Begroting sluit met positief saldo Pluvius regeert op Dierendagfeest Mediadag m CENTERDISC Verltoopptamen? Broekman mascotte krant A P E L L A <4J Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny Stoop tel: 072 - 532 03 45 65-jarig jubileum GESLOTEN! Lastenverzwaring voor de burger ondanks overschot Vos Makelaardij KMA WÊ^ÊÊÊSÊÊÊÊ NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Dé Hy^heekwinkel Nieuwe TOl LOKEEND RE FALKLAND TONEEL Redactie, acquisitie en administratie: De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 6 OKTOBER 1999 Jr LoJU nJDrukkerij uitkijkpost bv 64e JAARGANG NO. 40 Henk van Ulsen in Witte Kerk In verband met ons zijn wij vrijdag 15 oktober a.s. Gepromoveerd EHK Klaverjasclub Boomkwekerij G. Meijer Al meer dan 30 jaar Poppendokter in 't Loo Open dag in zorgcentra informeert over wonen, leven en wachtlijsten Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! Kennemerstraatweg 125*1851 BC-HEIL00 tel. 072 5320322 zaterdag 9 oktober Internet cd-rom, e-mail w AAUZIEK4101DAAGSE VAN HEI Slimpad 36, Hoek Heerenweg, tel. 5334906 Alle vrijwilligers en sponsors die j.l. zaterdag hebben meegewerkt aan het DIERENDAG-FESTIVAL 1999 Hartelijk dank voor alle hulp Kaartverkoop ijsbaan Fiom start gespreksgroep autobelettering reclameborden. Oosterzijweg 122 Heiloo Tel. 072-532 10 65 PRESENTEERT: 'Een grote vuilnisbelt' Kennemeriand C- HACHMANG (Rodi verspreiding bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden nn=^ aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! —TA Henk van Ulsen. HEILOO - Henk van Ulsen, één van Nederlands meest bekende acteurs, heeft vrij recent zijn vijftigjarig jubi leum als acteur gevierd. Ter gelegen heid daarvan reisde hij het afgelopen jaar door Nederland met de voorstel ling 'Dagboek van een gek'. Niet minder bekend en zeker net zo boeiend zijn de voordrachten naar aan leiding van diverse bijbelboeken. In februari was Henk van Ulsen voor het eerst in de Witte Kerk te horen met zijn programma 'Psalmen'. Die kennisma king is de organisatoren en de acteur zo goed bevallen dat ter plekke is afge sproken dat Henk van Ulsen als een soort drieluik ook zijn produkties 'Pre diker' en 'Job' (voorjaar 2000) in de Witte Kerk komt spelen. Zondag 10 oktober is de beurt aan 'Prediker', het boek vol wijsheden. Het wordt verteld door Henk van Ulsen en muzikaal omspeeld door Willem Tanke op orgel. Deze voordracht begint om 15.00 uur. De toegangsprijs bedraagt f 15,- (65-plus en CJP f 12,50). Kaarten kunnen tevoren worden gereserveerd via 072-5334804/5335852. HEILOO - De begroting 2000 van de gemeente Heiloo heeft waarschijnlijk een positief saldo van om en nabij de f 100.000,-. Om en n^bij, omdat nog niet precies bekend is hoe veel hoger de uit kering uit het Gemeentefonds van het Rijk zal zijn. Ondanks een sluitende be groting betekent het voor de burgers van Heiloo wel een lastenverzwaring volgend jaar. De onroerende zaakbe lasting, afvalstoffenheffing/reinigings rechten, rioolafvoerrechten en de hon denbelasting gaan omhoog. „De begroting 2000 van de gemeente Heiloo werd aanvankelijk gepresen teerd met een tekort van f 45.000,-," lichtte burgemeester Henk den Boon afgelopen maandag toe. „Inmiddels is de eerste begrotingswijziging al weer in de maak, omdat eind september bekend werd dat de gemeente een hogere uit kering uit het Gemeentefonds van het Rijk krijgt. Daarmee komen we nu uit op een positief saldo van f 100.000,-." Een mooie meevaller voor de gemeen te, omdat in de Voorjaarsnota nog reke ning gehouden werd met een tekort van f 173.000,-. De algemene reserve van de gemeente Heiloo bedraagt naar verwachting per 1 januari 2000 f 15,3 miljoen, de reserve nader te bepalen bestemmingen bedraagt f 5,3 miljoen. In de begroting van de gemeente Hei loo wordt uitgegaan van door de ge meenteraad vastgesteld beleid, met als basis de vastgestelde begroting 1999. De effecten van de raadsbesluiten tot en met juni 1999 en de eerdergenoem de Voorjaarsnota en Meerjarenbeleids- plan zijn op de producten in de begro ting verwerkt. De belastingen en. tarie ven worden verhoogd, maar voor de minima worden de vergoedingen opge trokken tot bijna 100 procent. Dat be tekent een kwijtschelding van de ge meentelijke belastingen van bijna hon derd procent. Slechts in enkele gevallen zal dat minder zijn. Lasten voor inwoners De onroerende zaakbelasting (OZB) gaat omhoog met 4,75 procent. Dit is 2 procent trend en 2,75 procent reële ver hoging zoals is afgesproken in de kern takennota. Omdat de toeristenbelas ting aan de OZB gekoppeld is, wordt deze dus ook met 4,75 procent ver hoogd. De belasting voor de afvalstoffen heffing/reinigingsrechten gaan omhoog met gemiddeld 14 procent. Een éénper soons huishouden gaat volgend jaar f 364,80 betalen (was in '99 f,325,20). Een meerpersoonshuishouden betaalt in het jaar 2000 f 614,40 (was in '99 f 529,20). Deze stijging is behoorlijk omdat in het beleidsprogramma is afge sproken dat deze heffing in vier jaar tijd kostendekkend (honderd procent) moet worden. Verder is rekening ge houden met de forse stijging van de hoeveelheid aangeboden vuil van de inwoners. Dit is een landelijke trend. De rioolafvoerrechten stijgen met f 13,20 per aansluiting. De hondenbe lasting gaat omhoog met f 24,- per hond. In het jaar 2000 kost elke hond zijn baasje f 159,- belasting. Ook deze maatregel is genomen om de honden belasting 100 procent kostendekkend te maken. Verder worden de leges en overige rechten en tarieven aangepast aan de kostenontwikkelingen, de trend van 2 procent of de al eerder afgespro ken aanpassingen. De concept-begroting wordt in oktober besproken in de raadscommissies. Ver volgens buigt de gemeenteraad zich er op maandag 1 november over. Jlf Drukkerij uitkijkpost bv^ HEILOO - Op 28 september is oud plaatsgenoot Roosmarijn Lips aan de Universiteit van Hamilton, Ontario in Canada gepromoveerd tot doctor op een proefschrift over haar speleologi- sche onderzoek naar karstverschijnse- len op het Caraïbische eiland Cayman Brac. HEILOO - Op 11 oktober houdt EHK weer een open klaverjasdrive. U bent allen, met of zonder partner, welkom in het Open Huis. Aanvang is om 20.00 uur en eindigt om 23.Q0 uur. Inlich tingen bij D. Leurink tel. 072-5334366 of bij K. Knegt tel. 5334056. Voor d uw bomen, heesters, vruchtbomen, leibomen, dakplatanen, rozen, vaste planten, haagplanten, vakkundig advies en een uniek groot assortiment Bezoek onze kwekerij Westerweg 53 Heilooërbos, tel. 072 512 89 36 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN HEILOO - Op zaterdag 9 oktober houdt poppendokter Marijke Brandt spreekuur op het Albert Heijnplein in 't Loo, van 10.00 tot 14.00 uur. Dokter Brandt geneest niet alleen poppen, maar is ook gespecialiseerd in het dok teren aan knuffels. Kinderen uit Heiloo en omgeving die een ziek poppenkind of knuffel hebben zijn van harte wel kom. Het consult is gratis, slechts wanneer een ledemaat vervangen moet worden, rekent zij daarvoor de kostprijs. In enkele gevallen kan ziekenhuisopname nodig zijn. Oogoperaties voert dokter Brandt niet ter plekke uit, dit om de emoties van poppenmoeders en knuf- felvaders te sparen. De patiënten wor den in dat geval een weekje opgeno men en kunnen in het winkelcentrum weer worden opgehaald. Op bezoek in de linnenkamer van De Loet. (Fotostudio Starfield) HEILOO - Alles wat georganiseerd kon worden, hadden de vrijwilligers van het Beestenboetje en de Kids for Animals afgelopen zaterdag in kannen en kruiken. Het enige waar organisato ren nog steeds geen vat op hebben, na melijk de gemoedstoestand van de weergoden, bepaalde echter voor een groot deel het verloop van de feestelij ke activiteiten ter gelegenheid van Dierendag in het gemeentebos. Pluvius roerde zich zodanig dat diverse pro gramma-onderdelen letterlijk en fi guurlijk in het water vielen. De dag begon hoopgevend met een voorzichtig zonnetje, dat al vele kinde ren en hun ouders richting Beestenboe tje lokte. Kraampjes waren ingericht met informatie over dieren, acties van de Dierenbescherming en maatregelen van de gemeente tegen overlast van bepaalde dieren (zoals muizen en hon denpoep). De Ter Coulsterlaan was het toneel voor ringsteken en in het Bees- tenboetje werden cavia's en konijnen overladen met knuffels door jeugdige dierenvriendjes. Een hondentrimster zorgde ervoor dat diverse honden op Dierendag frisgeknipt en piekfijn ver zorgd voor de dag konden komen. Jodelende honden Rond het middaguur vond echter een flinke wolkbreuk plaats en vanaf dat moment werd het ook niet meer droog. Hoewel de meeste bezoekers toen afdr open, trotseerde,n de echte dierenlief hebbers al het hemelwater om de kind- hondparade te kunnen zien. Het enthousiasme van organisatie, deelne- mertjes en jury was er zeker niet min der om. Tien trotse hondenbaasjes be traden met hun trouwe viervoeters het strijdtoneel. Na een showronde kregen ze de gelegenheid om hun kunsten te vertonen aan de drie juryleden. Burgemeester Henk den Boon, dieren arts Schaap en voorzitter Ton Dekker van de plaatselijke afdeling van de Dierenbescherming kwamen er achter dat dat nog niet zo gemakkelijk is. Menig viervoeter had meer oog en oor voor het publiek langs de kant dan voor zijn baasje, zodat de toeschouwers nog steeds niet weten of de honden Hazel en Lotje van Martijn Brouwer echt kunnen jodelen en of hond Robby van Marieke van Diepen inderdaad op commando kan zitten, liggen en dan sen. De jury lette in haar beoordeling op de verstandhouding tussen baas en hond, het humeur van beiden, verzorging en presentatie en gehoorzaamheid. Celine Gelissen liet haar hond Sarah keurig zitten en veroverde de derde prijs. De driejarige Pascalle Koopmans vormde zo'n goed team met haar reusachtige boxer Jet, dat de jury hen beloonde met een tweede prijs. De tienjarige Heike Kouwenberg trad aan met hond Daisy van haar oom. Daisy droeg voor de ge legenheid een prachtige, zelfgeknutsel- de dierendagriem. En ook al is Heike niet de echte bazin van Daisy, de twee bleken zulke beste maatjes dat de jury hen de eerste prijs toekende. Kleurplaten De jury had het deze middag overigens druk, want er moesten ook nog drie winnaars gekozen worden van de kleurwedstrijd die door de Kids for Animals en het Leestenboetje was gehouden. Zo'n 350 kleurplaten waren er ingeleverd en zaterdag waren ze alle maal te bezichtigen. In de categorie 6-jarigen koos de jury Majella Stuifbergen uit als winnaar, bij de 7-jarigen ging Melanie Haak met de eer strijken en de kleurplaat van Nina Schoonhoven werd bij de 8- en 9-jari- gen bekroond met de eerste prijs. Het slechte weer eiste 's middags hele maal zijn tol, toen het ringsteken voor tijdig gestaakt moest worden, de demonstratie gehoorzaamheids- en gedragstraining helemaal werd afgelast en er slechts tien honden werden ge bracht voor een keuring door dieren arts Schaap. Maar hoe het ook zij(, aan de inzet en het enthousiasme van de organisatie lag het in elk geval zeker niet. HEILOO - Een koppelwoning, de lin nenkamer, de kapsalon, de bibliotheek: onderdelen van de twee Heilooër zorg centra De Loet en Overkerck waarvan velen eigenlijk niet weten hoe ze eruit zien. Afgelopen zaterdag kreeg ieder een de kans om daar verandering in te brengen en een kijkje te komen nemen, tijdens de open dag die in de twee zorg centra werd gehouden. De Loet-ontving de meeste bezoekers. Naar schatting wisten tussen de 150 en 200 belangstellenden de weg te vinden naar het zorgcentrum in plan Oost. Overkerck opende zijn deuren voor een kleine 60 geïnteresseerden. Voor het overgrote deel kwamen ze met een speciaal doel en gerichte vragen, con cludeerde zorgmanager Marijke van Schooten na afloop. „Er waren eigen lijk geen mensen die zomaar even bin nenliepen." Verzorgingshuis of koppelwoning? Onder de bezoekers weinig jeugdigen, hoewel er volgens Van Schooten velen waren die 'nog lang niet aan een zorg centrum toe zijn'. „Mensen die nog nooit in een zorgcentrum zijn geweest Bibliotheek Het Malevoort van ïo.oo tot 14.00 uur Entree gratis- aankondiging aangeboden door: MAKELAARS TAXATEURS ONROEREND GOED II iV%C UTkY USZ/ RSGROEP NVM Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 Met 4 kantoren actiefin de regio! (Alkmaar (2), Heiloo en Heerhugoioaard) JEUGDCLUB OiESSNBESCKERM-NG en nieuwsgierig waren hoe het er uit ziet." Daarnaast waren er bezoekers die al wel op de wachtlijst staan, maar meer informatie wilden over het een en ander. Ook diende de open dag voor sommi gen als oriëntatie op de keuze tussen verzorgingshuis of koppelwoning. In Overkerck waren ze welkom in een appartement in De Schalm, het com plex van aanleunwoningen, terwijl bij De Loet enkele bewoners van aanleun woningen De Horn het publiek gastvrij ontvingen. Ook aan de diverse activiteiten die er in de beide huizen worden georgani seerd werd aandacht geschonken. Zo toonden bewoners handwerken, was er verkoop van zelfgemaakte kaarten, muziek door de begeleidster van het bewonerskoor Toontje Lager en een schilderijententoonstelling met werk van een bewoner van De Loet. De zorgmanager constateerde dat de procedure voor plaatsing in een bejaar dentehuis nog lang niet voor iedereen duidelijk is. „Er waren veel vragen over de wachtlijst. En wanneer kom je eigenlijk in aanmerking voor een wo ning in De Loet of Overkerck? Want daar begint het natuurlijk mee." HEILOO - Buiten daalt het kwik nu al met rasse schreden. De winter is onmis kenbaar in aantocht cn dat betekent dat medewerkers van ijsbaan Heiloo al weer druk bezig zijn met voorbereidin gen voor een nieuw schaatsseizoen. Binnenkort belt de kaartverkoper weer aan bij de leden van vorig jaar. De kaarten voor dit seizoen kosten in de voorverkoop (tot 5 december) f 7,50. Tevens kunt u kaarten bestellen bij C. Onderwater, tel. 072-5330164 of K. Bakker, tel. 072-5110432. Rosner dl Bari Comma Blacky Dress Marc Cain Josephine Co Mark Mascotte Mode Stationsweg 85 Heiloo Mascotte Mode Geesterduin 54 Castricum ALKMAAR - Binnenkort start Fiom- bureau Alkmaar een gespeksgroep voor vrouwen (vanaf 21 jaar) met sek sueel geweld-ervaringen in hun jeugd. De groep komt wekelijks bijeen op woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur, in totaal vijftien keer. De gespreks groep is bedoeld voor vrouwen die sek sueel misbruikt zijn door een gezins- of familielid of een andere vertrouwde persoon. De gespreksgroep biedt de mogelijk heid om ervaringen uit te wisselen en steun en herkenning bij elkaar te voe len. Hierdoor kun je de gevolgen van het misbruik voor het leven nu en in je relaties met andere leren hanteren. Een kennismakingsbijeenkomst vindt plaats op vrijdag 15 oktober van 9.30 tot 11.30 uur op het Fiom-bureau, Van der Meijstraat 6 in Alkmaar. Voor informatie en aanmelding kan men bel len met de Fiom, tel. 072-5118812. FALKLAND TONEEL (Voor de kinderen) Van Les Ellison in theater De Beun. (Zie adv. elders in dit blad). Een hondentrimster aan het werk bij het Beestenboetje. (Fotostudio Starfield) Als bijlage in dit Nieuwsblad de Woningkrarit Regio Noord-Kennemerland. Deze Woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis-aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad, Alkmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost en Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcorporaties de leeggekomen én de toegewezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemeriand. In deze krant is ook alles te lezen over de nieuwe aanpak van woningtoewijzing. INSTALLATIEBEDRIJF - Badkamerinstallatie - Centrale verwarming - Dakbedekking - Loodgieterswerk Droonecampstraat 13 1851 TH Heiloo Telefoon 073-533 50 85 Werkplaats: Holleweg 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1