Jubilerende sociëteit Bienvenue helpt Heilooër kaasboer Fotoclub Heiloo valt in de prijzen f H E I L O O 3 c w Gepensioneerde Heilooërs leven mee met gedupeerde Cees Castricum Het verhaal heeft bij velen een snaar geraakt INGEZONDEN BRIEVEN Jubilarissen Zonnebloem De 'jeugd van tegenwoordig' toch! Gaat Buurtbus Heiloo- Egmond van start? Huisregels 't Loo? Elckerlyc project over 'familie' UITKIJKPOST 29 FEBRUARI 2012 HEILOO - Voor kaasventer Cees Castricum uit Heiloo zal 29 januari nog lang in zijn geheu gen gegrift staan. Want op die dag werd pal voor zijn huis zijn 'rijdende kaaswinkel', waarmee hij al jaren langs de deuren vent, inclusief handelswaar gestolen. De schade is aanzienlijk, want de bus was in goede staat en boven dien voorzien van een koelsysteem en weegapparatuur. Cees is goed verzekerd, maar het blijkt dat hij slechts de dagwaarde van de bus vergoed krijgt. Als hij een vergelijk bare vervangende bus met de beno digde apparatuur zou willen kopen is hij echter veel meer geld kwijt. Het is de nachtmerrie voor vele hardwerkende zelfstandige onder nemers; door overmacht wordt wer- De Uitkijkpost verschijnt op woens dag huis-aan-huis in een oplage van 18.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Rinnegom. Het weekblad Uitkijkpost wordt geproduceerd op een waterloos offset rotatiepers, de milieuvriendelijke druktechniek Advertenties De advertentieafdeling is te bereiken via tel. 072-5330175 of per e-mail: advertenties@uitkijkpost.nl. Advertenties dienen uiterlijk maan dag 17.30 uur in ons bezit te zijn. Advertentieprijs per millimeter is 0,48 (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere millimeterprijzen. Voor informatie over advertentietarieven en mogelijkheden, kunt u contact opnemen metArnoud Mars, tel. 072-5330175 of per e-mail: info@uitkijkpost.nl. Redactie Redactionele kopij moet uiterlijk vrijdag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor kopij voor de sportpagina's en voor evenementen die in het weekend plaatsvinden. In dat geval mag kopij tot maandag 12.00 uur worden ingeleverd. De redactie van de Uitkijkpost is op de volgende uren bereikbaar: maandag 08.30 t/m 17.30 uur dinsdag 08.30 t/m 13.00 uur donderdag 08.30 t/m 14.30 uur vrijdag 08.30 t/m 14.30 uur woensdag is de redactie afwezig. Openingstijden Drukkerij Uitkijkpost ma. 08.00 -12.00 113.00 -17.30 uur di. 08.00 -12.00 113.00 -17.30 uur wo. 09.00 -12.00 113.00 -16.30 uur do. 09.00 -12.00 113.00 -16.30 uur vr. 09.00 -12.00 113.00 -14.30 uur Aangeleverde kopij advertenties De redactie behoudtzich het recht voor om stukken te bewerken, in te korten te verplaatsen naar een volgende editie of niet te plaatsen, mede afhankelijk van het advertentieaanbod. U kunt uw kopij mailen, verzenden of afleveren bij de balie. De redactie stuurt geen foto's en cd-roms retour. Deze kunt u aan de balie van de Uitkijkpost op komen halen. De Uitkijkpost is niet verantwoordelijk voor in advertenties gedane uitspraken of beweringen. Adres Bezoekadres: De Hoefsmid 5,1851 PZ in Heiloo, tel. 072-5330175, e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl internet: www.uitkijkpost.nl Postadres: postbus 68,1850 AB Heiloo. ken onmogelijk en blijven inkom sten uit. Het verhaal is uitgebreid in de media verschenen en heeft bij velen een snaar geraakt. Zo ook bij de leden van sociëteit Bienvenue. De Sociëteit Bienvenue is tien jaar geleden opgericht en viert dit jaar het tweede lustrum. De sociëteit, die inmiddels ruim zeventig leden telt, bestaat uit (bijna) gepensioneerde mensen die tijdens htm werkzame leven talloze sociale contacten onderhielden; bij (sport/verenigin gen, de Rotaryclub, de Lionsclub of andere. Sociëteit Bienvenue heeft tot doel onderlinge contacten te leggen en te versterken. Het is een hechte club, die twee keer per maand bij elkaar komt. De sociëteit is geen serviceclub, maar voor het aanstaande jubileum wordt een uit zondering gemaakt. Bienvenue heeft de gedupeerde Cees Castricum een nieuwe weegschaal geschonken. En om de kaasboer verder op weg te helpen, wordt een actie gestart om geld in te zamelen voor de aan schaf van een andere ventbus. Cees heeft een geschikte bestelwagen op het oog van een kaasventer die ermee ophoudt. Bienvenue wil hem met deze geldinzamelingsactie hel pen de financiën rond te krijgen! Iedereen die de actie wil steunen, kan een bijdrage doneren op reke ningnummer 9481834 van sociëteit Bienvenue, onder vermelding van 'kaasboer Cees Castricum'. Hopelijk kan Cees binnenkort door uw hulp weer blij zijn kaas in het doip aan huis leveren. Allereerst bedankt voor het plaat sen van een stukje met foto over de jubilarissen van de Zonnebloem in de Uitkijkpost van afgelopen week. Helaas zijn de 25 jarige jubilarissen, Diny Hoedjes en Corry Schouten verwisseld. Zij en wij hebben daar nogal wat commentaar op gekre gen. Diny Hoedjes (tweede van links op de foto) is van de 25 jaar als vrijwilliger jarenlang bestuurslid en secretaris geweest.Nu doet zij bezoekwerk. Corry Schouten (zit tend in de rolstoel vanwege een knieoperatie) heeft in al die jaren veel huisbezoeken afgelegd. Wij hopen dat u dit voor hen kunt recht zetten. Marja Vrolijk Heiloo Het gebeurde op het Stationsplein. Een jonge vrachtwagenchauf- fer zette zijn wagen stil voor Decorette Ursem om wat uit te laden. Daar het verkeer wel meer vastloopt op dat onmogelijke punt is er meteen opstopping.Maar dit zou de gemeente al sinds enige tijd oplossen. Een dame in een auto zat er achter en bleef keurig wach ten. Wellicht had ze er misschien langs gekund maar ze besloot het eerste te doen. Waarschijnlijk ook vanwege het voetgangersverkeer daar. Immers ongeduld in het verkeer is een van de grootste oorzaken van alle ongelukken. Een oudere 'heer' in een Mercedes zinde dat niet en begon zoals men wel pleegt te doen zijn drietonige toeter te gebruiken. De vrouw gaf daarop geen reactie, waarop de oudere 'heer' uitstapte en haar het een en ander toewenste en bovendien haar auto bespuwde. Walgelijk! Dit werd gezien door de jonge vrachtrijder, die zijn vrachtje op de grond legde en op de man afliep met de woorden: 'Dat moet je mij doen man! Kom maar op! Heb een beetje respect voor die oude dame!' Deze dame, die gezien mijn eigen leeftijd nog een jonge blom van hoogstens 45 jaar was, maar dat even terzijde. Hihi. De oudere 'heer' koos het hazepad, liep met grote snelheid naar zijn tank en scheurde weg. Die jeugd van tegenwoordig... geweldig toch? Petje af! Jef Letschert Heiloo Om succesvol met de buurtbus van Heiloo naar Egmond te rijden hebben we bijna dertig vrijwilligere nodig die met de bus gaan rijden. In de Uitkijkpost is een publicatie geweest waarin chauffeurs zich voor de bus konden aanmelden. Tot nu toe hebben dertien kandidaten zich aangemeld en dat is te weinig. Willen wij dit project van de grond tillen dan hebben wij uw medewer king hard nodig. Heeft u een paar uurtjes per week beschikbaar en vindt u het leuk om de mensen een uitstapje naar Egmond en Heiloo te laten maken meldt u zich dan aan. Een gewoon rijbewijs is vol doende om de buurthuis te kunnen besturen. U kunt zich aanmelden telefonisch 5336597 of per e-mail: jg.daas@quicknet.nl. John Daas Vereniging Buurtbus Heiloo Het zal veel lezers vast niet zijn ont gaan dat winkelcentrum 't Loo sinds enige tijd huisregels kent. Bij drie van de vier publieksingangen hangt een A4-tje met de huisregels: 'Gij zult geen overlast veroorzaken', en meer van dergelijke 'open deuren'. Merkwaardig genoeg echter niet bij de ingang aan de Willibrordusweg. Maar daarvoor hangen er dan bij de entrees naast Gall&Gall en de viswinkel van Schong weer twee! Het valt niet mee anno 2012 mana ger te zijn. Opvallend is dat foto graferen en filmen zijn verboden (beveiligingscamera's in de winkels zijn kennelijk wel toegestaan). Onduidelijk blijft wat de reden van het verbod is. Waar tegenwoordig vrijwel iedereen een mobiele tele foon met camera op zak heeft, zal het overigens niet eenvoudig zijn dit verbod te handhaven en toezicht te houden op de naleving ervan. Dit wordt fraai geïllustreerd op pagina 7 in de Uitkijkpost van 22 februari jl., waar een foto is geplaatst van drie kinderen, die een speelgoed trekker hebben gewonnen in een actie van slagerij Kees Burger. Als winkeliers zelf de huisregels al (laten) overtreden, kan met recht een vraagteken worden gezet bij de zin van het foto/filmverbod. Ik denk dat ik zaterdag mijn camera maar weer eens meeneem. Ton Förch Heiloo f Annemarie Edam heeft in haar foto een intiem moment vastge legd tussen twee dames met op de achtergrond de priemende Ogen van een model op een poster. Foto: Annemarie Edam HEILOO - Bij de afdelingswed strijd van de Fotobond afde ling Noord-Holland Noord is Fotoclub Heiloo (HAF) flink in deprijzen gevallen. Het thema van de fotowedstrijd was 'Contact' en volgens de jury was dit het beste in beeld gebracht door Annemarie Edam, lid van HAF Heiloo. Zij heeft in haar foto een intiem moment vastgelegd tussen twee dames met op de ach tergrond de priemende ogen van een model op een poster. Nog vier HAF-leden eindigden met him foto in de top tien: Yolanda Geldof, Ton Thomassen, Renno de Jong en Mariska Lansbergen. Met in totaal acht plaatsen bij de beste dertig foto's mag Fotoclub Heiloo zeer tevreden zijn. HEILOO - „Elckerlyc had een project over 'familie'. Er werden allemaal mini cursussen gegeven door opa's en oma's van leer lingen. Er werden kaarten gemaakt, er werden judolessen gege ven, er was iemand om over oude munten te vertellen, er waren heel veel dingen die je kon kiezen. Er werden stambomen, fami lietekeningen en familiewapens gemaakt. Als afsluiting was er een groot feest voor de hele familie van de leerlingen. Er werden optredens gedaan, er was een speurtocht met baby foto's van de leerkrachten, er werden familie foto's gemaakt en er was zelfs een disco in het lokaal van groep 7/8. Van 17.00 tot 19.00 uur was er groot feest. Er waren heel veel familieleden van de kinderen gekomen. En iedereen had lekkere hapjes gemaakt. Het was een leuk feest!" Deze tekst is geschreven door Stan, leerling van Elckerlyc, basisschool voor Freinetonderwijs. Op www.elckerlyc- heiloo.nl is meer over dit project te zien. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 3