Lastenverlaging burgers na doorvoeren CAL-fusie College negatief over 'De Limmer spreekt' Weinig animo voor consultatiebus I Boerenkool met worst in Burgerij Nipte winst en verlies voor Meervogels-teams Ebels redt SV Vredeburg van dreigende nederlaag Volleybal strateiicompetitie X Agenda Limmen Verkiezing Limmer ondernemer en onderne ming van de eeuw 'Sprong in de Ruimte' te zien in gemeentehuis Kerstexpositie bij Perspectief Kerstviering voor senioren Kerstklaverjasdrive in De Vriendschap xW>. P LITIE 'Senic&tea Actie 'Schapen voor Schoolmateriaal' loopt goed Activiteiten Conquista wmmmmÊ Politieberichten Vrouwen van Nu Winst voor de Broeikas Actie 'Mijn boek van de Eeuw' Akersloot Anno 2000 LIMMEN - Een lastenverlaging van ruim dertig procent. Dat zit er volgens burgemeester E. Huisman voor de bur gers van Limmen in, na een fusie met Castricum en Akersloot. De stuur groep, die bestaat uit de burgemeesters en wethouders van de drie fusiekandi daten, heeft zich dinsdagavond over de financiële analyse van de fusie gebogen. Een gemiddeld huishouden in Limmen betaalt nu ruim 1500 gulden aan onroe rend zaakbelasting (OZB), afval stoffenheffing en rioolrecht; na de fusie zou dat 1066 gulden zijn. Daarmee LIMMEN - De Bedrijvengroep Limmen en de Limmer Ondernemers Vereniging houden ook dit jaar weer een verkiezing voor de Limmer onder nemer en onderneming van het jaar. De stemmen worden uitgebracht door de leden van deze twee verenigingen in de categorieën eenmanszaken, kleine en middelgrote ondernemingen tot tien personen en grote ondernemingen. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsre ceptie, die gehouden wordt op woens dag 12 januari vanaf 20.00 in de Burgerij. LIMMEN - Stichting De Kunst hield voor beeldende amateur-kunstenaars in Noord-Holland een project waarin alle aandacht gericht was op ruimte in de beeldende kunst en in het eigen werk. Een kleine groep schilders, foto grafen, beeldhouwers en keramisten zocht dit avontuur op. Het resultaat van hun 'Sprong in de Ruimte' is tot 13 januari te zien in het gemeentehuis in Limmen aan de Zonnedauw 4. Bij De Maatschap in Alkmaar tonen dezelfde mensen eigen werk, aan de Tesselschadestraat 17, tot en met 10 mei. Beide locaties zijn open van maan dag tot en met vrijdag. Het gemeente huis in Limmen is gesloten tussen 12.30 uur 13.30 uur en op vrijdagmiddag. CASTRICUM - Bij Perspectief is op zondag 19 en maandag 20 december een kerstexpositie ingericht. Drie schil- dergroepen hebben de handen in elkaar geslagen en hebben de Duinrandateliers tot hun beschikking om te laten zien wat er in de afgelopen periode zo al geschilderd is. Ook op zondag 26 en maandag 27 december bestaat de mogelijkheid om het geëxposeerde werk te bekijken. De toegang is gratis en er zijn werken die u via de artotheek kunt lenen. De Duinrandateliers bevinden zich aan de Van Oldenbarneveldtweg 37 in Bakkum en de expositie is open van 13.00 tot 16.00 uur. komt Limmen uit op het -huidige- niveau van Castricum. Deze verlaging is volgens Huisman mogelijk door de komende herverdeling van de uitkering uit het Gemeentefonds van het Rijk. Deze aangekondigde herverdeling treft overigens alle gemeenten. Niet bekend is hoe Oe lasten er uit zouden komen te zien naeen eventuele fusie met Heiloo. Het college is van plan de tarieven voor de onroerend zaakbelasting te bevrie zen op het niveau van 2000. De stijging van twee maal zes procent in de daarop volgende jaren is daarmee van de baan. LIMMEN - Op 21 december wordt om 14.00 uur de kerstmusical 'Vredeskind' uitgevoerd door het kinderkoor in de Corneliuskerk. Pastor Oiling en domi nee van het Maalpad zullen deze musi cal begeleiden. Deze middag is een ini tiatief van de KBO en de Zonnebloem. Na de uitvoering wordt een tractatie aangeboden achter in de kerk. Alle senioren uit Limmen zijn uitgeno digd, maar ook andere belangstellen den zijn welkom. Voor vervoer kunt u zich aanmelden (vóór zaterdag 18 december) bij Lau Bitter, 072-5051688. Sint Maartenschool Nationaal dictee op maandag 20 december, aanvang 20.00 uur. Galerie Amber Tot en met 2 januari expositie van beel den van Henny Zwart en schilderijen van Vincent Massee, te zien aan de Dusseldorperweg 18 in Limmen op donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur en op zondag 2 janu ari. Bibliotheek Akersloot Tot en met 31 december geborduurde mandala's van Annelies Krouwels te zien aan de Rembrandtsingel 1 op maandag en vrijdag tussen 14.00 en 17.30 uur en van 19.00 tot 20.30 uur, op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.30 uur. Stichting Doorstroom Elke eerste en derde zaterdag van de maand verkoop van tweedehands spul len aan de Koningsweg 36 te Akersloot, open van 9.30 tot 15.00 uur. Opbrengst voor renovatie van meisjesschool in Uganda. Mensen die bruikbare spullen hebben kunnen contact opnemen met W. Broersen, tel. 0251-312778 of B. Schagen, tel. 0251-314957. AKERSLOOT - Zaterdag 18 decem ber wordt in De Vriendschap te Akersloot een grote kerstklaverjasdri ve gehouden, met prijzen die alles te maken hebben met de komende kerst dagen. Opgeven kan op tel. 0251- 312866. De aanvang is 20.00 uur. Tevens is er een grote loterij. Op woensdag 29 december wordt de millennium-drive gehouden, ook weer met fraaie prijzen. 112 «Noord-Holland Noord 072- 5122222 •LIMMEN LIMMEN - Op dinsdag 7 december werd vanaf een parkeerplaats aan de Damphegeestlaan een personenauto gestolen. De zwarte Opel Astra met kenteken NF-XJ-76 werd tussen 00.30 en 04.30 uur meegenomen. De auto werd op 9 december teruggevonden op de Burgemeester Nieuwenhuijsensfraat. Tussen zaterdag 4 december en dinsdag 7 december werd in een woning aan de Gele Prins geprobeerd om in te breken. Aan de achterzijde van de woning werd een kozijn geforceerd. Op 11 december controleerde de poli tie tijdens de surveillance een bromfiet ser op de Startingerweg. Het bleek dat de bromfiets niet verzekerd was en de bromfietser bleek nog maar 13 jaar oud te zijn. Op 12 december werden van 21.00 tot 22.30 uur op twee verschillende locaties op de Rijksweg twee snelheidscontro les gehouden. De maximumsnelheid is daar 50 km per uur. Het aantal passan ten was in totaal 307, van wie er 99 te hard reden. De hoogst gemeten snel heid was 76 km per uur. Op 13 december werd op de Uitgeesterweg een snelheidscontrole gehouden vanaf 07.50 uur. Er passeer den 223 automobilisten, van wie er 79 de maximumsnelheid overtraden. De hoogst gemeten snelheid was 81 km per uur. Verloren: goudkleurige, damesbril. LIMMEN - De actie van de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen om met behulp van schapen schoolma teriaal voor scholen in Burkina Faso in West Afrika te financieren, loopt goed. Veel mensen zijn enthousiast over het project en inmiddels hebben zich al 75 schaapseigenaren gemeld. Wie deze actie wil steunen en dus ook 'eigenaar' wil worden van een schaap, kan contact opnemen met Clementine Bruschke, tel. 072-5052087 of Yvonne Zomerdijk, tel. 072-5052680. LIMMEN - Elke zaterdag is er in Conquista een speciaal kinderprogram ma van 10.30 tot 12.30 uur. Zaterdag 18 december is Conquista de plek voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar om helemaal in de kerststemming te komen. Zij gaan namelijk professionele kerststukjes maken, met versgeplukte materialen. De kerststukjes mogen ze daarna mee naar huis nemen. De toe gang is f 1,50 per kind. Voor de tieners is er zaterdag van 19.30 tot 23.00 uur een après-ski avond, waar van de toegang gratis is. Voor de jonge ren van 16 jaar en ouder is elke vrijdag en zaterdag van 20.30 tot 01.00 uur de bar open. Voor meer informatie kun je altijd langs gaan of bellen, 072-5052811 LIMMEN - Maar weinig mensen namen afgelopen vrijdag de gelegen heid te baat om de nieuwe, mobiele consultatiebus van Regionale Thuis zorg, die vanaf volgend jaar oktober in Limmen gaat rijden, te bekijken. De bus stond opgesteld bij sporthal d'Enterij en medewerkers van Thuiszorg waren aanwezig om informa tie te geven. Over de komst van de bus is de afgelo pen tijd veel te doen geweest. Gerda Burgering hield een handtekeningen actie om te protesteren tegen de ver koop van het wijkgebouw waar Thuiszorg nu zijn diensten aanbiedt en tegen de komst van een mobiel consul tatiebureau. Haar actie leverde bijna 350 handtekeningen op, die zij afgelo- LIMMEN - Het college van burge meester en wethouders heeft vorige week kritiek geuit op de aanpak van de actiegroep 'De Limmer spreekt'. Deze actiegroep, die van mening is dat Limmen beter met Heiloo kan fuseren, houdt deze week een huis-aan-huis enquête onder de Limmer bevolking. Dit doet de werkgroep, omdat zij vindt dat de Limmers zich niet voldoende hebben kunnen uitspreken over een mogelijke fusiepartner. Burgemeester E. Huisman liet vrijdag middag weten niet blij te zijn met deze enquête. In een gesprek met de actie groep heeft hij te kennen gegeven de begeleidende brief bij het enquêtefor mulier tendentieus te vinden (te veel in de richting van Heiloo wijzend, red.). Na overleg heeft 'De Limmer spreekt' daarom één alinea, een pleidooi voor een fusie met Heiloo, uit de brief geschrapt. Desondanks wil de burge meester niet beloven de uitslag van de enquête serieus te nemen. „Als ook maar enigszins blijkt dat de vraagstel ling tendentieus en niet betrouwbaar is, dan zal het college de raad adviseren de enquête naast zich neer te leggen," aldus Huisman. De burgemeester zei vrijdagmiddag overigens de begeleidende brief plus de enquête niet zelf gezien te hebben, maar 'af te gaan op wat hij heeft gehoord en gelezen in de krant'. Daarnaast is hij van mening dat de werkgroep wel een beetje laat is met deze actie. „Er moeten wel heel zware argumenten zijn om de voorgenomen fusie met Castricum en Akersloot nu nog af te blazen. De raad moet maar beslissen of de uitkomst van deze enquête een goed argument is." De burgemeester bestrijdt verder dat de Limmers onvoldoende gehoord zijn. „Op de eerdere steekproeven is niets aan te merken." AKERSLOOT - Op vrijdag 10 decem ber werd er in drie kamers van het hotel aan de Geesterweg ingebroken. De toegangsdeuren van de kamers wer den met grof geweld opengebroken. Verder werd geprobeerd om drie ande re kamers binnen te komen. Uit de kamers werden diverse goederen gestolen. Tevens werd vanaf de gang een tas met ski-uitrusting meegeno men. Verloren: plastic zakje met parelketting en enkele parels, bril, tien of elf sleutels aan label, geldbedrag. LIMMEN - De Vrouwen van Nu vieren op dinsdag 21 december kerstfeest in Vredeburg. Na een broodmaaltijd wordt de avond muzikaal omlijst door Stramusica uit Heerhugowaard. Stramusica, voorheen de Disselband, staat voor 'Stralende muzikanten'. De zaal gaat open om 18.00 uur, de broodmaaltijd begint om 18.30 uur. Deze avond is bestemd voor leden, die zich tot 15 december kunnen opgeven bij het bestuur. AKERSLOOT - In de competitie van de Kennemerdamkring speelde de Broeikas tegen damclub Bergen. Werd er in de eerste wedstrijd om de titel strijd met 15 tegen 11 verloren van damclub DOS uit Sint Pancras, nu wist de Broeikas te winnen van Bergen met maar liefst 28 tegen 1. Alleen R. Boelens kwam tegen J. de Rover niet verder dan remise, de andere dammers kwamen allen tot winst. De uitslagen waren: R. Veenstra-E. Stam 3-0, W. Broersen-H. de Vries 3-0, G. Oud-B. Leeuwenburg 3-0, G. Zonrieveld-M. van Leeuwen 3-0, C. de Wit-M. Jongejans 3-0, R. Boelens-J. de Rover 1-1, A. Roemeling-W. Smit 3-0, M. Twaalfhoven-C. Tromp 3-0, A. Broersen-C. de Rover 3-0, L. Ridder-N. Veld 3-0. In de onderlinge competitie van de Broeikas werd in groep A een wedstrijd gespeeld, P. van Diepen-G. Jansen 0-3, W.. Broersen neemt de koppositie in met 22 punten uit negen gespeelde par tijen, gevolgd door R. Veenstra. In groep B staat F. Zonneveld met 17 uit acht gespeelde partijen nog aan kop, gevolgd door J. Broersen die ook 17 punten heeft maar uit tien gespeelde partijen. Opmerkelijk is ook de derde plaats die B. Pragt inneemt met 15 pun ten uit negen partijen. Verder werden de volgende partijen gespeeld: J. van Dijk-R. van Bohemen 1-1, J. Terluin-J. Stam 3-0, J. Broersen-J. Snijder 1-1, C. van Diepen-W. Laan 0-3, B. Boots-B. Pragt 0-3. REGIO -^De bibliotheken van onder meer Egmond, Akersloot en Limmen houden de actie 'Mijn boek van de Eeuw'. Het is geen wedstrijd, want het gaat om uw persoonlijke beleving. In de bibliotheken liggen formulieren klaar, waarop u nog tot en met 23 december uw keuze voor het boek van de eeuw kunt aangeven en omschrij ven. Van de genoemde titels zal de bibliotheek zoveel mogelijk exempla ren opsporen, om daar in het begin van de. .volgende, eeuw een tentoonstelling van te maken. De bibliotheek Egmond verloot- onder alle inzendingen op woensdag 29 december een Cultureel Overlevingspakket om de millennium wisseling mee door te komen. LIMMEN - Tijdens de jaarlijkse maaltijd in de Burgerij was het weer smikkelen en smullenafgelopen zondag. De boerenkool-met-worst maaltijd is een initiatief van carnavalsvereniging de Uylenspieghels. Veel Limmers schoven zondag aan om het zich goed te laten smaken. Fotostudio Starfield) NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN pen vrijdag overhandigde aan zorgma nager Snoeks van Regionale Thuiszorg. Burgering is er inmiddels, na een gesprek met Snoeks, wel van overtuigd dat Thuiszorg de beslissing om het wijkgebouw te verkopen, goed door dacht heeft genomen. Ook zijn haar bezwaren tegen de komst van de bus grotendeels weggenomen. Slechts een handjevol mensen bezocht de consultatiebus van Thuiszorg. (Fotostudio Starfield) AKERSLOOT - De dames senioren 1 handbalsters van Meervogels wonnen afgelopen weekend van V en S Groningen met 19-17. Het was een wedstrijd waaruit zou blijken wie de sterkste staartploeg is. De teams, met beide twee punten uit acht wedstrijden, waren aan elkaar gewaagd. Pas in de vijfde minuut kwam er een voorsprong voor Meervogels door Moniek Kerssens en in de tiende minuut was er een voorsprong voor Groningen. Bianca Oosterbaan (die later in de wedstrijd haar derde gele kaart kreeg), Sabrine de Kierk en Lenneke Dehe vonden elkaar op de cirkel en een 5-2 voorsprong voor Meervogels kwam op het scorebord. Daarna had Groningen succes en scoorde uit de tweede lijn: 5-3. Een strafworp werd door Meervogels benut, 6-3. Veel schoten uit de tweede lijn werden daarna door' de 'Meervogels-verdediging geblokt. Na een penaltystop van doelvrouwe Natasha Arts, gevólgd door een hat trick van Lenneke Dehe werd de stand 9-4. Na nog twee strafworpen tegen kwam een 10-7 ruststand voor Meervogels op het bord. Na rust waren er legio gele kaarten aan Meervogelszijde en moest er minder agressief verdedigd worden. De acties van beide teams leverden eerst niets op, waarna Groningen door een straf worp en een schot uit de tweede lijn bijna aansluiting bereikte: 10-9. In deze fase miste Meervogels ook teveel kan- sen en halverwege de eerste helft was er een gelijke stand: 12-12. Even later kwam Groningen voor de tweede maal op voorsprong: 12-13. Junior Marjolein Zoon scoorde de belangrijke gelijkma ker: 13-13. Meervogels groeide weer in de wedstrijd. Karin Jovanovic zette met een schot uit de tweede lijn 15-13 op het scorebord. Er werd nu om en om gescoord en bij de stand 17-17 was er een belangrijke penalty en een break stop, waarin Sabrine de Klerk de Groningen-doelvrouw verraste en Gitta Lute in de laatste minuut het ver lossende doelpunt scoorde. Uit de gevarenzone De heren senioren 1 van Celeritas won nen van Meervogels met 25-24. Vóór de winterstop uit de gevarenzone, dat had Meervogels zich voorgenomen. Maar dat lukte niet. Meervogels startte goed in Bunnik en stond spoedig met 1-3 voor. In de eerste helft werd om en om ges coord. Halverwege was er een tussen stand van 8-6 voor Celeritas. Vlak voor het rustsignaal scoorde Meervogels drie maal en werd de ruststand 13-12 voor Meervogels. Na rust speelde Meervogels te gehaast met balverlies, wat door Celeritas werd afgestraft. Ondanks dat bleef Meervogels aanslui ting houden: 19-18. Hierna kwam er een gaatje voor Celeritas: 25-23. Meervogels scoorde nog één keer: 25- 24. Klaverjassen Vrijdag 17 december is er een klaver- jasdrive in de handbalkantine aan de Boschweg. De kantine is om 19.30 uur open en om 20.30 uur wordt er geloot aan welke tafel en met wie deelnemers die avond kaarten. U kunt zich 's avonds voor deelname opgeven, of eer der bij Tineke Krom, tel. 0251-311355. LIMMEN - Afgelopen vrijdag speelde SV VredeBurg ronde twaalf van de interne schaakcompetitie en tevens de bondswedstrijd tegen WV uit Alkmaar. Het Vredeburg-achttal verwachtte, ge zien de stand, een niet al te moeilijke strijd, maar kwam bedrogen uit. Weliswaar wist J. Admiraal zijn tegen stander vanuit zijn lijfverdediging, het Frans, al na 90 minuten op de knieën te krijgen, maar daarna ging het minder goed. G. Hafkamp kwam onder een grote centrumdruk te staan, terwijl zijn eigen poging tot een koningsaanval vakkundig werd gesmoord. De opruk kende f-pion van VVV besliste tenslot te de partij. R. Rommel kwam een toren achter te staan, maar wist via een promotiepion weer gelijk te komen. Het resulterende loper/paard-eindspel werd remise gegeVen. J. Limmen verkeerde in grote vorm en liet van zijn tegenstander geen spaan heel. Met mokerslagen bestookte hij de LIMMEN - De laatste speelavond dit jaar van de Oranje-Wit volleybal stra- tencompetitie was beslissend voor de vraag wie er volgend jaar in de A- of B- poule gaat spelen. 7 Bier en 1 Cola en The Old-Generation moesten winnen om die zo belangrijke vijfde plaats te halen. De uitslag van de wedstrijd 7 Bier en 1 Cola-Belletje Genoeg was beslissend. 7 Bier en 1 Cola kon geen vuist maken tegen het beter spelend Belletje Ge noeg. De voorsprong die dit team in beide sets nam, kwam geen moment in gevaar. Ze wonnen dan ook verdiend: 10-15 en 6-15. The Old-Generation wist nu dat de naaste concurrent punten had verspeeld en zo begonnen zij hun wed strijd tegen Zomerschoon. Foute passes en onzekerheid kenmerkten in het begin hun spel, waardoor Zomer schoon zomaar uit kon lopen naar 12-2. Maar toen stond het echte Old- Generation op. Puntje voor puntje werd gepakt. De opslag werd steeds teruggehaald en met eigen service werd gescoord. In een zeer spannend slot werd de eerste set binnengehaald: 12- 15. Ook in de tweede set behield het team het initatief en de klok maakte jammer genoegden eind aan deze zeer spannende wedstrijd: 7-10. 7 Bier en 1 Cola verloor ook zijn twee de wedstrijd tegen De Meiden (15-3 en 15-9). Hierdoor was de laatste wed strijd in de voorronde van The Old- Generation tegen De Meiden eigenlijk al niet meer van belang. Uitslag was 3- 15 en 15-9. Overige uitslagen waren: Bartigon-BN All Stars 0-2, Bartigon-De Wiekenders 0-2, De Laatbloeiers-Zomerschoon 1-1. De Meiden-Schoolweg 1-1 en School- weg-De Wiekenders 2-0. De eindstand van de voorronde is: 1. De Meiden met 15,5 punten en 2. Schoolweg met 14 pnt., 3. De Laatbloeiers met 12,5 pnt, 5. Zomerschoon met 12 pnt, 5. The Old- Generation met 11,5 pnt, 6. 7 Bier en 1 Cola met 9 pnt, 7. Belletje Genoeg met 8 pnt, 8. De Wiekenders met 4,5 pnt, 9. BN All Stars met 4 pnt, en 10. Bartigon 0 pnt. Op 11 januari beginnen de wedstrijden in de A- en B-poule. Dan gaat het niet alleen om de Frans Scheepmaker- Wisseltrofee, maar zal er ook gestreden worden om de Fair Play Cup. Voor informatie: tel. 072-5051800 of 5051732. verzwakte koningsstelling, die het ten slotte krakend begaf. B. Stolp verloor op regelmatige wijze, zodat bij een 3,5- 4,5 achterstand alle hoop was gevestigd op H. Ebels. In een zinderende strijd met nog enkele minuten op de klok probeerde Ebels de dames te ruilen om zijn kwaliteitsvoordeel te vergroten. Toen de tegenstander deze ruil uit de weg ging, schakelde de koelbloedige Ebels razendsnel over op een andere tactiek en rukte met zijn pionnen op naar de kpning. Dit had succes via een dubbelaanval op koning en toren. Vredeburg kon opgelucht ademhalen en blijft in de race voor het kampioen schap. Vrijdag 17 december is het kerst toernooi. Ps. H. Levering verloor van broertje Jan en dat zat hem niet lékker. Dit zal hem nog wel een tijdje heugen en heeft zi^n woede aan de bar ver dronken. De uitslagen: A-groep: P. v.d. Heijdt-A. Aafjes 0-L V. Deen-D. Schut 0-1. K. Aafjes-K. Kramer 0-1, J. Tebbens-T. Al 0-1, H. de Hoog-G. Pouw 0-1, J. de Graaf-R. Termes 1-0, H. Levering-J. Levering 0-1, M. Kos-N. Pepping remise. B-groep: B. Blekemolen-M.Tijm 1-0, K. Keijzer-E. Mooij 1-0, D. Keijzer-N. van Leen 0-1, B. Schijf-J. Duin 0-11. Mooij- M. Mooij 0-1, W. van Leen-T. Witkamp 0-1. S. Sofan-M. Hoogeboom 1-0, J. Valkering-H.Termes l-Ö, N. Kraakman- E. Beentjes 1-0. AKERSLOOT - In de gemeente Akersloot wordt het programmaboekje voor de feestelijke millenniumviering huis-aan-huis verspreid. De officiële opening van 'Anno 2000' vindt plaats op maandag 2" december om 13.30 uur in het gemeentehuis. Daarna wordt het HUIB-millenniumwerk onthuld. De activiteiten van het feestprogram ma zijn dan al in volle gang. Die starten namelijk de dag ervoor, op zondag 26 december om 10.00 uur, met een zaal voetbaltoernooi in De Lelie. Het pro gramma wordt op zondag 2 januari afgesloten met een millenniumreceptie in De Vriendschap tussen 15.00 en 17.00 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 13