Beeldkwaliteitsplan voor de stationsomgeving 2°Tiaa-r •Ni*, «o,d, me, mee,blijft politieke partijen en burgers verontrusten Boom tegen de vlakte aft-I KI Dojo 't Loo viert feestelijke opening tijdens rustige open dag Bergeonplein krant 4, studeer Broekman g] [/BcIkma NVM i ERA blokke mascotte Taxatie nodig? *£BR leren SILHOUET MM BI—iBBttMB NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN O AASTREKEN LOKEEND RE Voor onze jubileum- aanbiedingen zie pagina FALKLAND TONEEL 'Op hoop van zegen' A P E L L A VAN DER BORDEN 072-5351000 Dé Hygjpieekwinkel Redactieacquisitie en administratie'. 27 OKTOBER 1999 Jr LbJU JS "SU** J Drukkerij uitkijkpost bv 64e JAARGANG NO. 43 Uitslag puzzel Nieuwe procedure voor golfbaan Hockeyers tekenen smoke free-contract Opening scholencomplex Boekenstein Vlooienmarkt Het Vennewater WKm autobelettering reclameborden. Oosterzijweg 122 Heiloo Tel. 072-532 10 65 - Opbrengst collecte Brandwondenstichting Gevonden voorwerpen Kennemerstraatweg 113 Heiloo PRESENTEERT: vrijdag 29 oktober VERKOCHT BENCH Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEIL00 tel. 072 5320322 Boomkwekerij G. Meijer Al meer dan 30 jaar SCH0NG SCHILDERWERKEN B.V. 06-53576089/072-5338472 c. HACHMAIMG INSTALLATIEBEDRIJF Kennemerstraatweg 99 Heiloo telefoon: 072 533 1 1 99 De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden nn=^ aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; vari briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! y 'Niets wordt met mtv. winst verkocht dan wat men c/) schenkt aan een vriend die 7 het nodig heeft'. Zo luidde de spreuk die u kon vinden door de mammoetpuzzel in de herfstbijlage van twee weken geleden op te lossen. De redactie van de Uitkijkpost is weer blij met de vele inzendingen, waar van sommige gepaard gin gen met een felicitatie van wege het 65-jarig bestaan van Drukkerij Uitkijkpost. Onder de goede inzenders hebben we drie cadeaubon nen van f 50,- verloot. De winnaars zijn J.A. Pilkes Groen, Kennemerstraatweg 522 in Heiloo; mw. E. Groot, Het Achtkant 34, Limmen; A.C.P. Glas, Past. van Kleefstraat 24, Egmond aan Zee. Zij krijgen hun prijs binnenkort thuisgestuurd. HEILOO - De gemeente Heiloo en de provincie Noord-Holland willen opnieuw proberen om de aanleg van een negen holes golfbaan in de Oosterzijpolder mogelijk te maken. Eind vorig jaar, na een lange periode van voorbereidingen, schorste de Raad van State de aanleg van de golfbaan, vanwege een procedurefout. De inter pretatievrijheid die de provincie in het bestemmingsplan had toegepast zou dis cutabel zijn. Vervolgens trok de gemeen te Heiloo in februari van dit jaar de bouwvergunning en de vrijstelling voor de op te richten negen holes golfbaan in. De Golf- en Countryclub Heiloo moest daarop al haar activiteiten staken. De provincie wil nu in het geldende streekplan een kleine herziening aan brengen, zodat de golfbaan toch aange legd kan worden. Binnenkort gaat de gemeente Heiloo met de provincie om tafel zitten om te kijken welke maatre gelen de gemeente kan nemen. Verder is de gemeente Heiloo met de Golf- en Countryclub Heiloo in overleg over de grond waarop de golfbaan moet worden aangelegd. Een deel daarvan is in het bezit van de golfclub, maar een deel is nog in handen van de gemeente. De gemeente wil deze gronden nu voor vijf jaar verhuren, met een mogelijke verlenging van twee jaar. Daarna zou de grond aan de club verkocht kunnen worden. Aan de golfclub wordt wel een bankgarantie gevraagd om het innen van de huur zeker te stellen. HEILOO - Na atletiekvereniging Trias en basketbalvereniging Flashing Heiloo hebben ook een aantal jeugdige spelers van hockeyvereniging de .Terriërs een smoke free-contract gete kend, om precies te zijn de meisjes en jongens C2. Het contract is opgesteld door de GGD Noord-Kennemerland en onderteke naars beloven daarin dat ze tot 1 okto ber volgend jaar niet zullen roken. De Terriërs-teams worden gesteund bij het waarmaken van hun belofte door Jong Oranje-speler Klaas Veering uit Bergen. HEILOO - Het CDA sprak over 'haast werk', onevenwichtig en zonder veel samenhang; de PvdA zat vooral met de schetsen voor de nieuwe bieb in haar maag; de WD vroeg zich af of het plan nu eigenlijk een kader of juist een invul ling is; Heiloo 2000 zag de plannen voor de westkant van het spoor in de verste verte niet zitten; GroenLinks was teleur gesteld over de veranderingen die het college in het plan heeft aangebracht en D66 was van mening dat 'twee vaders hebben meegeholpen aan de verwek king van dit kind'. De politieke partijen konden in de vorige week dinsdag gehouden vergadering van de commis sie grondgebiedzaken hun gal over het - herziene - beeldkwaliteitsplan nog eens flink spuwen. In juni heeft het college haar visie op de toekomstige bebouwing aan de west kant van de stationsomgeving gepresen teerd. Al eerder deed zij dat met een visie op de oostkant. Tijdens een infor matie-avond in juli bleek er nogal wat kritiek te zijn op de plannen, die door menigeen als te ambitieus werden afge schilderd. Daarop heeft de gemeente de plannen voor oost en west samenge voegd ('de twee vaders') en nog eens herzien. De belangrijkste resultaten daarvan zijn dat nog bekeken wordt of er onder het stationsplein een parkeer garage kan worden aangelegd, dat er standaard wordt uitgegaan van maxi maal drie bouwlagen, nergens van vijf en bij uitzondering van vier. In het laat ste geval wordt de vierde laag teruglig- gend gebouwd, zoals dat bij de biblio theek het geval zal zijn. Volgende week woensdag 3 november is de officiële opening van het scholen complex in Boekenstein. Hier zetelen sinds het begin van dit schooljaar de basisscholen De Zuidwester en de Freinetschool samen onder één dak het deels vernieuwde en deels van gerenoveerde Boekenstein. scholencomplex in Naast het gebouw heeft ook het speel terrein een facelift ondergaan en is geheel opnieuw ingericht. Dit is mede te danken aan de inzet van veel ouders en leerlingen en de hulp van sponsors. Naast de renovatie van de school zijn tegelijkertijd een aantal verkeersmaat regelen getroffen op Het Malevoort, in Boekenstein en in Termijen. De opening - met genodigden - wordt volgende week woensdag om 15.00 uur verricht door de wethouders Anne- Marie Worm-de Móel (verkeer) en Ernest ten Hacken (onderwijs). Aansluitend is er om 17.00 uur een open huis voor belangstellenden. Voor de kinderen wordt er volgende week dinsdag een feestdag gehouden. HEILOO - Een grote vlooienmarkt wordt komende zondag in sporthal Het Vennewater gehouden. Tussen 10.00 en 16.00 uur staan ruim honderd kramen met tweedehands goederen op kopers te wachten. De toegang bedraagt f 3,50. HEILOO - De afgelopen week was het duidelijk te merkenHerfst! En gezien de gevoelstemperatuur leek het eigenlijk ook al een beetje winter. Bij herfst hoort stormen dat hebben de bomen langs de Zanderslootweg geweten. Vorige week woensdag sneuvelde er één onder de geselende kracht van Aeolus. (Fotostudio Starfield) Maar menigeen is er nog steeds niet gerust op. Insprekers niet, zoals een aan tal bewoners van de Holleweg, die de komst van een appartementengebouw op de hoek Holleweg/Zeeweg vrezen, met als gevolg voor hen verlies van groen, parkeerplaatsen en privacy. Een andere inspreker, de heer A. van der Meulen, voorheen woordvoerder van de stichting Heiloo Houden zo!, sprak zijn verbazing uit over het feit dat het plan niet herschreven was. Hij voorspelde dat, gezien de vele planschadeclaims die ongetwijfeld gaan komen, 'dé plannen goud gaan kosten'. Maar ook de politieke partijen hadden zo hun bedenkingen. Roelof Bos (PvdA) was bezorgd over de breedte van de nieuwe bieb, die hij omschreef als een 'stalinistisch gebouw'. Waarom zou je die bibliotheek niet over twee verdie pingen verdelen, vroeg hij zich af. Annabelle ten Hoope (Heiloo 2000) deelde zijn zorgen. Geen massale bouw blokken aan de westkant. Een gebouw van zo'n tien meter hoogte voor de bibliotheek is al meer dan genoeg, zo vond zij. Ook de getekende plannen voor het gebouw van Taxi Zwart kregen veel kri tiek te verduren, met name de om de hoek getekende 'haak' richting Overkerck stuitte op veel weerstand. Kan hier - qua geluidsbelasting - nu wel of niet gewoond worden, zo vroeg Roelof Bos zich af. Martin Groot (CDA), Rob Opdam (VVD), Annabelle ten Hoope en Ko Hemminga (D66) vonden het te massaal. Wethouder Juup Wuijster-Schuddeboom verduidelijkte dat dit pand eigenlijk alleen bestemd is voor dienstverlening. Het taxibedrijf houdt zijn standplaatsen bij het station, maar heeft te kennen gegeven het bedrijf op zich ergens anders te willen vestigen. Wuijster beloofde de bezwaren nog eens goed te bekijken. Stede- bouwkundige Jacqueline van Rijn legde uit dat een geluidsmeting overigens alleen gedaan kan worden als er een concreet plan is, eerder niet. Ondergrondse parkeergarage De ondergrondse parkeergarage aan het Stationsplein was een ander, heikel punt. Angst voor vandalisme en onvei ligheid overheerste bij de PvdA, de VVD vond dat er bovengronds wel kort geparkeerd moet kunnen worden en D66 vreesde een gigantische bouwput. Wuijster pareerde deze opmerkingen door te benadrukken dat de tuinwinkel en supermarkt al eerder plannen heb ben gemaakt om ondergronds te parke ren. Als de grond dan toch open gaat, waarom dan niet in één keer de zaak goed realiseren, met één inrit en één uit rit? Of een en ander financieel haalbaar is, kwam verder niet aan bod. Wel vroeg Roelof Bos zich af of er straks baatbe lasting moet worden betaald. Een vraag die de vele aanwezige ondernemers in het publiek zich ook zullen hebben gesteld. Het college is er in elk geval nog niet over uit. Een term die veel gebezigd werd in de vergadering, was het 'behoud van het dorpse karakter'. Een mooi streven, ware het niet dat niemand weet wat daar precies mee bedoeld wordt. Volgens Ton van Dril was de term in elk. geval meer van toepassing op de woningen in het Blockhovepark. Hij miste in de plannen dan ook iets over 'vorm' en 'maatvoe ring'. Verder zag hij geen enkel individu eel karakter aan de getekende apparte mentengebouwen, zoals bijvoorbeeld aan de Zeeweg. Na een lange avond van vergaderen konden uiteindelijk VVD en CDA instemmen met het beeldkwaliteitsplan. De PvdA stemde in met voortzetting van de plannen, maar bleef zich wel zor gen maken over de massaliteit. Heiloo 2000, D66 en GroenLinks tenslotte waren mordicus tegen. De volgende kans voor de politiek om over het plan te discussiëren is volgende week maandag, tijdens de gemeente raadsvergadering in de kantine van de buitendienst aan het Rosendaal. De ver gadering, die voor publiek toegankelijk is, begint om 20.00 uur. Anne-Marie Worm-de Moei middenknipt een groot lint door als officiële openingshandeling van de dojo. (Fotostudio Starfield) HEILOO - 'Wie zacht stapt, komt ver'. Zo luidden de openingswoorden van oud-voorzitter Wim Steens van sport vereniging Dojo 't Loo bij de officiële ingebruikname van het opnieuw inge richte 'Bergeonplein' aan de Bergeonstraat en de heropening van de verbouwde dojo. Hij doelde op de behoorlijk lange tijd die het heeft gevergd om het pleintje opnieuw in te richten en om de dojo geheel te ver bouwen. Maar liefst 8106 manuren door voornamelijk vrijwilligers, zo werd zaterdag bekend gemaakt. Desondanks leken de meeste oude en nieuwe gebruikers van de gebouwen op het plein en de omwonenden uit de Bergeonstraat afgelopen zaterdag tij dens een feestelijke open dag trots en tevreden over het resultaat. Een krioelende hoop jeugdige judoka's had zich samen met belangstellenden uit de omgeving in de kantine van de sportvereniging verzameld om getuige te zijn van de feestelijkheden. Ter ere van de ingebruikname van het plein bood wethouder Anne-Marie Worm-de Moei de gebruikers een 25 jaar oude plataan aan, die straks het plein zal sie ren. Omdat het momenteel nog niet koud genoeg is om de boom te planten, overhandigde zij symbolisch het uitge tekende gemeentelijke groenplan voor het plein aan Willy Braids van de Stichting WAO-belangen (die een ont moetingsruimte heeft op het plein) en Cees Groefsema van Dojo 't Loo. Kijkje achter de schermen Die laatste stond even later overigens opnieuw in de schijnwerpers. De grond legger van de sportschool, die in 1984 de locatie aan de Bergeonstraat betrok, werd geprezen om zijn grote inzet voor de judosport in Heiloo, in het bijzonder voor de judojeugd. Als dank kreeg de grote dojo in het gebouw de naam van Cees Groefsema. Wethouder Worm-de Moei betrad op kousenvoeten de dojo en knipte als openingshandeling een groot lint door, dat door een hele rij jeugdige judoka's werd vastgehouden. Alle nieuwe 'Bergeonpleiners' hielden zaterdag open huis. Naast Dojo 't Loo was er bij de Stichting WAO-belangen de hele dag gratis biljarten. Begeleid door vrolijke accordeonklanken werd daar bovendien de uitslag bekend gemaakt van de biljartcompetitie van afgelopen jaar. Ook kon iedereen daar een kijkje nemen achter de schermen in de opslagruimtes voor decors van Falkland toneel, de Heilooër Operettevereniging, Jeugdtheater Hei loo en Theatergroep 18-plus. Verder was het nieuwe, door architec tenbureau Mühren en Bode ontworpen 'perrongebouw' open. Fysiotherapeute Corts, Mensendiecktherapeuten Zon- jee en Te Morsche en de architecten zelf toonden gastvrij hun nieuwe wer kruimtes, waar vooral licht en ruimte in overvloed aanwezig zijn. Iedereen kon bovendien de tropische tuin bewonde ren die aangelegd is in een glazen serre tussen de kantoren en de aanliggende spoorlijn. Die dient als geluidswering tegen het geluid van langsrazende trei nen. En inderdaad, zo konden bezoe kers zaterdag constateren: de treinen zijn nauwelijks hoorbaar. HEILOO - De collecte van de Nederlandse Brandwonden Stichting heeft in Heiloo f 12.416,55 opgebracht. HEILOO - Vorige week werden de vol gende voorwerpen bij het bureau aan gemeld: een rood-wit-blauw geblokte sjaal, een groene klittenband porte monnee met inhoud, een autosleutel van een Ford, een bril met goudkleurig montuur, een groene muts van een herenparka, drie sleutels in een rood bruin hoesje, een zwarte stoffen hon- denriem, bankbiljetten, twee fietssleu- tels, een zware ijzeren ketting van ongeveer vijf meter lang met gele haak en oog. Regio Noord- Als bijlage in dit Nieuwsblad de Woningkrant Regio Noord-Kennemerland. Deze Woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis-aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad, Alkmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost en Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcorporaties de leeggekomen én de toegewezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemerland. In deze krant is ook alles te lezen over de nieuwe aanpak van woningtoewijzing. FALKLAND TONEEL Van Herman Heijermans in theater De Beun. (Zie adv. elders in dit blad). HZV-FP Zaalvoetbal HZV de Wit/Berger §||P; Sporthal het Vennewater Aanvang: 20.40 uur aankondiging aangeboden door: Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny Stoop •■Tel: 072 - 532 03 45 M%KELaIrSGROEP Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 7Met 4 kantoren actiefin de regio! (Alkmaar (2), Heiloo en Heerhugowaard) MAKELAAR Makelaars sinds 1933 Rosner di Bari Comma Blacky Dress Marc Cain Josephine Co Mark Mascotte Mode Mascotte Mode Stationsweg 85 Heiloo Geesterduin 54 Castricum NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EM OMSTREKEN Voor al uw bomen, heesters, vruchtbomen, leibomen, dakplatanen, rozen, vaste planten, haagplanten, vakkundig advies en een uniek groot assortiment ezoek onze kweke Westerweg 53 Heilooërbos, tel. 072 512 89 36 Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte - Badkamerinstallatie - Centrale verwarming - Dakbedekking - Loodgieterswerk Droonecampstraat 13 1851 TH Heiloo Telefoon 072-533 50 85 Werkplaats. Holleweg 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1