Heiloo contact HEILOO GEMEENTE nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo -I1 Burgerzaken Raad en (raads)commissies Evenementen Openingstijden Verkeer Heeft u vragen? Bel meteen!! UITKIJKPOST 29 FEBRUARI 2012 Vergadering gemeenteraad De gemeenteraad vergadert maandag 5 maart in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 20.00 uur en is voor iedereen toe gankelijk. U bent van harte welkom. Inspreekrecht Tijdens de raadsvergadering kunt u inspreken op onderwerpen die op de agenda staan. Agenda Naast de vaste punten staat op de agenda. Hamerstukken (raadsvoorstellen waarover in de raadsvergaderingen geen discussie plaatsvindt) 8. Bouwverordening 14e serie wijzig ingen 9. Personele regelingen voor de medewerkers van de Griffie 10. Wijziging onderverdeling hoofd stukken 12, 3 en 4 in de Programmabegroting 2013 11 .Verordeningen Wet Werk en Bijstand 2012 Bespreekstukken (raadsvoorstellen waarover in de raadsvergadering discussie mogelijk is) 12. Financiering nieuwbouw PCC 13. Korte termijn maatregelen en tarieven 2012 zwembad Het Baafje 14.Wmo beleidsnota 2012-2015; Zorg voor elkaar 15.Wmo verordening 2012 individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Heiloo 16. Strategische werkagenda regio Alkmaar en Bestuursconvenant 17. Sluiting Meer informatie of aanmelden inspreken De stukken liggen ter inzage vanaf dinsdag 28 februari tot en met dinsdag 6 maart in de bilbiotheek en de hal van het gemeentehuis. Meer informatie Voor meer informatie over de agenda of aanmelden om in te spreken, kunt u contact opnemen met een medewerker van de Griffie van de gemeenteraad, telefoonnummer 072 53 56 792 of via griffie@heiloo.nl Fietscrosswedstrijden bij Bosscrossers De burgemeester van Heiloo verleent aan FCC De Boscrossers vergunning voor het organiseren van fietscross wedstrijden van 20 tot en met 22 april op sportpark Het Vennewater. De ver gunning is verleend op grond van arti kel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heiloo 2010. Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing op het verbod van overnach ten in caravans buiten een officieel kampeerterrein van 20 tot en met 22 april op het parkeerterrein van sport park Het Vennewater en het weiland bij Vennewatersweg 24. Tevens verlenen zij ontheffing op het verbod van het gebruik van de omroepinstallatie van 20 tot en met 22 april op sportpark Het Vennewater. Deze ontheffingen zijn verleend op grond van artikel 4.18 en 4.6 van de Algemene Plaatselijk Verordening Heiloo 2010. De brief is verzonden op 22 december 2012. Jeugdkamp de Foresters Burgemeester en wethouders verlenen Jeugdkamp De Foresters ontheffing op het verbod van overnachten in tenten buiten een officieel kampeerterrein van 1 juni 18.00 uur tot en met 3 juni 14.00 uur op sportpark Het Vennewater. Tevens verlenen zij ontheffing op het verbod van het gebruik van de omroepinstallatie van 1 juni tot en met 3 juni op sportpark Het Vennewater. Deze vergunningen zijn verleend op grond van artikel 4.18 en 4.6 van de Algemene Plaatselijk Verordening Heiloo 2010. De brief is verzonden op 24 december 2012. Incidentele festiviteiten Burgemeester en wethouders nemen kennis van het voornemen om levende muziek ten gehore te brengen van: - Café La Strada op 25 februari en 3 maart van 21.30 tot 02.00 uur; - Fletcher Hotel Heiloo om op 24 maart van 21.30 tot 03.00 uur Bezwaar Als u het niet eens bent met een vergunningverlening, dan kunt u hier tegen binnen zes weken na de dag, waarop de brief is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Meer informatie Voor meer informatie kunt u con tact opnemen met de heer T. van der Meijs van de afdeling Bestuursondersteuning, telefoonnum mer 072 535 68 08. Burgerlijke stand tot en met 24 februari Geboren Tycho Smit z.v. P. Smit en S.L. van Kampen Eva K. Bekkenutte d.v. C.A. Bekkenutte en K I. de Smet Adrianna Zekveld d.v. A.P.N. Zekveld en A. Hoekstra Ole B.M. Mandemakers z.v. W. Mandemakers en F. Puyt Huwelijken gereg. partnerschappen J. Siebeling en H. Kooij F.P.J. Duijn en J.A. Smelter R.J. van Cronenburg en S.M. van der Meulen Overleden S.P. Bruin M.J. Zwagerman ev Olie K. van Gelderen wv Duin A.G.P. Rosenhart N. Wonder C. Weijers wv Bolten J. Onrust wv Bosch J. van der Schoot wv Broekhuizen J.D.M. van Dam GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl www.heiloo.nl Openingstijden ma t/m vrij 08.00 - 12.30 uur maandagavond 18.00 - 20.00 uur Op andere tijden na afspraak. BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 Openingstijden di t/m vrij 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.45 uur zaterdag 09.00 - 13.00 uur Gehandicaptenparkeerplaats Burgemeester en wethouders heb ben besloten tot het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de directe omgeving van Kennemerstraatweg 234. Dit wordt in de nabije omgeving van Kennemerstraatweg 234 kenbaar gemaakt door een blauw bord met aan duiding gehandicaptenparkeerplaats (verkeersbord E6 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) te plaatsen, inclusief onderbord met kenteken. De gemeente heeft deze maatregel genomen omdat de bewoner voor wie deze verkeersmaat regel is, beperkt is in zijn mobiliteit. Ter inzage Dit besluit gedurende zes weken na publicatie ter inzage bij de publieksbalie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis. Bezwaar Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de dag van deze publica tie, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen burgemeester en wethou ders, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: a. naam en adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift heeft geen schor sende werking. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstge noemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, tele foonnummer 072 535 66 66. Verkeermaatregelen Het Maalwater Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van een par keerverbod aan beide zijden op een deel van Het Maalwater door middel van plaatsing van het verkeersbord E1 bijlage 1 van het Reglement ver keersregels en verkeerstekens 1990. Ter inzage Dit besluit gedurende zes weken na publicatie ter inzage bij de pub lieksbalie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis. Bezwaar Als u belanghebbende bent en het niet eens bent met dit besluit kunt u, binnen zes weken na de dag van deze publicatie, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11850 AA Heiloo. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: a. naam en adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift heeft geen schor sende werking. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstgen oemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, tele foonnummer 072 535 66 66.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 11