Krant Reactie dominee Robert Blaauw opgenomen in vernieuwde uitgave van 'God is gek' van Kluun Bijzondere bedevaart in Heiloo A PE L L A 13 BORDEN tel. (072) 535 10 00 www.vanderborden.nl Kantoor Heiloo Omdat ieder vaarwel een bijzondere is Henny Stoop Nieuws uit Heiloo 3-9 Nieuws uit de regio 11-13 Gemeentepagina 7-9 Familieberichten 14-15 Verkoopcijfer van het boekje scoorde in Heiloo hoger dan het landelijk gemiddelde Muziek in beeldentuin Ditta Engel Heiloo 3 'Hoe kun je nu een negatief idee hebben over iets wat je niet kent?' Pogingtotdiefstal halsketting V /X) VAN DER sinds 1933 V^MAKELAARS Succesvolle start Akersloter Kermis Met de boswachter in de huifkar nvm Kennemerstraatweg 386 E.J. Potgieterweg27 Heiloo 072 532 0345 HEILOO - De datum 15 augus tus staat voor het belangrijkste Mariafeest in de kalender van de katholieke en orthodoxe kerk. Het Bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo mag ieder jaar op deze dag een goede duizend pelgrims verwel komen. Voor de gelegenheid zijn er treinstops aan de oude halte Onze Lieve Vrouw ter Nood en worden na afloop van de feestmis bloemen en kruiden gezegend. Dit oude gebruik herinnert aan de inten tie van de viering, namelijk om genezing en kracht te vinden. Het Volendams Vocaal Ensemble is een gemengd koor van circa vijftig per sonen, dat optreedt in de traditio nele Volendammer kostuums. Het koor heeft een veelzijdig repertoire. Het koor staat onder de bezielende leiding van dirigente Marlie Durge. De combinatie van geliefde tijd loze koorklanken op niveau en de authenticiteit. De soliste Marjolein Latour verleent medewerking aan de uitvoeringen in de eucharistie viering, mevrouw Hinfelaar in het lof. Hun prachtige stem, warm van klank en in de hoogte helder als kristal, zal u ontroeren. Onze Lieve Vrouw ter Nood is de oudste vitale Mariabede vaartsoord in Noord- Nederland en mag zich verheugen over een steeds groeiende belang stelling. Het meer dan honderd jaar oude bedevaartspark nodigt uit tot verstilling en bezinning. Een geliefd gebruik is om water te putten uit de eeuwen oude Mariabron, waar het bedevaartsoord zijn volksnaam aan ontleent: De Put of het Putje van Heiloo. In 2009 is een omvang rijk herstel en renovatieprogramma ingezet, waardoor bezoekers beter verwelkomd kunnen worden. In oktober 2010 wordt het aangren zende Julianaklooster opengesteld voor publiek, met onder meer de mogelijkheid om in een klooster omgeving enkele dagen tot rust en bezinning te komen. De feestelijke bedevaartsmis op zondag 15 augus tus, met als voorganger de Bisschop van Haarlem Mgr. J.M. Punt begint om 12.00 uur. Voor meer informa tie: www.olvternood.nl HEILOO - Vorig jaar verscheen het boekje 'God is gek' van Kluun (schrijver van onder meer 'Komt een vrouw bij de dokter'), dat hij schreef ter gelegenheid van de Week van de Spiritualiteit 2009. In het boekje gaat Kluun op zoek naar antwoorden op de vragen of God bestaat en of er leven is na de dood. Hij uit zijn verbazing over de in zijn ogen arrogante houding van de 'linkse kerk' in de zogenaam de toonaangevende media, waar met een zekere stelligheid wordt beweerd dat God niet bestaat. Kluun gaat op zijn manier op zoek naar antwoorden op de vraag of God bestaat en of er leven is na de dood. Voor ds. Robert Blaauw was 'God is gek', geschreven in de stijl en toon van Kluun, aanleiding om er aandacht aan te besteden in zijn preek, gehouden in novem ber 2009 in de Ter Coulsterkerk. Niet veel later werd de plaatselijke boekhandel op een boekenbeurs aangesproken door de uitgever, dat het verkoopcijfer van het boekje 'God is gek' in Heiloo hoger scoorde dan het landelijk gemid delde. De uitgever vroeg zich af, hoe dit zo kwam. De preek van ds. Blaauw zou hier mogelijk debet aan zijn geweest. Blaauw is door de uitgever benaderd met de vraag of een deel van zijn preek in de vernieuwde gebonden versie, dat onlangs verschenen is, geplaatst zou mogen worden. Hierin zijn ook enkele andere reacties opgenomen, afkomstig uit uiteenlopende krin gen, zoals van de wetenschapsfi losofen Herman de Regt en Hans Dooremalen, enkele lezers, NRC columniste Elsbeth Hetty en the oloog Frank G. Bosman. Robert Blaauw beaamt, dat het item van geloven niet zo gemakkelijk is en dat Kluun hier toch op een luchtige manier mee om weet te gaan. ,De ene lezer loopt met het boekje weg, terwijl anderen het helemaal niets vinden." De reactie van beide weten schapsfilosofen verbaast hem enigszins. Hij vervolgt: „Hoe kun je nu een negatief idee heb ben over iets wat je niet kent of weet?" Blaauw stelt in zijn reactie gepaste bescheidenheid aan de orde. „Geloven dat God wel of juist niet bestaat, zijn beide aannames." Maar hij zou hier nog enige nuan cering aan toe kunnen voegen. „Mensen die onbekommerd en enthousiast geloven, hebben niet altijd de behoefte om zich constant te moeten verdedigen. Geloven is nu eenmaal een vaag begrip en in een discussie is het een moeilijk hanteerbaar onderwerp." advertentie „Geloven dat God wel of juist niet bestaat, zijn beide aanna mes", aldus Robert Blaauw, die wordt geciteerd in een boekje van Kluun. Foto: Carolien Breed HEILOO - Afgelopen don derdagmiddag rond 17.00 uur kreeg de politie de melding van een mevrouw uit Heiloo dat een onbekend gebleven vrouw met behulp van een truc haar ketting had proberen te stelen. Er kwam een buitenlandse vrouw aan haar deur die vertelde dat ze uit Bosnië kwam. Ze wilde halskettingen ver kopen en drong zich nogal op. De vrouw deed een ketting om de nek van het slachtoffer. Deze wilde dat niet en deed de ketting weer af en gaf deze terug aan de vrouw. Toen de vrouw weg liep bemerkte het slachtoffer dat haar eigen gouden ketting van haar hals af was. Ze ging meteen achter de verdachte aan en eiste haar ketting terug. De verdachte gaf deze vervolgens en vertrok. Ze reed weg in een witte auto met een buitenlands wit kenteken. Het ging om een vrouw van onge veer 30 jaar oud met zwart haar. Ze droeg een witte blouse en een lange rok en zag er verzorgd uit. De politie waarschuwt niet met deze 'kettingverkoopster' in zee te gaan. J uitvaartverzorging Heiloo e.a .ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING Bv) KIJK 00K OP WW WU IT KIJ K POSTN L JAARGANG 76 NUMMER 31

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2010 | | pagina 1