Schuldhulpverlening en budgetadvies ■i Kies eens voor een andere oplossing! i Nu bij de bestelling van geboortekaartjes GRATIS een geboorteadvertentie in de <2 HEILOO MÊÊÈÊÊÊÊÊmm^mm fleur diverse collecties kaarten liggen ter inzage klaar horen jlcuVUf UITKIJKPOST - 31 JULI 2002 - PAGINA 4 lllllllllllipilllli WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈÊKÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊm Raadhuisplein 1 Pb. 1 1850 AA Heiloo afd. Voorlichting 535 66 41. Gemeentehuis dagelijks open van 8.00 -12.30 uur en maandagavond van 18.00-20.00 uur. ouwen en wonen Ingediende bouwaanvragen Burgemeester en wethouders maken bekend op grond van het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet, dat de hieronder vermelde bouwaanvragen zijn ingediend. In dit sta dium is nog niet bekend of aan de verzoeken meegewerkt kan worden. Eventuele bouw vergunningen en voornemens om vrijstelling te verlenen, worden te zijner tijd gepubli ceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid de bouwplannen in te zien en eventuele bezwaren in te dienen. Breedelaan 22 - vergroten woning en verplaatsen berging De Hoghe Weijdt 51 - vergroten woning De Stuifbergen 13 - vergroten woning Groot Barlaken 27 - vergroten woning Industrieterrein Oosterzij 3 - vergroten bedrijfsgebouw Kennemerstraatweg 99,101 en 103 - veranderen voorgevel Kennemerstraatweg 638 - vergroten garage/berging Middelhof 10 - vergroten woning Westerweg 112 - vervangen kas Gemeente verkoopt volgende zes bouwkavels Oosterbos Het Oosterbos ligt in de zuidoosthoek van Heiloo. Daar vormt dit bos een kwalitatieve afronding van Heiloo en een overgang tussen bebouwing en landschap. In het Oosterbos is een 'woonbos' met een veertigtal kavels opgenomen. De kavels zijn voorzien van bosaanplant. Om het begrip 'wonen in het bos' zoveel mogelijk inhoud te geven, is in het 'woonbos' een lage woningdichtheid gehanteerd. De kavelgrootte ligt bij benadering tussen de 1100 en 1900 m2. Van elke te verkopen kavel in het 'woonbos' wordt maximaal 400 m2 (20x20 meter) vrijgemaakt van bosaanplant voor de bouw van een woning met de bijbe horende bijgebouwen, terrassen, tuin en parkeerplaats op eigen terrein. De gemeente verwijdert ook bosaanplant voor de aanleg van een ontsluitingsweg. De overige bosaan plant moet worden behouden en de toekomstige eigenaar van de kavel moet de bosaanplant dan ook beheren. Het resterende bos op de kavel mag niet gekapt worden. Op een kavel kan een woonhuis worden gebouwd. Om het boskarakter zo weinig mogelijk aan te tasten en tegelijkertijd de architectonische kwaliteit te waarborgen, dienen woongedeeltes en bijgebouwen in een U wilt roodstand bij de bank inlopen, maar het lukt u niet. kunt steeds moeilijker iedere maand de huur- en energielasten op tijd voldoen. De kleding, aangeschaft via een postorderbedrijf, is al bijna versleten, maar de rekening heeft u nog niet betaald. Uw partner is naar elders vertrokken. Hoe moet u nu met één inkomen verder? Als u deze problemen herkent, kan de budgetconsulent van de gemeente u misschien helpen. De budgetconsulent geeft budgetvoorlichting en kan in nauwe samenwerking met u de schulden zo mogelijk regelen. In een eerste gesprek bekijkt de budgetconsu lent of zij u kan helpen. Samen met u zet zij alle gegevens op een rijtje: wat zijn uw inkomsten en uitgaven en welke schulden zijn er. Begeleiding Stemt u in met de voorwaarden waar onder de budgetconsulent u hulpverlening kan geven, dan is het mogelijk contact op te nemen met de schuldeisers. Tijdens de schuldregeling begeleidt de budgetconsulent u om er op toe te zien of de afgesproken regeling wordt nagekomen en om nieuwe problemen te voorkomen. Ook verwacht de budgetconsulent van u het nodige in het geval u in aanmerking komt voor een schuldregeling, zoals het aanwenden van een maximaal aflos singsbedrag, het nakomen van afspraken, het geven van openheid van zaken en vooral geen nieuwe schulden maken. De budgetconsulent behandelt alle informatie vertrouwelijk. Advies en schuldhulpverlening zijn voor inwoners van Heiloo kosteloos. Afspraak Gedurende werkdagen kunt u van maandag tot en met vrijdag een afspraak maken met de budgetconsulent door te bellen tussen 08.00 en 16.30 uur met een medewerker van de afdeling Welzijn, telefoonnummer (072 -) 535 66 66. De budgetconsulent werkt op afspraak en is op de maandagen werk zaam voor de gemeente Heiloo en dan ook aanwezig in het gemeentehuis. harmonieus samenhangend bouwvolume te worden geïntegreerd. Daarbij moet het ontwerp voor een bouwplan voldoen aan redelijke eisen van welstand. Naast de bouw van het woonhuis zijn er zeer beperkte bouw mogelijkheden. De bebouwingsvoorschriften zijn opgenomen in het bestemmingsplan Zuid-Oost III. Inschrijvingsprocedure De gemeente Heiloo stelt een ieder tot en met vrijdag 23 augustus 2002 in de gelegenheid een bod te doen op één of meerdere kavels in het plangebied Oosterbos. Een bod kan gedaan worden op de kavels 11 tot en met 16 uit de derde fase. Voor de verkoop is een verkoopbrochure ver vaardigd, waarin informatie over het project is opgenomen. In deze brochure valt ook te lezen waar de kavels precies liggen. De ver koopbrochure is verkrijgbaar bij de gemeente bij de publieksbalie Bouwen en Wonen in de hal in het gemeentehuis. U kunt daar terecht tijdens de openingstijden van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 12.30 uur en iedere maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Bij de verkoopbrochure wordt een inschrij vingsformulier meegegeven. Hierop staan onder meer de bodemprijzen per kavel aange geven. Deze variëren van 375.000,- tot 425.000,-. Op het inschrijvingsformulier kan onder andere de hoogte van het bod per kavel worden ingevuld en kan worden aange geven naar welke kavel(s) de voorkeur uit gaat. Spelregels Voor de verkoop van de kavels is een aantal spelregels vastgesteld. Zo is de wens van het gemeentebestuur dat tenminste drie van de zes kavels worden uitgegeven aan inwoners van Heiloo. Als inwoner van Heiloo worden die personen aangemerkt, die tenminste 1 jaar staan ingeschreven in het bevolkingsre gister van de gemeente Heiloo. Meer informatie over de spelregels is te vinden in de brochure. Notaris Inschrijvingsformulieren moeten aangete kend worden verzonden of persoonlijk overhandigd worden aan de notaris. Notaris kantoor De Bruijn Erkamp, Kennemerstraatweg 17-19 in Alkmaar is aan gewezen als notaris voor deze fase van de kavelverkoop in het Oosterbos. Het kantoor is op werkdagen van 08.15 uur tot 17.15 uur geopend. Formulieren die na 23 augustus 2002 binnenkomen, worden terzijde gelegd. Op maandag 2 september 2002 om 15.00 uur maakt de notaris de biedingen in een open bare bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis bekend door het openen van de enveloppen. De notaris legt daarbij niet ondertekende of foutief ingevulde formu lieren terzijde. Tijdens deze bijeenkomst doet de gemeente nog geen uitspraken over toe wijzing. De gemeente beraadt zich allereerst op de biedingen en hanteert de eerderge noemde spelregels om tot toewijzing te komen. De gehele inschrijvings- en toewijzingsproce dure vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. De rol van de notaris beperkt zich tot het in ontvangst nemen van de biedingen en het openen van de enveloppen. Daarnaast zullen zaken als betaling en de eigendomsoverdracht via de notaris verlopen. Meer Informatie Voor meer informatie over de kavels in het Oosterbos kunt u de verkoopbrochure en het inschrijfformulier afhalen bij de Publieksbalie Bouwen en Wonen in de hal van het gemeen tehuis, Raadhuisplein 1. Daarnaast kunt u op maandag, dinsdag en donderdag contact opnemen met mevrouw S.I. Engelhart, telefoonnummer (072 -) 535 67 80. Verleende bouwvergunningen en geaccepteerde meldingen bouw voornemen Door het college van burgemeester en wet houders zijn de hieronder vermelde bouwvergunningen verleend en meldingen positief bevonden. Trompenburg 2 - vergroten woning Spoorlaan 19 - plaatsen dakopbouw Spoorlaan 20 - plaatsen dakopbouw Holleweg 143 - vergroten woning Ypesteinerlaan 27 - plaatsen dakkapel (achterzijde) De Krommert 7 - vergroten woning De Krommert 9 - vergroten woning Laan van Zeeman 28 - veranderen woning en plaatsen garage/berging incl. aanleg inrit/uitweg Ter inzage Deze bouwvergunningen/meldingen liggen na telefonische afspraak met de bijbehorende tekeningen en overige stukken ter inzage bij de publieksbalie Bouwen en Wonen. Openings tijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en iedere maandag avond tussen 18.00 en 20.00 uur. Op andere tijden alleen na afspraak met de heer F.H. Goedhart, telefoonnummer (072 -) 535 67 37 of met de heer J.M. Schoorl, telefoonnummer (072 -) 535 67 38 van de afdeling VROM. Procedure Indien u het niet eens bent met het besluit tot het verlenen van een bouwvergunning of het accepteren van een melding, kunt u hiertegen binnen 6 weken na deze publicatie een gemo tiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1,1850 AA Heiloo. Indien u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening vragen bij de pre sident van de rechtbank te Alkmaar, Postbus 251,1800 BG Alkmaar. Nadere informatie over de mogelijkheden om bezwaren in te dienen of een voorlopige voorziening te vragen kunt u inwinnen bij bovenstaande telefoonnummers van de afdeling VROM. Nieuwe bouwplannen (vrijstelling bestemmingsplanvoorschriften) Burgemeester en wethouders van Heiloo maken bekend, dat zij voornemens zijn een bouwvergunning te verlenen met toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen vrijstellingsmogelijkheid voor de hieronder vermelde bouwplannen: m De inwoners van ons dorp benaderen de gemeente geregeld omdat zij problemen hebben met hun buren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de (te) vroeg startende auto van de buurman, een te luid spelende radio, overhangende takken, voetbal lende buurtkinderen, de erfscheiding, visite die op luidruchtige wijze 's avonds laat afscheid neemt, de hond die luidkeels laat weten dat hij de hele dag alleen thuis is, etc. Waarschijnlijk kunt u het rijtje zelf nog met diverse voorbeelden aanvullen. Dit zijn echter vormen van overlast waaraan de gemeente niets of zeer weinig kan doen. Ingrijpen is pas moge lijk als overtreding van wettelijke voorschriften plaatsvindt, bijvoorbeeld op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit is bij dit soort klachten gewoonlijk niet het geval, maar dat wil niet zeggen dat bovengenoemde zaken geen ergernis of overlast kunnen bezorgen. Wij doen daarom een beroep op u om dit soort problemen op te lossen als buren die bereid zijn met elkaar te praten, eikaars klachten serieus te nemen en begrip voor elkaar op te brengen. Met een klein beetje aanpas sing en inschikkelijkheid van beide kanten zijn eenvoudige problemen ook eenvoudig te verhelpen. Kortom: kies eens voor een andere oplossing! Bestevaerslaan 27 - vergroten woning Egelenburg 26 - vergroten woning Schuine Hondsbosschelaan 32 - vergroten woning Ter inzage Bovengenoemde plannen liggen met de daarbij behorende stukken vanaf donderdag 1 augustus 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de publieksbalie Bouwen en Wonen. Openings tijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en iedere maandag avond tussen 18.00 en 20.00 uur. Op andere tijden alleen na telefonische afspraak met de heer J.Th. de Haan van de afdeling VROM, telefoonnummer (072 -) 535 67 47. Indienen van bedenkingen Gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kan een ieder tegen het voornemen om voor bovenvermelde bouw plannen vrijstelling te verlenen van de ter plaatse geldende bestemmingsplanvoor schriften, schriftelijk gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het col lege van burgemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1,1850 AA Heiloo. Alarmnummer: 112 Brandweer: 072 5644444 Politie: 0900 8844 (2,8 eurocent/min) eefomgeving Inzameling groente-, fruit- en tuinafval in de zomer! Tijdens de zomerperiode vraagt de inzame ling van GFT extra aandacht. GFT-afval kan gaan rotten als u geen rekening houdt met een paar aandachtspunten. Stankoverlast, fruitvliegjes en in het ergste geval het ontstaan van maden is het gevolg. Ter voor koming of vermindering hiervan geven wij u enkele tips. 1 Deponeer producten/resten die snel gaan stinken in de zomerperiode in de rolemmer die het eerst wordt geleegd. In de ene week is dat de rolemmer voor het restafval, in de andere week de GFT- rolemmer. 2 Leg onder in de rolemmer een krantje om het aankoeken tegen te gaan. 3. Verpak vlees-, vis- en kipresten in een krantje. Dit voorkomt de vorming van maden. 4. Plaats de rolemmer, indien mogelijk, in de schaduw. 5. De invloed van warmte en kou op GFT- afval beperkt u ook door het vocht er zoveel mogelijk uit te houden. Laat bij voorbeeld koffiefilters en theezakjes goed uitlekken, en wacht met grasmaaien tot het gras droog is. Spuit de GFT-rolemmer zelf af en toe schoon, zodat er geen afval 'aankoekt'. Gebruik hiervoor groene zeep of zoge naamde 'rolemmerfris'. Reinig de rolemmer nooit met bleekwater. Achter blijvend bleekwater doodt de bacteriën die juist hard nodig zijn voor de verwer king van GFT-afval tot compost. Drie keer per jaar (in april, juni en september) worden de groene rolemmers schoongemaakt (zie hiervoor uw ophaalkalender reiniging 2002). Als u bijvoorbeeld bij terugkomst van vakantie extra veel tuinafval heeft, dan kunt u dit gratis kwijt bij de Afvalbrengplaats van de gemeente Heiloo, Rosendaal 2, telefoon nummer (072 -) 535 68 68. Openingstijden van de Afvalbrengplaats Maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur en zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur. Als u afval komt brengen op de Afval brengplaats dan kan naar uw legitimatie gevraagd worden. Meer informatie Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefoon nummer (072 -) 535 68 68 ededelingen Vergunning voor muziekfestival De burgemeester van Heiloo verleent toe stemming voor het organiseren van een kleinschalig muziekfestival. Dit op grond van artikel 2.1.4.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2000. Het muziekfestival vindt plaats op zondag 11 augustus a.s. tussen 17.00 en 21.00 uur met medewerking van twee lokale bands op een buitenpodium op de stoep vóór Makel aardij Donkersloot tegenover café Oud Inn aan de Heerenweg. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer G.J.N.A. Tervoort van de afdeling Organisatieondersteuning, tele foonnummer (072 -) 535 66 45. Belangrijke nummers i „ovember 2000 cs ***"000 DeR Use M Bru9 60 ij, Mars /-> 8St vn u Hei/o Drukkerij Uitkijkpost, De Hoefsmid 5, Heiloo, tel. 072 5330175 ^2000 Wes'si^iHToninB f,ffW time oktober 2000 Bakker Brenda U/erkendelslaan 'S 29-10-200 Harry harkmans rnh Peter en Mireille Horio Het Zandstuk 199

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2002 | | pagina 4