Klein, dik en gezellig? Autodief aangehouden dankzij alerte medewerkers garagebedrijf Limmen Boomfeestdag in Heiloo Musea en kapel GGZ Noord-Holland-Noord geopend tijdens nationale museumweekend edri m h HOPMAN mmm Barbers Bishops in Witte Kerk Heiloo 4.° i—i AV> I eli APE L LA Dé Hy^heek winkel BORDEN Afsluiting van de winterconcertserie 'Jfceuwfff "'-WH ..1(072)5351000 H 00 TOSCAANS BROOD Bakkerij Kees Zoon NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN zie achterpagina P |l 1 T 1 E BERICHTEN HEILOO Wandeltochten in Heiloo TT ;T Aanrijding op de Omloop Inbraak in woning Vernieling personenauto Vernieling woning Vernielingen Snelheidscontrole Vernieling personenauto Snelheidscontrole Vernieling personenauto Diefstal wieldoppen Omdat ieder Alma - Bride of the Wind j\£AKELAARS ERA' Uw juis? I ®ns ERA Koper i Garantie Plan® Bossche bollen Magere runderlappen in oma's jussaus m 75 Bij 150 gram GEROOKTE KIPSALADE GRATIS 100 gram B0TERHAMW0RST Keurslagerij Kees Burger Verschillende smaken met o.a. tomaat, olijven en pesto. Kom zaterdag kijken en proeven in onze winkel sv k a- CMi i *»♦«•»»- hhhmh Redactie, acquisitie en administratie: De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68-1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 e-mail redactie: redactie@uitkijkpost.nl e-mail advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl Openingstijden kantoor: ma t/m do: 8.00 -17.30 uurvrijdag 8.00 Geen Uitkijkpost ontvangen? Bei donderdag tot 15.00 uur: 0226 331020 (Rodi verspreiding bv) 14.30 uur. VïS isiillliiili 6 APRIL 2005 - 70e JAARGANG NO. 14 Ook op internet Noord-Holland Noord "vL- 0900- m 112 88 44 HEILOO - Vrijdag 1 april is een 21- jarige man uit Beverwijk om 11.00 uur aangehouden op de Vinkenbaan op verdenking van diefstal van een auto. De politie kwam hem op het spoor, doordat de verdachte de auto, die tij dens die inbraak werd buitgemaakt, te koop aanbood bij een bedrijf in Limmen. Personeelsleden vertrouwden het niet en lichtten de politie in. Een motorrijder van de politie in Heiloo zag de gestolen auto vervolgens rijden op de Stationsweg en volgde hem. De ver dachte kon echter ontkomen, door met hoge snélheden door de bebouwde kom te rijden. Met de hulp van andere HEILOO - Dit jaar werd de 49ste edi tie van de jaarlijkse boomfeestdag gehouden. In Heiloo was dit op woens dag 30 maart, afwijkend van de natio nale boomfeestdag. Deze werd op 16 maart gehouden door de Stichting Nationale Boomfeestdag in samenwer king met Staatsbosbeheer. Het thema dit jaar was 'Bomen en Dieren'. Ongeveer 24 leerlingen van groep 3/4 van OBS De Springschans Oost plant ten op 30 maart tussen 10.30 uur en 11.30 uur vijftien bomen in de wijk Oost aan de Laan van Zeeman. De leerlingen plantten onder begeleiding van de groenmedewerkers van de afde ling Beheer Openbare Ruimte, de leer kracht en de secretaris van de Werk groep Natuur- en Milieueducatie plata nen met de officiële naam Platanus Orientalis variëteit Cuneata. De leer lingen ontvingen na afloop een kleine attentie van de Werkgroep Natuur- en Milieueducatie. politieagenten, en op aanwijzing van diverse omstanders is het uiteindelijk gelukt de verdachte aan te houden. Hij krijgt een proces-verbaal. De politie is zeer te spreken over zowel de mede werking van de medewerkers van het garagebedrijf, als de hulp vanuit de bur gerij. HEILOO - Dit jaar wordt, op zater dag 9 en zondag 10 april, vanuit Heiloo de elfde NHWB- Nijenburghwandeltocht georgani seerd. De plaatselijke wandelcommissie Heiloo biedt de wandelaars afstan den van 5, 10, 15, 20, 25 en 30 kilo meter. Er zijn weer gevarieerde par- coursen gemaakt door de plaatse lijke wandelcommissie Heiloo. De drie langste afstanden zullen via het Heilooërbos door een gedeelte van Alkmaar gaan. De deelnemers op de overige afstanden kunnen genieten van het groen rondom Heiloo. Het meenemen van honden is op de afstanden van 20,25 en 30 kilometer niet toegestaan, op de overige afstanden wel, mits aangelijnd. De parcoursen zijn minder geschikt voor rolstoelgebruikers. De start vindt plaats vanuit Camping Heiloo, De Omloop 24 te Heiloo. De starttijden zijn van 9.00 tot 10.00 uur voor de 30 kilometer, van 9.00 tot 11.00 uur voor de 25 kilometer en van 9.00 tot 12.00 uur voor de 20 kilometer. Voor de overige afstanden kan van 9.00 tot 13.00 uur gestart worden. Het inschrijfgeld aan de start bedraagt voor personen vanaf vier jaar met herinnering 3,50. Personen vanaf vier jaar zonder her innering betalen 2,10. Op deze inschrijfgelden genieten leden van de erkende wandelsport bonden een reductie van 0,80. HEILOO - Tijdens het museumwee kend op 9 en 10 april zijn er op het ter rein van GGZ Noord-Holland-Noord (voormalig Willibrord) twee musea geopend: museum Sint Willibrordus en de expositie van Stichting Regionale Archeologie Baduhenna. Ook de kapel op het terrein is voor bezoekers geo pend. Beide musea en de kapel zijn op zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.30 uur te bezoeken. De toegang is gratis. De musea bevinden zich in de souter rains van het hoofdgebouw op het ter rein van GGZ Noord-Holland-Noord, Kennemerstraatweg 464 in Heiloo. Als u een van beide poorten onderdoor gaat, vindt u direct aan de linkerkant na deze poorten de entrees. Het thema van het museumweekend is dit jaar 'de kunst van het bewaren'. Het museum weekend valt samen met de feestweek van de kapel. De kapel op het terrein van GGZ NHN bestaat 65 jaar. Dit weekend is er een expositie van gewa den en kerkattributen. Verder treden er koren op en is er zondagavond een orgelconcert. Museum Sint Willibrordus Het museum Sint Willibrordus expo seert voorwerpen die te maken hebben met de geschiedenis van de psychiatrie en in het bijzonder over de geschiede nis van de Sint Willibrordusstichting en zijn broeders die hier in 1929 een psy chiatrische inrichting voor mannen startten. Vele medewerkers van de Sint Willibrordusstichting onderkenden het belang v^h het bewaken van de geschiedenis. Door de voorwerpen te verzamelen en te bewaren die bepa lend waren voor het tijdsbeeld, is in de loop der jaren het museum ontstaan. Dankzij deze inspanningen beschikt het museum over een zeer uitgebreide collectie. Het eerste dat opvalt bij binnenkomst is de broeder, die staand in de hoek, de gasten als het ware wel kom heet. Er is van alles te zien zoals gebruiksvoorwerpen en meubilair, the rapeutische attributen, historische foto 's en films, religieuze gewaden en ker kelijke gebruiksvoorwerpen, medisch instrumentarium en tastbare herinne ringen aan het dagelijks leven van broeders en patiënten. St. Willibrordus was een dorp in een dorp met alles wat daarbij hoort zoals een kapper, een bakkerij, een schoenmaker, een weve rij, een wasserette en en huisarts. Stichting Regionale Archeologie Baduhenna (SRAB) heeft een interes sante expositie samengesteld van bodemvondsten uit Heiloo en omge ving. Sinds de oprichting van de arche ologische werkgroep zijn er tal van pre historische vindplaatsen ontdekt waar uit blijkt dat Heiloo al ruim voor het begin van de jaartelling bewoond werd. Zo werd er op het volkstuinencomplex Vlooiendijk een drinkplaats uit de late bronstijd aangetroffen. Deze leverde onder meer scherven en slachtafval op van de vroegste bewoners. Toch kunnen er nog oudere vondsten verwacht wor den, want de strandwal waarop Heiloo ligt, is al ruim 4000 jaar oud. Maar ook kunnen vindplaatsen uit het verleden op een andere manier in het landschap bewaard blijven. Zo heeft de gemeente Heiloo twee door Baduhenna opgegra ven zeventiende eeuwse waterputten weer opgemetseld. Bovendien is er op de locatie waar SRAB de resten van de funderingen van het voormalig kasteel Ypestein heeft teruggevonden door middel van een kunstwerk een open luchtpodium verrezen. Het kunstwerk moet de voormalige hofmuren met kantelen van het kasteel uitbeelden. De bouw van de kapel op het terrein van GGZ Noord-Holland-Noord in Heiloo is in 1937 gestart. De bouw duurde zo'n tweeënhalf jaar. Er is gekozen voor een ronde kerk omdat deze vorm het best past bij de centrum functie van de kapel. De kapel bezit een waardige eenvoud en rust verkre gen door de fraaie ruimtewerking, har monie van de kleuren en de toegepaste materialen. De kapel bestaat uit een gemetseld gewelf, bekroond door een koepeltoren. In de kapel zijn beeld houwwerk, houtsnijwerk, fresco's (schilderingen in natte kalk), smeed werk en iconen in glas in lood te zien. Ook is er in de kapel een pijporgel dat in 1950 gebouwd is. Tijdens het museumweekend zijn de musea op het terrein van GGZ Noord-Holland-Noord geopend. Ook de kapel op het terrein is vrij toegankelijk. Daar kunt u onder andere de prachtige glas-in-lood ramen bewonderen, (foto: MSP) HEILOO - Op maandagmiddag 28 maart vond om 17.40 uur op de Omloop een aanrijding tussen twee personenauto's plaats. De aanrijding werd veroorzaakt omdat een 21-jarige automobilist in de bocht van de Omloop komende uit de richting van de Zeeweg onvoldoende rechts hield. Hij botste op een tegemoetkomende personenauto bestuurd door een 76- jarige inwoonster van Heiloo. Er was alleen materiële schade. HEILOO - Op maandag 28 maart werd tussen 17.00 en 23.00 uur in een woning aan de van Vladerackenlaan ingebro ken. Door het forceren van een raam wist men zich toegang tot de woning te verschaffen. Laden en kasten werden in de woning doorzocht. Ontvreemd werd onder meer geluids- en fotoapparatuur. HEILOO - Met een steen werd een personenauto vernield die geparkeerd stond op het erf van een woning aan de Oosterzijweg. De vernieling aan de zwarte Volkswagen Golf werd gepleegd tussen zaterdag 19 en zondag 20 maart. Door het gooien van een steen ont stond er schade aan de kofferbak en aan de rechterzijkant van de auto. HEILOO - In de nacht van vrijdag op zaterdag 25-26 maart werd een ruit ver nield van een woning aan de Oosterzijweg. Een steen werd tegen een thermopaneraam aan de voorzijde van de woning gegooid waardoor het buitenste gedeelte van het glas bescha digd raakte. HEILOO - Maandagochtend 28 maart werd een aantal vernielingen gepleegd om de Omloop. Een groepje jongelui vernielde een buitenbrievenbus van een zwembad, een lichtmast, een ver keersbord en fietsenrekken van een pand gelegen aan de Omloop. De poli tie heeft in de omgeving naar de jonge lui gezocht maar heeft zeniet meer aan getroffen. HEILOO - Op dinsdag 29 maart werd tussen 16.00 en 16.45 uur een snelheids controle op het Malevoort gehouden. De controle werd ter hoogte van Boekenstein gehouden. Twee bestuur ders werden bekeurd voor het over schrijden van de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. De snelheden die gemeten werden bedroegen respectie velijk 63 en 65 kilometer per uur. HEILOO - Tussen dinsdag 22 £n woensdag 23 maart werd op de Westerweg een personenauto vernield. De blauwe Opel Vectra werd op diver se plaatsen bekrast. De totale schade wordt op 1500,- geraamd. HEILOO - Op donderdag 31 maart werd tussen 07.30 en 08.45 uur op de Ypesteinerlaan een snelheidscontrole gehouden. Er werden acht bekeuring en uitgeschreven voor het overschrij den van de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 87 kilometer per uur. HEILOO - Tussen woensdagavond 30 maart en donderdag 30 maart werd een grijze Opel Corsa die geparkeerd stond op een parkeerplaats aan de Cruijscamplaan vernield. Met rode vilt stift werd de auto beklad. De verf kon worden verwijderd hoewel de lak van de auto licht beschadigd bleek te zijn. Hierna werd de auto weer beklad. Vrijdagmorgen 1 april bleek een van de portieren met zwarte viltstift beklad te zijn. HEILOO - Tussen zondag 27 en maan dag 28 maart werden de vier wieldop pen van een personenauto van het merk Volkswagen type Lupo ont vreemd. De auto stond geparkeerd op een parkeerplaats aan de Zeeweg. Gevonden voorwerpen van 21 maart tot en met 3 april Enkele sleutels, rood fleecevest, zwarte integraal bromfietshelm, fietscompu ter, damesbril goudkleurig montuur, alarm bodyguard, linker zwart dames laarsje. B HEILOO - Stress? Conflicten? Pro blemen op de werkplek? Relatie problemen? Counselling van der Meer in Heiloo kan iemand leren om anders om te gaan met situatie en sterker te worden in het omgaan met problemen. Mary van der Meer: Daarbij sleutel ik niet aan iemand zijn persoonlijkheid. Ik biedt geen pasklare oplossing, ik kan iemand leren om evenwichtiger te worden." Veel mensen durven de stap niet te zetten naar een buitenstaander. Mary van der Meer: „Dat is ook moeilijk. Ik vind het knap als iemand zijn pro blemen wil delen met een ander. Het is soms handig als een buitenstaan der naar je situatie kijkt. Het is goed om, als je niet zo goed in je vel zit, ook eens uit de kring durven stappen om er wat aan te doen." Mai^ van der Meer begint altijd met een intake gesprek. „Ik kijk hoe iemand in elkaar zit. Zo'n gesprek geeft mij al een indruk. Ik probeer in de counsel ling gesprekken iemand inzicht te geven in het eigen functioneren. Daarbij staat persoonlijke aandacht en respect centraal." Stress is moei lijk te definiëren, maar Mary brengt het makkelijk onder woorden. „Iedereen heeft spanningen, die horen bij het leven. Maar soms krijg je teveel op je bordje. Dan is er geen balans tussen draagkracht en draag last. En dan krijg je klachten, je wordt chagrijnig, je krijgt vage licha melijke klachten, je voelt je moe. Ik probeer samen met de persoon te kij ken wat er aan de hand is." Counselling van der Meer biedt op een praktische manier psycho-sociale hulp. „En altijd toegespitst op de per soon, het is altijd maatwerk. Het moet klikken en je moet elkaar ver trouwen, ik oordeel niet. Ik ben voor al geïnteresseerd in mensen en in alles wat ze beweegt. Door middel van inzichtgevende gesprekken werk ik toe naar een beter functioneren. Het vraagt inzet om .je af te vragen: wat wil ik veranderen en hoe ga ik dat doen?" In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. Voor aanmelding: Hoefs mid 51851 PZ Postbus 68, 1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. „Er zijn veel zaken waardoor je zomaar het gevoel krijgt dat het teveel wordt. Omgaan met een puber in huis is zo'n voorbeeld. Je kunt de omstandigheden niet veranderen, maar wel de aanpak. Leren om de zaak vanuit een ander perspectief te benaderen. Veel mensen hebben het gevoel dat dingen 'moeten', maar eigenlijk zou je dat veel beter kun nen vervangen door 'willen'." Tussen de vier en tien gesprekken zijn voor Mary van der Meer vaak voldoende om mensen weer op de rails te krijgen en te leren voor zich zelf te zorgen. „Maar begrijp me goed, ik ben geen therapeut, ik biedt een helpende hand en keuzes moet iedereen zelf maken." Mary van der Meer vindt het jammer dat veel men sen niet meer in zichzelf investeren. „Als je jezelf belangrijk vindt is het altijd de moeite waard om een afspraak te maken. Ik heb veel te bie den en kan vaak helpen. Dat is ook het geval als je vage lichamelijke klachten hebt, vaak zit daar een heel verhaal achter." Counselling van der Meer is aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling en diverse verzekeraars vergoeden deze vorm van hulpverlening. Counselling is ontwikkeld in Amerika en Engeland en is vooral praktisch gericht. De cliënt staat cen traal. Mary van der Meer houdt op 24 mei een presentatie in bibliotheek De Mare van 20.00 tot 21.30 uur. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat zij zien wat er gebeurt bij counsel ling. „En daarbij hoop ik natuurlijk op interactie van de aanwezige men sen." Kaarten van 2,50 zijn bij de bibliotheek De Mare of bij Counselling van der Meer te bestel len. Counselling van der Meer. Van Vladerackenlaan 5, Heiloo. E-mail: maryvdmeer@hccnet.nl. Voor inlich tingen en/of afspraak: 072- 5338195, maandag tot en met vrij dag van 08.30 tot 09.00 uur. Mary van der Meer helpt u om sterker te worden in het omgaan met problemen, (foto: MSP) VAARWEL EEN BIJZONDERE IS... 'Als leven herinnering wordt, gaat herinnering leven..." 8 Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny Stoop tel. 532 0345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo MORGENAVOND, DONDERDAG 7 APRIL OM 20.15 UUR Muzikaal toneel met Anita van Soest en André Arends, tekst Anna Enquist Kaarten €13.50, CJP/654- 12.50 kassa open: van 13.30 tot 17.00 uur en één uur voor de voorstelling. Theater de Beun. Willibrordusweg 2 Heiloo. tel. 5333156 Hypotheek nodig? Stationsweg 100 Heiloo (072) 532 03 22 www. dehypotheekwinkel. VAN DER Makelaar sinds 1933 www.vanderborden.nl HEILOO HEILOO - Zondag 10 april wordt de winterconcertserie in de Witte Kerk van Heiloo (Heerenweg 32) afgesloten met een optreden van het bekende zangers collectief 'The Barbers Bishops'. Dit Haarlems zangerscollectief kenmerkt zich door een unieke combinatie van tien zeer op elkaar ingestelde stemmen- variërend van diepe bassen tot hoge alten- en een ongekend grote afwisse ling in repertoire. Middeleeuwse mzuiek en Zappa De zangers (twee countertenoren, twee eerste tenoren, twee tweede tenoren, twee baritons en twee bassen) treden in wisselende stemcombinaties op, van één- tot achtstemmige zettingen. In het repertoire zijn alle denkbare muziekstij len vertegenwoordigd. Zo wordt met groot gemak Middeleeuwse muziek van Perotinus en Dufay afgewisseld met eigentijdse klanken van Part en Zappa. Afwisselend programma Het programma dat in de Witte Kerk wordt uitgevoerd omvat onder meer muziek van Di Lasso, Sweelinck, Battishill en Vaughan Williams, en ook composities van George Gershwin, McCartney, Clapton en Joel. Een afwisselend programma dus, dat de toe hoorders ongetwijfeld van begin tot einde zal boeien. Het concert begint om 15.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 8,- en voor 65+, CJP en 13- 7,-. Kaarten zijn vooraf te reserveren via tel. 072-5334804 en 5335852, dan wel via www.wittekerkheiloo.nl. U kunt ook reserveren voor het concert diner, bestaande uit toegang tot het con cert met daaropvolgend een 3-gangen- menu in restaurant de Loocatie (tegeno ver de Witte kerk) a 26,-. Reserveren hiervoor uitsluitend via 072-5334804. M Kennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon :072- 533 40 95 nvm Internet www.hopman.nu 4 stuks 4 voor KEURSLAGER

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1