edri Elke woensdag welkom in de Witte Kerk Gj intratuin Zondag 29 mei naar Intratuin Heiloo Kuyper&Blon kuyperblom.com I! Staatscircus Moskou met noorderzon vertrokken Heiloo kent genoeg moeilijke verkeerspunten i HOPMAN SSk eli A PE L LA Dé Hy$fjheek winkel BORDEN 33 Tel. 072 - 532 24 20 gjg NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Verkeersexamen basisscholen Heiloo T? (072)5351000 Saucijzen of verse worst ^95 Kip Cordon Bleu qq Keurslagerij Kees Burger Kalfssmeerworst Aardbeien schelpen 00 Waldkornbollen H 50 Kaasbroodje 4| 00 Bakkerij Kees Zoon ■hHbIHHh tMjmM Programmaboekje Plusactiviteiten Inbreker op heterdaad betrapt Omdat ieder MAKELAARS ERA Vanaf volgende week: Iedere woensdagavond in juni, juli en augustus gezellige braderie in Egmond a/d Zee nvat Uw huis? ERA 's Landijke Open Huizen Route 4 juni a.s. VAN DpR pa vwm Bij deze Uitkijkpost zm PROGRAMMABOEKJE PLUSACTIVITEITEN programma 2005-2006 www.plusactiviteiten.nl U bent van harte welkom van 10.00 tot 17.00 uur makelaar Kijk voor het actuele aanbod op 1 kilo, voora# 4 stuks 5 voorI Redactie, acquisitie en administratie: De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 e-mail redactie: redactie@uitkijkpost.nl e-mail advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl Openingstijden kantoor: ma t/m do: 8.00 - 17.30 uur/vrijdag 8.00 -14.30 uur. Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 331020 (Rodi verspreiding bv) 25 MEI 2005 - 70e JAARGANG NO. 21 Ook op internet Het was een triest gezicht, vorige week woensdag. De ene dag was recreatieterrein Noordernég nog gevuld met een circustent, kleurige wagens en een bont gezelschap circuspersoneel. De volgende dag was er weinig meer van over... (foto: UKP) HEILOO -«Was het een mislukte goo cheltruc? Was de datum niet goed in de agenda van het publiek genoteerd? Hadden ze hier te maken met een ver- borgen-camera-grap? Kinderen en hun ouders, opa's en oma's en vriendjes- keken op hun neus toen ze woensdag 18 mei aankwamen op het evenemententerrein aan de Noorderneg in Heiloo. Ze kwamen voor de voorstelling van 14.00 uur, maar dat pakte voor het circusminnend publiek anders uit. Tranen Het staatscircus van Moskou bleek tot op een paar caravans na met de noor derzon vertrokken. Een medewerkster ontving de vertwijfelde bezoekers en legde kort en enigszins emotioneel uit dat de laatste voorstelling niet door ging. „Niet genoeg mensen die komen kijken" legde ze uit. Een nadere ver klaring bleek niet mogelijk, ze wilde er niet over praten. Een moeder liep met twee kinderen het terrein op. Ze vertel de dat de meisjes speciaal voor een schoolproject de tijgers en de domp teur aan het werk wilden zien. Na de trieste mededeling pinkten de meisjes enkele traantjes weg en dropen af. Een opa die er een gezellige middag met zijn kleinzoon van wilde maken, liep hoofdschuddend het terrein af en twee moeders die net het kleine grut inclu sief buggy uit een VW Golf gepulkt hadden, konden alles weer met dezelf de vaart inladen. De kaartjes werden ingewisseld tegen de nodige euro's en de kassajuffrouw haalde haar schou ders op. Het was een trieste aanblik. Een enkele vrachtauto en de kassawa gen stonden op hun vertrek te wachten. Belastingschuld Reden voor dit alles was eerder te lezen in de landelijke dagbladen: Staatscircus Moskou had te kampen met een belastingschuld en dreigend faillissement. De economische recessie had ook hier toegeslagen: steeds min der publiek en de entree niet omhoog. Circusbaas Hans Martens had de hand in eigen boezem gestoken en de fiscus gelijk gegeven. Hij moest toezien bij de openbare verkoping die op 17 mei plaatsvond op het evenemententerrein. Als koper kwam Hans Ernst uit de hoek. Tot groot genoegen van de mede werkers overigens: Ernst, van het auto circuit Zandvoort, geeft het circus en haar zestig medewerkers in de winter onderdak. HEILOO - Door het verkeerslicht op groen te zetten, gaf wethouder Verkeer, Rob Opdam, donderdag 19 mei het startsein voor het praktisch verkeersexa men. Wethouder Opdam was aange naam verrast over het enthousiasme waarmee de kinderen van start gingen. „Veel kinderen hebben zich goed voor bereid", zo viel hem op. Acht basisscho len in Heiloo deden mee. In totaal heb ben 224 kinderen de zes kilometer lange route gefietst. De 3VO-afdeling Heiloo organiseerde het examen. Om op een veilige manier aan het verkeer te kun nen deelnemen, is kennis van over de verkeersregels én vaardigheden in het verkeer van groot belang. Kinderen krijgen dan ook op de basisschool ver- i-»v- tui* «ka v 1*4 :-:,V A -TïP Wethouder Opdam was aangenaam verrast over het enthousiasme waarmee de kinderen van.start gingen met het fietsexamen. keersonderwijs. Als afsluiting wordt er jaarlijks in groep 7 of 8 in april het schriftelijk examen en in mei het prak tisch verkeersexamen afgenomen. Wanneer de kinderen voor beide onderdelen zijn geslaagd, krijgen zij het verkeersdiploma. Het 3VO vond het praktisch examen een groot succes. „In de week voorafgaande aan het examen hebben veel kinderen samen met hun ouders de route door Heiloo al fietsend verkend. Ook ouders vinden het belangrijk en nemen de moeite om aan hun kinderen de verkeersregels uit te leggen. Dat alleen al is een enorm plus punt van dit evenement", zegt 3VO voorzitter Ryan Lievaart. Elk kind werd gehuld in een groen hesje met achterop een rugnummer, 's Morgens werd gestart vanaf het parkeerterrein bij het Baafje, 's middags vanaf de par keerplaats De Loet. Langs de route- die uitstekend was bewegwijzerd door de gemeente- werden de examenkandi daten bij veertien verkeerssituaties gespot door controleposten. Deze posten werden bemand door vrijwilli gers, veelal ouders van leerlingen. In de route waren een paar moeilijke ver keerspunten opgenomen. Een moeilijk te nemen punt bleek de rotonde bij de Zeeweg/Stationsweg te zijn. Bij het oprijdeii van de rotonde staken veel kinderen juist wel hun hand uit, terwijl dit niet hoeft. Vervolgens constateerden de controleurs dat veel kinderen verga ten hun hand uit te steken wanneer ze de rotonde verlieten. Verderop in de route zagen controleurs dat op kruisin gen van wegen de kinderen voorbeeldig uitkeken, maar dat vervolgens geen enkele auto die van links kwam voor rang verleende! Voor volgend jaar wil het 3VO zich sterk maken voor een meer eenduidig verkeersonderwijs op alle basisscholen. Nu is gebleken dat op de ene school zonder voorbereiding het theoretisch verkeersexamen wordt afgenomen en op de andere school gaat dit gepaard met twintig verkeerslessen. Het belang van het verkeersonderwijs mag niet worden onderschat en verdient serieuze aandacht op het lesrooster, vindt het 3VO. Dit signaal zal de verkeersorgani- satie zeker gaan afgeven naar de direc ties van de diverse scholen. B HEILOO - Handicapfull swing hole in one', 'club' en 'driving rangehet zegt velen van u hoogst waarschijnlijk niets. Ivar van der Moolen wel. Hij heeft namelijk een eigen golfschool en is als 'headpro werkzaam bij Golf en Country Club Heiloo. Sinds 1993 is Ivar werkzaam als professional met veel ervaring op het gebied van jeugd-, groeps- en privé-lessen maar ook met bedrijfs- clinics. Van CIOS tot golfleraar Na zijn ClOS-opleiding, kwam Ivar bij toeval in aanraking met golf. Uitgeschakeld door een blessure tij dens waterpolo, vroeg een vriend hem: „Ga eens mee golfen!". Hij raakte in de ban en na de tweejarige golfopleiding op Papendal stond hij als pro (golfprofessional) twaólf jaar op de baan in Spaarnwoude. Sinds september 2004 is Ivar werkzaam bij de Golf en Countryclub Heiloo als head-professional. Daar geeft hij privé-les, groepsles, jeugdles en bedrijfsclinics, en exploiteert de dri ving range. Verslavend „Golf is uitdagend, het is nooit het zelfde, je blijft leren en je bent altijd lekker buiten!", vertelt Ivar. In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. Voor aanmelding: Hoefs mid 5, 1851 PZ Postbus 68, 1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. Eenmaal op les bij Golfschool Ivar van der Moolen heeft men nergens omkijken naar. Ivar regelt desge wenst materialen, ballen en leidt op tot het Golf Vaardigheids Bewijs (GVB). Bijkomend voordeel is dat men geen lid hoeft te zijn van de GCH om te oefenen op de driving range. Lessen worden telefonisch afgesproken en voor de rest is de driving range vrij toegankelijk. Van vijf tot 84 jaar Dat mensen van allerlei leeftijden plezier beleven aan de golfsport wordt wel duidelijk als Ivar een 'boekje open doet'. „Mijn jongste leerling is vijf en de oudste 84 jaar. Ik heb alle niveaus onder mijn leerlingen, van beginne ling tot professional. De meesten vin den het vanaf het begin erg leuk. En wat veel mensen niet weten: het is echt heel laagdrempelig. Je zet je auto of fiets neer, gaat naar de dri ving range en je gaat weer weg wan neer je wilt." Het loont met de kundige en enthou siaste leraar als Ivar is, de moeite eens een keer een lesje te nemen. Wilt u meer weten, bekijkt u dan gerust de website: www.golfschool- ivarvandermoolen.nl of belt u met Ivar zelf op 06-54312871. Ivar van der Moolen geeft ook bedrijfsclinics. Zo mochten vrijdag de medewerkers van drukkerij Uitkijkpost onder leiding van Ivar werken aan hun 'swing'! (foto: MSP) HEILOO - Veel mesnen hebben vorig jaar zomer de Witte Kerk, een van de weinige monumenten van Heiloo, van binnen bekeken. Gezien dit grote suc ces heeft het kerkbestuur besloten opnieuw in de zomermaanden op woensdag de kerkdeuren wijd open te zetten, zodat al degenen die geïnteres seerd zijn in cultuur én historie hun hart kunnen ophalen. Met de kleine aanpassingen in het voor ste deel van de kerk, die de afgelopen winter zijn uitgevoerd, zullen geïnteres seerden nog meer dan voorheen van het interieur kunnen genieten. Op de plek waar deze kerk staat zou waarschijnlijk al rond 700, in de tijd dat de bekende katholieke prediker Willibrord zich in deze streek vestigde, een kerkje zijn gebouwd. In de elfde eeuw kwam er een tufstenen kerk voor in de plaats. Deze is later uitgebreid en vervolgens in 1573 door de benden van Sonoy grotendeels verwoest. In de tuinen aan de kant van de Kennemerstraatweg zijn nog de con touren van het verwoeste deel van de middeleeuwse kerk zichtbaar. In 1630 was het kerkje in protestantse handen gekomen, kreeg het z'n huidige vorm en konden er weer kerkdiensten worden gehouden (met de laatste wekelijkse dienst in 2001). Bij diverse restauraties is het monumentale gebouw van binnen en van buiten gemoderniseerd: de ingang kwam onder de toren, de preek stoel ging van de oostmuur naar de zuidmuur en de galerij ging richting westkant. De luidklok (vermoedelijk uit 1613) is in de oorlog tijdens het trans port naar Duitsland in het IJsselmeer terechtgekomen, na de oorlog opgevist, gerestaureerd en opnieuw geplaatst. U Bij deze krant vindt u het nieuwe programmaboekje van de Plusactiviteiten Bonhoeffer-college Castricum. Het nieuwe pogrammaboekje Plusactiviteiten 2005-2006 wordt op 25 mei gratis huis-aan-huis bezorgd in de gemeenten Akersloot, Beverwijk, Castricum, Egmond, Heemskerk, Heiloo, Limmen, Uitgeest, Velsen-Noord en Wijk aan Zee. Het cursusboekje 2005-2006 bevat informatie over het uitgebrei de cursusaanbod op gebied van: Cultuur, Educatie, Gezondheid, Hobby en Vrije Tijd, Kunstzinnige Vorming, Muziek, Recreatie, Sport, Talen, Computertypen, Word, Windows en vele andere cursussen. HEILOO - Zondagmiddag zagen de bewoners van een woning aan de Kennemerstraatweg een vreemde man hun woning binnen gaan. De bewoners waren op dat moment in de tuin aan het werk. Ondanks het feit dat zij direct alle deu ren afsloten en de politie waarschuw den wist de inbreker via een keuken raam te ontsnappen. Getuigen zagen hem wegrijden in een personenauto. Een klein uur later werd deze auto aan getroffen op de Meerweg in Bergen. Toen de bestuurder de politieauto in de gaten kreeg reed hij snel weg. Na een korte achtervolging kon de man uiteindelijk worden aangehouden op de Bergerweg in Alkmaar. Hij is voor verder onderzoek ingesloten. Het is niet bekend of hij goederen uit de woning in Heiloo heeft meegenomen. Gevonden voorwerpen van 9 tot en met 22 mei: Enkele sleutels, huistelefoon merk Profoon, zonnebril zwart mon tuur, fietskinderzitje. VAARWEL EEN BIJZONDERE IS... "Als leven herinnering wordt, gaat herinnering leven..." s Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny Stoop tel. 532 0345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo Hypotheek nodia? Stationsweg 100 Heiloo (072) 532 03 22 www. dehypotheekwinkel. nl HEILOO kunt verder de kroonluchters bekijken met wapenschildjes die in d^ zeventien de eeuw geschonken zijn door de fami lie Van Cats, bewoners van het toenma lige huis Ter Coulster. In de kerk zijn tal van grafstenen te zien, waaronder die van de eerste predikant, ds Curtius, die in 1636 overleed. Ook enkele pastoors zijn later in de kerk begraven. Vergeet niet een blik te werpen op het tegeno ver de kerk gelegen witte pand, waarin sinds 1982 de Oudheidkamer is gehuis vest. Dat was eeuwenlang de woning van de predikant. Het huis kreeg vooral grote bekendheid door dominee-dich ter J.P. Hasebroek, die er van 1836 tot 1843 woonde. Zijn huis werd een ont moetingsplaats voor jonge dichters, de 'Kring van Heiloo', waartoe ook Nicolaas Beets behoorde. En hij was weer getrouwd met een dochter van het echtpaar Van Foreest, dat op de nabij gelegen Nijenburg woonde. Verder is er uitgebreide informatie over de beide orgels. Het, front van het hoofdorgel dateert uit 1783, het binnenwerk stamt uit 1966. Verder is er nog een historisch 'kabinetorgel', dat omstreeks 1830 zou zijn vervaardigd. De kerk is op woensdagen, van 1 juni tot en met 31 augustus, open van 11.00 tot 16.00 uur. Bovendien wordt tussen 12.00 en 13.00 uur het hoofdorgel bespeeld. Enkele leden van de kerk tre den op als gastheer of gastvrouw. Zij vertellen u graag meer over dit in ker kelijk en cultureel opzicht historische gebouw. Verdere informatie (ondermeer over activiteiten in de Witte Kerk, zoals con certen en exposities) is ook te vinden op de website: www.wittekerkheiloo.nl H Kennemerstraatweg 330 Heiloo Telefoon: 072- 533 40 95 NVM Internet www.hopman.nu Makelaar sinds 1933 www.vanderborden.nl ^TMH te' HET GROENE WARENHUIS 1 HEILOO, Vennewatersweg 15, 072-5332727 vrijdag koopavond. Ft KEURSLAGER 150 gram per stukI per stuk9

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1