Gelukkig nieuwjaar! m Tw Heel veel NU ..or de HALVE PRIJS Herdenkingsbijeenkomstslachtoffers rampAzië Circus Alex Sijm biedt vertier rondom de kerst HOPMAN lal H el Nederlandse schilderes schenkt exemplaren van Vaders achter het behang aan Heillooër instellingen BORDEN Een nieuw bedrijf adverteren V: V v |r Jg mmm Keurslagerij Kees Burger Bakkerij Kees Zoon 6 JANUARI 2005 - 70e JAARGANG NO. 01 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Een goed begin is het halve werk, zeker als dat voordelig kan Informeer daaromnaar ons STARTERSPAKKET. HEILOO - In deze krant kunt u een overzicht- in woord en beeld- lezen van het jaar 2004. Alle belangrijke gebeur tenissen op een rij, van klein tot groot nieuws, uit Heiloo en omstreken. Wat gebeurde er alemaal in 2004 in onze regio? Uiteraard was er veel discussie, bijvoor beeld over de zin of onzin van het kap pen van populieren, de begroting die meer vraagtekens op leek te roepen dan duidelijkheid in de financiële situa tie van ons dorp, en over het wel of niet wijzigen van de openingstijden van het Baafje. Narigheid ging ook niet geheel aan Heiloo voorbij, met een aantal branden (bijvoorbeeld in februari bij tennisvereniging Heiloo), een opvallen de toename in (auto)inbraken, een flin ke storm die in juni over onze regio raasde en zelfs een door een aantal jon geren zelfgemaakte bom in de Luilaknacht die omvangrijke schade toebracht aan het politiebureau. Gelukkig was er ook genoeg goed nieuws te melden. Zo werd in maart van het voorbije jaar eindelijk een oplossing gevonden voor de huisartsen, die niet gewenst waren in hun tijdelijke onderkomen aan de Vinkenbaan en ook nergens anders met open armen werden ontvangen. Uiteindelijk stelde de GGZ Noord-Holland-Noord het gebouw De Smet beschikbaar, zodat de huisartsen in september hun intrek konden nemen in hun nieuwe praktijk ruimtes. Er waren jubilea, en andere reden voor een gezellig feest. Zo waren de Proms van Heiloo weer een muzi kaal feest, natuurlijk was er weer een warme Heilooër kermis en kwam de bekende formatie Golden Earring naar sporthal 't Vennewater. Nog meer bekende mensen die Heiloo bezochten waren onder andere Joost Zwagerman, die een Literair Jazz Café opluisterde, Jim van Idols was meerdere keren bereid te zingen voor het goede doel en Wendy van Dijk was om dezelfde reden te gast in Limmen. Jaarlijks terugkerende evenementen zoals de intocht van Sinterklaas, de lint jesregen, Parkgolf Heiloo, de Kinder boekenweek en het bezoek van de kin dertjes uit zusterstad Swietochlöwice leverden ook weer mooie plaatjes op in de krant. Öp pagina 11 tot en mét 15 hebben we deze voor u verzameld. Het team van drukkerij Uitkijkpost wenst u een gezond en gelukkig 2005. Knallend het nieuwe jaar in, altijd weer een geweldig gezicht. Onze fotograaf heeft een van deze 'luchtjuwelen' vastgelegd.(foto: MSP) HEILOO - De zeebeving voor de kust van Sumatra heeft, zoals een ieder via televisie, krant of radio heeft verno men, rampzalige gevolgen gehad. Een natuurramp van deze omvang is geluk kig een unicum, maar heeft intussen wel gevolgen voor miljoenen mensen. Het aantal dodelijke slachtoffers is inmiddels de 140.000 gepasseerd. En dat betekent, dat een veelvoud van dit aantal in rouw is gedompeld. Daarnaast zijn miljoenen mensen dakloos en heb ben alles verloren. Voor deze mensen is de toekomst uiterst somber, omdat ook veel van de infrastructuur is vernietigd. Wij in Nederland staan daar betrekke lijk machteloos bij. Financiële hulp (giro 555) behoort wel tot de mogelijk heden en is dan ook absoluut noodza kelijk; DaemaasHkunnen wij in gedacht ten naast de slachtoffers staan en met ze meeleygn. Juist in verdriet is solida riteit van gröot belang. Op initiatief van de gezamenlijke ker ken in Heiloo en Limmen zal daarom, in samenwerking met de burgerlijke gemeente te Heiloo en diverse maat schappelijke organisaties, op dinsdag 11 januari een herdenkingsbijeenkomst gehouden worden. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Witte Kerk van Heiloo (Heerenweg 32), begint om 19.30 uur en zal ongeveer 50 tot 60 minuten duren. In deze bijeenkomst zullen kaarsen worden ontstoken, gedichten worden voorgedragen en muziek ten gehore worden gebracht. Medewerking wordt verleend door de burgemeester van Heiloo: de heer den Boon, mevrouw Hannie Somers: lid van de Provinciale Raad van Kerken, de pastores van Heiloo en vertegen woordigers van andere bevolkingsgroe pen. De muzikale omlijsting wordt ver zorgd door Gerard Boeters (orgel), een hoornist en Emile Meuffels (trompet). Momenteel wordt nog bekeken of de bestaande technische mogelijkheden toereikend zijn de bijeenkomst ook rechtstreeks uit te zenden via Radio S 3% H'Stk Exellence (op kabelnet FM 96.5 Mhz en via de ether FM 106.3 Mhz). Vuurwerkcontrole HEILOO - Op woensdag 29 decem ber werd in de middag- en avondu ren in Heiloo op meerdere locaties gecontroleerd op vuurwerk. De poli tie voerde de controles lopend en fietsend uit. Op het schoolplein van een school aan de Sluijsweijdt wer den een vijftal knapen onderschept die divers vuurwerk op een hoop hadden gegooid en die dit met een lange lont wilde aan steken. Het voorkomen van het afsteken van het vuurwerk voorkwam waarschijnlijk schade aan het gebouw. Het vuur werk bestaande uit onder andere strijkers lag een meter van de gevel van de school. Het vuurwerk werd in beslaggenomen en vernietigd. De vijf jongens in de leeftijd van 14 en 15 werden aangemeld bij het buro Halt. Op het Rosendaal werd proces verbaal opgemaakt tegen een 20- jarige inwoner van Heiloo. De man bleek tijdens de controle 3 grote lawine vuurpijlen in zijn auto te heb ben liggen. Het vuurwerk werd in beslaggenomen en vernietigd. Kerstbomen ophalen voor Azië HEILOO - Veel mensen zijn enorm bezig met de mensen in Azië en beden ken van alles om een steentje te kun nen bijdragen aan de diverse hulpac ties. Zo ook Wouter Slinger. Hij besloot om de hele buurt af te struinen naar kerstbomen, die hij vervolgens met de skelter naar zijn huis aan de Obriglaan brengt. Vervolgens worden de bomen bij de gemeente ingeruild voor cd-bon- nen. Gelukkig houdt zijn moeder van muziek, want die bood aan om de bon nen te verzilveren. Én al die euro's gaan vervolgens naar giro 555. Goed bezig, Wouter! Foto: MSP HEILOO - Tot grote verrassing van Peter Zwijnenberg - samensteller van het boek Vaders Achter Het Behang, waarin ruim 50 Heilooërs hun jeugd herinneringen aan de oorlogsjaren in Heiloo beschrijven - blijkt zijn ontmoe ting met de in Frankrijk woonachtige schilderes Thea van Putten een onver wacht staartje te hebben gekregen. Tijdens haar recente bezoekje aan ons land maakte ze enthousiast kennis met het boek dat zich inmiddels in een ongekende populariteit m'ag verheu gen. Volgens de boekhandel Deutekom behoort het zelfs tot de bestsellers. Per brief van 25 november liet van Putten hem weten 250,- te hebben overgemaakt, met als opdracht 10 exemplaren van Vaders achter het behang te doen verdelen over bejaarden- en/of verpleeghuizen voor senioren in Heiloo die er een biblio theekje (leeshoekje) op nahouden. Overeenkomstig het verzoek van Thea van Putten heeft Peter Zwijnenberg contact opgenomen de Uitkijkpost als mede met mevrouw Klazien Beets- Boot om tot een doeltreffende verde ling van de 10 beschikbare boeken te komen. Instanties die menen hiervoor in aanmerking te komen kunnen con tact opnemen met de receptie van De Uitkijkpost, tel. 072-5330175 of met Klazien Beets-Boot, tel. 5333039. Meer hierover zult u binnenkort kunnen ver nemen via de website van Vaders ach ter het behang: http: //heiloo.dvonline.net en natuurlijk in deze krant. HEILOO - Het wintercircus van Alex Sijm, dat vanaf 29 december haar tent had opgeslagen aan even emententerrein De omloop in Heiloo, bood veel vermaak tijdens de feestdagen. Jong en oud kon genieten van fraaie evenwichtskunst, zoals het meisje op de foto al laat zien, maar ook van een sterke man aan de rekstok, in de nok van het circus. Een pizzabakker die borden op steel tjes kon laten draaien, spierwitte dui ven die hun kunstjes deden, een clöwn die zijn band kwijt was.... Lees verder op pagina 2 (foto MSP) HEILOO -Wie op zoek is naar goede en betrouwbare natuurlijke gezond heidsproducten voor een duurzaam welzijn, - bijvoorbeeld om uw lichaam te reinigm, afvallen, aanko men en/of uw gewicht op peil te hou den -, waarbij uw conditie zich zal versterken, die is bij Pure and Simple aan het goede adres! Met de laptop op tafel geeft Armanda een indruk wekkende presentatie. „We kennen allemaal de uitdrukking 'We gaan pas iets missen, als we het niet meer hebben'. Zo is dat ook met onze gezondheid: Vaak worden we er pas bewust van als het lichaam achteruit gaat. Plotseling merken we hoe een ziekte of kwaal onze moge lijkheden deel te nemen aan het leven beperkt. Een goede gezond heid als basis voor een prettig en ver vuld leven wordt vandaag de dag, in een tijd waarin er veel van ons wordt verlangt, steeds belangrijker. Maar ondanks de toenemende vooruitgang in onze westere medische wereld, steeds gecompliceerder en duurder wordende behandelingsmethoden en apparatuur, neemt het aantal zoge naamde welvaartziektes dramatisch toe... 60% van de bevolking lijdt aan Obesitas (overgewicht)." Armanda is een 'fan' van Aloe Vera, een plant waarmee belangrijke resul taten op het gebied van gezondheid en welzijn worden behaald. Natuurlijk dwingt de nieuwsgierig heid om Armanda eens uit de doe ken te laten doen wat er allemaal mogelijk is met de in- en uitwendige producten op basis van Aloe Vera. En dat is heel wat! „Diverse weten schappelijke onderzoeken laten zien dat de hoofdzakelijkewerking van Aloe Vera en de activering van ons immuumsysteem, berust op de wer: king van Acemannan, een stof opge nomen via de darm en in al onze cel- membramen opgeslagen wordt. Hierdoor verhoogt de weerstands kracht van onze cellen tegen virussen en bacteriën. Ook de mineraalsa menstellingen en de spoorelementen uit het bladgelei zijn van belang. Naast ijzer, calcium en magnesium voor gezonde tanden, beenderen en een regelmatige stofwisseling, bevat deze plant ook een grote hoeveel heid Kalium, dat zorgt voor de regu lering van de waterhuishouding en het werkt bloeddrukverlagend. De hoeveelheid zogenaamde antioxi- danten, vitamine A, C en E die tot de grootste hoopdragers, in de strijd tegen welvaartziektes en de kanker voorzorgsmaatregelen tellen, is tevens opmerkzaam!" Al enkele jaren helpt Armanda, haar klanten te ondersteunen, het lichaam een duurzaam welzijn te bieden. Door onder andere het lichaam te reinigen, af te vallen of aan te komen, met gevolg fitter te voelen en daarbij betere (sport)prestaties te leveren. Een proces waarbij Armanda de klanten heel nauwlettend begeleid. „1 x per week komen mensen voor een meting op gewicht, vet en lichaamsomvang. De gepersonali- seerde programma's worden gehou den in groepen van maximaal 6 per sonen of individueel, al naar gelang de wens van de klant." Om haar ver haal kracht bij te zetten, toont Armanda haar fotoboek met succes volle klanten. Het is inderdaad ver bazingwekkend te zien welke meta morfose sommigen ondergaan heb ben met de gepersonaliseerde gewichtbeheersingsprogramma. Zo'n dertig kilo afvallen is geen uitzonde ring! Het werkt echt! „Ik vind het echt fantastische pro ducten en geloof me: ik ben erg kri tisch! Het heeft dan ook even geduurd voor ik hier mijn nieuwe bedrijf van wilde maken. Maar nu ben ik echt overtuigd! Inmiddels zijn er twee nieuwe succes programma's voor overgewicht en gewichtbeheersing gelanceerd: Shape Works- een unieke benadering op gewichtsmanagement gebaseerd op gepersonaliseerde proteine en goede koolhydraten, en Clean Lean. U reinigt eerst uw lichaam van de schadelijke stoffen. U valt af door de juiste voeding en tergelijke tijd beschermt u uw lichaam tegen de nieuwe schadelijke stoffen, door onder andere Aloe Vera." Wilt u een duurzaam welzijn? Afvallen, aankomen, meer energie en/of uw gewicht op peil houden, heeft u last van een lichamelijke kwaal? Of wilt u meer weten over het werken van uit huis, door u zelf en anderen te helpen aan een duurzame gezondheid? PURE AND SIMPLE Health Business Consultancy, Armanda Hesta, tel. 06-52591349, e-mail: armanda.hesta@quicknet.nl. Met de laptop op tafel geeft Armanda een indrukwekkende presentatie van haar werkzaamheden, (foto: MSP) Omdat ieder VAARWEL EEN BIJZONDERE IS... VAN DER 1(072)5351000 MAKELAARS ERA cc O O O a* cc 1, Uw huis als VIDEOPRESENTATIE op internet? gERA'J TTiLjmiL. Bij aankoop van 150 gram tonijnsalade GRATIS 100 gram GRILLSALADE Shoarmapakket m 50 vlees, broodjes, sausHf» Runderschnitzels 4 stuks, jg diverse soorten Roomboter boerencake 75 per stuk Volkorenbollen 50 5 stuks I Saucijzenbroodje MMMHMBHBHBBnBSflUB 'TOWl Redactie, acquisitie en administratie: De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 e-mail redactie: redactie@uitkijkpost.nl e-mail advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl Openingstijden kantoor: ma t/m do: 8.00 -17.30 uurvrijdag 8.00 -14.30 uur. Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 331020 (Rodi verspreiding bv) Drukkerij Uitkijkpost, De Hoefsmid 5 t.o Karwei, Heiloo Ook op Internet: VS&-*&- In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. Voor aanmelding: Hoefs mid 5, 1851 PZ/Postbus 68, 1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. Als bijlage in dit Nieuwsblad de Woningkrant Regio Noord- Kennemerland. Deze Woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis- aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad, Alkmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost en Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcorporaties de leeg gekomen én de toegewezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemeriand. In deze krant is ook alles te lezen over de nieuwe aanpak van woningtoewijzing. "AlS LEVEN HERINNERING WORDT, GAAT HERINNERING LEVEN Heriny Stoop tel. 532 0345 Ej. Potgieterweg 271 Heiloo Makelaar sinds 1933 www.vanderborden.nl HEILOO JKSÊk. iU O cc yji cc Ui H- 00 cc LU NVM Kennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon: 072- 533 40 95 Internet www.hopman.nu t a ll t Opruiming Bergen Hoorn Heiloo A I k m a a r KEURSLAGER WINTERMODE Stationsweg 85 Heiloo Geesterduin 54 Castricum H 'f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1