Sponsors gezocht voor tweede editie dance-event Heilectroo Timpaan mag bouwen in Zuiderloo H E I L O O 15 Vrijwilligers Rode Kruis gedecoreerd VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD UITKIJKPOST 4 MEI 2011 HEILOO - Op 20 april heeft de Algemene Afdelingsraad Vergadering van het Rode Kruis, afdeling Heiloo, plaatsgevonden. Hoogtepunt van deze vergadering is het decoreren van de vrijwil ligers, die tien en in een geval zelfs dertig jaar bij het Rode Kruis in Heiloo actief zijn. Ria Min - Keysper, Ali de Groot-Vos, Jan de Groot, Corinne Kroon van den Hoek, Bas Abbing en Wil de Vries zijn tien jaar vrijwilliger. De jubilaris die dertig jaar actief is voor het Rode Kruis in Heiloo is Mar Moerbeek - Doets. Niet alleen het Rode Kruis vindt het belangrijk dat mensen zich als vrijwilliger inzetten voor de vele goede doelen die het Rode Kruis nastreeft, ook de gemeente Heiloo hecht een groot belang aan de inzet van deze mensen. Wethouder Hero Veger heeft zich met plezier bereid verklaard de jubilarissen persoonlijk de medaille op te spelden en te feliciteren. Ook namens het Rode Kruis kre gen de jubilarissen uit de mond van de voorzitter en/of hun coör dinator, lovende woorden. Aangeleverde foto HEILOO - Dankzij het enorme succes van vorig jaar is organi sator en initiatiefnemer Hugo Kraakman druk bezig met de voorbereidingen voor de tweede editie van het Heilooër dance-event Heilectroo, dat plaats gaat vinden op zaterdag 15 oktober. Hugo heeft voor Heilectroo 2011 een geschikte locatie gevon den; Fletcher Hotels Heiloo aan de Kennemerstraatweg. Deze locatie biedt veel mogelijkheden en vergeleken met de locatie van 2010 bijna een dubbele capaci teit. Met verschillende internatio nale Dj's zal deze avond weer een groot spektakel worden. De orga nisatie is uitgebreid, professione ler en de aanpak is groots. Hugo is al met een paar internationaal bekende artiesten in onderhande ling voor de line-up. Hugo: ,,De ruimte in Fletcher Hotels leent zich prima voor het houden van een dance-event als Heilectroo." Hotelmanager Ramon van Dijk reageerde enthousiast op Hugo's toenadering en verleende zijn medewerking. Heilectroo trok vorig jaar publiek in de leeftijd van 18-plus tot en met vijftigers. „Alle leeftijden door elkaar. De sfeer was mede daardoor super!" Om het dance-event financieel mogelijk te maken zoekt Hugo nog sponsors; bedrijven die hun naam voor een kleine bedrage aan het evenement willen verbinden krijgen daar veel voor terug. „Zo worden de sponsors op alle fly ers (ruim 10.000 stuks) en posters vermeld, die worden verspreid in Heiloo en omstreken. Ook wordt een link op de website gezet, dit betekent een half jaar promotie voor een bedrijf dat sponsort. Bovendien krijgt iedere sponsor twee vrijkaarten." Voor aanmelding of meer infor matie: info@heilectroo.nl of 06-22979144. Vanaf eind mei is de website www.heilectroo.nl weer online, die vorig jaar door meer dan 8.000 bezoekers is bezocht. Ramon van Dijk (Fletcher Hotels) en Hugo Kraakman (Heilectroo) gaan ervoor. Foto: Carolien Breed Roelof Bos doet maandelijks verslag van de vergadering van de gemeen teraad. De schrijver is freelance redacteur en oud-wethouder van Heiloo. Donderdagavond 28 april besloot de gemeenteraad in een extra vergadering over het op 4 april uitgestelde agenda punt 'Gunning aan en samenwerkings overeenkomst met Timpaan voor ont wikkeling van Zuiderloo'. Zuiderloo is de woonwijk die moet gaan verrijzen ten zuiden van de Zevenhuizerlaan en die ver der kloksgewijs wordt begrensd door de Kennemerstraatweg, de Vennewatersweg en de Westerweg. Hier moeten zo'n 550 woningen komen. Er waren twee door het college voor gestelde beslispunten. Ten eerste werd de raad gevraagd 'kennis te nemen van de vaststelling van het college dat Timpaan Hoofddoip BV in de Europese aanbeste dingsprocedure voor een ontwikkelaar voor Zuiderloo de economisch meest voor delige inschrijving heeft gedaan'. Daar had de raad geen moeite mee, en dat kon ook moeilijk anders, want uit vijf geselecteer de gegadigden was alleen Timpaan over gebleven als partner die aan alle eisen van de gemeente voldeed. Des te moeilijker lag het tweede beslis punt, waarbij aan de raad werd gevraagd 'in te stemmen met het voornemen van het college om de opdracht voor de ont wikkeling van Zuiderloo te gunnen aan de BV Timpaan Hoofddoip en daartoe een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Timpaan BV aan te gaan, overeenkomstig het bij dit raadsvoorstel gevoegde concept'. Er waren meer dan drie uren vergadertijd inclusief schorsin gen voor nodig om tot een raadsbesluit hierover te komen. Dit besluit was uitein delijk wel positief, met dien verstande dat coalitiepartij Heiloo-2000 tegenstemde en dat NCPN'er Willem Gomes afwezig was. 'Afweging in drie dagen' De raadsvergadering begon meteen op scheip omdat fractievoorzitter Dick Bergmans van Heiloo-2000 voorstelde om het onderwerp deze avond nog niet te behandelen. Hij voelde zich onvoldoende voorbereid omdat op de avond van Witte Donderdag (21 april) een nieuwe versie van de samenwerkingsovereenkomst ter inzage was gegeven en hierover had hij in verband met de Pasen geen advies meer kunnen krijgen van zijn juridische adviseur. Boos merkte hij op: 'De profes sionele organisatie neemt de tijd en wij als vrijwilligers, die het goed willen doen, moeten onze afweging maken in drie dagen.' De verantwoordelijk wethouder, Desirée Schmalschlager (D66/GroenLinks, tevens voor Heiloo-2000), zei dat de aanle vering van stukken was verlopen volgens afspraken met de fracties. Hierna werd het ordevoorstel van Heiloo-2000 verworpen met de stemmen van de andere partijen tegen. Vervolgens kreeg als eerste fractie voorzitter Cees Rootjes van de PvdA het woord. Hij sprak van een pistool op de borst, want er moest voor 1 mei worden besloten omdat anders Timpaan zijn aan bieding mocht intrekken. Rootjes stelde ook dat zijn fractie geen voorstander was van financiering via de Bank Nederlandse Gemeenten (waarover zo dadelijk meer!). Dick Bergmans (Heiloo-2000 dus) schetste een aantal risico's van de samenwerkings overeenkomst met Timpaan. Zo zou het voor de gemeente niet eenvoudig worden om op tijd de nodige gronden te verwer ven. Daar was de gemeente al zo'n tien jaar mee bezig en ze was daar nog niet erg ver mee gekomen. Ook zette Bergmans vraagtekens bij de financiële draagkracht van Timpaan. Deze werd in een deskun dig advies weliswaar niet slecht genoemd, maar bleef wel afhankelijk van de waarde van onroerend goed in bezit van Timpaan, met name huizen, en zulke waarde was in deze tijden nu eenmaal extra onzeker. Bergmans onderstreepte tenslotte nog eens dat 'we er de tijd niet voor hadden om de samenwerkingsovereenkomst zorg vuldig na te pluizen'. Bankgarantie allerminst zeker Namens D66/GroenLinks sprak fractie voorzitter Hans van Halem. Hij wees er op dat er steeds sprake was geweest van een stichting Timpaan waar de gemeente mee ging samenwerken, maar dat de samen werkingsovereenkomst nu toch werd gesloten met een moedermaatschappij, zijnde een BV. Van Halem sprak over een bankgarantie van IV2 miljoen euro die vóór 23 mei 2011 op tafel moest komen, maar MIL V-s-.. die allerminst zeker leek. Namens de WD ging Theo van Beek hier eveneens op in. Timpaan had aangege ven 'reguliere financie ring [d.w.z. een gewone banklening - RB] niet mogelijk te achten'. Daarom was een (voor) financiering door de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) ter sprake gekomen. Moest de gemeente Heiloo dan alsnog borg gaan staan? CDA'er Hessel Hiemstra noemde de houding van zijn fractie 'verheugd, maar ook behoedzaam'. Hij sprak liever niet van een pistool op de borst (zoals Rootjes), maar van een startpistool! Hij noemde de financiële positie van Timpaan 'rede lijk, mits woningen snel genoeg verkocht worden'. Voor deze verkoopbaarheid zou volgens hem een afslag van de A9 nodig zijn. Over de BNG-constmctie zei hij dat de gemeente daar niet aan zou moeten beginnen, want dan haal je het private ele ment uit de hele ontwikkeling weg, en dat element wilde de gemeente er, na eerdere ervaringen, nu juist uitdrukkelijk in bren gen. Overigens beaamde Hiemstra wat diverse anderen voor hem ook al gezegd hadden, namelijk dat de gemeente bij deze ontwikkeling niet moest denken dat ze elk risico zou kunnen uitsluiten. Gré Ris ten slotte (eenvrouwsfractie) wees er op dat er zes jaar zijn uitgetrokken voor deze ont wikkeling van Zuiderloo. Met 550 wonin gen gaat het om een groot project en met een dergelijke grootte heeft Timpaan toch geen enkele ervaring?! Aldus de retorische vraag van Ris. Tot zover de eerste termijn (zeg maar eerste ronde) van de gemeenteraad. Een extra belangrijke termijn deze keer, want in het raadsbesluit aan het eind van de avond werd, via een motie, oorspron kelijk ingediend door de PvdA, vastge legd dat de zienswijzen die de politieke partijen in deze termijn kenbaar hadden gemaakt, aangehecht moesten worden aan de samenwerkingsovereenkomst met Timpaan. Daarbij werd de laatste zinsnede uit het collegevoorstel 'overeenkomstig het bij dit raadsvoorstel gevoegde concept' geschrapt. 'Geen bunker bouwen' Bij de beantwoording van vragen door het college kwamen alle drie de wethouders in het geweer. Désirée Schmalschlager (D66/GroenLinks, tevens voor Heiloo-2000) erkende dat er financiële risico's voor de gemeente bleven bestaan en dat de politieke partijen daar voor open moesten staan: 'We moeten vanavond geen bunker willen bouwen.' Wethouder Hero Veger van financiën (CDA) probeerde zor gen weg te nemen door het verschil uit te leggen tussen hedge accounting en hedge funds. En wethouder Jacob Ouderkerken (PvdA) onderstreepte dat de stedenbouw kundige invulling van het gebied nog nader met de raad besproken zou worden. De uiteindelijke besluitvorming verliep enigszins rommelig. Over de amendering van het collegevoorstel - de aanvulling dus met de zienswijzen van de politieke partijen - was er geen misverstand. Maar misverstand ontstond wel over de vraag of het collegevoorstel zelf nu wel of niet formeel door de raad aanvaard was. Tenslotte werd uitdrukkelijk vastgesteld dat dit werd aanvaard met de stemmen van de fractie van Heiloo-2000 tegen (die bleef bij het argument dat zij zich onvol doende had kunnen voorbereiden), met dien verstande dat één lid van deze frac tie, Tijmen Valkering, zich van stemming onthield omdat hij in het Zuiderloo-gebied 'belangen', c.q. grondeigendom heeft.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2011 | | pagina 15