Huurders positief over Woningstichting Heiloo I I Nieuwjaarsduik moet nieuwe traditie worden Kindertoneel in de Beun Geslaagd kersttoernooi in Bowling Heiloo Unique 1 u ERA Verkoopplannen? Broekman BcIkma m 00 ifcj Vbs Makelaardij 31 december GESLOTEN NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Y millennium Dé Hy^heekwinkel LOKEEND RE Man door bliksem getroffen V V Maatregelen tegen overlast Trefpunt Lezing Arbor Vitae over 'Handlezen' Gastouders gezocht Gevonden voorwerpen Cursus kunstgeschiedenis Activiteiten bibliotheek Paulusschool brengt cadeautjes naar asielzoe kerscentrum OP EEN DEEL VAN DE COLLECTIE Oliebollenactie in Overkerck 072 5351OOO IVan der Borden Makelaardij wenst u een gelukkig nieuwjaar zaterdag 1 januari Boomkwekerij G. Meijer Al meer dan 30 jaar Prijsuitreiking fietscampagne COS Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEILOÖ tel. 072 5320322 autobelettering reclameborden. Oosterzijweg 122 Heiloo Tel. 072-532 10 65 - Cursus zwangerschap en ontspanning C- HACHMAIMG J^L JU Drukkerij uitkijk post bv HEILOO - De gemeente wil geluidwe- rende maatregelen treffen in het Trefpunt. De bewoners van de wonin gen erboven klagen al geruime tijd over geluidoverlast van het ouderen-ont moetingscentrum, met name wanneer er levende muziek is. Om die reden is de zondagse dansmiddag al verplaatst naar het Open Huis. Ook van het bil jarten zeggen omwonenden veel last te hebben. De gebruikers van het Trefpunt zal worden geadviseerd voor activiteiten met levende muziek gebruik te. maken van voorzieningen elders in Heiloo. Na het aanbrengen van een nieuw plafond zullen de overige activiteiten dan gewoon door kunnen gaan. De kosten worden geraamd op f 100.000,-. HEILOO - Op uitnodiging van de Stichting voor Natuurgeneeskunde Arbor Vitae verzorgt Hilde Koning een lezing over de handlezen. 'Handlezen geeft zicht op uw levensproces. Het kan een duidelijk beeld geven van wie u bent, wat uw krachten, talenten en mogelijkheden zijn en hoe u ermee omgaat. Zo vertellen lijn, vorm, kleur en andere kenmerken van de handen alles over u. Deze lezing geeft een aan zet tot het leren lezen en interpreteren van deze kenmerken. Handlezen nu is geen toekomst voorspellen en geeft evenmin pasklare oplossingen voor uw problemen, het geeft meer kennis over uzelf en anderen waardoor acceptatie gemakkelijker is', aldus het persbe richt. De lezing wordt gegeven op maandag 10 januari in het Open Huis, van 20.00 tot 22.30 uur. De toegangsprijs is f 10,-. HEILOO - De Stichting 'Een hart voor Polen' haalt ook volgend jaar weer een groep Poolse kinderen naar Heiloo voor een vakantie. 22 Kinderen tussen 9 en 11 jaar worden door de sociale dienst van zusterstad Swietochlowice uitgenodigd om van zondag 23 juli tot donderdag 10 augustus in Heiloo te zijn. De stichting is daarom nu al weer op zoek naar gastouders, die twee kinde ren in hun gezin willen opnemen. Gast ouders kunnen rekenen op ondersteu ning van de organisatie. Niet alleen tij dens het verblijf, maar ook vooraf via een kennismakingsavond en het volgen van een aantal lessen Pools. Tijdens de vakantieweken worden er verschillen de activiteiten georganiseerd. Voor meer informatie kunt u bellen met voorzitter J. Rood, tel. 072-5335297 of met secretaris T. van Langen, tel. 072-5157889. HEILOO - In oktober heeft Woningstichting Heiloo onder haar huurders een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van haar dienstverle ning. Ongeveer 150 huurders zijn tele fonisch geïnterviewd. De uitkomsten van dit onderzoek werden onlangs bekend. De huurders zijn over het alge meen tevreden over de dienstverlening, zo concludeert de Woningstichting. De huurders beantwoordden vragen over de woning en de woonomgeving, het onderhoud van de woning, de bereikbaarheid van de Woning stichting, de informatievoorziening door de Woningstichting, de woning toewijzing en de overige dienstverle ning. De onderwerpen kregen een cij fer tussen 1 en 10. 94 Procent van de ondervraagde huurders geeft een posi tief totaaloordeel, met een gemiddelde score van 7,2, aldus de Woningstichting. Ook over de behandeling door de medewerkers van Woningstichting tonen de huurders zich tevreden. Zij krijgen gemiddeld een 7,3. De huurders vinden dat zij serieus geholpen worden door de medewerkers, zo stelt de Woningstichting vast. 93 Procent van de huurders is tevreden over de woning. Deze krijgt gemiddeld een 7,5. Van de ondervraagde huurders heeft 43 procent het afgelopen jaar huursubsidie aangevraagd. Van deze huurders is 95 procent positief over de wijze waarop ze geholpen zijn door de Woningstichting: zij geven gemiddeld een 7,9. Onderdelen in de dienstverlening waar verbetering nodig is, blijken de snelheid waarmee reparatieverzoeken verhol pen worden en de telefonische bereik baarheid. Aan de hand van de uitkom sten van het onderzoek gaat de Woningstichting na wat de achtergron den zijn van de minder goede beoorde ling op die punten. Daarna wordt geke ken welke verbeteringen op basis van de huurderswensen doorgevoerd kun nen worden. Arno Huibers in De koning is een clown'. (Foto Jan Timmermans HEILOO - Op maandag 3 januari brengt Arno Huibers in theater de Beun het kindertoneelstuk *De Koning is een Clown'. Uit een levensgroot ei wordt een clown geboren, gekleed in een luier. In recordtempo ontdekt dit wezen dat het handen en voeten heeft, kan kruipen, staan en lopen. Het proces van volwas sen worden is begonnen. De clown jongleert met zijn balletjes en bespeelt de accordeon met een aantal unieke en volstrekt nieuwe technieken. Dan ontwaakt in een schilderij in het kasteel de nogal chagrijnige koning. Hij houdt niet van lachen en vooral niet van clowns en muziek. Ter bescherming tegen allen die anders zijn, moet de hoftimmerman een houten troon bou wen. Met de hulp van enkele aanwezi ge toeschouwertjes lukt dat wel. Maar hoe zal de koning reageren wanneer de clown zijn wereld op de kop zet en zij elkaar tegenkomen? De koning ont dekt de clown in zichzelf en leert jong leren met levensgrote zeepbellen, kwetsbaar en kleurrijk. Dat is pas echt macht hebben. De voorstelling begint om 14.30 uur. Kaarten zijn a f 10,- verkrijgbaar bij de kassa van de Beun, open van maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. HEILOO - Op zaterdag 1 januari om 16.00 uur neemt een groep Heilooër enthousiastelingen een frisse duik in de Noordzee én in het nieuwe millennium. Initiatiefnemers Erik Vis en Paul Las van Bennekom nodigen iedereen uit om mee te doen. Ook belangstellenden zijn op nieuwjaarsdag welkom op het strand bij de hoofdingang in Egmond aan Zee. „Vorig jaar is het als een grap je begonnen en geweldig goed beval len. Dit jaar zetten we een stap verder met dit vrolijke en ijskoude evene- mentje," aldus de initiatiefnemers, die op het idee kwamen door de jaarlijkse nieuwjaarsduik in Scheveningen. Vorig jaar gingen in Egmond vier mannen uit de kieren, dit jaar moeten dat er veel meer zijn. Deelname is uiteraard gratis en ieder een die uit het koude water komt, krijgt snel iets warms te drinken. Opgeven kan bij Erik Vis 072-5338756 of Paul Las van Bennekom 072-5338343. HEILOO - De volgende voorwerpen zijn bij het politiebureau als gevonden aangemeld: broche, paar handschoe nen, Ford autosleutel en huissleutel aan hanger, bril met goudkleurig montuur, goudkleurige oorbel met zwart steen tje, negen sleutels aan ring in zwart mapje en metalen kettinkje, fietsachter- licht, fles wrattenmedicijn, zwart dames tasje met inhoud, autoband en krik. HEILOO - Eind januari starten in Heiloo de cursussen kunstgeschiedenis van de Vrije Academie voor Kunsthistorisch Onderwijs. Het onder wijsprogramma bleek afgelopen sei zoenen een succes. De lessen worden gehouden in het Open Huis. Ook dit seizoen biedt de Vrije Academie een actueel onderwijsaan bod. Grote tentoonstellingen als Aardse Schoonheid, Hemelse Kunst (De Nieuwe Kerk), Jozef Israels (Joods Historisch Museum) en de Glorie van de Gouden Eeuw (Rijksmuseum Amsterdam) worden behandeld door lezingen en cursussen. Door samenwer king met musea kan de Vrije Academie ook bijzondere museumarrangementen aanbieden. De cursussen bieden iedereen de kans om op een plezierige en degelijke manier kennis te maken met onderde len van de kunstgeschiedenis. De doel stelling is nog steeds de verbreiding van kunsthistorische kennis onder een groot publiek. Het onderwijs wordt verzorgd door enthousiaste en vakbe kwame kunsthistorici. In Heiloo wor den dit seizoen de cursus 'Grandeur van de 19de eeuw' en 'Overzichtscursus Kunstgeschiedenis' gegeven. De cur sussen starten half januari. Inschrij vingen kunnen geschieden via het aan meldingsformulier in het programma boekje. De inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnen komst. Het gratis programmaboekje met het volledige cursus- en excursieaanbod is af te halen bij de bibliotheek of aan te vragen bij de Vrije Academie voor Kunsthistorisch Onderwijs, telefoon 020-4185050. Wisselbekerwinnaar en -winnares Peter de Boer en Anita de Boer, samen met sponsor Jan Boerlage. HEILOO - In januari en februari wordt in de bibliotheek de cursus 'Klassieke muziek' herhaald. De cursus, die gege ven wordt door de muziekbibliotheca- ris, behandelt de verschillende compo nisten, genres en perioden in de muziekgeschiedenis. De cursus wordt gehouden op zes maandagmiddagen van 13.30 tot 15.30 uur en begint op 10 januari. De deelnamekosten bedragen f75,-. Inschrijven kan bij de bibliotheek en de Stichting Ouderenwerk. Daarnaast wordt een 'Vervolgcursus klassieke muziek' gegeven voor dege nen die aan de eerste cursus hebben deelgenomen. Deze vervolgcursus start op donderdag 13 januari en telt ook zes bijeenkomsten. Op dinsdag 4 januari is er weer cd-rom uitleg in de bibliotheek. Het thema is 'Goede voornemens'. Deze uitleg wordt gegeven om 15.00 tot 16.00 uur. De uitleg heeft een open karakter: deelname is gratis en iedereen kan in en uit lopen. In het kort komt aan de orde wat een cd-rom is en hoe deze wordt geïnstalleerd op de computer. Daarnaast worden er drie cd-roms behandeld, namelijk verkeersregels opfrissen met 'Examentraining cd- rom', noten leren lezen met 'De Notenkraker' en taalkennis vergroten met 'Ik hou van taal'. De behandelde cd-roms kunnen na de uitleg ook worden geleend, evenals alle andere 400 cd-roms van de bibliotheek in Heiloo. De prijzen zijn f 6,- of f 9,-, met een uitleentermijn van drie weken. Op vrijdag 31 december en zaterdag 1 januari is de bibliotheek gesloten. Wie zich nog deze eeuw in wil schrijven als lid van de bibliotheek kan dat doen op vrijdag 31 december tussen 10.00 en 15.30 uur. Twee Poolse logeetjes, afgelopen zomer. HEILOO - 'Waarom is er in Afrika geen water?' Dat vroeg enige tijd gele den een kleuter van de Paulusschool zich zo maar eens af. En na uitleg: 'Kunnen we dan geen dikke buis daar naartoe aanleggen, dan brengen we water van hier naar daar.' Een mooi gedachte, maar helaas onmogelijk om uit te voeren. Dit gesprek was voor zijn moeder, Linda van Diepen, de aanzet om spon taan een actie op poten te zetten. De bedoeling was om cadeautjes in te zamelen voor de arme kindertjes in Afrika. Na het sinterklaasfeest heeft elke groep cadeautjes bijeengebracht. Naar Afrika sturen bleek een beetje te kostbaar, daarom zijn de pakjes vorige week overhandigd aan kinderen in het Alkmaarse asielzoekerscentrum De Vluchthoef. HEILOO - In het in kerstsfeer aange klede Bowling- en Partycenter Heiloo aan de Kennemerstraatweg werd door de leden van Bowlingvereniging Heiloo van 20 tot en met 23 december de voorronde gespeeld van het achtste De Deel Delicatessen Kersttoernooi, met als hoogtepunt de finale-avond op donderdag 23 december. Opvallend in dit handicap-toernooi waren dit jaar de prestaties van de jeugdbowlers van de vereniging. Zo speelden de zusters Anna (14) en Linda (11) Pepping uit Limmen zich in de finale dames CD naar de zevende en achtste plaats. Ina Buitenhuis uit Heiloo wist hier overtui gend te winnen met een totaal score van 1238. Yvonne Groot en Joke Groot uit Alkmaar legden beslag op de twee de en derde plaats. De damesfinale in de AB klasse was een verhitte strijd, waarbij uiteindelijk Anita de Boer uit Heerhugowaard (1260) niet alleen de eerste plaats pakte, maar tevens de wisselbeker voor dames met 22 pins verschil binnenhaal de voor Ina Buitenhuis uit de CD klas se. Tweede werd Puck de Graaf uit Heemskerk (1253) en derde haar plaatsgenote Silvia IJ ven met 1234. Eik jaar is de strijd om de kerstsurprises, bekers en wisselbekers extra spannend omdat het aantal toegewezen handi- cappunten ook spelers met een laag gemiddelde in de finales kunnen laten doordringen. Luide aanmoedigingen Bij de heren in de CD klasse stal de 10- jarige jeugdbowler Barry Pluvmers uit Alkmaar de show. Samen met zijn club genoot, de 12-jarige Daniel Wehnes uit Heiloo, debuteerden zij in hun eerste grote toernooi. Na luide aanmoedigin- Heerenweg 174 Heiloo HEILOO - Op vrijdag 31 december wordt in zorgcentrum Overkerck een oude traditie in ere hersteld. Vroeg in de ochtend zullen onder leiding van de koks van het Woon- en Zorgcentrum Heiloo de eerste goudbruine oliebollen uit het vet komen. Bewoners van het zorgcentrum krijgen de verse lekkernij en uitgereikt in de Loet en Overkerck. Alle huurders van de Woningstichting Heiloo kunnen vanaf 9.00 uur, tegen inlevering van de 'oliebollenbon' uit de huurderskrant een zak overheerlijke oliebollen aan de marktkraam bij Overkerck ophalen. Om deze laatste dag van het jaar extra op te luisteren, staat er tussen 9.30 en 12.00 uur een uniek, handgemaakt draaiorgel voor de ingang van Overkerck. Uiteraard wordt ook de warme chocolademelk niet vergeten. Deze wordt bij de oliebollenkraam aangeboden. gen van het publiek presteerde Barry het om een derde plaats op het podium te veroveren. Kees Schuitemaker uit Bergen aan Zee scoorde in deze finale met een totaal van 1268 het hoogst, op 45 pins gevolgd door Cor van de Kommer uit Uitgeest. In de hoogste klasse Heren was het de 15-jarige Arjan Stam uit Egmond-Binnen die zich in de kijker speelde door het behalen van een tweede plaats in de eindrangschik king en hiermee liet weten rijp te zijn voor het seniorenbowlen. De eerste plaats op het schavot werd gereserveerd voor Peter de Boer uit Alkmaar die vanwege zijn hoogste totaalscore bij de heren, evenals zijn zuster Anita bij de dames, de wisselbe ker in ontvangst mocht nemen. De derde plaats ging naar Piet-Jaap van de Kommer uit Uitgeest, die met slechts één pin verschil Harry Groot uit Alkmaar naar de vierde plaats verwees. De uitslag: Trio's 1. De Klussenier I 1946, 2. De Komkommers 1920, 3. De Kerststerren 1889. Heren A-klasse 1. P. de Boer 1323,2. A. Stam 1290,3. P. Jaap v.d. Kommer 1275, 4. H. Groot 1274, 5. A. Bakker 1241,6. P. van Dijk 1236.7. P Nieuwveen 1230, 8. R. Groeneveld 1224. B-klasse 1. K. Schuitemaker 1268, 2. C. v.d. Kommer 1223. 3. B. Pluymers 1214, 4. N. Noov 1199, 5. D. Wehnes 1198. 6. P. Koenen 1195, 7. P. Borgman 1183, 8. E. Boerman 1169. Dames A- klasse 1A. de Boer 1260,2. P. de Graaf 1253,3. S. IJven 1234,4. Y. v.d. Kommer 1227. 5. Pluymers 1220, 6. G. Kerssens 1205, 7. C. Keiler 1160, 8. M. Hoogendijk 1132. B-klasse 1. J. Buitenhuis 1238, 2. Y. Groot 1157, 3. J. Groot 1140, 4. A. Hartog 1126. 5. Poppenk 1118,6. C. van Brevoort 1117, 7. A. Pepping 1094,8. L. Pepping 1076. duik Sonax Nieuwjaarsduik hoofdafgang Egmond aan Zcc 16.00 uur tc water aankondiging aangeboden door: MAKELAARS TAXATEURS ONROEREND GOED Voor al 11 w bomen, heesters, vruchtbomen, leibomen, dakplatanen, rozen, vaste planten, haagplanten, vakkundig advies en een uniek groot assortiment Bezoek onze kwekerij Westerweg 53 Heilooërbos, tel. 072 512 89 36 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN ALKMAAR - Ter afsluiting van de fietscampagne 'Fiets naar je werk' van het COS Noord-Holland Noord met de slogan 'Trap 'ns wat vaker naar je baas' zulten op 7 januari fietsen worden uit gereikt aan twee deelnemers aan deze campagne. De uitreiking zal plaatsvin den bij Profile aan de Mient 10 in Alkmaar om 16.30 uur door de direc teur van COS Noord-Holland Noord, Franka Viets. De actie van COS Noord-Holland Noord om het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer te bevorderen is dit jaar voor de tweede maal gehouden. Bedrijven, instellingen en gemeenten hebben meegedaan om hun werkne mers te motiveren de auto te laten staan en de fiets te pakken. De actie liep van 1 mei tot en met 1 oktober. In deze periode probeerden de deelnemers het aantal kilometers te fietsen dat ze vooraf als doel hadden gesteld. Elke gefietste kilometer werd gesponsord door de Stichting Eco- operation, terwijl ook verschillende werkgevers hun medewerkers hebben gesponsord. Het sponsorgeld is be stemd voor energieprojecten in Bhutan. Deelnemers aan de campagne waren onder andere werknemers van negentien verschillende gemeenten in Noord-Holland, waaronder Heiloo, Castricum en Egmond. Volgend jaar gaat de campagne voor de derde maal van start. Wie meer infor matie wil, kan bellen met Arne van der Wiele of Franka Viets tel. 072-5202517. RSGROEP Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 'Met 4 kantoren actiefin de regio! (Alkmaar (2), Heiloo en Heerhugowaard) ALKMAAR - Op 19 januari zal in de POFA (Praktijk voor Ontspanning en Fysiotherapie) weer gestart worden met een cursus 'Zwangerschap en Ont spanning'. In de cursus worden oefe ningen gegeven om vrouwen voor te bereiden op de bevalling en om de zwangerschap zo optimaal mogelijk te beleven. Tevens worden er partnerlessen gege ven. De cursus wordt gegeven op woensdagavond, van 20.15 tot 21.30 uur. Vrouwen die in april of mei zijn uitgerekend, kunnen zich opgeven op tel. 072-5150000. (advertentie) Heiloo, dinsdag Op de Stationsweg ter hoogte van num mer 74 is de heer H. Korting getroffen door de bliksem(se) kortingen die Blom exclusieve herenmode geeft op hun gehele wintercollectie, van kos tuums tot ankiets. En deze kortingen kunnen zelfs oplopen tot zo'n 50% tot 60%. (zie onze etalage) Dus heren, wilt u zich voor het millennium (ema mag natuurlijk ook) plezierig geprijsd in het nieuw steken, kom dan op 29, 30 of 31 december even bij .ns langs, voor een mooi stukje kleding met een goed adv ics. P.S op dinsdag 4 januari zijn wij weeens balansen gesloten. Tel 072-5333308 INSTALLATIEBEDRIJF - Badkamerinstallatie - Centrale verwarming - Dakbedekking - Loodgieterswerk Droonecampstraat 13 1851 TH Heiloo Telefoon 072-533 50 85 Werkplaats. Holleweg 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1