Heiloocontact Alsof ik niet zou kunnen werken! w wil meedoen in de maatschappij Maak het mogelijk met uw bijdrage op ING bankrekening 11 22 22 2 K< Meer informatie? Bel! FONDS verstandelijk gehandicapten i mJ 12 Bouwen en wonen Mededelingen www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl - M i 29 FEBRUARI 2012 UITKIJKPOST nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Het gemeentehuis is bereikbaar op 072 535 66 66, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Beheer Openbare Ruimte is bereikbaar op 072 535 68 68, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur De genoemde bouw- en sloopplannen zijn niet altijd direct beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66. Ontvangen aanvragen omgevings vergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen. Hoogeweg 43, zaaknr. 12 01622 slopen bollenschuur en bouwen garage/berging ontvangstdatum: 13 februari 2012 Oosterzijweg 130, zaaknr. 12 01801 bouwen kantine en zadelkamer ontvangstdatum: 21 februari 2012 De Oude Werf 14, zaaknr. 12 01927 vergroten kantoor ontvangstdatum: 22 februari 2012 Ypesteinerlaan 73, zaaknr. 12 01429 vergroten woning (slaap- en badkamer op de 1e verdieping) ontvangstdatum: 9 februari 2012 Meer informatie De plannen zijn niet altijd direct beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewer ker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66. Voorontwerpbestemmingsplan Blockhovepark Vanaf donderdag 1 maart ligt het voorontwerpbestemmingsplan Blockhovepark gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis en in de bibliotheek Heiloo. In deze periode kunnen naar aanleiding van het voor ontwerpbestemmingsplan inspraak reacties worden ingediend bij burge meester en wethouders. Op maandag 26 maart wordt een inloopavond georganiseerd in het gemeentehuis. Inhoud van het voorontwerp bestemmingsplan Het plangebied omvat in grote lijnen de woonpercelen aan de Westerweg, Rector Frederiklaan, Van Foreestlaan, Curtiuslaan, De Blinkenlaan, Spokenboschlaan, Jan Ruslaan en woonpercelen aan de oostzijde van de Kennemerstraatweg. Met het voor ontwerpbestemmingsplan wordt het thans nog geldende bestemmingsplan Blockhovepark uit 2001 geactualiseerd. Het voorontwerpbestemmingsplan is consoliderend van aard, wat inhoudt dat de bestaande situatie of wat al is vergund, als uitgangspunt is genomen bij het bestemmen. De bestemming 'Wonen' is de meest voorkomende bestemming in het plangebied. Inspraak Vanaf donderdag 1 maart ligt het voorontwerpbestemmingsplan Blockhovepark gedurende zes weken ter inzage bij: - de publieksbalie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis; - de bibliotheek Heiloo, Westerweg 250, geopend dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 20.30 uur, woensdag van 14.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur. Tot en met woensdag 11 april kunnen inspraakreacties worden ingediend bij het college van burgemeester en wet houders, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Inzien op internet U kun kunt het voorontwerpbestem mingsplan Blockhovepark ook raad plegen op de website www.heiloo.nl bij 'buurt', 'ruimtelijke ordening' onder 'bestemmingsplannen'. Ook is het voorontwerp in te zien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl/ NL.IMR0.0399.bpBlockhovepark-0202. Inloopavond Op maandag 26 maart om 18.30 uur is er een inloopavond gepland over het voorontwerpbestemmingsplan Blockhovepark. Op deze avond is er gelegenheid om op informele wijze kennis te nemen van het plan. Ook zijn er medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoor den. Deze inloopavond vindt plaats tussen 18.30 en 20.30 uur in de kan tine van het gemeentehuis, ingang Raadhuisweg. Van Heiloo naar Egmond gaat een tweede buurtbus rijden. Dat hebben de gemeente Heiloo, provincie Noord- Holland en buurtbusvereniging Heiloo afgesproken, omdat de busverbinding tussen Heiloo en Egmond is vervallen. Om van deze tweede buurtbus een succes te maken hebben wij 25 tot 30 vrijwilligers nodig. Buurtbus zoekt chauffeurs (m/v) Vindt u het leuk om te rijden? Vindt u het gezellig om met mensen om te gaan? Wilt u graag een steentje bijdra gen aan fijn wonen in Heiloo? Dan is rijden op de Buurtbus Heiloo iets voor u. Buurtbus zoekt coördinator (m/v) De coördinator is de spil in het web van de buurtbus en houdt van regelen, Meer informatie Voor meer informatie over de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan of de procedure kunt u contact opne men met de heer L. Bas of mevrouw S. Jager van de afdeling VROM, telefoon nummer 072 535 67 99 of 535 67 46. voor het doorvoeren van wijzigingen in het rooster. De coördinator onderhoudt contact met de chauffeurs over het rooster. Voor een goede vervulling van de functie is het handig om met een computer te kunnen werken. Meer informatie Vindt u het belangrijk dat de Buurtbus Heiloo ook van en naar Egmond rijdt? Op de website van de gemeente staat wat van u verwacht wordt en wat u mag verwachten. Heeft u interesse of wilt u meer weten? Dan kunt u een e-mail sturen naar de voorzitter van de buurtbus Heiloo, de heer J.G.Daas, e-mail jg.daas@quicknet.nl. Bellen kan ook op telefoonnummer 072 533 65 97. Buurtbus Heiloo zoekt chauffeurs en organiseren en overzicht houden. De coördinator coördinator is verantwoordelijk voor het inroosteren van de chauffeurs en www.heiloo.nl Gratis advertentie GOEDE DOELEN I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 12