Oplichter actief in de regio Heilooërs weten discussieavonden niet op juiste waarde te schatten edri vj intratuin Jru het groene warenhuis 2e Paasdag Deze week bij de Uitkijkpost: de gezellige La Locanda QtOPiHJf T '-Sim* L# HOPMAN KEES BURGER, keurslager l Zondag in theater de Beun Klaas Hofstra - Een brief van Vincent Inwoners hebben weinig op met toekomst van Heiloo Mensje van Keulen bij Literair Jazz Café eli APE L LA Dé Hy^jtheek winkel FALKLAND TONEEL 'Veronica's kamer' BORDEN Bakkerij Kees Zoen Mogen wij bij u eten tijdens de Paasdagen?" Stel zelf uw Paasdiner samen Gebraden rosbief 78 Lamsgebakje 295 Eiersalade 100 3 Kogelbiefstukjes £50 lamvlees gratis io°9ram beenham (072) 53510(H) 250 250 wiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊE^^^^l NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Voorjaarsbijlage 2005 Omdat ieder PRESENTEERT: Ristorante Italiano Maandag 28 maart naar Intratuin Heiloo Wij zijn geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Gratis springkussen!!! MAKELAARS ERA Uw huis als - videopresentatie km OP internet? Komt dat firn ff Vers Hollands BiJ4 Hamburgers speciaal Redactie, acquisitie en administratie: De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 e-mail redactie: redactie@uitkijkpost.nl e-mail advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl 14.30 uur, Openingstijden kantoor: ma t/m do: 8.00 - 17.30 uur/ vrijdag 8.00 Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 331020 (Rodi verspreiding bv) 23 MAART 2005 - 70e JAARGANG NO. 12 Ook op internet: Tl REGIO - In de afgelopen dagen werd bij de politie aangifte gedaan van oplichting door een tot nu toe onbe kende man. De man bezocht een aantal woningen in Bergen, Heiloo en Limmen. Hij vertelde de bewoners dat hij een goede kennis of familielid is van de buren en dat deze buren problemen hebben met hun pinpas. En omdat goede buren elkaar helpen vraagt hij hun naar een bankpas met bijbehoren de pincode om zo de buren uit een netelige situatie te redden. In een aan tal gevallen werden de bewoners over donderd door het verhaal en gaven hun bankpas af. Het gevolg is dat er inmiddels geld van die rekeningen is afgehaald. Inmiddels hebben drie gedu peerden zich bij de politie gemeld en aangifte gedaan. Burgemeester Den Boon sprak bij aanvang van de discussiebijeenkomst in De Beun meteen zijn teleurstelling uit. Op beide discussieavonden lieten de inwoners van Heiloo het flink afweten, (foto: MSP) HEILOO - Burgemeester Den Boon sprak bij aanvang van de discussiebijeenkomst in De Beun meteen zijn teleurstelling uit. Twee keer 400 mensen waren uitgenodigd om over de toekomst van de gemeente te discussiëren en twee keer lieten de inwoners van Heiloo het flink afweten. Dinsdagavond 8 maart kwamen 55 mensen opdagen, donderdagmiddag 17 maart bleef het aantal nog onder de 50 steken. Toch gelooft de burgemeester in dit nieuwe fenomeen en hij sprak de wens uit om dit in de toekomst veel vaker te doen. HEILOO - Op 27 maart brengt Klaas Hofstra het stuk Een brief van Vincent. In twee bedrijven vertelt Vincent van Gogh in zijn eigen woorden over zijn leven, zijn kunst, zijn liefdes en frustra ties. Hij vertelt over zijn tekeningen, zijn schilderijen en bovenal over zijn zoektocht naar het geluk. In het eerste bedrijf schrijft Vincent brieven aan zijn broer Theo. Hij heeft het daarin vooral over zijn liefde voor zijn nicht Kee Vos en de prostituée Sien, hoe zij hem inspi reren in zijn werk, maar ook hoe zijn werk hem tot troost moet dienen als beide relaties onmogelijk blijken. In het tweede bedrijf schrijft hij brieven vanuit Aries en St. Rémy. Hierin legt hij de diepste roerselen van zijn ziel bloot, zowel het vinden van het opperste geluk in zijn werk als schilder, als het Vreemd blijft het. Heiloo wil de inwo ners juist betrekken bij de toekomst, maar de bewoners* vinden het, op een kleine groep na, wel best. Terwijl op de redactie van de Uitkijkpost regelmatig telefoontjes en brieven binnenkomen met klachten over de gemeente. Onder andere omdat de bewoners vaak het gevoel hebben 'niet te worden gehoord door de gemeentevertegenwoordigers'. Voor deze mensen werden nu juist de beide discussieavonden georganiseerd. En juist deze mensen schitterden in afwezigheid. De mensen die wel waren gekomen deden in ieder geval van zich spreken. Onder begeleiding van debatleider Jos Frijters kon iedereen zijn mening geven over verschillende thema's: Horeca en recreatie; Wonen, woonomgeving en bedrijvigheid; Bereikbaarheid, milieu; Dienstverlening; Zelfstandigheid en het voorzieningenniveau. De eerste vraag loopt als een rode draad door de bijeenkomst: Moet de situatie blijven in Heiloo zoals die is, of mag er wel iets veranderen, maar niet teveel? Ongeveer 85 procent van de zaal geeft dat er wel wat mag verande ren en 15 procent vindt dat de situatie wel zo mag blijven. Deze vraag komt steeds terug, maar de percentages blij ven de hele middag nagenoeg gelijk. Sociale woningbouw Zijn er wel genoeg horecavoorzienin- gen in Heiloo? De meningen blijven daarover verdeeld. Bijna 42 procent vindt het prima zo en 44 procent zou wel graag wat meer horecavoorzienin- gen willen hebben. Verschillende Heilooënaren spreken duidelijk hun voorkeur uit voor meer 'terrasjes' waar je lekker kunt zitten met een kop koffie of een glas rosé. Wonen blijft een heikel punt in Heiloo. De gemeente is sterk vergrijsd en de groep 20- tot 35-jarigen is flink ondervertegenwoordigd in deze plaats. De gemeente wil een verdeel sleutel hanteren van 40 procent goed kope sociale woningbouw, 30 procent in het middensegment en 30 procent dure woningen. Daar zijn de inwoners het op beide discussiebijeenkomsten duidelijk niet mee eens. Deze verdeling moet volgens de bewoners veel meer door slaan naar de goedkopere sociale woningbouw en dus voor jonge gezin- nen en starters. En de meeste mensen vinden het dan geen probleem als er ook 'omhoog' wordt gebouwd, als het maar niet té hoog wordt. Op de vraag waar nieuwbouw op moet worden gericht, antwoordt 47.9 procent van de zaal voor jongeren, 39.6 procent voor gezinnen met kinderen en maar 12.5 procent voor ouderen. Positief Positief zijn de inwoners over de ver keersveiligheid in het dorp. 66 Procent schaart zich achter de stelling dat Heiloo verkeerstechnisch een veilige gemeente is. En als er al nieuwe ver keersmaatregelen moeten komen vindt meer dan de helft van de mensen dat rotondes daar geschikt voor zijn. Een andere actueel punt blijft de aansluiting op de A9 om het verkeer uit de nieuw te bouwen wijken Zandzoom en Zuiderloo om het dorp te leiden. 65 Procent vindt dat er een beperkte aan sluiting moet komen, maar wel met ver- keersremmende maatregelen. De aan wezigen zijn ook goed te spreken over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. Op de eerste avond vond bijna 72 procent de dienstverle ning goed. Op de donderdagmiddag was zelfs 87 procent van de aanwezigen dezelfde mening toegedaan. Zelfstandig De meningen van Heiloo over zelfstan digheid zijn al langer bekend. De stem ming in de zaal onderstreepte dat nog maar eens. Moet Heiloo zelfstandig blijven? Nul procent was het 'vol oneens', 8.9 procent 'oneens', 44.4 pro cent was het 'eens' en 46.7 procent 'vol ledig eens'. Als alle meningen zijn gepeild en de cijfers op een rij zijn gezet, wordt nog één keer de allereer ste vraag van de middag op het scherm getoond. 87 Procent vindt dat er in Heiloo wel wat mag veranderen, maar niet te veel. Dat cijfer blijft nagenoeg gelijk. Over het algemeen lagen de meningen in dezelfde lijn als op de eer ste bijeenkomst, maar de gemeente zal zich wel achter de oren krabben of de toekomst van Heiloo moet worden gestoeld op de mening van amper 100 mensen, 12.5 procent van de beoogde 8Ó0 Heilooënaren... HEILOO - Na de succesvolle lezingen van Saskia Noort en Herman Pley, komt ter afsluiting van dit wintersei zoen Mensje van Keulen op bezoek bij het Literair Jazz Café. Mensje van Keulen werd geboren in 1946 te Den Haag. Haar eerste verhaal werd in 1969 gepubliceerd in Hollands Maandblad. Ook was ze redacteur van het weekblad Propria Cures, waar ze politieke en literaire cartoons voor tekende, maar dit maakte al spoedig plaats voor het schrijven van korte ver halen. Deze werden gebundeld en ver schenen eind 1972 onder de titel Allemaal Tranen. Ook in dat jaar verscheen haar roman debuut Bleekers Zomer. Dit boek wordt inmiddels gerekend tot de klas siekers in de Nederlandse literatuur. Van 1973 tot 1981 maakte Mensje van Keulen samen met onder andere Gerrit Komrij en Martin Ros deel uit van de redactie van het tijdschrift Maatstaf. Ook verschenen kinderboeken van haar hand, waaronder Tommie Station, waarvoor zij de Zilveren Griffel kreeg. In 2001 kwam de zeer goed besproken roman De gelukkige uit. Dit boek kwam ook op de longlist van de Libris- literatuurprijs. Het Oliver King Trio, met als gast Ad van der Hoed, zal er toe bijdragen dat dit, ook muzikaal gezien, een waardige afsluiting van het Literair Jazz Café sei zoen 2005 wordt. Zondag 3 april, in het Open Huis (bij Winkelhof't Loo), aanvang lezing 11.00 uur, zaal open om 10.30 uur. Toegangs prijs: 6,50. Kaartverkoop vanaf 25 maart bij boekhandel Deutekom. Inlichtingen: 072-5115511. B HEILOO - Een eeuw lang Keurslagerij Snel in Limmen. In 2006 is het zover. De zaak aan de Kerkweg is vorig jaar door Cees Smit en Marianne Snel overgedaan aan John de Boer. De ondernemer was al vier jaar rechterhand van Cees Smit en allround-medewerker. Keurslagerij Snel kent lange ope ningstijden. De zaak is van maandag tot en met vrijdag open van 08.00 tot 18.00 uur. Zaterdag gaat de deur zelfs al open om 07.00 uur. John de Boer: „En dan staan de eerste klanten alweer voor de deur.' De keurslagerij kent een grote schare vaste klanten uit de regio. Superteam „Het gaat heel goed met de zaak. Dat ligt aan onze producten, maar we hebben ook een superteam. Dat was voor mij heel belangrijk toen ik de zaak overnam.' Cees Smit, die samen met zijn vrouw nog steeds parttime actief is in de zaak, Adrie Mul, Wim Miltenburg en John de Boer vormen het hart van de slagerij met daarbij nog een groot team van medewer kers. Prijzen gewonnen in Schagen John de Boer kijkt met een tevreden gevoel terug op de Paasveetentoon- stelling in Schagen. In de categorie mannelijk rundvee leverde Keur slagerij Snel de reserve-kampioen. „Dat geeft aan dat je kwaliteitsvee hebt en dus het beste vlees. De con currentie is behoorlijk groot in Schagen, want het is een gerenom meerde tentoonstelling. De top van Nederland is hier vertegenwoordigd. In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. Voor aanmelding: Hoefs mid 5, 1851 PZ Postbus 68, 1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. Verder hadden we in de categorie mannelijk rundvee nog een IA prijs en dat kun je omschrijven als subtop. Het is voor ons nog maar een keer het bewijs dat we het beste vee en dus het beste vlees verkopen in de slagerij.' Barbecue specialist Buiten het vlees zijn er nog een paar belangrijke pijlers, waar de Keurslagerij zijn goede naam aan dankt. John de Boer: „We hebben een heel gevarieerd assortiment, met diverse eigen specialiteiten. Patés, (Marianne Snel heeft al diverse prij zen gewonnen met deze patés), sala des, worsten en we zijn heel bekend als een van de barbecue-specialisten in de regio. Met veel gevarieerd vlees, stokbroden, salades, sauzen en bij slecht weer kunnen we ook nog tenten leveren. Twee kleinere van vier bij zes meter en nog een grotere tent voor grotere gezelschappen.' Ook kant-en-klaar Verder gaat de Keurslagerij mee met de tijd. „In deze tijd is er veel vraag naar gemaksvoeding. Kant- en klare pakketten met runderlapjes, gehakt ballen, spare-ribs, gebraden kippen enzovoort.' Keurslagerij Snel staat voor kwaliteit en dat betekent vee uit de De Beemster. „Vee uit De Beemster staat bij iedereen heel goed aangeschreven. Goede grond en de beste kwaliteit rund- en lams vlees.' Keurslagerij Snel, Kerkweg 18 in Limmen, tel. 072-5051263. Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 07.00 tot 15.00 uur. John de Boer kijkt met een tevreden gevoel terug op de Paasveetentoonstelling in Schagen: hij won diverse prijzen! (foto: MSP) grote verdriet niet te kunnen functione ren in de maatschappij. Een ontroerend verhaal van de liefde en trouw van twee broers. Het decor wordt gevormd door levensgrote projecties van schilderijen en tekeningen. Aanvang 20.15 uur. Toegangsprijs: Normaal 13,50, CJP/65+ 12,50 Hedenavond, ZONDAG 27 MAART 20.15 uur Klaas Hofstra met Een brief van Vincent. Op 27 maart brengt Klaas Hofstra het stuk 'Een brief van Vincent'. In 2 bedrijven verteldt Vincent van Gogh in zijn eigen woorden over zijn leven Kaarten €13.50, CJP/6512.50 kassa open: van 13.30 tot 17.00 uur en één uur voor de voorstelling. Theater de Beun. Willibrordusweg 2 Heiloo. tel. 5333156 Bij deze editie van de Uitkijkpost, vindt uw weer de Voorjaarsbijlage, editie 2005. Naast gezellige voorjaarsitems over lifestyle, gezondheid, eten en uit gaan, kunt u ook een aantal interes sante verhalen lezen. Bijvoorbeeld een bijzonder interview met vier geëmigreerde Heilooërs, die tegen woordig een goed leven leiden op Curasao, in Australië, Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten. Ook kunt u in deze bijlage het indrukwekkende verhaal lezen van de 11-jarige Robin Keijzer uit Heiloo, die een echte tv-studio in zijn slaapkamer heeft. Omdat hij graag nieuwslezer wil worden, heeft hij zelfs een dag 'stage' gelopen bij het nieuws van RTL4! Mevrouw Annie Lammers, de wedu we van Jan Lammers, vertelt op pagi na 28 van de bijlage over haar man, die de oprichter is van wat wij tegen woordig kennen als de Scouting. Op pagina 34 vertelt de 20-jarige Mathilde Franse uit Heiloo dat ze binnenkort naar Uganda vertrekt, om daar, samen met drie mede-stu dentes, les te gaan geven op een basisschool. En natuurlijk zijn we ook weer bij een aantal ondernemers langsge- weest om hun bedrijf te belichten. Wij wensen u veel leesplezier! VAARWEL EEN BIJZONDERE IS... "Als leven herinnering wordt, gaat herinnering leven..." s Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny Stoop tel. 532 0345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo Hypotheek nodig? Stationsweg 100 Heiloo (072) 532 03 22 www. dehypotheekwinkel. nl ALKLAND TONEEL van Ira Levin in theater De Beun. (Zie adv. elders in dit blad). Voor meer info: zie voorjaarsbijlage Kennemerstraatweg 107 18S1 BC Heiloo tel 072 5325376 www.lalocanda.nl VAN www.vanderborden. 1 Sr HEILOO, Vennewatersweg 15, 072-5332727. HEILOO H Kennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon072 - 533 40 95 nvm Internet www.hopman.nu PcmtcwUe* e* Ptmtjdtdfeü. Patueienm e* Pcuuüwlett en PüfoleU <m u tM&t 10 mm,. 200 yi.) (MJt m ivm <mn, iet pAMwttOjt. LD O O rvj A3 A3 E CO <N E c ai 33 CD U) c a> U) c t5 QJ La c A3 De afgelopen weken hebben we u al van de nodige 'gouden' eetideeën voorzien. Maar we hebben nog wat onvervalst lekkere paassuggesties in petto. Zie onze aanbiedingen! Onze ambachtelijke vleeswaren mogen niet ontbreken bij uw paasontbijt. Kiest u voor een brunch? Maak dan eens 'n vleeswarenplateau, bestaande uit diverse soorten vleeswaren, gegarneerd met sla, tomaatjes en radijsjes. Of een lekkere soep. Tijdens het diner serveert u haasfiletrollade. Lekker met gekookte krieltjes of aardappelkroketjes en groenten zoals peultjes of asperges. Hoe laat verwacht u ons? Keurslagerij Kees Burger - en medewerkers VLEESWARENKOOPJE: SPECIAL: SALADE SPECIAL: K E U R S L A G E R K O O P J E 150 gram I U SPECIAAL AANBEVOLEN: W E E K A A N B I E DI N G Winkelhof 't Loo, Heiloo, tel. 5331776 Gezellig bakken Wij hebben een groot aantal gour met-, fondue-en steengrillschotels voor u samenge steld. Zelf bakken aan tafel; dat is feest voor de kinderen! En makkelijk voor u; wij hebben het vlees al gesneden en gemarineerd! En om de prijs hoeft u het niet te laten; al vanaf 3,90 p.p.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1