contact College legt bezuinigingen 2012 uit HEILOO GEMEENTE Openingstijden Raad en (raads)commissies Mededeling UITKIJKPOST 4 MEI 2011 nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Informatieavond in de bibliotheek op 11 mei Burgemeester en wethouders lichten op woensdag 11 mei de bezuinigingsvoorstellen voor 2012 toe. U bent van harte welkom in de bibliotheek Heiloo van 20.00 uur tot 21.00 uur. Ook de gemeente Heiloo ontkomt er niet aan: er moet de komende jaren bezuinigd worden. Door de economische crisis ontvangt de gemeente Heiloo. net zoals andere gemeenten in Nederland, de komende jaren minder geld van het rijk. Hierdoor moet de gemeente Heiloo in drie jaar tijd 3.4 miljoen euro bezuinigen op een totale begroting van 35 miljoen euro. Het college stelt voor 1.2 miljoen euro te bezuinigen in 2012. Versobering in 2012 De rode draad in de bezuinigingsvoorstellen voor 2012 is: versoberen. U zult als inwoner van Heiloo de versobering met name merken bij het onderhoud van het openbare groen in het dorp en bij de afvalinzameling. De gemeente gaat min der vaak het gras maaien en bij het aanleggen van nieuwe beplanting in de plantsoenen kiest de gemeente voor planten die minder onderhoud nodig hebben. Maar ook op andere gebieden doet het college bezuinigingsvoorstellen. Samen met u Voor 2012 zijn de keuzes al gemaakt en dat leggen burge meester en wethouders graag aan u uit. Voor de jaren 2013 en 2014 is nog een aantal keuzes te maken. De gemeente wil die keuzes bij voorkeur samen met u maken, en start in de tweede helft van 2011 met een aantal bijeenkomsten hier voor. Op de informatieavond op 11 mei kunt u zich hiervoor aanmelden. Besluitvorming De gemeenteraad en het college van burgemeester en wet houders van de gemeente Heiloo zijn met elkaar aan het onderzoeken, waarop de komende jaren bezuinigd moet worden. Op de raadsvergadering van 7 februari heeft de gemeenteraad op hoofdlijnen aangegeven waarop bezuinigd kan worden. Burgemeester en wethouders zijn hiermee aan de slag gegaan en komen nu met een conceptbezuinigings voorstel voor 2012. Vóór de zomer legt het college een definitief voorstel aan de raad voor. Die neemt op 4 juli een definitief besluit over de bezuinigingen voor 2012. Plaats en tijd De informatieavond is van 20.00 uur tot 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig. De bibliotheek bevindt zich aan de Westerweg 250. 1852 AR in Heiloo. Meer Informatie Voor meer informatie over de bezuinigingsavond in de biblio theek kunt contact opnemen met mevrouw M. Berkenbosch, telefoonnummer 072 535 67 98. Inspraak Huisvestingsverordening Wijziging openingstijden Op donderdag 5 mei zijn het gemeentehuis en de afvalbreng- plaats de hele dag gesloten. GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl www.heiloo.nl Openingstijden ma t/m vrij 08.00 - 12.30 uur maandagavond 18.00 - 20.00 uur Op andere tijden na afspraak. BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 Openingstijden ma t/m vrij 08.00 - 15.45 uur zaterdag 09.00 - 12.00 uur Vergadering gemeenteraad De gemeenteraad vergadert maandag 9 mei in de raadzaal van het gemeen tehuis. De vergadering begint om 20:00 uur en is voor iedereen toegan kelijk. U bent van harte welkom. Inspreekrecht Tijdens de raadsvergadering kunt u inspreken op onderwerpen die op de agenda staan. De leden van de gemeenteraad hebben oor voor uw mening en betrekken deze bij de afwe gingen die zij maken over onderwerpen die de inwoners van Heiloo aangaan. Wilt u gebruik maken van het inspreek recht dan vragen wij u dit voorafgaand aan de raadsvergadering te melden. Agenda 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Inspreekrecht 4a.Loting voor de volgorde van stemmen over zaken 4b. Inventarisatie van sprekers over hamerstukken 5. Mondelinge mededelingen 6. Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 4 april 2011 7. ngekomen stukken Behandelde en verzonden stukken Hamerstukken (dit zijn raadsvoorstel len waarover in de raadsvergaderingen geen discussie plaatsvindt) 8. Financiering en uitvoering meerja ren onderhoudsplannen gemeente lijke accommodaties 2011-2015 9. Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Heiloo 10. Projectbesluit bouwen appartement Heerenweg 140 en 142 Bespreekstukken (dit zijn raadsvoor stellen waarover in de raadsvergade ring discussie mogelijk is) 11Deregulering Wabo processen 12. Nota cultuurhistorie 13. Welstandsnota 14. Sluiting Meer informatie of aanmelden inspreken Voor meer informatie over de agenda of aanmelden om in te spreken, kunt u contact opnemen met de Griffie van de gemeenteraad, telefoonnummer 072 53 56 792 of via griffie@heiloo.nl Welstandscommissie De volgende vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op maandag 9 mei. De vergade ring begint om 14.00 uur in kamer 2 van het gemeentehuis, ingang Raadhuisplein 1. Bouwplannen, die daarvoor in aanmerking komen, behan delt de commissie voorafgaand aan de middagvergadering in mandaat. Wie bij een vergadering van de commissie aanwezig wil zijn, kan een afspraak maken met de secretaris van de Welstandscommissie, de heer F. Goedhart, telefoonnummer 072 535 67 37. De vergaderingen van de Welstandscommissie zijn openbaar. Belangstellenden kunnen de verga dering van de Welstandscommissie bijwonen op de publieke tribune. Op verzoek kan de vergadering om per soonlijke of andere bijzondere redenen besloten worden gehouden. Alleen de planindiener en/of de ontwerper kan op afspraak een toelichting geven tij dens de vergadering, waarin het plan wordt behandeld. De notulen zijn ook openbaar en worden na goedkeuring in de volgende vergadering op internet gezet. Definitieve agenda De definitieve agenda staat vanaf vrij dagmiddag 6 mei op de website www. heiloo.nl onder het thema Bestuur en organisatie bij Raads- en adviescom missies/ Welstandscommissie. De agenda ligt ook vanaf maandag 9 mei tussen 8.00 en 12.30 uur in het gemeentehuis ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen en de receptie. Er is een aparte agenda voor de bouw plannen, die de commissie 's ochtends in mandaat behandelt. Meer informatie Voor meer informatie kunt u terecht bij een medewerker van de balie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66. In de regio Alkmaar hebben vertegen woordigers van gemeenten, woning corporaties en het Regionaal Platform voor Woonconsumenten samen een voorstel gemaakt voor een actualisatie van de Model Huisvestingsverordening Noord-Kennemerland 2007. Burgemeester en wethouders hebben er in de vergadering van 26 april mee ingestemd, dat dit voor stel samen met een nieuwe concept Huisvestingsverordening Heiloo op grond van de Inspraakverordening ter inzage wordt gelegd ten behoeve van de inspraak. De inspraaktermijn begint op donderdag 6 mei en eindigt op vrijdag 17 juni. De voorstellen liggen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis van Heiloo. U kunt uw visie hierop schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Meer informatie Voor meer informatie over de voorstellen voor de actualisatie van de Huisvestingsverordening Heiloo 2007 kunt u contact opnemen met de heer A. Fictoor van de afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, telefoonnummer 072 535 67 56. www.heiloo.nl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2011 | | pagina 13