CBS de Duif OPEN DAG i8 Conti nu rooster Open en respectvolle school Presenteren Er uit halen wat er in zit Voor meer informatie: CBS de Duif Mariënstein 180 Heiloo www.duif-tabijn.nl E: DEDUIF@TABIJN.NL T: 072-5320874 Modern en eigentijds ONDERWIJS 29 FEBRUARI 2012 UITKIJKPOST Annemiek van de Vliet, directeur van CBS de Duif. "Er valt natuurlijk nog veel meer te vertellen over De Duif. Maar als u zelf komt kijken kunt u iets proeven van de sfeer bij ons op school. Tijdens de open dag op woens dag 14 maart om 11.00 uur bent u van harte welkom om samen met uw kind een gezellige kleutervoorstelling te bekijken. Daarna krijgt u een rondleiding en kunt u een kijkje nemen in de groepen. Wij presenteren onze school ook graag aan u!" De Duif, daar kom je verder mee! Juf Hetty helpt leerlingen met Levelwerk op weg. "Datje met De Duif verder komt is niet zomaar een kreet. Op De Duif laten we kinderen dromen, we leren ze samen te werken, elkaar te respecteren en voor zichzelf op te komen. Zodat ze straks gelukkig zijn met wat ze doen." Aan het woord is Annemiek van de Vliet, ze is alweer een paar maanden de nieuwe directeur van CBS de Duif. De hoogste tijd voor een nadere kennismaking. "De Duif werkt al een paar jaar met een continurooster: en dat bevalt prima. Alle leerlingen zitten van 8.30 tot 14.30 uur op school en eten een broodje met hun juf in de eigen klas. Op woensdag zijn ze om 12.30 uur uit. De kinderen hebben zo een effectieve schooldag en een lan gere middag om te spelen. Ook de voor- en naschoolse opvang is op De Duif goed gere geld. In ons schoolgebouw huist kinderopvang De Leeuwenkuil, waar we goede afspraken mee hebben." "Wat me meteen opviel toen ik op De Duif aan het werk ging is de plezierige sfeer en saamhorigheid", begint Annemiek haar verhaal. "Het leuke van een kleine school is dat iedereen elkaar kent. En er zijn ook heel veel ouders actief betrokken bij de school. Dat maakt De Duif tot een prettige plek om te werken". Annemiek vervolgt haar verhaal: "De Duif is een open en moderne chris telijke basisschool. Dat betekent dat kinderen met verschillende religies en achtergronden welkom zijn bij ons. We leren onze leerlingen om respectvol met elkaar om te gaan en verantwoordelijk te zijn voor zich zelf en elkaar. Daarom organiseren we regelmatig activiteiten waar alle leerlingen - van groep 1 tot en met groep 8 - gezamenlijk aan meedoen. Zo leren ze elkaar kennen en kunnen ze zich veilig voelen op school." Op De Duif zijn kinderen met verschillende achtergronden welkom. "Op De Duif leer je al vroeg om jezelf en je werk te presenteren," gaat juf Annemiek verder. Het is aandoenlijk om te zien hoe verlegen kleuters na een paar maanden al van alles durven op een podium. Zo bouwen we aan zelfstandigheid en zelfvertrouwen. We hebben het presenteren op verschillende manieren vastgelegd in een leerlijn die alle kinderen bij ons op school volgen. En dat is uniek in Nederland." Kinderen leren al vroeg zichzelf en him werk te presenteren. Oud-leerlinge Franne Kooien op reis in Azië. "Natuurlijk werken we ook heel hard aan de 'leer'vakken op De Duif. We halen alles uit onze leerlingen wat er in zit! Na een korte instructie kunnen ze zelfstandig door de stof heen werken. Daardoor houdt de leerkracht tijd over om leerlingen individueel te begeleiden, wanneer ze extra zorg öf uitdagingen nodig hebben. Sinds kort werken we ook met Levelwerk, een leerlijn voor beter presterende leerlingen. Zij werken sneller door het standaard lesprogramma heen en hebben daardoor tijd vrij voor extra verrijkend materiaal. En dat onze aanpak werkt, blijkt uit de goede Cito-resultaten en de tevredenheid van de onderwijsinspectie over De Duif' voegt Annemiek trots toe. Ook de kleuters werken met digitale schoolborden en touchscreens. "Het leuke van modern onder wijs is dat kinderen hierdoor gestimuleerd worden om meer te ontdekken, meer te leren of andere kennis te maken met de lessen. Daarom werken we met digitale schoolborden en actuele lesmethoden. En met behulp van een modem leerlingvolgsysteem kijken we zowel naar het kennis niveau als naar de sociaal-emo tionele ontwikkeling van onze leerlingen. Als bijsturing nodig is kunnen we dat snel organiseren." "Met De Duif kom. je inder daad verder" zegt Franne Kooien (19), oud-leerlinge van De Duif. "Met een goede basisschool sta je stevig in je schoenen en raak je geïnte resseerd in de wereld om je heen. Na m ijn gymnasium opleiding heb ik vrijwilligers werk gedaan in Nepal en heb een t ijd door Azië gereisd. Een s uper ervaring! Inm id dels studeer ik in Leiden geneeskunde. Ik kom nog af en toe op De Duif om m ijn zusje op te halen en het blijft een leuke school.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 18