Heiloocontact Honden in Heiloo m 14 Meer informatie? Bel! nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Bouwen en wonen 15 SEPTEMBER 2010 UITKIJKPOST Het gemeentehuis is bereikbaar op 072 535 66 66, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Beheer Openbare Ruimte is bereikbaar op 072 535 68 68, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur De vervuiling van straten, trottoirs, plantsoenen en dergelijke veroorzaakt voor inwoners van Heiloo een vorm van overlast. Ook het loslopen van honden veroorzaakt overlast, bijvoor beeld door het opjagen van vee, maar ook voor andere - wel aangelijnde - honden. Graag willen wij alle hondenbezitters herinneren aan de maatregelen die gelden in onze gemeente: - aanlijngebod in de gehele gemeente, behalve in de losloopgebieden; - opruimplicht in de gehele gemeente, behalve in de losloopgebieden; - hondenpoep moet in de zogenaamde drollinettes gedeponeerd worden; - de hondenbelasting bedraagt 96,00 per hond per jaar (tarief 2010). Het begin en het einde van een losloopgebied is met een bord aangegeven. Drollinettes vindt u verspreid over heel Heiloo. Op veel plaatsen in onze gemeente houden hondenbezitters zich gelukkig goed aan de regels en ruimen de poep van hun hond netjes op. Helaas is er een kleine minderheid die voor overlast zorgt. Wij vragen uw aandacht om dit in de toekomst te verbeteren. Na constatering en melding van een overtreding wordt de overtreder aangesproken door de toezichthouders van de gemeente Heiloo, de heer J. Rückert en de heer H. Brantenaar. Als de overtreder de illegale situatie toch continueert of laat continueren, kunnen de toezichthouders, beëdigd als opsporingsambtenaren, een proces verbaal uitschrijven. Deze is voor een loslopende hond 60,- en het niet opruimen van de uitwerpselen van de hond 90,- (plus 6,- administratiekosten). Meer informatie Voor geïnteresseerden is er een informatiefolder "Honden in Heiloo". Hierin staan onder andere de losloopgebieden en de plaatsen waar drollinettes zijn geplaatst aangegeven. U kunt de folder ophalen in het gemeentehuis. Voor informatie en/of meldingen kunt u ook contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66. De genoemde bouw- en sloopplannen zijn niet altijd direct beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66. Bouwplannen met ontheffing Burgemeester en wethouders van Heiloo maken bekend, dat zij voorne mens zijn om ontheffing te verlenen van de geldende bestemmingsplan voorschriften met toepassing van artikel 3.6 van de Wet op de ruimtelijke ordening en een bouwvergunning te verlenen voor de volgende bouwplan nen. W.J. Hofdijkweg 30 - vergroten woning (dakopbouw); Molenweg 10 - vergroten woning. Ter inzage Deze plannen liggen met de daarbij behorende stukken vanaf donderdag 16 september gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de publieksbalie Bouwen en Wonen. Indienen van zienswijzen Gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen kan eenieder tegen het voornemen om voor deze bouw plannen ontheffing te verlenen van de ter plaatse geldende bestemmingsplan voorschriften gemotiveerd een ziens wijze naar voren brengen, bij voorkeur schriftelijk, en te richten aan het col lege van burgemeester en wethouders van Heiloo, afdeling VROM, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Ontvangen aanvragen om bouwver gunning Burgemeester en wethouders maken bekend op grond van het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet, dat de volgende aanvragen om een bouwver gunning zijn ontvangen. Nic Beetsweg 56 - 92, reg.nr. 2010/0214 ged. veranderen woongebouw (entree) ontvangstdatum: 31 augustus 2010 De Droogmakerij 16, reg.nr. 2010/0217 plaatsen vlaggenmast ontvangstdatum: 2 september 2010 De Droogmakerij 77, reg.nr. 2010/0207 bouwen bedrijfsge bouw (kavel 18 en 19) ontvangstdatum: 6 september 2010 Kennemerstraatweg 175, reg.nr. 2010/0145 vergroten woning ontvangstdatum: 3 september 2010 Kennemerstraatweg 186, reg.nr. 2010/0220 plaatsen dakkapel achterdakvlak woning ontvangstdatum: 9 september 2010 Afgegeven bouw- en sloopvergun ningen Burgemeester en wethouders hebben de volgende bouw- en sloopvergunnin gen verleend: Hoogeweg 62, reg.nr. 2009/0058 vergroten woning (terrasoverkapping) verzending: 8 september 2010 Tulpencroftlaan 46, reg.nr. 2010/0169 vergroten woning (dakopbouw) verzending: 9 september 2010 Westerweg 145, reg.nr. 2010/0025 ged. slopen woning (werkzaamheden ivm uitvoering bouwvergunning) verzending: 8 september 2010 Bezwaar Als u het niet eens bent met het besluit tot het verlenen van een bouw- of sloopvergunning, kunt u hiertegen binnen zes weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaar schrift indienen bij burgemeester en wethouders van Heiloo, afdeling Bestuursondersteuning, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. De datum van ver zending vindt u onder de omschrijving van het bouw- of sloopplan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, ook om een voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Als u van de laatstgenoemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u grif fierecht verschuldigd. Afgegeven bouwvergunningen na ontheffing bestemmingsplan Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van artikel 3.22 of 3.23 Wet ruimtelijke ordening de volgende vermelde bouwvergunningen verleend. De Blinkenlaan 35, reg.nr. 2009/0240 vergroten woning verzending: 9 september 2010 Heerenweg 193, reg.nr. 2010/0068 ged. veranderen winkelgebouw (recla me luifel) verzending: 8 september 2010 De Ronge 56, reg.nr. 2010/0132 vergroten garage verzending: 9 september 2010 De Waard 68, reg.nr. 2010/0135 vergroten woning verzending: 8 september 2010 Westerweg 145, reg.nr. 2010/0024 ged. vergroten woning verzending: 8 september 2010 Beroep Als u het niet eens bent met het besluit tot het verlenen van een bouwvergun ning, kunt u hiertegen binnen zes weken na verzending van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indie nen bij de rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. De datum van verzending vindt u onder de omschrijving van het bouwplan. Een beroepschrift heeft geen schorsen de werking. Als er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een beroepschrift heeft ingediend, ook om een voorlopige voorziening (schor sing) vragen bij de voorzieningen- rechter van de rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Bij het indienen van een beroepschrift of het vragen om een voorlopige voorzie ning bent u griffierecht verschuldigd. Verleende uitritvergunningen Burgemeester en wethouders hebben vergunningen voor het maken van een uitrit verleend voor de percelen. - Hoogeweg 13 (verzending: 1 september 2010) - Mariënstein 183 (verzending: 1 september 2010) Ter inzage De uitritvergunningen met de bijhoren de stukken liggen vanaf 15 september gedurende zes weken, ter inzage in het gemeentehuis bij de publieksbalie Bouwen en Wonen. Indienen van bezwaren Als u het niet eens bent met het besluit tot het verlenen van de boven genoemde uitritvergunning, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na verzending van het besluit een gemo tiveerd bezwaarschrift indienen bij bur gemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Wanneer u bezwaar maakt, dan kunt u ook om een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Rechtbank in Alkmaar. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, ook om een voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Als u van de laatstgenoemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u grif fierecht verschuldigd. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Scheffer van de afdeling Ingenieursbureau, telefoon nummer 072 535 67 62. www.heiloo.nl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2010 | | pagina 14