Partijen in discussie over toekomst basisscholen edri Groots avondvierdaagse wandelfestijn Kuyper Blom Kaartverkoop voor Timmerdorp start 2 juli 2.S0 HOPMAN UITNODIGING Een nieuw bedrijf eli WÏËM APELLA Dé Hydljtheek winkel BORDEN Ouders en buurtbewoners in rep en roer, gemeente nog geen besluit Stationsweg 102, 1852 LN Heiloo Tel. 072 - 532 24 20 funda Kijk voor het actuele aanbod op: kuypGrblom.COm Shoarmapakket Hamburger speciaal 4 stuks Filet Américain 100 GRAM BETALEN Keurslagerij Kees Burger Appel- punten Saucijzenbroodjes qq /V^ Sportbinkjes Bakkerij Kees Zoon NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Informeer eens naar ons STARTERSPAKKET. 50% KORTING op normale bestelling (500 vel briefpapier, 500 vensterenveloppen, 250 visitekaartjes) vanaf 320,- BBSS Burgerjaarverslag 2004 bij deze krant m MAKELAARS ERA' Gratis woningaanbod I via e-mail op www.eravoormij.nl Omdat ieder 6 HEILOO VAN DER a Redactie, acquisitie en administratie: De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 e-mail redactie: redactie@uitkijkpost.nl e-mail advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl Openingstijden kantoor: mat/m do: 8.00 - 17.30 ui|r/ vrijdag 8.00 - 14.30 uur. Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 331020 (Rodi verspreiding bv) 15 JUNI 2005 - 70e JAARGANG NO. 24 Drukkerij Uitkijkpost, De Hoefsmid 5 t.o Karwei, Heiloo Ook op internetUQQQ^j^^^^^l HEILOO - Katholieke basisschool Benedictus in Plan Oost is aan nieuw bouw toe, de nabijgelegen openbare basisschool de Springschans(voorma lige Hasebroek) aan renovatie. Onderzoeksbureau Drijver Partners is in 2004 onder andere ook tot die conclusie gekomen. Met dit uitgangs punt heeft de gemeente het plan opge vat te onderzoeken welke mogelijkhe den en combinaties er nog meer te maken zijn in Plan Oost. Eventueel zouden andere instellingen in de wijk meegenomen kunnen worden in de planvorming. Ouders van met name de Benedictusschool zijn verontrust en zien een toekomst voor hun school gaande kinderen in een multifunctio neel gebouw niet zitten. De gemeente heeft in 2004 een onder zoek laten verrichten, afgerond in augustus, door Buro Drijver Partners. Uit dat onderzoek kwam 'het volgende naar voren 'Renovatie van de dependance van de Springschans en nieuwbouw van de Benedictusschool op de huidige locatie van de Benedictusschool'. Ouders, schoolbe sturen en buurtbewoners schaarden zich achter deze conclusie. De Benedictus telt ongeveer 200 leerlingen en de Springschans Oost 80. In het rap port van Drijver stond echter ook een aanbeveling: 'Wellicht dat in goed over leg tot overeenstemming gekomen kan worden over de samenwerking, samen voeging of fusie van de twee schoolge bouwen in Oost, zodat het onderwijs aanbod beter in balans is met de vraag'. Eind vorig jaar heeft de gemeente dan ook opnieuw een onderzoeksopdracht uitgeschreven aan onderzoeksbureau Hevo. De vraag was dit keer om te onderzoeken of er alternatieven waren en/of mogelijkheden om overige voor zieningen in de wijk een plek te geven in een nieuw multifunctioneel gebouw. Partijen in het nieuwe gebouw zouden dan kunnen zijn: beide of één van de scholen, de peuterspeelzalen en de naschoolse opvang, aanleunwoningen van de Loet, het zorgcentrum en de wijkvereniging, oftewel de activiteiten in buurthuis de Oosthonk. In de com missievergadering van 19 mei stonden de plannen op de agenda. Zoals gebrui kelijk zat ook dit keer weer de publie ke tribune vol met verontruste ouders. Wat ging er met hun school gebeuren? Plannen met nauwelijks verborgen agenda Eén van die ouders die tijdens de ver gadering zijn gedachten uiteen zette, is Carel van Houten. Twee van zijn kinde ren zitten op de Benedictusschool en hij maakt zich samen met andere ouders zorgen over de toekomst van de school, het onderwijsklimaat, de sfeer en de» veiligheid van de kinderen. „Wij als ouders en buurtbewoners maken ons veel zorgen over de besluitvorming rond het blijvende aanbod van goed onderwijs. Daarnaast over het zelfstan dige voortbestaan van de Benedictus school in Plan Oost. De Benedictusschool heeft een goede reputatie, een gezonde leerlingenop- bouw en goede vooruitzichten. Er heerstf een goede sfeer en cultuur voor de kinderen en ook voor de ouders. Continuïteit van deze onderwijsinstel ling is dus van groot belang", zo ver woordde Carel van Houten zijn stand punt op die commissievergadering. Het advies van onderzoeksbureau Drijver werd volgens hem breed gedragen door schoolbesturen, ouders en buurtbewo ners. Het verbaasde hem dus dat eind vorig jaar wederom door de gemeente een onderzoek werd gestart. „Zogenaamd om alle alternatieven te onderbouwen en ook het draagvlak te onderzoeken." Het stelt van Houten enorm teleur dat nu naar zijn mening blijkt dat niet objectief gekeken is naar alle aspecten en alternatieven. „Het heeft de schijn tegen dat vanaf het begin de plannen met een nauwelijks verborgen agenda werden aangepakt zo vervolgde hij zijn verhaal op de bewuste vergadering van de commissie Maatschappelijke zaken. Alles ligt nog open Wethouder Roelof Bos en beleidsme dewerker Onderwijs Gertia Warmenhoven zijn graag bereid de plannen en besluitvorming van hun kant toe te lichten en enige helderheid te verschaffen in dit ingewikkelde ver haal. „Het ligt allemaal nog open. De onderzoeksopdracht voor Hevo bevat te verschillende onderdelen: de moge lijkheid techisch uit te werken om een school te bouwen voor Springschans- Oost en Benedictus gezamenlijk, op de locatie van de Benedictusschool. Ook de mogelijkheid tot samenwerking met de Loet diende onderzocht te worden. Er moest dan wel rekening gehouden worden met het teruglopend aantal leerlingen van de Springschans. Daarnaast moesten randvoorwaarden opgesteld worden waaronder gezamen lijke huisvesting bij de beide schoolbe sturen mogelijk is, rekening houdende met alle mogelijke vormen van samen werking van gezamenlijke huisvesting tot de zogenaamde 'Brede school'. Lees verder op pagina 2 HEILOO - Bij deze Uitkijkpost vindt u het Burgerjaarverslag 2004. Het burgerjaarverslag is een verslag van de burgemeester aan de inwoners van de gemeente. In het verslag infor meert de burgemeester u over de doel stellingen, stand van zaken en vooral over wat er nog beter zou kunnen wat betreft participatie, kwaliteit van de dienstverlening en afhandeling van klachten en meldingen. Burgemeester den Boon heeft in dit jaarverslag, zoals beloofd, aangegeven wat er precies gebeurd is met uw aanbevelingen uit 2003 in het jaar 2004. Met een duide lijke indeling komen de onderwerpen aan de orde. Daarnaast vindt op inter views met medewerkers van de gemeente. Uiteraard kunt u reageren op dit burgerjaarverslag. Hoe? Dat leest u in het verslag. B In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. Voor aanmelding: Hoefs mid 5, 1851 PZ Postbus 68, 1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. LIMMEN - Zin in zon, lekker buiten luieren, de zomer en dan misschien ook nog een frisse duik? Lekker in het gras, geen zand tussen je tenen en midden in de mooie Noord- Hollandse natuur? Het is dichterbij dan u denkt, want het gaat hier over zwembad Dampegheest in Limmen, beheerd door 'Het Ei sportief ont spannen Een ingewikkeld verhaal denkt u misschien, maar beheerder en 'Ei '-eigenaar Maurice Rood legt het haarfijn en vol passie uit. 'Het Ei, sportief ontspannen' „Een aantal jaren geleden, om pre cies te zijn op 1 maart 2003 zijn mijn vrouw en ik begonnen met het behe ren van zwembad Dampegheest. We hebben toen een bedrijfje opgericht: 'Het Ei sportief ontspannen' en met het zwembad als uitvalsbasis doen we allerlei leuke dingen." Het team I van zwembad Dampegheest bestaat uit Maurice Rood, van oorsprong Heilooer en Mirjam Bookelman, goed voor vele creatieve ideeën. Daarnaast werken Arjan Hemminga en Casper Wildbret op Dampegheest vanuit Heliomare. Op die manier krijgen ze met hun handicap de kans om terug te keren in het arbeidspro ces. En dat doen ze met evenveel enthousiasme als de beheerders. Tot slot knapt Peter Pronker menig klus je op. Want dat er veel gebeurd is sinds de overname is meteen duidelijk als je het terrein oploopt. Een prachtig zwembad met helder, verwarmd water, daarnaast een mooi terras en veel grasvelden met attributen. Zo is er een basketballveld, tafeltennista fel, een mooi speeltoestel en natuur lijk een aantal 'wipkippen' en kan men er naar hartelust vlotten bou- l wen, waterfietsen en kanoën. Uiteraard staat alles onder scherpe, maandelijkse controle van de milieu dienst. Een zilveren jubileum was er voor de Benedictusschool. Door de wandelcommissie werd daarom aan de school ter gele genheid van hun 25e deelname een fraaie herinneringsplaquette uitgereikt, (foto: MSP) Openingstijden, prijzen en gebruikers Het zwembad is geopend van half mei tot voor de Limmer kermis, dit jaar is dat het tweede weekend in september. Openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 19.30 uur en in het weekend van 09.00 tot 21.00 uur. Prijzen liggen laag: een losse kaart kost 2,- en een gezinsabonnement voor vier perso nen kost u 65,-. Het zwembad is met name in gebruik bij kinderen van nul tot dertien jaar. Degenen onder de zes jaar komen onder bege leiding van hun ouders. Natuurlijk zijn er toezichthouders bij het zwem water met een diepte van 0.40 tot 1.10 meter. Kanoen, vlotten bouwen, GPS, step pen „Er wordt druk gebruik gemaakt van het zwembad", zo vertelt Maurice. „We hadden hier vorige week met dat mooie weer 654 man, nokkie vol! Dan zijn er ook nog de ouderen. Als het echt knap weer is, dan komen ze elke dag zwemmen. Van 08.00 tot 09.00 uur." Het Ei is ingesprongen op de 'stilstand' van het zwembad. Zonder Het Ei was het zwembad wellicht ten onder gegaan. Maurice beschouwt Het Ei 'als het begin van alles en ook nog eens vernoemd naar mijn dochter Eileen". U kunt terecht voor nog veel meer dan een frisse duik. Het Ei organiseert bijvoorbeeld ook de IJsselmeerloop in oktober, een estafette over een afstand van 362,5 kilometer. Voor uw kinder-, of bedrijfsfeestje bent u bij hen ook aan het juiste adres. U kunt dan bijvoor beeld een combinatie maken van kanoën of vlotten bouwen, varen over de Dusseldorpervaart richting' Akersloot en met de GPS of step weer terug. Aan het eind wacht u dan een heerlijke barbecue, verzorgd door Het Ei. Vooral Mirjam steekt achter alle nieuwe ideeën. Zo is zij de motor achter de kinderpartijtjes, compleet met lunch en vlotten bouwen en het zogenaamde Tunchzwemmen'. Ideaal voor overblijfkinderen die vóór 3,- een broodmaaltijd met iets extra lekkers kunnen krijgen en natuurlijk kunnen zij dan een plons nemen. Scholen, vrijgezellenfeesters en families die wat te vieren hebben, kunnen zich uitleven met sport en spel bij Het Ei en zwembad Dampegheest. Nieuwsgierig? Neem een kijkje op www.vof-HetEi.nl of bel met Maurice Rood, tel. 06-25257006. Of fiets gewoon eens langs: u vindt het zwembad aan hét Kieftenland in Limmen. HEILOO - Het was de afgelopen week voor iedereen in het dorp duidelijk te merken: de avondvierdaagse werd weer gehouden. En dat betekende zoals gewoonlijk een gezellige drukte in en rond Heiloo. Door de parcoursbouwer van de 'Plaatselijke Wandel Commissie' was er ook nu weer de nodige variatie aangebracht in de verschillende par- coursen. En dat wordt blijkbaar door heel veel wandelaars bijzonder gewaar deerd, want ook dit jaar bleef het totaal aantal deelnemers vrijwel gelijk aan dat van vorig jaar. Op de eerste dag werd vooral Heiloo- noordwest en voor de 15 kilometer zelfs Egmond aangedaan, terwijl op de tweede avond het zuidwestelijke gedeelte richting O.L.Vrouw ter Nood 'bewandeld werd. Het Heilooërbos, een hoekje Alkmaar en plan Oost was op de derde avond aan de beurt, waarna op vrijdag traditiegetrouw Ypestein met een gedeelte van het Oosterbos' bezocht werd. De schoolkinderen wer den elke avond onthaald op verfrissend drinken en wat snoeperijtjes. Het weer heeft zich dit jaar gelukkig van z'n goede kant laten zien: het waren elke avond uitstekende wandelomstandig heden. Natuurlijk was het de laatste avond weer een feestelijk gebeuren op het gezellig versierde schoolplein van de St. Radboudschool. De wandelaars werden op hun laatste meters over de vernieuwde en met vele vlaggen ver sierde Breedelaan door de Fanfare Showband Heiloo begeleid, waarna ze op het schoolplein muzikaal werden opgewacht door de muziekverenigin gen Eensgezindheid en Caecilia. Ook op de andere avonden v\(erd er volop gemusiceerd, waarbij ook de Street- band van Caecilia zich op haar best presenteerde. Zoals ieder jaar nam een groep bewoners van Huize Overkerck en De Loet op vrijdagavond in hun rol stoel deel aan het wandelgebeuren. Dat wandelen de mensen actief houdt, bleek wel uit de deelname van de heer Alleman die binnenkort 83 jaar hoopt te worden. De twee jongste deelnemer- tjes waren Cayleigh Kruiver en Quinty Boontje. De heer C. Woutersen uit Alkmaar was dit jaar weer eens de kroonloper: hij liep voor de veertigste keer de avondvierdaagse, een echt jubi leum dus. Een zilveren jubileum was er voor de Benedictusschool. Door de wandelcommissie werd daarom aan de school ter gelegenheid van hun 25e deelname een fraaie herinneringspla quette uitgereikt. Hopelijk krijgt deze een mooi plekje in het schoolgebouw. Al met al heeft de organisatie deze NWB-avondvierdaagse wederom tot een groot succes gemaakt, waarbij wel vermeld dient te worden dat zoiets alleen kan door de medewerking van heel veel vrijwilligers zoals ouders van de St. Radboudschool, EHBÖ, politie en alle verkeersbegeleiders, die klaar stonden om te zorgen dat de wande laars de drukke oversteekplaatsen vei lig konden passeren Eiegnaren van zwembad Dampegheest in Limmen, Maurice Rood en Mirjam Bookelman met hun kinderen, (foto: MSP) H ra NVEVi HEILOO Uil Kennemerstraatweg 330 Heiloo I Telefoon: 072-533 40 95 nvm Internet www.hopman.nu VAARWEL EEN BIJZONDERE IS... "Als leven herinnering wordt, gaat herinnering leven..." Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny Stoop tel. 532 0345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo Voor alle inwoners van Heiloo, ondernemers en vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties Op vrijdag 24 juni 2005 wordt de heer T.J. (Hans) Romeyn in een buitengewone raadsvergadering geïnstalleerd als burgemeester van Heiloo. Aansluitend vindt er een receptie plaats. Wij nodigen u van harte uit om tijdens deze feestelijke receptie kennis te maken met de burgemeester en zijn gezin. De receptie duurt van 17.00 uur tot 19.00 uur en vindt plaats in het Witte Kerkje, Heerenweg 32 in Heiloo. Wij verzoeken u vriendelijk om tijdens de receptie geen rij te vormen. Hypotheek nodig? Stationsweg 100 Heiloo (072) 532 03 22 www. dehypotheekwinkel. rrl A. nva l Makelaar sinds 1933 www.vanderborden.nl HEILOO - De kaartverkoop voor de 29ste editie van het Timmerdorp Heiloo vindt plaats op zaterdag 2 juli. Zoals ieder jaar valt het timmerdorp in de laatste week van de schoolvakantie, dit jaar van 30 augustus tot en met 2 september. 600 kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar kunnen zich vier dagen lang uitleven met hamer, spijkers en kwast. De verkoop begint om 10.00 uur en vindt plaats in de Hobbyfarm (voor heen de Hofdijkschool) in Mariënstein en per persoon zijn er maximaal drie kaarten beschikbaar. De prijs van de kaarten bedraagt 10,- per persoon. Nadere details over het Timmerdorp leest u in het informatie boekje dat u bij de kaarten uitgereikt krijgt. Over de kaartverkoop Vooraf aan de kaartverkoop krijgen medewerkers, die als tegenprestatie ten minste twee dagen meehelpen aan het Timmerdorp, de gelegenheid maximaal twee kaarten voor gezins- of familiele den te kopen. Dit is dan ook de reden dat er tijdens de verkoop minder dan 600 kaarten kunnen worden verkocht. Kaarten worden op volgorde van opkomst verkocht. Ouders: houd reke ning met de kinderen die in de rij staan en ook graag een kaart willen bemachtigen. Meer informatie over de kaartverkoop en het komende Timmerdorp vindt u op de webiste www.timmerdorpheiloo.nl. Achter het net gevist? Ieder jaar moeten ert helaas kinderen worden teleurgesteld. Voor hen is er echter een alternatief. Stichting Ouderenwerk Heiloo organiseert woensdag 31 augustus voor (kleinkin deren van 4 tot 12 jaar en hun (groot)ouders een creatieve dag rond het thema 'zee'. De deelnemers schilde ren en knutselen met materialen die bij het strandjutten gevonden zijn. Voor meer informatie over het Generatiemix Vakantiehuis kunt u kijken op de site van Stichting Ouderenwerk Heiloo www.ouderenwerkheiloo.nl. 500 gram vlees r oo saus broodjes *9 150 gram halen 3 stuks j per stuk 3 voor KEURSLAGER

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2005 | | pagina 1