Ruime belangstelling herbestemming monumentale GGZ complex Kaashuis Tromp Heiloo Offerblok aan de Willibrordusput na tachtig jaar geopend H E I L O O BEDRIJF BELICHT 5 Vanuit de zaal kwamen uiteenlopende voorstellen UITKIJKPOST 15 SEPTEMBER 2010 In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het ver spreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. Voor aanmelding: Hoefsmid 5,1851PZ Postbus 68,1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. Tekst en foto: Carolien Breed Winkelhof 't Loo 23, 1851 HT Heiloo, tel. 072-5335483, www.kaas- huistrompheiloo.nl, heiloo@kaashuistromp.nl HEILOO - Kaasspeeialist Willem van den Berg en zijn vrouw Annemarie namen in 2007 de delieatessenwinkel in 't Loo over en gin gen verder onder de naam Kaashuis Tromp Heiloo. Met de nadruk op kaas, want hier zijn zo'n vierhonderd verschillende kaassoorten, zowel Hollandse als buitenlandse, verkrijgbaar! Willem zit al vanaf zijn der tiende tussen de kazen en heeft het vak van zijn mentor, de oude heer Tromp van de gelijknamige franchise keten, geleerd. Hij heeft 18 jaar een kaaswinkel in Amsterdam-Zuid gehad en kan uitgebreid vertellen over zijn specialiteit; Hollandse boerenkaas. „Boerenkaas is een puur ambachtelijk product, bereid uit rauwe melk. Het ondergaat een 100% natuurlijk rijpingsproces, wat de smaak ten goede komt. Geen boeren kaas is hetzelfde; de smaak verschilt per leeftijd (van jongbelegen tot en met oud of overjarig), per zelfkazende boer en zelfs per seizoen, door de wisselende samenstelling in het menu van de koe. Zo is in dit jaar getijde de pikante boerenkaas van Mulder uit Zeeland voor fijnproevers een echte delicatesse!" Zijn passie voor kaas heeft Willem overgedragen op zijn team mede werkers, want inmiddels staat er achter de toonbank van Kaashuis Tromp Heiloo een keur aan vakkennis over het uitgebreide assortiment in kaas. Willem is dan ook trots op zijn team en wil hen graag als verras sing in het spotlight zetten. Wil Mossel (wegens vakantie ontbreekt zij helaas op bovenstaande foto), Joyce Wolvers, Sandra Tromp, Joke de Groot en Annemarie Sehijff hebben allen vakkennis over kaas in huis om de klant met goed advies van dienst te zijn. Wil, Joke en Joyce hebben afgelopen jaar bij Betty Koster (zij is in Nederland een instituut op het gebied van kaas) een kaascursus gevolgd en met succes afgerond. Hier hebben zij het hele productieproces 'van koe tot kaas' in de praktijk geleerd en hebben zich ieder gespecialiseerd in een deelgebied; Joyce in de geitenkazen, Wil in de rauwmelkse kazen en Joke weet alles over het vetgehalte in kazen. Sandra heeft voor Kaashuis Tromp een eigen kaas winkel gehad in Heerhugowaard. Zij hoopt volgend jaar de studie voor vinoloog af te ronden. Daarmee heeft Kaashuis Tromp Heiloo niet alleen uitstekende kwa liteit in huis als het gaat om de producten, maar ook als het gaat om kennis over kaaszaken. Kaashuis Tromp Heiloo voldoet hiermee aan de strenge eisen voor de jaarlijkse Kwaliteitscertificering en zit geregeld bij de beste 25 kaaswinkels van Nederland, die 'strijden' om de titel 'Beste Kaasspeciaalzaak van het Jaar'. Hierbij gelden zeer strenge normen omtrent hygiëne, versheid van producten, vakkennis en adviesvaardig heid. Dit jaar hoopt Kaashuis Tromp Heiloo zich te plaatsen in de cate gorie 'Beste Hollandse Boerenkaas Verkoper'. Willem besluit: „Met de kennis die onze medewerkers over het productieproces en de behande ling van zowel buitenlandse als Hollandse kazen in huis hebben, kunnen zij de klant met zelfvertrouwen van een goed advies voorzien!" HEILOO - Dinsdag 7 septem ber hield GGZ NHN, in samen werking met Provincie Noord- Holland, een voorlichtingsavond over de herbestemming van het hoofdgebouw en de kapel, in totaal 5000 m2 oppervlakte, dat vanaf december leeg zal staan. Nico Adrichem en Paul Mulder van GGZ NHN, gastsprekers Ernst van der Klei, adviseur voor Cultureel Erfgoed Noord-Holland, en Sylvia Pijnenborg van de non profit organisatie BOEi (Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikk eling en Exploitatie van Industrieel erfgoed) benadrukten de bijzon dere en landelijke betekenis van het monumentale complex, dat in opdracht van de broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in 1928 werd gebouwd voor huisvesting en behandeling van psychiatrische patiënten. BOEi, dat op verzoek van Provincie Noord-Holland als des kundige partij het herbestemming- proces zal begeleiden, heeft bij eer dere projecten elders in Nederland succesvolle resultaten geboekt. BOEi kijkt naar de haalbaarheid van projecten, ermee rekening houdend dat 'tekenen en rekenen' in even wicht zijn. Voor GGZ NHN staat bij de herbestemming voorop, dat het resultaat een meerwaarde zal ople veren voor de tweehonderd cliënten die hier verblijven, voor de gemeen schap Heiloo en voor de regio. Het proces van herbestemming geeft GGZ NHN uit handen, omdat het hiervoor niet de ervaring in huis heeft, aldus Adrichem, directeur divisie langdurige psychiatrie. Adrichem: „We zijn aangenaam verrast over de reeds binnengeko men reacties. Onder andere van enkele grote partijen, zoals een lan delijk orkest dat oefenruimte zoekt. Dit kan weer een aanzuigende wer king hebben op creatieve, klein schalige bedrijvigheid. Alles ligt nog open en alle suggesties worden serieus bekeken. Zaterdag 4 sep tember was een bijeenkomst met de gemeenteraadsleden. Ook zij waren onder de indruk van de herbestem mingsmogelijkheden." Vanuit de zaal kwamen uiteenlopende voor stellen. Zoals extra zorgplaatsen voor dementerenden, woonvoorzie ning voor 55-plussers, met of zon der zorgfunetie, eventueel gecom bineerd met jongerenhuisvesting, een kunstenaar die voorstelde om het koperen koepeldak van de kapel op te poetsen om zo een symbolisch gezicht te geven aan de herbestem ming. En horeca en andere bedrij ven die in deze locatie geïnteres seerd zijn, zoals een kaasmakerij uit Bergen. Archeologe Silke Lange zag mogelijkheden voor samenwer king van allerlei lokale en regionale groepen, die hier gecombineerde activiteiten met een regionaal uit straling kunnen houden. Vrijdag 10 september, op de Dag van de Herbestemming, werd een rondlei ding door het complex gehouden als startonderdeel van een excursie langs Noord-Hollandse panden met een herbestemming. Eind okto ber hoopt GGZ NHN een opdracht voor de herbestemming te geven. Suggesties en initiatieven kunnen nog steeds worden aangemeld via info@herbestemming-nh.nl. HEILOO - Een offerblok gevuld met munten, krantenknipsels en persoonlijke notities van de periode 1930 tot nu. Dat is wat restaurator Pieter Brinkman vond bij de werkzaamheden aan de Willibrordusput bij de Witte Kerk in Heiloo. Bijzonder is dat de inhoud van deze houten offerbus tachtig jaar weer en wind heeft doorstaan en nooit is geopend. Het offerblok moest worden geopend tijdens de restauratie van de Willibrordusput en het hekwerk van de Witte Kerk. De put is eeuwenoud; bij archeo logisch onderzoek is de schacht onderzocht, en deze stamt uit de 15de of 16e eeuw; de legende zegt dat Willibrord de put in het jaar 700 zou hebben geslagen en dat ter ere van het wonder daar bij een kapel werd opgericht. Het houten offerblok, dat aan de put geklonken zat, is zeer waarschijn lijk aangebracht na een restauratie in de periode 1925-1930. Allerlei munten zaten er in het kistje, van recente eurostukken tot zinken oor logsmunten en Wilhelmina-eenten Bijzonder zijn de persoonlijke noti ties uit 1952 van een patiënt van de Willibrordusstiehting. Deze man, die zich een 'zeer groot vriend van de H. Willebrordes' noemt, stopte diverse door hem beschreven krantenknipsels in het offerblok. De aangetroffen inhoud van de offerbus geeft zomaar inzicht in een stukje leven van een psychiatrische patiënt uit de jaren vijftig. Cultusplekken zoals Heiloo zijn er weinig boven de grote rivieren, en bijbehorende offerblokken die zich in de buitenlucht bevinden, al helemaal niet. Dat maakt deze vondst bijzonder. De gemeente zoekt uit hoe het offerblok op de put is gekomen en waarom nie mand ooit op de gedachte is geko men de offerbus te legen. De aangetroffen munten, briefjes en knipsels waren zaterdag tijdens Open Monumentendag te zien in de Witte Kerk. Burgemeester Hans Romeyn en beleidsmedewerkster monumentenzorg Anita van Breugel lezen de toelichting bij de vondst van restaurator Pieter Brinkman (links). Foto: Ricardo Marcker

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2010 | | pagina 5