■S Vaste 'groene' planten mm OJC de Bakkerij heropent als onafhankelijk Cultureel Podium Castricum geeft niet voor Azië' Samen vakantieplannen maken met de Gezelschapsbank Nu bij de bestelling van geboortekaartjes een geboorte advertentie in de Tuintips voor februari ft IjiiSué&t Ui I KIJKPUS i - 16 FEÖHUARI 2005 - PAGINA 12 Welkom bij Uitkijkpost Regionaal Nieuws H iS*A ->XkZ" ^*»5$BÈ rond *t limmer Die Tel. 072 5334560 E-mail mmÊKÊÊÊÊIKÊKÊÊÊÊÊÊtÊlÊÊKÊÊÊÊÊÊHtÊtÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊlÊÊm Cont.c' NIEUWSBLAD voor heiloo en omstreken lees verder lees verder m lees verder - I HEILOO CASTRICUM - De deuren van het afgelopen najaar gesloten pand aan het Castricumse Bakkerspleintje worden op 19 februari weer geopend. Niet als jongerencentrum ditmaal, maar als onafhankelijk cultureel podium, waar bij het de bedoeling is dat het aangebo den programma het karakter van De Bakkerij zal weerspiegelen. Veel ruim te zal er zijn voor (live)muziek, maar de vaste bezoekers mogen dit jaar natuur lijk ook weer de vermaarde ladiesnight, de jaarlijkse popkwizzz en de experi mentele Toztizok-avonden terugver wachten. Daarmee zal De Bakkerij voorzien in de grote behoefte aan een ruimte voor podiumkunsten voor jongeren, een behoefte waarin het huidige Castricumse jongerenwerk niet meer voorziet. Al voor het besluit van de gemeente Castricum om het jongeren werk onder te brengen in de voormali ge discotheek Enjoy werd door de vrij willigers van De Bakkerij de vereniging Vrienden Van De Bakkerij opgericht. Deze vereniging heeft als doel de unie ke jongerencultuur van De Bakkerij te behouden. De podiumfunctie, waarin De Bakkerij tot de sluiting ervan voor zag, staat aan de basis van deze cultuur. Het waren namelijk de vele leuke en interessante podiumactiviteiten die een grote aantrekkingskracht uitoefenden op jonge en ruimdenkende mensen: velen van hen werden geinspireerd en werden zelf vrijwilliger om de bijzonde re jongerencultuur die in de loop der jaren in De Bakkerij is ontstaan in stand te houden. De vereniging heeft zich altijd verzet tegen de plannen van de gemeente om het jongerenwerk te verhuizen naar de locatie aan het begin van de dorps straat,waar podiumactiviteiten door ruimtegebrek niet meer mogelijk zijn, maar drie weken voor het in oktober van het afgelopen jaar te vieren 30-jarig jubileum sloot jongerencentrum De Bakkerij toch haar deuren. De vereniging Vrienden Van De Bakkerij is nu met de gemeente Castricum overeengekomen dat zij het pand tot aan het moment van de voor genomen sloop ervan zelf mogen exploiteren. Daarmee krijgt zij de kans om zelf het belang van en de behoefte aan de podiumfunctie die De Bakkerij biedt, te benadrukken. Op termijn moet het pand verdwijnen om de weg vrij te maken voor een herstructurering van het Bakkerspleintje, maar voor die tijd hoopt De Bakkerij een nieuw onderkomen te kunnen betrekken- alhoewel daar op dit moment nog geen zicht op is. Tot die tijd kunnen jongeren en anderszins dynamische mensen op vrijdag- en zaterdagavond terecht op hun oude, vertrouwde stek op het Bakkersplein. De openingsavond wordt een afwisse lende avond waarbij de nadruk deze keer ligt op de muziek. Naast diverse plaatselijke DJ s zijn er optredens van NeonLeon en de Loenies met hun secret-agent surfmuziek, de power- rock/metal van Uptight, en vervolgens Acidified Soup, dat een eigenzinnige mix speelt van postrock en wave. En last but not least het Poolse jazzrock ensemble Robotobibok. Het program ma begint om 21.00 uur. De kosten: 2 euro. Wie ter plekke lid wordt van de vereniging, en dat kan al voor 10 euro per jaar, hoeft op deze avond zelfs geen entree te betalen. Voor meer informatie over de vereniging: www.vriendenvan- debakkerij.nl of info@vriendenvande- bakkerij.nl. De Bakkerij is te vinden op Het Bakkersplein 1 te Castricum. Klepper-de-klepper-de- klep-klep-klep HEILOO - In het Trefpunt aan het Abraham du Boishof 2 in Heiloo wordt in de schoolvakantie op donderdag 3 maart een gezellige ochtend georgani seerd onder leiding van Evi Velders. De ochtend is bedoeld voor grootouders of ouders en (klein)kinderen vanaf 4 jaar. Het toverwoord voor deze gezellige ochtend is 'ritme'. U knutselt zelf van spatels een klepperinstrument en met het oud-Hollandse 'klepperlied' als basis zwerft u langs andere landen op zoek naar liedjes, dansen en spelletjes. Donderdag 3 maart van 10.00 tot 12.00 uur, kosten: 3,50 per volwassene met kind; 1,00 per extra kind of volwasse ne (materiaal ter plekke verkrijgbaar tegen een onkostenbijdrage van 1,-) U kunt zich tot uiterlijk 1 maart opge ven bij Het Trefpunt, tel. 072-5331297. Tim Joosse, voorzitter van stichting Muttathara: CASTRICUM - Tim Joosse, voorzitter van stichting Muttathara, voelt zich behoorlijk in zijn hemd gezet. Ruim een week geleden werd het agendapunt 'gift voor Azië' van de gemeenteraadsagen da afgevoerd. Dit op initiatief van mw. Bouman van GDB en mede namens het GDB, CDA en Groen Links. In het agendapunt werd voorgesteld om als Gemeente Castricum een gift aan de slachtoffers van de ramp te doen van Dubbelconcert ABCO in Castricum CASTRICUM - De ABCO (ABonne- ment COncerten) organisatie tot pro motie van Harmonie, Fanfare en Brassband muziek doet in haar 11e sei zoen Castricum aan met een dubbel concert op zondagmiddag 20 februari 2005 in de aula van het Jac.R Thijsse College, de Bloemen 65. Aanvang 14:00 uur. Na tien seizoenen heeft ABCO het concept van een vaste speellocatie los gelaten en komt, zoals nu in Castricum, naar de luisteraars toe. In het tweede dubbelconcert van dit seizoen treden voor u op de Shell Harmonie, onder leiding van dirigent Jan Schut en fanfareorkest Emergo uit Castricum, aangestuurd door hun diri gent Willem van Kooi. Zowel bewer kingen van bekende componisten (Verdi, Prokofiev, Khachatourian en Shostakovich) als specifiek voor blaas- orkesten geschreven composities van o.a. Alfred Reed en Thomas Doss en muziek van de hedendaagse componist John Williams staan op het program- ma.Daarnaast wordt een solowerk voor hobo met orkest van Bellini uitge voerd. Losse dagkaarten van 6,00 euro zijn, vanaf 1 uur voor aanvang van het concert verkrijgbaar aan de kassa bij het Jac.P. Thijsse College. Voor reserve ringen of voorverkoop: tel 0251 65 61 45. Email fred.vos@wan- adoo.nl WWW.abco.hafabra.nl of bij de twee deelnemende orkesten. een euro per inwoner en dus in totaal ongeveer 35.000 te schenken. Muttathara was al in gesprek met de gemeente om de hulp aan te laten slui ten bij de plaatselijke acties. Muttathara is actief in het gebied in India waar de ramp is toegeslagen. Van de contacten die Muttathara ter plaatse heeft zóu gebruik gemaakt kunnen worden om gericht iets vanuit Castricum te beteke nen. Toevallig was er al gepland om in januari in India projecten van de stich ting Muttathara te bezoeken. Een goede mogelijkheid om de extra hulp van de gemeente Castricum in te zetten, aldus Tim Joosse. „Later begreep ik dat het agendapunt gewoon van de agenda was gehaald." Formeel echter heeft Muttathara nooit wat gehoord. Muttathara zelf heeft trouwens wel meteen 10.000 euro noodhulp geboden, vertelt Tim. „We zijn nog druk bezig te kijken hoe we structureel nog meer kunnen doen." De PvdA fractie is ver ontwaardigd. Will Marechal fractie voorzitter van de PvdA: „Wij waren unaniem voor deze gift. Wat me ook steekt is dat men door het agendapunt gewoon te verwijderen geen uitleg meer hoeft te geven. Iedereen mag natuurlijk een eigen mening hebben. Kom er dan openlijk voor uit door het agendapunt wel te bespreken en je overwegingen juist ook voor de inwoners openbaar te maken." Contacten voor senioren CASTRICUM - Onder de noemer 'Samen uit of thuis' biedt de Stichting Welzijn Castricum, sector Opbouwwerk, de mogelijkheid aan mensen boven de 55 jaar contacten te leggen met andere senioren om bijvoorbeeld samen een activiteit te ondernemen of om vriendschappe lijk contact te onderhouden. Het ini tiatief voor 'Samen uit of thuis' is voortgekomen uit de Zondagsociëteit 55+ en wordt nu voor alle senioren in Castricum toe gankelijk. Het kan bij 'Samen uit of thuis' om de volgende mogelijkheden gaan: u zou zo nu en dan samen met iemand willen wandelen of een fietstocht willen maken. Of u wilt samen met iemand een toneelvoorstelling bezoeken of een concert beluisteren. Misschien zoekt u een bridgepartner of een scrabblemaatje. Ook een mogelijkheid is: u vindt het fijn om af en toe met een leeftijdgenoot een kopje koffie te drinken of u heeft een hobby die u samen met iemand wilt beoefenen. Het is een greep uit de vele mogelijkheden en wensen die er kunnen leven. U kunt een oproep plaatsen middels het invullen van een inschrijfformulier verkrijg baar bij de Stichting Welzijn Castricum. Medewerkers van de Stichting, Welzijn Castricum, verbonden aan 'Samen uit of thuis', onderzoeken welke aanvragen aan elkaar gekop peld kunnen worden. Voordat daad werkelijk namen en telefoonnum mers doorgegeven worden, wordt toestemming gevraagd aan de inge schrevenen. Voor deze werkwijze is gekozen om zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan en de privacy van ingeschreven te beschermen. 'Samen uit of thuis' richt zich op 55- plussers, 65-plussers, 75-plussers etcetera. Een inschrijfformulier kan worden afgehaald op werkdagen tus sen 9.00 en 16.00 uur bij de Stichting Welzijn Castricum in Ontmoetingscentrum Geesterhage, Geesterduinweg 5, in Castricum. Een formulier toesturen of mailen kan ook. Informatie: Stichting Welzijn Castricum, Werkgroep Zondagsociëteit, Irene Zijlstra, tel. 0251-657998. HEILOO - De Gezelschapsbank (een initiatief van de Stichting Ouderenwerk Heiloo) biedt geïnteres seerden vanaf 55 jaar de mogelijkheid (kosteloos, via een anonieme adverten tie) nieuwe mensen te leren kennen met het doel samen leuke activiteiten te ondernemen of bijvoorbeeld op vakantie te gaan. De Gezelschapsbank is voor meerdere personen op zoek naar mensen die het leuk zouden vin den iemand te leren kennen waarmee het klikt en op termijn samen bijvoor beeld een weekend of een weekje weg te gaan. Iedere donderdagmorgen kunt u tussen 10.30 en 11.30 uur zonder afspraak langskomen bij het Trefpunt op de Abraham du Bois-hof 2 in Heiloo, tel. 072-5331297. Meer infor matie via www.ouderenwerkheiloo.nl. 18 oktober 2000 diverse collecties kaarten liggen ter inzage klaar. Drukkerij Uitkijkpost De Hoefsmid 5, Heiloo tel. 072 5330175 Een altijdgroene plantendeken op de grond. Het ziet er 's winters meteen al warmer uit. Wintergroene vaste planten hou den de belofte van leven vast. Zelfs als het snijdend koud is, geven ze kleur aan de tuin. Dat is een van de vele goede redenen waarom steeds vaker voor groen- blijvende vaste planten in ae tuin wordt gekozen. Groenblijvende vaste planten zijn ook design-planten. Ze spelen een steeds grotere rol in de aankleding van de tuin. Vaste planten bloeien per soort gemiddeld maar zo'n drie weken, voor de rest moeten ze het hebben van hun blad. Met wintergroene vaste planten is dat altijd in talloze tinten en vormen aanwezig. Uw tuin wordt nooit meer kaal en er kunnen bovendien allerlei bloeiende bolgewasjes ongestoord tussen overwinteren. De grond blijft onder het groene blaabeter vochtig (minder sproei en!) en de boaemtemperatuur blijft gelijkmatiger (heel belang rijk voor de plantenwortels, juist nu de winters steeds zachter wor den en beschermende sneeuwla gen vaker ontbreken). Bovendien zijn wintergroene planten erg onderhoudsvriendelijk. De meest geschikte soorten Er komt steeds meer keuze in groenblijvende vaste planten. Heel mooi zijn de aronsjcelken, met name Arum itajicum-vormen als 'Pictum' met crèmewit getekend blad, groenwitte 'bloemen' in het voorjaar, daarna rode bessen. Het flanzende mansoor (Asarum), ruipend zenegroen (Ajuga) met z'n intens blauwe bloemen, de schoenlappersplanten (Bergenia) met 's winters vaak rooapaars ver kleurend blad en prachtige bloe men in de lente, mooie wolfsmelk- soorten (Euphorbia) met veel geel en frisgroen, het stinkend nies kruid (Helleborus foetidus) met z'n beeldschone lichtgroen-met rode bloemen in het vroege voor jaar, of andere kerstroos-verwan ten als H. argutifolius, H. niger (de echte kerstroos) en hun talloze hybriden. Denk ook aan longkruid (Pulmonaria) met z'n zijdezachte stengels en bloemen en blaadjes vol puntjes etherische olie, de geel- bloeienae (in de vroege zomer), bodembedekkende Walasteinia en de vele tientallen soorten groen blijvende varens, grassen en lage bamboes. Planten en goed onderhoud Houd rekening met de eisen van de planten voor hun groeiplek: zonnig of beschaduwd, drogere of wat vochtiger grond. Het staat op de etiketten. Verbeter de grond voor het inplanten met organische mest. Plant in groepjes: van oneven aantallen. Dat staat het mooist. In pot gekweekte planten kunnen net hele jaar door worden geplant, ook nu. Het mag alleen niet vrie zen als u plant. Druk.de grond rond de kluiten goed aan./ Wintergroene vaste planten blij ven ook 's winters door hun blad 'ademen'. Zorg dat ze niet 'stik ken' onder de afgestorven blader en stengelmassa's van de niet-; wintergroene vaste planten er omheen. Haal dat dode materiaal tijdig weg. Geef de planten ieder; voorjaar voedsel. Tuintips voor februari Hagen van meidoorn, beuk en vel- desdoorn kunnen bij vorstvrij weer worden gesnoeid. Snoei druif, kiwi en blauweregen (Wisteria) ruim voor eind februari. Ook knotbomen nu snoeien. Haal eventuele sneeuw van coniferen met opgaande takken. Die kunnen anders uitbuigen en breken. Controleer overwinterende kuij> planten op ongedierte. Overwinterende fuchsia's nu snoeien. Zorg voor een opening in het ijs op de vijver (niet hakken, het gat erin smelten met een ketel tje heet water). Oud blad bij klim op verwijderen. Boombanden con troleren. Deze kerstrozen geven kleur aan de wintertuin, bovendien zijn ze onder houdsvriendelijk. (Foto: PPH) Blader eens door de Uitkijkpost op internet http/ww .uitkijkpost ,nl/krant/index .html Microsoft $ftternof Explorer j Microsoft Outlook Express Microsoft Office Voorpagina Opg&va aévertenU® Advertevtie tarieven Aanlovcir'ort Isoptt rotdar vorspraiclmg 6«ert krant ontvangen? Producw* voor Macifttosh eV^utV*"* V8' *°Axh->> Agenda Hiséloo U»d<ijkerfc}es Bedrijf Beticht Sport in de regio llüHil gratis: dcrnrgaiinkt? Zoeken op trefwoord? Onder Windows; Ctrl-F Onder Macintosh; Appel ~E rt limmer Die Uitkijkertjes Bedrijf Belicht Vrouw zoekt REISGEN(Ö)ÖT(E) voor Belangrijke adressen E. Cofteng-Kaandorp PEDICURE roe Patrijsakkers 5, Heiloo. Tel. 533278" Oud papier acties Nieuwsarchief VEILING „ALKMAAR,, voor aan- en Phoenixstraat li - Alkmaar 072 5154206 023 5270519 b.g.g. 06 5342 9360. regio Politieberichten TEGELZETTER nodigl Vnbl. prijs opg. I Kerkdiensten dedische diensten OPENHAARDHOUT. Droog, stookkla Nijman Haardhout* tel. 0251 310375 ikiQArncnonc 7vt u/cortoc tuh Microsoft Dinsdag - 15 Bewegen met plezier in Het Trefpunt HEILOO- „Grootouders er» peuters zie je vaak veer naar elkaar toegroeien. En dat is precies de bedoeling van Bewegen met plezier," Evt Velders uit Heiloo begint op dinsdag 15 februari met een nieuwe cursus in het Trefpunt* van de Stichting Ouderenwerk i Heiloo. In vijf bijeenkomsten gaan twee generaties op ontdekkingstocht. Liedjes, klanken en geluiden, dansjes, muziek maken. Waarde onderzocht van volkstuinen voor gebruikers èn omwonenden HEILOO Tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag diende de fractie van Groenlinks een motie in tegen de plannen om de bestemming van drie volkstuinen te wijzigen, De drie volkstuinen, gelegen aan het Zevenhuizen en twee aan de Hoogeweg, lopen het risico te moeten wijken voor woningbouw, Politieberichten Kermistent hangt af van voortgang Stationsplein HEILOO - Onder de kermisgangers in Heiloo houdt het de gemoederen al een tijdje bezig. Het besluit van burgemeester den Boon en zijn wethouders Kerkdiensten om vertrouwde tent over de Heerenweg dit jaar niette plaatsen, roept jj| veel vragen op. Is het een bewuste actie van de gemeenteraad om de M kermis uit Heiloo te bannen? Wordt een van de laatste grote evenementen in Heiloo, net als Ypestoek, nu ook definitief afgeblazen? uXTKIjKERTjES Gastenboek E -mail redactie De drukkerij ruari - 2005 meer weer? pfeapafi® 7* V<> ^NTf Nico 8 Ilse Mars De Brug 60, 1851 VC Heiloo

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 12