kerstmarkt k. If 2L n t ^enneme^an<^ ERA mmmi mascotte Jeugdtheater brengt Echo Gemeenteraad stelt verkeersplan vast Taxatie nodig? show SILECUET creatieve wm Vos Makelaardiï ROEKMAN 'Bd>KMA N™ kerst VAN DER BORDEN A P E L L A Dé Hyi|§$heekwinkel LOKEEND RE M IEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN zaterdag 11 december Boomkwekerij G. Meijer Al meer dan 30 jaar C- HACHMANG INSTALLATIEBEDRIJF SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 06-53576089/072-5338472 Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! Kennemerstraatweg 125*1851 8C-HEIL0Ö tel. 072 5320322 VERKOCHT autobelettering reclameborden. Oosterzijweg 122 Heiloo Tel. 072-532 10 65 Redactieacquisitie en administratie: 8 DECEMBER 1999 64e JAARGANG NO. 49 J^LdJu j Drukkerij uitkijkpost bv Gemeenteraad neemt verbouwde raadzaal in gebruik Buk Buk dicht met oud en nieuw Bachs Weihnachtsoratorium in Amateur-pianospelers in 't Loo Witte Kerk Akkoord over verkeers- Raadszaal 'ingewijd' drempels Het Malevoort met tragikomedie Kids for Animals maken kerstkaarten Kerstpakkettenactie Vrouwen solidair Groei en bloei bezoekt Wilde Westen van 11 tot 25 december. Open dag op 11 en 19 december van 12.00 tot 17.00 uur Kennemerstraatweg 99 Heiloo telefoon: 072 533 1 1 99 't Trefpunt van 10.30 tot 16.00 uur aankondiging aangeboden door: MAKELAARS Sc TAXATEURS ONROEREND GOED Westerweg 53 Heilooërbos, tel. 072 512 89 36 - Badkamerinstallatie Droonecampstraat 13 - Centrale verwarming 1851 TH Heiloo - Dakbedekking Telefoon 072-533 5Q 85 - Loodgieterswerk Werkplaats: Holleweg 19 Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte Makelaars sinds 1933 Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny Stoop Tel: 072 - 532 03 45 Regio Noord~ Als bijlage in dit Nieuwsblad de Woningkrant Regio Noord-Kennemerland. Deze Woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis-aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad, Aikmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost en Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcorporaties de leeggekomen én de toegewezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemerland. In deze krant is ook alles te lezen over de nieuwe aanpak van woningtoewijzing. MAKELAAR Voor al uw bomen, heesters, vruchtbomen, leibomen, dakplatanen, rozen, vaste planten, haagplanten, vakkundig advies en een uniek groot assortiment Rosner di Bari Comma Blacky Dress Marc Cain Josephine Co Mark Mascotte Mode Mascotte Mode Stationsweg 85 Heiloo Geesterduin 54 Castricum De Hoefsmid"5 - 1851 PZ -'Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) PM Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden n[F^ aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - De gemeenteraad van Heiloo trad afgelopen maandagavond voor 'de laatste vergadering van deze eeuw', zoals velen niet nalieten op te merken, aan in een verbouwde en fraai ingerichte raadzaal. Burgemeester Henk den Boon stond aan de hand van een historisch krantenbericht even stil bij de gebeurtenissen tijdens de inge bruikname van de oorspronkelijke raadzaal in 1927. Daarna werd de ver gadering voor een moment geschorst om architect Sander Douma de gele genheid te geven het een en ander te vertellen over het ontwerp en de uit voering van de verbouwing. Aan burgemeester Den Boon bood hij de drie oude glas-in-loodramen aan, die de raadzaal vóór de verbouwing sier den. De ramen zijn gerestaureerd en krijgen een plaats in de kamer van het college van burgemeester en wethou ders. HEILOO - Het traditionele oud en nieuwfeest in Buk Buk gaat dit jaar niet door. Reden is dat de grote zaal nog steeds gesloten is en verbouwd moet worden. Alhoewel de Buk tijdens de jaarwisse ling dicht is, is het Buk-café op andere dagen wel open. Elke donderdagavond is er 'Proosten met Joost', waar ieder een, gezellig een biertje of iets anders kan komen drinken. Op vrijdag, zater dag en zondag zijn er wisselende activi teiten, variërend van optredens van bandjes tot vertoningen van films en voetbalwedstrijden op groot scherm en van jamsessies tot dance- of theater avonden. Buk Buk is nog op zoek naar enthou siaste, nieuwe medewerkers. Wie geïn teresseerd is, kan bellen naar tel. 072- 5321048 of langskomen in het gebouw aan de Pastoor van Muijenweg. elaIrsgroep Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 Met 4 kantoren actiefin de regio! (Alkmaar (2), Heiloo en Heerhugowaard) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. HEILOO - Afgelopen maandagavond ging de Heilooër gemeenteraad akkoord met het verkeersplan voor Heiloo, dat door Verkeersbureau Diepens en Okkema in samenspraak met gemeente en bevolking is opge steld. Uitgangspunt in het nieuwe ver keersplan is dat Heiloo volgens het concept Duurzaam Veilig zoveel moge lijk wordt ingericht als verblijfsgebied, waar voor het verkeer een maximum snelheid geldt van 30 km per uur. In het plan worden wegen gecategori seerd in gebiedsontsluitingswegen (ver keersaders met maximumsnelheid van 50 km per uur) en erftoegangswegen A (verblijfsgebied, waar soms toch een snelheidslimiet van 50 km geldt) en B (30 km per uur). Ook zijn verkeersrem- mende maatregelen opgenomen om dit uit te voeren. Tevredenheid over het nieuwe plan werd door alle fracties uitgesproken en diverse complimenten waren er aan het adres van het college voor de uitgebrei de inspraakmogelijkheden die er voor HEILOO - Vanaf 17 december staat er weer een vleugel op het Albert Heijnplein in 't Loo. Amateur-piaho- spelers kunnen zich melden bij Marianne Vollers, (tel. 0251-650263) om een tijd af te spreken waarop zij zich willen presenteren. Goed spelende amateurs zijn welkom, evenals kinde ren die een aardig kerstrepertoire kun nen spelen. Het succes van dit evenement vorig jaar was mede te danken aan mevrouw de Witte en de heer Jellema. Beiden zijn de tachtig gepasseerd en hebben bewezen dat het plezier in muziek maken niet leeftijdgebonden is. Mevrouw de Witte heeft laten weten dat zij ook dit jaar weer van de partij is en nu al weer bezig is met repeteren. Ook zangeres Liesbeth Hoevenagel uit Heiloo verzorgt samen met een aantal muziekvrienden een optreden. De vleugel staat tot en met vrijdag 24 december in 't Loo. Creatieve markt Op vrijdag 10 en zaterdag 11 december hebben zes creatieve marktkooplieden hun waren uitgestald op de kramen op het Albert Heijnplein. Bij deze enthou siaste doe-het-zelvers kunt u zelfge maakte artikelen in kerstsfeer kopen. HEILOO - Verkeersdrempels op Het Malevoort ter hoogte van de kruisin gen met Boekenstein, De Ronge en Vredenoord. Afgelopen maandag stemde de gemeenteraad van Heiloo in met de aanleg van drempels op deze plaatsen en stelde daarvoor een krediet ter beschikking van f 92.000,-. Het bedrag was oorspronkelijk uitge trokken als subsidie voor de aanleg van middengeleiders op de Kennemerstraatweg ter hoogte van de Kuillaan. Omdat deze werkzaamheden zijn uitgesteld tot volgend jaar en de gemeente de verkeersdrempels op Het Malevoort to snel mogelijk wil plaat sen, is besloten een deel van het krediet hiervoor te gebruiken. De drempel op de kruising met Boekenstein is inmid dels aangelegd. HEILOO - De Kids for Animals gaan kerstkaarten maken met een diervrien delijke boodschap op woensdag 15 december. Ze willen daarmee mensen vragen om geen vlees van dieren als hert, kalkoen, konijn, eend of wildzwijn te eten met kerst. De boodschap op de kaarten kan bij voorbeeld zijn 'Prettige kerstdagen en een diervriendelijk 2000', 'Stop zinloos geweld tegen dieren', of 'Eet met kerst eens pannenkoeken'. Ook kunnen deelnemers mensen met hun kaart waarschuwen om voorzichtig te zijn met vuurwerk. De kids gaan knutselen van 14.00 tot 16.00 uur in het Open Huis. Minium leeftijd voor deelname is 6 jaar. Voor leden is het gratis, niet-leden betalen f 2,50. Wie mee wil doen, moet een schaar meenemen. Opgeven kan op tel. 072-5336180. HEILOO - Op zaterdag 11 december viert de gemeente Heiloo de officiële ingebruikname van de herbouwde raadszaal met speciale theatervoorstel lingen en workshops. De gemeente heeft de gesubsidieerde verenigingen en stichtingen in Heiloo uitgenodigd om deze voorstellingen bij te wonen. In aanwezigheid van raadsleden, burge meester en genodigden zal zowel 's middags (16.00 uur) als 's avonds (20.00 uur) een ludieke theatervoorstelling door stichting Nomade gegeven wor den, getiteld 'De Raadsvergadering'. Een tragikomedie die op een scherpe en humoristische wijze het fenomeen raadsvergadering onder de loep neemt. Aansluitend vindt er een workshop plaats. Daar wordt van gedachten gewisseld over onderwerpen als 'de relatie tussen burgers en bestuur' en 'interactieve beleidsvorming'. Voor de theatervoorstellingen zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Belangstellenden kunnen contact opnemen met E. Later, afdeling Bestuurszaken, tel. 072- 5356647 op dinsdag, woensdag en don derdag. ALKMAAR - Net als voorgaande jaren doet Vrouwen solidair ook nu weer een beroep op mensen om minder bedeelden komende kerst weer met een kerstpakket te verblijden. Particulieren, verenigingen, bedrijven of organisaties die levensmiddelen kunnen missen, worden verzocht die te bezorgen bij Vrouwen solidair aan de Dr. Schaepmankade 1 in Alkmaar, tel. 072-5116211. Ook kunt u een donatie storten op bankrekening 376456620 van de Rabobank Alkmaar ten name van Vrouwen solidair. Karin ten Cate. HEILOO - Groei en Bloei afdeling Heiloo sluit het lezingenprogramma van dit jaar af met een bezoek aan het 'Wilde Westen' van de Verenigde Staten. Op dinsdag 14 december ver zorgt F. Siemensma uit Kortenhoef een dia-lezing met als titel 'De natuurwon deren van het Wilde Westen'. Zes weken lang trok de spreker met zijn camera door dit gebied en maakte fas cinerende opnamen van de Rocky Mountains, de Grand Canyon, prairies, steppen en woestijnen. De lezing wordt gegeven in het ont moetingscentrum van PC Willibrord. De aanvang is 20.00 uur, de toegang is vrij. HEILOO - De kaartverkoop voor de voorstelling 'Echo' van Jeugdtheater Heiloo start op 15 december. De voor stelling wordt gespeeld op 5 en 6 febru ari in de Beun. In het rijk van Hera en Zeus dartelen vele nymfen rond. Zeus en de nymfen hebben een groot geheim, waar Hera niets van mag weten. Echo moet steeds Hera's aandacht afleiden. Als Hera uit eindelijk toch achter het geheim komt, is de ellende voor Echo niet te over zien. Vanaf dat moment kan Echo slechts herhalen wat anderen zeggen. Wanhopig vlucht Echo de bossen in, waar zij Narcissus tegenkomt en tot over haar oren verliefd op hem wordt. Narcissus, vanaf zijn geboorte door iedereen op handen gedragen, groeit op tot een zeer arrogante jongen. Hooghartig wijst hij iedereen af, dus ook Echo. De godin van de wraak zorgt er voor dat Narcissus verliefd wordt op zijn eigen spiegelbeeld. Jeugdtheater Heiloo heeft geprobeerd van deze twee mythes iets bijzonders te maken. Deze familievoorstelling is een gezamenlijke productie van Marja Schoonheym, Rieneke Oosting en Caspar Himmelreich. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van de Beun, van maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Entree voor volwassenen is f 12,50, voor kinde ren tot en met 12 jaar, CJP en 65 plus sers f 10,-. Donateurs krijgen f 2,50 kor ting. Aan de voorstelling is ook een wed strijd verbonden. Kinderen kunnen een handspiegel voor Echo knippen, plak ken of knutselen of een spiegelbeeld maken van zichzelf. Deelnemers maken kans op een leuke prijs. Aan de kassa van de Beun kan een voorbeeldspiegel gehaald worden. Onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer kan die uiterlijk op 31 januari weer in bij de Beun ingeleverd worden. Een scène uit de voorstelling 'Echo' van het Jeugdtheater Heiloo. 1* HEILOO - Op zondag 12 december worden in de Witte Kerk delen uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach uit gevoerd door het koor Vocale Cantores in Dies met een instrumentaal ensem ble onder leiding van Hendrik Timmerman. Als solisten treden op de sopraan Karin ten Cate, de alt José Biermans, de tenor Alex Vermeulen en de bas Max van Egmond. Karin ten Cate behaalde in 1991 haar eindexamen solozang aan het Alk- maars Conservatorium en studeerde onder meer verder bij Cora Canne Meijer. José Biermans heeft zich naast haar lopende studie aan het Conservatorium in Utrecht via master- classes verder bekwaamd en beide dames kunnen reeds bogen op een veelzijdige podiumervaring. Voor de heren solisten geldt dat evenzeer en die vaststelling mag bij Max van Egmond zelfs overbodig worden genoemd. Eigenlijk is er geen sprake van een ora torium in de gebruikelijke zin van het woord, maar gaat het hier om zes zelf standige cantates, bedoeld voor de feestdagen vanaf Kerstmis tot en met Driekoningen. Aria's, koralen en duet ten worden afgewisseld met teksten uit het evangelie, voorgedragen door de tenor, die tevens enkele aria's zingt. De uitvoering begint om 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt f 20,-, met kor ting f 17,50.Tekstboekjes zijn in de kerk a f 2,-'te koop. Reserveren kan op tel. 072-5335852. John Daas Heiloo 2000): 'Rosendaal niet afsluiten voor vrachtverkeer' Aan deze verkeersdrempel bij Boekenstein op Het Malevoort is iedereen zo ondertussen wel gewend. (Fotostudio Starfield) Uiteindelijk werd dit amendement ver worpen met tien stemmen tegen en acht voor. Wel wordt Het Malevoort in het definitieve verkeersplan uit de bewegwijzeringsroute richting Egmond gehaald en wordt alleen met een bord via de Vennewatersweg naar Egmond verwezen. Verbaasd en enigszins verontwaardigd werd gereageerd op de opmerking van John Daas (Heiloo 2000), die het niet eens was met de gedeeltelijke afsluiting van het Rosendaal in Ypestein voor vrachtverkeer. Hij meende dat daar door de Kanaalweg te zwaar belast wordt. Wethouder Anne-Marie Worm- de Moei benadrukte de functie van de weg als schoolroute voor veel kinderen, die daarom ook zo veilig mogelijk gemaakt moet worden. Hans van Halem (D66) pleitte nog eens voor afsluiting van het Looplein voor autoverkeer, terwijl WD'er Gimbrère een tweede verkeerstelling wil afwach ten, die moet uitwijzen wat het gevolg daarvan is voor de verkeersdruk op de Kerkelaan. Wethouder Worm ging daarin mee, met een voorstel om deze winter een tweede telling te doen. Het 'CDA zette tijdens deze vergade ring zijn voorliefde voor het fietsver- keer kracht bij door het aanbieden van een model met een fietsbewegwijze- ringsbord op een plattegrond van Heiloo. Hierop waren veertien kruis punten aangegeven waar volgens het CDA speciale richtingborden voor fiet sers geplaatst moeten worden. Wethouder Worm leek enthousiast over het idee van haar eigen partij en beloofde daarover contact op te nemen met de ANWB. de inwoners is geweest bij de vaststel ling ervan. Toch waren er nog onderde len waarop niet alle partijen het eens waren. Punt van discussie bleek nog steeds de benoeming van Het Malevoort als gebiedsontsluitingsweg. Eerder protes teerden bewoners van wijken erom heen daar al tegen en afgelopen maan dag diende de VVD een amendement in, waarin werd voorgesteld het gedeel te tussen Bosrank en Het Hoekstuk als erftoegansweg A te categoriseren. Volgens het college zou er dan echter een onduidelijke situatie ontstaan, wat niet bevorderlijk is voor de veiligheid.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1