WÊÊÊÊÊÊ Verbouwde raadzaal officieel heropend met komedie 'De Raadsvergadering' Mnfeeflioftim KOOPZONDAG van 12.00 tot 17.00 uur Dagftlms 2,50 WonenPlus project bundelt zorg Een kerstcadeautje voor de gemeente ERA HSV - de Foresters Atnhoopplmen? Broekman mascotte m Vos Makelaardij peekS^. KMA NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN VAN DER SORDEN 072-5351000 Dé Hypistheekwinkel LOKEEND RE Redactieacquisitie en administratie 15 DECEMBER 1999 JJ ÏIL^JDrukkerij uitkijkpost bv 64e JAARGANG NO. 50 I N. Majolée overleden Lulu Wang signeert bij Deutekom Lulu Wang. SKOA start buiten schoolse opvang in Heiloo Kerstconcert met de kerstman en stieetband Caecüia nP.r stuk t.o. Winkelcentrum 't Loo Kerstavond Tendenz Engelse kerktraditie in Witte Kerk NVM Zondag 19 december 1 vJfjuu juuuelier Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! autobelettering reclameborden. Oosterzijweg 122 Heiloo Tel. 072-532 10 65 - Egelshoek C. HACHMAIMG De Hoefsmid 5 - 1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) De Uitkijkpost verschijnt op wopnsdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden n aanzienlijk lagere mm-prijzen. e-7 J \fj) Lj verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! Drukkerij uitkijk pc Vrijdag 24 december en vrijdag 31 december zijn wij HEILOO - Vorige week is op 89-jarige leeftijd N. Majolée uit Heiloo overle den. Ruim 45 jaar was Majolée actief in de plaatselijke politiek, als raadslid en fractievoorzitter van de PvdA, en op cultureel en sociaal-maatschappelijk gebied. Daarnaast was hij, onder meer voor de Uitkijkpost, in de journalistiek werkzaam. Majolée is onderscheiden met de gouden eremedaille in de Orde van Oranje Nassau en met de zilveren eremedaille van de gemeente Heiloo. HEILOO - Op woensdag 22 december komt de Chinese schrijfster Lulu Wang haar boek 'Het Tedere Kind' signeren bij Boekhandel Deutekom. Dit doet zij van 10.30 tot 11.30 uur. Lulu Wang (1960) is geboren in Peking en vertrok op 25-jarige leeftijd naar Nederland. Ze debuteerde in 1997 met haar roman 'Het lelietheater'. Ze publi ceerde naast dit boek ook 'Brief aan mijn lezers' en de novelle 'Het witte feest'. En nu verschijnt, na drie jaar, de twee de roman van Lula Wang, getiteld 'Het tedere kind'. Het gaat onder meer over misbruik en incest; de periode dat de hoofdpersoon op de universiteit zit en gebeurtenissen die zich in het heden afspelen. Een scène uitDe Raadsvergadering'met rechts verslaggever Joris Betweter. (Fotostudio Starfield) HEILOO - Met de opvoering van de komedie 'De Raadsvergadering' is afgelopen zaterdagmiddag de ver bouwde raadzaal officieel in gebruik genomen. De komedie werd opgevoerd door acteurs van de stichting Nomade, die er mee langs de raadszalen van Nederland trekken. De voorstelling was zowel een lesje in retorica, een his torische gebeurtenis onder verwijzing naar de Gijsbreght van Aemstel van Vondel als een parodie op een echte raadsvergadering. Toehoorders waren burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren van de gemeente Heiloo en vertegenwoordigers van een aantal instellingen. 'De Raadsvergadering' speelt zich af in de raadzaal van de gemeente Achter- dijk, een polderdorp aan de rand van Europa, dat zich dapper verzet tegen inlijving door de grote buurgemeente Polderstad. Een nieuwbouwproject in een natuurgebied brengt de gemoede ren in deze raadsvergadering heftig in beweging. Burgemeester Gijsbreght Achterkamer en wethouder Willem Grofermans stuiten op het verzet van actievoerende tegenstanders, die uit eindelijk een correctief referendum weten af te dwingen. De oppositie stemt 'onder protest' mee met het nieuwbouwplan. De burgemeester ver bindt zijn politieke lot aan de uitkomst van dit referendum en de toeschouwer NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN! is dan ook getuige van de ondergang van een Hollandse burgervader. Een en ander gelardeerd met dramatisch toneelspel, grappige poppen, histori sche diabeelden en stemmige muziek. Pleidooi voor welsprekendheid Het toneelstuk, dat tevens als pleidooi diende voor meer welsprekendheid in de politiek in het algemeen en de raadsvergaderingen in het bijzonder, legde daarbij nadrukkelijk de vinger op de zere plek: het moeten sluiten van compromissen. Na afloop van het stuk was er gelegen heid tot discussie. Schrijver en acteur Ab Gieteling was van mening dat het inhoudelijk debat in veel raadsvergade ringen bijzonder zwak is, Jaarnaast stelde hij dat raadsleden best wat meer presentatietechniek en retoriek uit de kast mogen halen om hun argumenten kracht bij te zetten. Want een gemid delde raadsvergadering is gewoonweg heek saai en heel erg voorgekookt, zo vond hij. Burgemeester Den Boon liet in de dis cussie in elk geval niet het achterste van zijn tong zien: de raadsvergaderin gen in Heiloo zijn volgens hem abso luut interessant. Het probleem is echter dat de bevolking het vaak eens is, er zijn alleen kleine nuances, zo sprak hij. De aanwezigen bleken het er allemaal over eens te zijn: de raadsvergaderin gen moeten aantrekkelijker gemaakt worden. Volgens de een door meer met elkaar in debat te gaan, een ander vond de agenda's daarvoor eenvoudigweg te lang, een derde opperde de mogelijk heid om van tevoren geen vaste stand punten in te nemen en een vierde zag er meer heil in als de wethouder direct antwoordde op de gestelde vragen, in plaats van ze allemaaTöp te sparen töt één lange monoloog. Het stuk was een spiegel voor de raad, zo waren de aan wezigen unaniem van mening. Nu maar hopen dat ze er goed in gekeken heb ben... HEILOO - Vanaf 10 januari start de Stichting Kinderopvang Alkmaar (SKOA) met een buitenschoolse opvang in een ruimte van basisschool de Springschans (Heiloo Oost). Deze opvang is bedoeld voor alle kinderen tussen de 4 en 13 jaar die in Heiloo een basisschool bezoeken. De kinderen worden, als de school op redelijke loop afstand ligt, door de leidsters opge haald. Oudere kinderen kunnen zelf komen, in overleg met de ouders. Sommige kinderen worden met taxi's opgehaald van school en naar de opvang gebracht. Buitenschoolse opvang begint na schooltijd en is open tot 18.00 uur; in de vakanties de hele dag van 8.00 tot 18.00 uur. Dan worden er voor de kinderen diverse activiteiten georganiseerd. Ook wordt waar mogelijk rekening gehou den met de studiedagen van de diverse scholen. 'Er worden maximaal twintig kinderen per dag opgevangen onder leiding van twee gediplomeerde leid sters. Voor meer informatie en aanmeldings formulieren kunt u bellen met de SKOA, 072-5147147. Vragen naar Aleid Boumans of Leonie Kwakkelstein. ALKMAAR - Het jaarlijkse kerstcon cert op 26 december in de Grote Sint Laurenskerk te Alkmaar wordt dit jaar verzorgd door de sopraan Mieke van der Sluis en organist Dick Koomans. Passend in de nieuwe winterserie staat ook dit concert in het teken van samen spel. De akoestiek van het kerkgebouw zorgt voor een bijzondere klankkleur, waardoor deze combinatieconcerten een belevenis zijn. Het kerstrepertoire vormt zoals gebruikelijk het uitgangs punt voor het afwisselende program ma. Zo kunt u onder andere werken beluisteren van Bach en Buxtehude, Monteverdi en Schütz. De aanvang is-om 15.00 uur.'De toe gangsprijs is f 12,50, met korting f 10,-. Kaarten kunnen gereserveerd worden op 072-5140707. De kaarten liggen dan gereed tot een half uur voor aanvang van het concert. Waar anders! VIDEOLAND Heiloo H'eerenweg 38 Heiloo Tel. 072 - 5322352 HEILOO - Op vrijdagavond 17 decem ber houdt Tendenz weer een speciale avond, die dit keer in het teken van de kerst zal staan. Behalve leuke versierin gen, zoals een kerstboom en kaarsjes, is ook de kerstman aanwezig die voor iedereen een cadeautje meeneemt. Deze avond is bedoeld voor iedereen van 12 tot 16 jaar. Om 20.00 uur kun je naar binnen, en het feest duurt tot 23.00 uur. Entree is f 1,50, (met pas één piek). HEILOO - Een kerstcadeau voor de gemeente Heiloo. Dat is de ruim elf meter hoge dennenboom, die tot vorige week bij het echtpaar Uitentuis aan de Havercamplaan in de tuin stond. Een fraai exemplaar, dat echter veel te veel licht wegnam uit de woonkamer. De boom moest dus weg, maar een beetje zonde vonden mijnheer en mevrouw dat wel. Bij het bespreken van deze kwestie in familiekring, opperde iemand om de reusachtige boom als een kerstge schenk aan de gemeente Heiloo te geven. 'Want telkenjare zien we tegen over het gemeentehuis een den gezel ligheid uitstralen, met lichtjes en zilver draden in de takken,' zo schreven daar op de hulpvaardige buren van de fami lie in een verzoek aan de gemeente. 'Is het misschien een goed idee om de boom door de heren van de afdeling groen om te laten zagen en voor het gemeentehuis te planten? Dat scheelt de gemeente een heleboel centjes en de familie Uitentuis is van een grote den in de voortuin verlost'. En zo geschiedde. De gemeente hapte toe. Vorige week ging de grote boom eruit, en een dezer dagen zal deze fraaie den, getooid met sprookjesachti ge lichtjes, een plekje krijgen naast het gemeentehuis. «JÊir11® - HEILOO - Morgen, donderdag 16 december, presenteert de Heilooër werkgroep WonenPlus een projectrap port over de realisatie van een WonenPlus aanbod voor inwoners van Heiloo, Limmen, Akersloot en Cas- tricum. In het WonenPlus project bie den diverse organisaties en instellingen hun diensten en voorzieningen aan 50- plussers aan via één centraal punt. Doel is om ouderen en gehandicapten zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. Wie. gebruik wil maken van zorg en diensten uit hef WonenPlus-pakket, hoeft geen speciale indicatie te hebben, maar een abonne ment. Wethouder Ernest ten Hacken neemt het projectrapport om 14.00 uur in ontvangst in het Trefpunt, nadat ver tegenwoordigers van deelnemende organisaties aan WonenPlus uit Heiloo een samenwerkingsovereenkomst heb ben gesloten. In Heilop werken in het WonenPlus project de Woningstichting, het Woon- en Zorgcentrum Heiloo, de Unie van Vrijwilligers (UW), KBO en ANBO, de gemeente en de Stichting Ouderen werk Heiloo samen. Sinds september is een locale werkgroep aan de slag, die het project in Heiloo ontwikkelt. De werkgroep kreeg daarvoor een subsidie van de provincie Noord-Holland. Heiloo heeft samenwerking gezocht met de gemeenten Limmen, Akersloot en Castricum. Ook in deze gemeenten zijn werkgroepen in oprichting en het is de bedoeling dat er straks één WonenPlus project in de vier gemeen ten komt. Als voordelen van de samenwerking tussen de verschillende dienstverlenen de instellingen worden in het rapport genoemd dat de klant zijn voorzienin gen krijgt via één organisatie (één loket) en dat er extra samenwerking komt tussen de organisaties, waardoor ook nieuwe en meer diensten kunnen worden aangeboden. Bovendien wordt een speciale, professionele adviseur aangesteld die de coördinatie van de dienstverlening regelt en aanspreek punt is voor klanten. Personenalarmering In het rapport staan activiteiten en diensten opgesomd die de verschillen de deelnemende organisaties zouden kunnen leveren voor het WonenPlus- pakket. Zo worden van Ouderenwerk onder meer maaltijdvoorziening, Graag gedaan en vrijwilligersvervoer genoemd en van Woon- en Zorgcentrum Heiloo maaltijdvoorzie ning in het verzorgingshuis, personena larmering, logeermogelijkheid en voor lichting over zorgvragen. De Woningstichting heeft taken op het gebied van aanpassen van woningen (inclusief hang- en sluitwerk om te vol doen aan het Politiekeurmerk), voor lichting over huursubsidie en het onderhoud van woningen van abon nees. De ouderenbonden kunnen ont- moetings- en ontspanningsmogelijkhe den verzorgen, vrijwilligers inzetten en advies en voorlichting geven. Een voor lichtingstaak is volgens het rapport ook weggelegd voor de gemeente en de UVV tenslotte zou haar vrijwilligers- projecten tevens kunnen uitvoeren voor mensen die nog zelfstandig wonen. Het abonnement om van de verschil lende diensten gebruik te kunnen maken gaat per huishouden ongeveer f 7,50 per maand kosten, zo staat in het rapport te lezen. Afhankelijk van de behoefte van de klant wordt e^en dien stenpakket samengesteld, waarbij voor abonnees voor de verschillende dien sten een gereduceerd tarief geldt. Het is de bedoeling dat vanaf januari klanten die zich hebben aangemeld voor WonenPlus bezocht worden door de adviseur of een vrijwilliger, om de mogelijkheden en wensen te bespre ken. Vanaf maart volgend jaar moeten dan ook nieuwe diensten en voorzie ningen worden ontwikkeld. Het meld punt voor WonenPlus Heiloo wordt gevestigd in het Trefpunt aan het Abraham du Bois-hof 2, geopend op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. HEILOO - In de Engelse Kerk is het traditie -vooral de diensten in de kapel van King's College in Cambridge heb ben daartoe bijgedragen- dat in de adventstijd (de tijd voor Kerstmis) een 'Festival of Lessons and Carols' plaats vindt. In zo'n bijeenkomst staat de zang van bekende liederen centraal. Deze gezongen liederen (gezamenlijk of door het koor) worden afgewisseld door een negental schriftlezingen. Op zondag 19 december zal in de Witte Kerk van Heiloo, bij het kaarslicht van de historische kroonlampen, deze van oorsprong Engelse traditie worden overgenomen. De aanvang is 19.30 uur. Medewerking aan dit 'Festival of Lessons and Carols voor Advent' wordt verleend door de Cantorij van de Witte Kerk onder leiding van Gerard Leegwater en door Horst Hausen op dwarsfluit. VERKOCHT Makelaars sinds 1933 Aanvang: 14.00 uur Toegang: gratis Sportpark Bayershofïweg A aankondiging aangeboden door: MAKELAARS TAXATEURS ONROEREND GOED Stationsweg 85a - 1851 LJ Heiloo tel. 072 533 57 30 Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEIL00 tel. 072 5320322 Voor al uw bomen, heesters, vruchtbomen, leibomen, dakplatanen, rozen, vaste planten, haagplanten, vakkundig advies en een uniek groot assortiment k onze Westerweg 53 Heilooërbos, tel. 072 512 89 36 RSGROEP NVM Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 'Met 4 kantoren actief in de regio! (Alkmaar (2), Heiloo en Heerlnigowaard) Rosner di Bari Comma Blacky Dress Marc Cain Josephine Co Mark De boom is om, het echtpaar Uitentuis heeft weer licht in de kamer. (Fotostudio Starfield) HEILOO - Tijdens de nationale Dubodag op 24 november is het woningbouwproject De Egelshoek uit geroepen tot het beste voorbeeld van de voorbeeldprojecten Duurzaam en Energiezuinig bouwen. De prijs in de vorm van een vergulde stoffer en blik werd toegekend in de categorie uitvoe ring, één van de vijf categorieën waarin projecten in aanmerking konden komen voor een prijs. De prijs werd overhandigd door voor zitter Westra van SEV/Novem aan Vink Bouw voor de uitvoering van het pro ject. Goede detaillering (met name in de verwerking van isolatie), maar ook probleemoplossend denken en hande len, de organisatie van de bouwplaats en het toepassen van materialen op een niéuwe manier (zoals het gebruik van EPDM in de hemelwaterafvoer) vorm den de motivering voor het toekennen van de prijs aan dit project. Moe Stationsweg 85 Heiloo Mascotte Mode Geesterduin 54 Castricum INSTALLATIEBEDRIJF - Badkamerinstallatie .- Centrale verwarming - Dakbedekking - Loodgieterswerk Droonecampstraat J3 1851 TH Heiloo Telefoon 072-533 50 85 Werkplaats: Holleweg 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1