarming - Dakbedekking INSTALLATIEBEDRIJF - Loodgieterswerk Droont?campstraat 13 1851 TH Heiloo Telefoon 072-533 50 85 Werkplaats: Holleweg 19 RSGROEP Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.; 072 5335330 'Met 4 kantoren actiefin de regio (Alkmaar (2), Heiloo en Heerhugowaard) Voor al uw bomen, heesters, vruchtbomen, leibomen, dakplatanen, rozen, vaste planten, haagplanten, vakkundig advies en een uniek groot assortiment Bezoek onze kwekerij Westerweg 53 Heilooërbos, tel. 072 512 89 36 HEILOO - Een groen, recreatief ter rein met wandel- en fietspaden, een open ruimte waar in de open lucht al lerlei activiteiten als exposities, mani festaties, toneel, concerten en boeken markten gehouden kunnen worden én plaats voor de bouw van woningen en kantoren. Kortom: een zorg-landgoed in bossfeer. Dat zijn de plannen van Bureau Alle Hosper' landschapsarchi tectuur en stedebouw, die worden be schreven in de ontwikkelingsvisie die het bureau in opdracht van Willibrord maakte voor het terrein van het psy chiatrisch centrum. Onlangs nam het college van burgemeester en wethou ders van Heiloo kennis van het plan en de commissie grondgebiedzaken buigt zich er op 16 september over in haar vergadering. De aanleiding voor een herinrichting van het terrein zijn de sloop van de paviljoens Vincentius en Cornelius, waarmee onlangs is begonnen, en de nieuwe vormen van en ideeën over de zorg voor psychiatrische patiënten die er inmiddels zijn. Zo kunnen steeds meer patiënten buiten de instelling wo nen in diverse woonvormen en bestaat er tegenwoordig het idee dat psychia trische centra meer onderdeel moeten gaan uitmaken van de 'gewone' maat schappij. Daarom zijn er in de ontwikkelingsvi sie vele elementen verwerkt die het ter rein een meer open karakter geven dan nu het geval is. Voorbeeld is onder meer de noordkant van het terrein langs de Kanaalweg, waar het plan het maken van doorzichten in de huidige dicht begroeide bosrand oppert door lage beplanting weg te halen. Het wan delpad met houtsnippers dat daar nu al langs loopt, zou uitgebreid kunnen worden over andere delen van het ter rein. Ook kan het talud langs de sloot flauwer worden gemaakt, in de hoop dat er verbindingen voor flora en fauna ontstaan met sloten in het gebied van landgoed Ter Coulster. Wandel- en fietsroutes en andere we gen om het terrein goed te ontsluiten maken een belangrijk onderdeel uit van de herinrichtingsplannen voor het terrein. Zo wordt onder andere een fiets- en wandelverbinding voorgesteld over het terrein tussen het landgoed Ter Coulster en Ypestein. De gemeente denkt dat deze wandelverbinding ook gebruikt kan worden om nieuw overleg te starten met de eigenaren van Ter Coulster over een route over dit land goed. Het activiteitencentrum, de sportzalen, het dierenpark, het voetbalveld en de tennisbanen worden genoemd als HEILOO - In de serie zomeravondcon certen in de Witte Kerk is altijd één. avond ingeruimd voor volksmuziek. In voorgaande jaren zijn onder meer de Roemeense, Joodse, Vlaamse en Finse volksmuziek aan bod geweest. Dit jaar staat de Franse muziek centraal, en wel het Franse chanson. Op vrijdag 13 au gustus voert Orkest Polytour de bezoe kers terug met accordeon, zang, contra bas, solo-gitaar en ritme-gitaar, onder leiding van accordeonist Jean-Pierre Guiran, naar de glorietijd van de Fran se chansons. Muziek en tekst zijn uit het leven gegrepen. Soms weemoedig, dan weer vrolijk en uitdagend. Jean-Pierre Gui ran brengt de valse musette weer tot leven. Daartussen klinken onverwacht de melodieën van Djongo Rheinhardt's zigeuner-jazz. Het geheel staat garant voor een feestelijke en luisterrijke avond, die voor sommigen een aange name kennismaking met deze Franse muziek zal betekenen en voor anderen een hernieuwde ontdekking van deze prachtige muziek. Orkest Polytour staat voor gedegen vakmanschap en geeft concerten land. in binnen- en buiten- Deze muzikale avond begint zoals gebruikelijk om 20.30 uur. De toe gangsprijs bedraagt f 12,50 (voor CJP, 65plus en kinderen tot en met 12 jaar f 10,-). Telefonisch bestellen van kaar ten kan op 072-5334804 of 5335852. Een concertdiner, met een drie gangen menu in restaurant De Loocatie en toe gang tot het concert kost f 47,50. Reser veren kan op tel. 5334804. openbare voorzieningen, die ook door anderen dan de bewoners van Willi brord gebruikt zouden kunnen worden, bijvoorbeeld door mensen uit Ypestein. Voor het dierenpark is er het idee om het beheer ervan in handen te geven van een onafhankelijke stichting, dat van de sportvelden zou geregeld moe ten worden door een vereniging of door de gemeente. Woningbouw In het plan zijn ook een aantal locaties opgenomen voor woningbouw. Als aan de zuidkant, bij de Ypesteinerlaan, een deel van de facilitaire gebouwen van Willibrord wordt gesloopt, ontstaat ruimte voor bebouwing. In het plan wordt gedacht aan zorgwoningen, waar door bewoners gebruik gemaakt kan worden van de voorzieningen van Wil librord. Als voorbeeld voor het type bebouwing zouden volgens het plan de bosvilla's uit Egelshoek kunnen die nen. De oostkant van het terrein, grenzend aan het Rosendaal, zou na een ver plaatsing van de kas en de agrarische dienst, geschikt zijn voor de bouw van kleinschalige kantoorgebouwen voor bijvoorbeeld notarissen en advocaten. De grote open ruimte die onstaat als de paviljoens Vincentius en Cornelius ges loopt zijn, zou puur een openbare func tie moeten krijgen. Er zou een rustige en voorname sfeer gecreëerd moeten worden met losse bomen in het gras en op een deels halfverharde ondergrond. Plannen voor kunstcollege Het was overigens nog even onzeker of de sloop van Vincentius wel door zou gaan. Kort geleden meldde zich een ini tiatiefnemer die in de gebouwen Vin centius en Cornelius een nieuwe voor opleiding voor de kunstacademie wilde vestigen. De gemeente stond positief tegenover het idee en heeft zelfs, in een poging om te bemiddelen, geprobeerd om de sloop van Vincentius uit te stel len door het sloopbedrijf als alternatief een ander karwei te geven. „Ons leek het een goede mogelijkheid om de leegstaande gebouwen van Willibrord te behouden," aldus directeur van de sector grondgebiedzaken J. Geerlings. PC Willibrord zag er echter weinig in. „Er hebben zich in de loop van de tijd al zoveel gegadigden gemeld met aller lei ideeën," aldus directeur H. de Bont van PC Willibrord. „Allemaal hebben ze zich uiteindelijk uit eigen beweging teruggetrokken vanwege de locatie, midden op het terrein van een psychia trische instelling. De plannen voor deze school zijn nog zo onduidelijk en onze ker. Er is bijvoorbeeld nog geen toe stemming van het ministerie om de opleiding te starten en er is ook nog geen subsidie toegezegd. Wij zijn niet van plan om daar op te gaan wachten." PC Willibrord legt het plan voor de herinrichting van het terrein voor alle belangstellenden ter inzage vanaf 21 september. Op 26 september houdt het psychiatrisch centrum een open dag, zodat iedereen kan bekijken hoe het gebouw en het terrein er momenteel uitzien. MAKELAAR Makelaars sinds 1933 Vol overgave wordt er geschilderd tijdens de creatieve middag. (Fotostudio Star field) Orkest Polytour. (foto Solo) HEILOO - Met grote ogen kijken ze naar de schaaltjes waar door medewer kers van de Hobbyfarm verf op wordt gegoten. Bij elke nieuwe kleur klinken bewonderende oh's en ah's uit de mon den van de negentien Poolse kinderen uit Swietochlowice, die momenteel va kantie vieren bij in totaal zeven gastge zinnen in Heiloo, Akersloot, Bergen en Alkmaar. Vorige week donderdag kon den de kinderen, die bijna allemaal 9 of 10 jaar oud zijn, hun schildertalent ont plooien tijdens een creatieve middag. Met sjablonen figuren en letters op T- shirts schilderen, dat hebben ze thuis of op school in Polen nog nooit gedaan. Wat betreft Anna (10) en Ksia (8) is het de leukste activiteit waar ze tot nu toe aan mee hebben gedaan in de bijna an derhalve week dat ze in Nederland zijn. Vol overgave storten ze zich op de paarden, bloemen en vlinders die met een speciaal penseel in felle kleuren worden afgedrukt op het T-shirt dat voor hen op tafel ligt. De creatieve middag maakt dit jaar voor de tweede keer onderdeel uit van het activiteitenprogramma dat de Hei- looër Stichting Een Hart voor Polen jaarlijks organiseert voor kinderen uit de armste en sociaal meest zwakke ge zinnen van Swietochlowice. De stich ting wil deze kinderen, die door de so ciale dienst van de stad worden gese lecteerd, een gezonde en onbezorgde vakantie bezorgen bij hun gastouders in Nederland. Schoon en groen Sinds hun aankomst in Heiloo, ruim twee weken geleden, is er naast de creatieve middag ook al een kleding- beurs gehouden, waar de kinderen 'nieuwe', tweedehands kleding konden uitzoeken, er waren een strandwande ling van Egmond naar Bergen, een aan tal kerkdiensten, een picknick, een sportdag en een dagtocht naar Slag haren. Niet alleen door allerlei activiteiten wordt aandacht besteed aan de gezond heid van de kinderen: wie slecht ziet, gaat mee naar de opticien. Twee kinde ren zijn ten tijde van de creatieve mid dag al voorzien van een splinternieuwe bril. Tijdens het schilderen vertellen Anna en Ksia over hun indrukken van Neder land. „Het is hier heel schoon en er is veel groen. En overal zijn bloemen. We zijn blij dat we hier mogen komen." Verschil met hun reisgenootjes is dat ze bij hun gastgezin goed verstaanbaar zijn: gastmoeder Anja van den Dolder is Poolse van geboorte. Maar ook de andere gastgezinnen redden zich pri ma: Met een aantal Poolse lessen die de stichting van tevoren verzorgt voor de gastouders en met handen en voeten kom je een heel eind, aldus gastmoeder Dorine Das. Voor het eerst zijn er Pool se kinderen bij haar te gast. Een groot succes, zo meldt ze. „De kinderen heb ben zoveel lol en zijn zo enthousiast, heel gezellig." Vandaag, woensdag 11 augustus, zijn de kinderen op pad gegaan voor een puz- zeltocht door Heiloo. In de brandweer kazerne werd een lunch genuttigd, waarbij ook wethouder Juup Wuijster- Schuddeboom aanwezig was. Daarna werd de bowlingbaan van Heiloo uitge breid uitgeprobeerd. Vrijdagmiddag volgt er nog een feeste lijke afscheidsmiddag in de HSV-kanti- ne en zaterdag stappen de kinderen weer op de bus richting Swietochlo wice. HEILOO - De maandelijkse wandelin gen van het IVN in het Heilooërbos gaan ook in de vakantietijd gewoon door. Zondag 15 augustus om 10.00 uur begint bij de Kattenberg aan de Kenne merstraatweg een wandeling door het landgoed Nijenburg onder leiding van een natuurgids. De excursie is gratis, maar een bijdrage van f 2,50 voor volwassenen en f 1,- voor kinderen wordt op prijs gesteld. De wandeling duurt ongeveer ander half uur. Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met tel. 072-5350323. HEILOO - De Goed Nieuws Club Hei loo houdt weer een kindervakantie club. Het thema is dit jaar 'Wie is de koning?' en het evenement wordt gehouden van 23 tot en met 27 augus tus. Elke middag van 14.00 tot 16.00 uur gaan de deelnemers knutselen, zingen, luisteren naar bijbelverhalen en zijn er speurtochten en poppenkast. Kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom in het Hofdijk-gebouw, Ma- riënstein 178. De toegang is gratis. Wie meer wil weten, kan bellen met L. van Diepen, tel. 072-5331548. Als bijlage in dit Nieuwsblad de Woningkrant Regio Noord-Kennemerland. Deze Woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis-aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad, Alkmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost en Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcorporaties de leeggekomen én de toegewezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemerland. In deze krant is ook alles te lezen over de nieuwe aanpak van woningtoewijzing. v

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1