Veel Min in De Kapberg Wandelen in de Wimmemimmer Duinen Broeder Frans Melkert onderscheiden met de Gouden Vlinder NIEUWS UIT DE REGIO Nel Buscop uit Castricum exposeert bij Joh win EGMOND - Na de tentoonstel ling van de Egmonders kunt u in de komende weken werk van Dien Jorien Geertsma in galerie De Kapberg zien, en laat men het licht schijnen op de familie Min. Samen met twee dochters en kleindochter exposeert Jaap Min weer opnieuw in de Kapberg. Het is een eerbetoon aan hem, want Jaap overleed in 1987. Als huisschilder gaat hij een kapel in de omgeving van Bergen witsauzen en in een jeugdig overmoedige bui neemt hij alle verfbussen mee en schildert engelen en decoratieve motieven op de wand van de kapel. Zijn baas ont steekt in woede over het eigenge reide gedrag van zijn leerling, maar de nonnen zijn verrukt. Hij komt in contact met de kunstschilder Matthieu Wiegman, die hem aan moedigt zich verder te ontwikke len in het schilderen. Hij werd een beroemd schilder. Illustratrice Willenden Min (1956) heeft in de periode dat zij als illu stratrice werkzaam is een opval lend oeuvre opgebouwd. Ze zoekt in haar werk naar eenvoud, licht heid, doorzichtigheid, gelaagdheid, kwetsbaarheid en verstilling. Het werk van Hélène Min (1948) wordt bepaald door een fascinatie voor vissen en de zee, bron voor al het leven. Eén van de meest in het oog springende aspecten van het huidige werk van deze beeldhouw ster is haar materiaal: vissenhuid. Iris Nieuwenburg (1972) is de kleindochter. Ze leerde in Schoonhoven het beroep van goud en zilversmid, en rondde haar opleiding af aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en werd tenslotte Master of Fine Arts aan het Sandberg Instituut. Dien Jorien Geertsma (1950) woont en werkt in Bergen. Zij toont keramische objecten. Opvallend is haar gevoel voor humor, want u ziet vormen die u in de ruimte niet zou veiwachten van keramiek. Die vor men zijn heel perfect gemaakt met heldere kleuren. De tentoonstelling is te zien tot en met 8 april op zaterdag- en zondagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. Het adres is: Slotweg 17 in Egmond aan den Hoef. De opening van de tentoonstelling vindt plaats op zondag 4 maart om 15.00 uur. Wie meer wil zien van de galerie: www.galeriedekapberg.nl. LIMMEN - Momenteel is een bijzondere expositie te zien bij slaapcomfort Johwin, Rijksweg 127 in Limmen. Nel Buscop schildert intuïtief, vanuit haar ziel. Haar werk is heel meditatief, beschouwend. De expositie is te zien gedurende openingstijden van Johwin, van dinsdag tot en met zaterdag van 09.30 uur tot 16.30 uur. De tentoonstelling duurt tot eind april. Aangeleverde foto Wat voor weer het ook wordt, er is altijd van alles te zien of te horen in de natuur. Aangeleverde foto REGIO - Op zondag 4 maart gaat de maandelijkse IVN-wandeling in de Wimmenummer Duinen vol goede moed op zoek naar teke nen van het naderende voorjaar. Men rekent sowieso op sneeuw klokjes en misschien zijn er ook al speenkruidbloempjes te zien. U hoort lente aankondigende zangvogels, zoals mezen, heg- genmussen en zanglijsters. Het fluitenkruid is al gegroeid en de knoppen aan de bomen en strui ken beginnen al te zwellen. De wandeling begint om 11.00 uur bij het PWN-informatiebord aan het Nachtegalenpad, aan de noordkant van Egmond aan den Hoef en duurt ongeveer twee uur. Omdat het broedgebied vanaf 1 maart is afge sloten, blijft u aan de binnenduin- rand. U loopt tussen de bollenvelden aan de ene kant en de duinen aan de andere en maakt ook nog een slin gertje door de duinen. U dient zelf te zorgen voor een toegangskaart voor het Noord-Hollands Duinreservaat van PWN. Een donatie (richtlijn 2 euro) wordt op prijs gesteld. Voor nadere inlichtingen: IVN-Heiloo@ hccnet.nl of tel. 072-5325110. zijn leven gemaakt, uitgezonden door de IKON, onder de titel: 'De Vlindermonnik'. Hoewel hij er zelf zeer beschei den over praat ('Ik ben maar een liefhebber'), is zijn kennis indruk wekkend en wordt hij door wie het kunnen weten ook geroemd om de wijze waarop hij jarenlang vlinders heeft geprepareerd en opgezet. Zijn wetenschappelijke verzame ling bestaat uit ruim 5000 stuks. Daarnaast beschikt hij over een uitgebreid fotoarchief én over een indrukwekkende postzegelverzame ling met één thema: vlinders! Hij publiceerde (wetenschappelij ke) artikelen in de Entomologische berichten, in het Belgische tijd schrift Orchis en ook in het tijd schrift Vlinders. Voor velen was hij een inspirerend persoon en een vraagbaak op gebied van vlinders. Onder andere Dierentuin Emmen en dierentuin Artis hebben van zijn kennis gebruik gemaakt. Al vele jaren is hij minder goed ter been, maar in de eerste 25 jaar na zijn intrede in het klooster was hij in zijn wandelmiddag (donder dag) bij een beetje vlinderweer altijd in de duinen om vlinders te kijken. Dagelijks was hij ook een poosje aan het werk in de vlinder tuin van de abdij (zijn taak) die hij helemaal heeft opgezet (gestart in 1965) en ook jarenlang alleen heeft beheerd, ondanks zijn al jong optre dende heupklachten. Inmiddels is er bij de abdij een nieuwe vinder- tuin aangelegd, waar hij niet meer in kan werken, maar hopelijk wel van kan genieten. EGMOND - De Gouden Vlinder wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich buitengewoon verdien stelijk heeft gemaakt voor de bescherming van vlinders. Broeder Frans Melkert kreeg de onderscheiding woensdag 8 februari opgespeld door mevrouw Wolterbeek, directeur van de vlin derstichting. Op zaterdag 11 febru ari werd de toekenning openbaar gemaakt. Vanaf zijn vroege jeugd voelde hij zich betrokken bij al wat leeft en groeit. Als rasechte Utrechtse stadsjongen ging hij, zodra het even kon, buiten de stad in de fortgrachten vissen en pro beerde planten en bloemen op naam te brengen. Toen hij 18 was trad hij in het klooster bij de Benedictijnen te Egmond. Hij is al meer dan zes tig jaar actief bezig met vlinders, is voor veel Noord-Hollanders de vlinderman en in de hele provin cie kent men de vlindermonnik. In 1991 is er een documentaire over Wegens zijn wetenschappelijke werk en zijn uitstraling voor de vlinders kreeg broeder Frans Melkert een verdiende Gouden Vlinder, uit handen van mevrouw Wolterbeek, directeur van de vlinderstichting. Foto: Rina Bredie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 15