Subsidie voor de bieb verdeelt gemeenteraad Timmeren, verven en plezier maken hoofdbestanddelen van Timmerdorp WÊ/m Monumenten Verkoopplmen? Broekman /Bc Mag 11 september in Winkelhof 't loo KOOPJESMARKT Sleutel eerste woning Egelshoek overhandigd WVG-evaluatie ontaardt in technische discussie i ERA van 9.00 tot 17.00 uur open dag wè Vos Makelaardij th NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN KMA LOKEEND RECLAME ECLAME Dé Hyg§fheekwinkel VAN DER BORDEN 072-5351000 DONDERDAG 9 SEPTEMBER EXTRA KOOPAVOND IN HEMA HEILOO i.v.m. start HEMA AKTIE HEMA EXTRA KOOPAVOND KORTING ^LbJu Drukkerij uitkijkpost bv 64e JAARGANG NO. 36 8 SEPTEMBER 1999 Collecte Beatrix Fonds Nierstichting vraagt collectanten raw* HBsÉi College verontrust over Railnet Kampioenstitel voor Heilooër herder Huub zaterdag 11 september Boomkwekerij G. Meijer Al meer dan 30 jaar Geslaagd autobelettering reclameborden. Oosterzijweg 122 Heiloo Tel. 072-532 10 65 Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkei heeft er dé hypotheek voor! NVM Raadslid Coenders beëdigd C. HACHMANG 10% korting* Redactie, acquisitie en administratie De Hoefsmid 5 - 1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden rp^ aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - De subsidie voor 1999 voor de bibliotheek is maandagavond door de gemeenteraad met een krappe meerderheid vastgesteld op een bedrag van f 909.355,-. Dit is inclusief een ver hoging van f 30.000,- structurele perso nele lasten, die ten laste komt van de post onvoorzien. Volgend jaar kan de bieb in elk geval rekenen op f 932.089,- vanaf 2001 gaat de raad uit van een bedrag van f 888.423,-. Dan gaat een nieuw subsidiebeleid gelden. Daarnaast krijgt de bieb een eenmalige subsidie van f 62.500,- voor de aanschaf van vijf multifunctionele computers. Verder heeft de gemeenteraad het be stuur van de bieb gevraagd om f 71.500,- te bezuinigen op de perso neelskosten. De bibliotheek, die hier twee jaar de tijd voor krijgt, moet zelf bepalen hoe zij dit realiseert. Met dit voorstel hoeft de bibliotheek niet ontevreden te zijn, zo betoogde Geert Bos van Heiloo 2000, die wel zijn vraagtekens bleef zetten bij de zoge naamde black box. Met deze term wordt aangeduid de onverklaarbare stijging van f 30.000,- in de personeels kosten, die tot op heden door de bibli otheek niet opgehelderd is. Ook Roelof Bos van de PvdA had hier moeite mee. Hij was diep teleurgesteld over het voorstel en zijn fractie kon er dan ook niet mee instemmen. Niet de prestaties van de bieb, maar een dood gewone bezuiniging was volgens hem het uitgangspunt van dit voorstel. De schoen wrong De collegepartijen VVD en CDA von den maandagavond de oppostie lijn recht tegenover zich. Want ook Groen- Links nieuwkomer Carla Koenders had liever een hoger bedrag voor de biblio theek gezien. Zij hamerde er op dat er prestatie-afspraken met de bibliotheek moesten worden gemaakt. Maar dat was nu precies waar de schoen maan dagavond wrong. Want het plan van aanpak dat de gemeente van de biblio theek verwacht, is er nog steeds niet. Wethouder Ernest ten Hacken, na de portefeuillewisseling nu de verant woordelijk wethouder, bleef echter van mening dat de bibliotheek haar eigen problemen moet oplossen, en dus zelf moet kijken hoe zij de personeelslasten terugbrengt. De bibliotheek wil twee bibliothecarissen aanwezig hebben tij dens de openingsuren, het college vindt dat één ook voldoende zou zijn. Wel gaf Ten Hacken toe dat er dan sprake is van een 'andere kwaliteit', maar, zo vond hij, de vragen van lezers kunnen nog altijd beantwoord worden. Met zijn antwoord kon hij de oppositie echter niet aan zijn kant krijgen. Of zoals Hans van Halem van D66 het stelde: 'De oppositie denkt duidelijk anders over de sociale voorzieningen dan het college. Wij willen meer, het college wil minder'. HEILOO - Van 12 tot en met 18 sep tember wordt weer de jaarlijkse lande lijke collecte van het Prinses Beatrix Fonds gehouden. Het prinses Beatrix Fonds is het nationaal fonds ter bestrij ding van spierziekten, polio, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, mul tiple sclerose en spasticiteit. Wie geen collectant aan de deur krijgt, kan een gift over maken op giro 969 ten name van Prinses Beatrix Fonds. HEILOO - In de week van 19 tot 25 september vindt de jaarlijkse collecte voor de Nierstichting plaats. De Nier stichting is dringend op zoek naar men sen die een paar uurtjes in deze week willen collecteren in Heiloo. U kunt zich aanmelden bij Janny en Martin Af- fourtit, tel. 072-5332815. Timmer d'r op', is de leus van het jaarlijkse Timmerdorp. En daar tussendoor even uitrusten bij de poppenkast (Fotostudio Star field) N ','r HEILOO - Geen seconde hoeven ze na te denken over het antwoord op de vraag of timmeren niet typisch een be zigheid is voor jongens. 'Natuurlijk niet!' roepen Anna van der Weiden (10), vriendin Anne Sophie van der Borden (10) en haar zus Emmelot (12) in koor. Vorige week maakten ze, sa men met nog 497 andere kinderen, deel uit van de bevolking van Timmerdorp, dat voor de drieëntwintigste keer ver rees aan De Omloop in Heiloo. Niet voor het eerst, althans niet voor Emmelot en Anne Sophie. Anna daar entegen had hiervoor, naar eigen zeg gen, 'nog nooit een hamer in haar han den gehad'. Ze geeft eerlijk toe dat ze van tevoren weieens heeft gedacht dat Timmerdorp misschien meer iets is voor jongens. Onterecht, vindt ze nu. „Je begint hier gewoon met timmeren, dan leer je het vanzelf en zie je dat je veel meer kunt dan je eerst dacht.*' Timmeren, maar ook het schilderen van de hut is zelfs hartstikke leuk, vin den ze alledrie. „Thuis kan of mag je lang niet zoveel timmeren als hier, hier kun je maken wat je wilt." Apetrots zijn ze dan ook op hun hutje, één van de in totaal 161 houten onderkomens in Timmerdorp, dat ze strategisch hebben neergezet langs de slootkant die grenst aan het fietspad en de weg op De Om loop. „Daar komen veel mensen langs, dus je hut valt lekker op." In hun 'Winkel van Sinkel' (waar ze tij dens de traditionele, jaarlijkse ver koopmiddag en -avond op donderdag inderdaad van alles verkochten, van tweedehands boeken en spelletjes tot koffie en zelfgebakken cake) hebben de timmervrouwen veel aandacht be steed aan'de inrichting. Een superde- luxe verkoopbalie en een met zorg in elkaar getimmerde tafel zijn daar onderdeel van. „Het is leuk om het bin nen knus en gezellig te maken. Als we 's middags klaar zijn, gaan we hier binnen lekker zitten kaarten." Hun overburen in de groene wijk waar ze tijdelijk resideren (één van de vier Timmerdorp-wijken), in de personen van de elfjarige Martin Burger en Bar ry de Vries en de twaalfjarige Alice Dekker, blijken eveneens een volledig geëmancipeerde opvatting- te hebben over deelname aan het jaarlijkse tim- merfeest. „Onder de begeleiders zijn er ook heel veel vrouwen," zo weet Barry. En buurtgenoot Bart Wamelink (10), die net even komt buurten, deelt mee dat in zijn huttenbouwploeg een meisje zelfs de leiding heeft. Behalve Martin, die voor het eerst meedoet aan Timmerdorp, zijn ze allen echte timmerveteranen. En het blijft leuk, vinden ze. „Het timmeren is ge woon tof om te doen. Elk jaar probeer je weer iets nieuws te verzinnen. Een ingang door het dak, leuke gangetjes, een andere manier van schilderen." Degenen op school die hem hebben overgehaald om eens mee te doen aan het jaarlijkse timmerfestijn omdat het zo gezellig is, hebben helemaal gelijk, beaamt Martin. Hij heeft zich vooral kunnen uitleven met schilderen, want behalve hun hut zijn, inmiddels ook zijn schoenen en kleding voorzien van een flinke laag verf in de door hem zelf bedachte 'spikkie-spakkie' techniek. „Het is hartstikke leuk, want thuis kan dat allemaal niet." Wie aan Bart vraagt waarom hij tót de vaste Timmerdorp-deelnemers gere kend mag worden, krijgt een kort en bondig antwoord. „Je kunt hier pleziei maken, gewoon lekker kloten." Óp een voorbeeld hoeft niet lang te worden gewacht: vol overgave drukt een ach terbuurman een natte spons uit in Barts nek. Die laatste kan er hartelijk om lachen. Het is immers prachtig weer! Ondanks al hun enthousiasme zijn er toch werkzaamheden in het dorpte doen die de heren minder aanstaan. „Opruimen en losse spijkers van de grond oprapen." Bart heeft er zo zijn eigen oplossing voor: „Ik moet opeens naar de wc of ik verstop me gewoon in een hut." Kunstig in de verf Dit jaar hebben ze overigens wel een beetje extra hun best gedaan op hun bouwwerk, want per wijk wordt eën prijs uitgereikt voor de mooiste hut. Een prijs die uiteindelijk naar een bij zonder kunstig in de verf gezet exem plaar zou gaan, gerealiseerd door, jawel, een team bestaande uit louter bouwvaksters. 'De kleine villa' van Loes, Marije, Carlijn, Anneloes en Jet deed zijn naam dan ook werkelijk eer aan. Timmervrouwen Vlasta Bakker (10), Amanda van Kuilenburg en Cato de Haan (beiden 11 jaar), die na hun tim- merinspanningen even bij zitten te komen op de speciale 'wijkbank', lig gen er niet wakker van. Al snel wisten ze dat hun hut de prijs niet zou gaan winnen. „Het duurde heel lang voordat we eindelijk wisten wat we zouden gaan maken. Toen we eindelijk begon nen met timmeren, waren er al een heleboel hutten klaar." Maar misschien is met als vader een meubelmaker (Vlasta) of een timmerman (Amanda) de druk om iets moois te maken wel een beetje groot, blijkt uit de woorden van Amanda. „Zie maar eens dat je het beter doet dan ik, zei m'n vader. Nou ja, ook al is onze hut misschien niet de mooiste, we hebben in elk geval heel veel lol gehad." HEILOO - In een brief aan Gedepu teerde Staten van Noord-Holland heb ben burgemeester en wethouders van Heiloo hun verontrusting geuit over de ontwikkelingen in het railverkeer, in het bijzonder het Railnet (ook wel Re- gionet of Regiorail genoemd). Het col lege is bang dat 'het bedieningsniveau van Noord-Holland Noord, waaronder dat van Heiloo, zal verminderen'. Het college schrijft in de brief dat het al jarenlang pleit voor meer stops van intercitytreinen in Heiloo richting Den Haag. Tot nu toe zonder resultaat, waardoor Heilooënaren hun toevlucht zoeken tot het station in Castricum. Des te groter, zo gaat de brief verder, is de teleurstelling dat het zogenaamde Railnet niet verder reikt dan het station in Uitgeest. Het gevolg hiervan is dat Heiloo ten opzichte van andere ge meenten minder goede sociaal-econo mische uitgangspunten heeft, zo vrezen burgemeester en wethouders. Samen met Den Helder en Alkmaar is Heiloo bang dat het niet doortrekken van Railnet grote economische conse quenties zal hebben. Het college vraagt gedeputeerde Reijs om bij de behande ling in de vaste kamercommissie Ve rkeer en Vervoer er voor te pleiten dat Railnet in elk geval doorgetrokken wordt naar Alkmaar. Een afschrift van de brief is verzonden naar de leden van de Vaste Kamer commissie Verkeer en Vervoer en naar de burgemeesters en wethouders van de gemeenten Alkmaar, Castricum en Heerhugowaard. HEILOO - Een puntenaantal van 475 was er maximaal te verdienen, vorige week vrijdag en zaterdag tijdens de Nederlandse kampioenschappen voor het africhten van politiehonden die werden gehouden in Den Bosch. Mechelse herder Huub uit Heiloo behaalde er samen met zijn baas Ary Kok maar liefst 474 en pakje daarmee de nationale kampioenstitel. Vorige week deden er in Den Bosch twaalf combinaties mee, uit elke pro vincie één. Zij hadden zich gekwalifi ceerd door selectiewestrijden. info-folder gemeentehuis aanvang: 10.00 t/m 17.00 uur iedereen is welkom A aankondiging aangeboden door: MAKELAARS TAXATEURS ONROEREND GOED f Voor al uw bomen, heesters, vruchtbomen, leibomen, dakplatanen, rozen, vaste planten, haagplanten, vakkundig advies en een uniek groot assortiment oek onze kwel Westerweg 53 Heilooërbos, tel. 072 512 89 36 RSGROEP NVM HEILOO - Onlangs slaagde aan de Hogeschool van Amsterdam Bob van Duivenboden; Hij studeerde af in de Technische Bedrijfskunde. Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 'Met 4 kantoren actiefin de regio! (Alkmaar (2), Heiloo en Heerhugowaard) i Een nieuw tijdperk is aangebroken. Egels hoek verwelkomt de eerste bewoners. Wethouder Juup Wuijster-Schuddeboom reikte de eerste sleutel uit. (Fotostudio Starfield) HEILOO - Nog even, dan zullen de allereerste bewoners zich vestigen in hun nieuwe woningen in het nieuw- bouwplan Egelshoek in Heiloo. De be woners van de eerste vijf huizen, die vorige week werden opgeleverd, na men vorige week donderdag de sleutel van hun nieuwe stulp in ontvangst. Siem Kops en Lenny Kroone beten het spits af als eigenaars van de woning aan het Wethouder Tomsonbos 1waarvan ze de sleutels kregen overhandigd door wethouder Juup Wuijster-Schudde boom. De woningen aan het Wethouder Tom sonbos maken onderdeel uit van de eerste fase van het bouwplan Egels hoek, die in totaal bestaat uit 85 wonin gen met een koopprijs variërend tussen de f 225.000,- en 550.000,-. De wonin gen zijn gebouwd in de vorm van twin tig zogeheten bosvilla's, met daarin drie, vier of vijf appartementen, ver deeld over twee of drie bouwlagen. In middels zijn ze allemaal verkocht, voor ruim zeventig procent aan mensen die al in Heiloo wonen. De eerste graafwerkzaamheden voor de eerste fase gingen in mei vorig jaar van start. Vanaf nu zullen wekelijks één of twee woningblokken worden opge leverd. Als alles volgens plan verloopt, is de eerste fase nog vóór de kerstdagen dit jaar afgerond. In oktober gaat de eerste paal de grond in voor de tweede fase van Egelshoek. Dit deel van het plan bestaat uit tachtig eengezinswoningen en twintig duovil la's, die voor prijzen tussen de f 220.000,- en f 740.000,- zijn verkocht, alle aan Heilooërs. Egelshoek is een zogenaamd duurzaam bouwen-project, dat wil zeggen dat zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van natuurlijke materialen. Bij de eerste woningen vallen onder meer de houten beschoeiingen naast de voordeuren op. De erfafscheidingen, die momenteel nog niet zijn ingeplant, maken onder deel uit van het plan en worden staks gevormd door uniforme beukenhaag jes. Bij de.naamgeving van de straten in de ze eerste fase van Egelshoek wordt gememoreerd aan een aantal bekende, Inmiddels overleden, oud-wethouders. De grote vijver in het midden van het Egelshoek-terrein krijgt de naam van de landschapsarchitect die het plan heeft ontworpen, wijlen Alle Hosper. Kennemerstraatweg 125-1851 B-C-HEILOO tel. 072 5320322 VERKOCHT MAKELAAR C Koenders. HEILOO - Tijdens de raadsvergade ring van afgelopen maandag is Carla Coenders door burgemeester Henk den Boon beëdigd als nieuw raadslid namens GroenLinks. Coenders neemt in de raad de zetel over van partijge noot Ger Helder, die in juli afscheid nam van het raadswerk. Bij de gemeen teraadsverkiezingen in maart '98 kree Coenders voldoende stemmen (168 voor een zetel, maar wegens haar druk ke werkzaamheden elders in het land besloot zij deze toen nog niet in te nemen. Ger Helder werd toen bereid gevonden haar 'plaats' zolang in te ne men. HEILOO - De evaluatie van de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) verdeelde afgelopen maandag de raad wederom in twee kampen. Deze 'evalu atie' is een pakket aan maatregelen dat de kosten van de WVG in toom moet houden. De collegepartijen VVD en CDA stemden in met het nieuwe voor stel, de oppositiepartijen Heiloo 2000, PvdA, GroenLinks en D66 waren mor dicus tegen. Geert Bos van Heiloo 2000 zag te grote nadelige gevolgen voor de gebruiker. Bovendien vond hij een half jaar een te korte overgangsperiode. Gré Ris van de PvdA was ook behoorlijk ontstemd. Van alle argumenten die haar partij in de twee eerder over dit punt gevoerde commissievergaderingen naar voren had gebracht, vond zij geen enkele terug in dit voorstel. Was dat de arrog antie van de macht, zo vroeg zij zich af. In de nota miste zij een oordeel over de uitvoering van de WVG. Bijval was er van Carla Coenders van GroenLinks. Een gemiste kans, zo noemde zij deze nota. Ze betwijfelde de noodzaak van een finaciële ingreep en vroeg zich verder af waarom de ge meente geen systeem hanteert met inkomens-afhankelijke-bijdragen. Een vraag die maandagavond echter, on danks herhaald aandringen, onbeant woord bleef door het college. Hans van Halem, die de hele avond ruzie had met een rondzingende geluidsinstallatie, noemde het hakken met de botte bijl, zonder aanziens des persoons. Heiloo moet een ruimhartig beleid voeren, zo vond hij. VVD en CDA, die naar eigen zeggen in het verleden altijd tot voorzichtigheid hebben gemaand, konden zich wel vin den in het voorstel. De bedragen zijn afgestemd op richtlijnen van de VNG (Verenigng van Nederlandse Gemeen ten). Dat was echter geen maatstaf voor Gré Ris. 'De VNG denkt niet mee met de gehandicapten, de VNG denkt mee met de gemeente', betoogde ze. Verantwoordelijk wethouder Ernest ten Hacken bleef echter achter de aan bevelingen van de VNG staan. Hij be treurde het dat de raad zo verdeeld was. De geest van Schoof Waarna de discussie weer ontaardde in de vraag uit welke pot het geld nu pre cies moet komen. De gemeente wil de gehele WVG reserve uitgeven en vanaf 2002 de kosten betalen uit de algemene middelen. Het WVG-voorstel werd uit eindelijk met tien tegen zeven stemmen aangenomen. En even waarde de geest van voormalig burgemeester Nico Schoof door de raadszaal. Hij stelde indertijd als regel dat, wanneer de ver gadering om 23.00 uur niet klaar was, deze de volgende avond voortgezet moest worden. En zo besloot ook maandagavond burgemeester Henk' de Boon. De raadsleden werden dinsdag avond verwacht voor de rest van de agenda: zestien akkoordstukken. INSTALLATIEBEDRIJF - Badkamerinstallatie - Centrale verwarming q - Dakbedekking - Loodgieterswerk Droonecampstraat 13 1851 TH Heiloo Telefoon 072-533 50 85 Werkplaats: Hollewnq 19 tussen 18.00 en 21.00 uur HEMA HEILOO DONDERDAG 9 SEPTEMBER uitgezonderd afgeprijsde- en aktieartikelen TALEN LEREN-.-? Kom langs of bel: 540 55 43 INSTITUUT DE WESTER is aanwezig op de Uitmarkt (Hoekstuk)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1