50 jaar Groei Bloei H E I L O O 17 Jubileum wordt gevierd met tal van activiteiten Meester Jan in het zonnetje gezet INGEZONDEN BRIEVEN Afslag A9 Heiloo en de aansluiting op de A9 Abonnement Het Baafje Sportraad Verkeerslichten verdwijnen ledereen kan zich opgeven voor één van de vier workshops UITKIJKPOST 28 MAART 2012 HEILOO - Op de Benedictusschool werd afgelopen vrijdag afscheid genomen van Meester Jan. Meester Jan heeft jaren lang voor de klas gestaan van groep 8. De school heeft hem een prachtige middag bezorgd en vervolgens kwamen ouders en oud leerlingen langs. In het fotoboek dat gemaakt is voor meester Jan hebben 48 oud leerlingen een stukje voor hem geschreven. Dit boek werd deze middag door een aantal leerlingen aangeboden. Aangeleverde foto Het idee was zo mooi: veel huizen bouwen in de Zandzoom en van de winst de 22 miljoen voor de afslag A9 betalen. Ondertussen is op de Zandzoom al een verliesvoorziening van ruim 10,2 miljoen euro geboekt laat staan dat er winst gemaakt gaat worden. Zeker niet als er ook nog een onderdoorgang bij het spoor moet komen. De Zandzoom en de afslag A9 waren gekoppeld om de extra drukte van Zandzoom af te kunnen wikkelen. Dat de gemeente hierbij voorbij gaat aan het onder zoek door DHV is bizar. In dit rap port staat letterlijk dat het effect van Zandzoom beperkt is en de toe name gelijk is aan een Heiloo zonder Zandzoom. Daarnaast gaat het DHV rapport voorbij aan de aanzuigende werking van de A9 voor verkeer uit de Egmonden in combinatie met de spoortunnel en hoe beperkt de fei telijke tijdswinst is. Dus gemeente Heiloo: gebruik deze crisis om alles nogmaals goed tegen het licht te houden en rustig met Zuiderloo te beginnen. Ga over een jaar of tien nadenken over de Zandzoom en als er dan geld overblijft denk dan aan de afslag. Een besparing van 22 miljoen: ben ik nog op tijd voor het beste idee van Heiloo? Robert Baltus Heiloo In de Uitkijkpost van 1-2-2006 gaf ik in een ingezonden brief reeds aan dat men betreffende deze aan sluiting 35 jaar had zitten suffen. Inmiddels zijn daar nog eens zes jaar bijgekomen en de aansluiting is nog steeds niet gerealiseerd. Als je nu de koppen leest in de Uitkijkpost van 14 maart jl. zou je bijna denken dat de plannen nu snel worden gereali seerd. Ik lees 'Groen licht voor aan sluiting A9' en Aansluiting A9 gaat definitief door'. Echter het artikel doornemende lees ik: 'Eerstvolgende stap is het wachten op de resultaten van het rapport waarin de effecten van de ontsluiting worden onder zocht'. Dit kan dus weer voor jaren vertraging gaan zorgen... Verder lezende het volgende: 'waarna kan worden begonnen met de ontwik keling van de verbindingsweg tus sen de Boekelemeer Alkmaar en Heiloo. Kan ook weer jaren duren, zeker als men tijdens onderzoekin gen van het natuurgebied waar de weg doorheen moet komen, stuit op het Heilooër korenwolf] e, of het Limmer vemeuk-sehildpadje... Tel er dan nóg maar een paar jaar bij op! Koningin Amalia maakt dus zeker grote kansen om de weg te mogen openen. Dit is werkelijk het absolute toppimt van ambtenarij! Ad van Kamp Heiloo In de Uitkijkpost van 14 maart jl. stond in de Gemeenteberiehten, dat de verkoop van de zwemabon nementen voor Het Baafje is begon nen. Ik hoop, dat velen van u hiervan gebruik zullen maken. De prijzen zijn dit jaar, zoals eerder gemeld, verhoogd. Ze waren in vergelijking met andere regionale zwembaden ook wel laag. Toch hoeft dit u niet af te schrikken. Ik heb een reken sommetje gemaakt. Dit jaar kimnen we 18 weken zwemmen, van 28 april tot en met 2 september in water met een gegarandeerde temperatuur van tenminste 21 graden (zie verslag van de gemeenteraad in de Uitkijkpost van 7 maart). Stel, dat u wegens vakantie of om andere redenen vier weken niet zwemt. Dan blijven er 14 weken over. Een persoonlijk abon nement kost 105,-. Als u drie keer per week zwemt 42 x, dan kost u dat 2,50 per keer. Zwemt u bij voorbeeld vijf keer per week (trou we zwemmers komen vaker is mijn beleving) dan kost u dat slechts 1,50 per keer (voor jongeren tot en met 17 jaar is dat ongeveer 1,80 en 1,10). Dat is goedkoper dan een 10-badenkaart.... Ik zou daarom alle zwemliefhebbers in Heiloo en omgeving willen oproepen om vóór 2 april hetzij bij het gemeentehuis, hetzij via hun website www.heiloo. nl/zwembad een abonnement aan te vragen! Tot ziens deze zomer in ons mooie Baafje! A.C. Posch-Michels Heiloo Via een ingezonden brief in de Uitkijkpost van 21 maart heeft Double Stare een noodkreet laten horen: hun veld is dringend aan vervanging toe en daarvoor vindt men geen gehoor bij gemeente Heiloo, verhuurder van het veld. In de brief wordt verder gewezen op het gebrek aan beleid op het gebied van sport binnen de gemeente Heiloo. Hierbij wordt ook de link gelegd met de Sportraad. Voor wie het nog niet weet: de Sportraad is een initiatief van een aantal sport liefhebbers, die de sportbeoefe ning in Heiloo willen promoten. De sportverenigingen vervullen hierin een grote rol. Binnen de sportver enigingen is een schat aan kennis en ervaring aanwezig bij besturen, vrijwilligere en leden. De Sportraad probeert deze krachten te bunde len. Vanuit het belang van de sport kan de Sportraad de noodkreet van Double Stars alleen maar onder steunen. Sport verdient behalve een passende accommodatie ook een beleid. Via goed sportbeleid kan de gemeente aantonen werkelijk om sport te geven. Gemeente Heiloo, grijp de handreiking aan en kom met de sportverenigingen in Heiloo tot een volwaardig sportbeleid dat de verenigingen ondersteunt in het fantastische werk dat zij verzetten. Het sportbeleid moet ook duidelijk heid geven over de beschikbaarheid van goede sportaccommodaties op de korte en lange termijn. Frans Endel Namens Sportraad Heiloo i.o. Rij door rood en het stoplicht halen ze weg. Dit gebeurt met het stoplicht bij Ter Coulster. Je rijdt auto, dus je bent alert. Nee, zegt de wethouder, je veiwacht geen stoplicht. Flinke zwart-wit palen aan weerzijde van de weg hoezo 'veiwacht je niet'? Overstekende moeders met kinderen naar school, achterhaald? En de zeer belang rijke sportende jeugd? Oeps ver geten! Ook de senioren even ver geten? Uit de WMO (hoofdstuk Buurtveiligheid) kan een bedrag gehaald worden om in de bestaande verkeerslichten een voetgangere sensor te bouwen die te lang rood voor auto verkeer moet verminde ren. De reden van door rood rijden is het wachten lang nadat de fietser/ wandelaar de oversteek heeft ver laten. Betere doorstroming is ook nodig, vooral met het verwachte extra verkeer dat via de nieuwe A9-afslag de weg naar zee zoekt en hiermee vergeet je de eigen bewo ners van plan Oost. Het opschui ven van de verkeersgeleiders om de wagens uit Ter Coulster te gemoed te komen is kul, nu gebruiken deze juist het stoplicht om tussen de stroom verkeer te komen. Ook deze uitrit wordt moeilijker met genoem de vergrote verkeersstroom van de nieuwe A9-afslag, zonder stop licht. Ik ben benieuwd wat de wijk agent zijn visie is. Hij is hier niet bij betrokken. J. Timmerman Heiloo HEILOO - Op 12 mei bestaat vereniging Groei Bloei afde ling Midden-Kennemerland vijf tig jaar en dat wordt gevierd met tal van activiteiten. Begin jaren zestig brak, na de eerste hersteljaren vlak na de oor log waarin mensen meer bezig waren het hoofd boven water te houden, een periode van opbou wen aan. Steeds mensen in de regio gingen zich interesseren voor tuinieren en allerlei tuinelubjes raakten in opkomst. De landelijke vereniging Groei Bloei bestaat reeds 150 jaar en een aantal tuinierliefheb- bere uit deze regio besloten in 1962 de afdeling Heiloo op te richten. Om aan de hand van allerlei activi teiten kennis over en het plezier in tuinieren met elkaar te delen. Leden ontvangen bovendien elf maal per jaar het landelijke tijdschrift van Groei Bloei en kunnen planten en goed tuingereedschap met flinke kortingen aanschaffen. De afdeling geeft vijf maal per jaar een vereni gingsblad uit, waarin de regionale activiteiten van Groei Bloei staan vermeld. Een aantal leden van het eerste uur zijn nog altijd actief lid van de afdeling. Mercedes Doeter is bestuurslid van de afdeling die nu Midden-Kennemerland heet. „De afdeling telt nu ruim 450 leden. In de afdeling worden regelmatig workshops, cursussen en derge lijke georganiseerd waarin allerlei filmonderwerpen aan bod komen. Meer kennis over tuinieren en bloemschikken vergroot het plezier en reikt mogelijkheden aan om je grenzen te verleggen." Werken met goed gereedschap is het halve werk. Daarom biedt Groei Bloei ook regelmatig onderhoudseureussen. Het jubileumjaar van Groei Bloei wordt ingeluid met het 'Regionaal Evenement Bloemschikken' en de expositie van de resultaten van de wedstrijd bloemschikken, gehouden in de Witte Kerk op vrijdag 30 maart. Amateur bloemschikkers uit heel Noord-Holland nemen het in twee klassen tegen elkaar op. De hoog ste klasse, met deelnemers die ook aan het Nederlands Kampioenschap van Groei Bloei meedoen, maken twee bloemstukken, één met het thema 'Bloemen daar zit muziek in'. Alle deelnemers uit de regio klasse voeren daarnaast met het aanwezige materiaal een 'verplichte opdracht' uit. De bloemschikwed strijd overdag is niet toegankelijk voor publiek, maar vanaf 19.00 uur is publiek welkom in de Witte Kerk om de resultaten te bewonderen. De expositie is ook geopend op zaterdag 31 maart en zondag 1 april van 10.00 tot 16.00 uur. Tijdens de expositie is tevens werk van een aantal kunstenaars te bezichtigen: schilderijen van M. Mechielsen, en beelden van Gerard de Jong en Adiy Steur en glas-in-lood kimst van Lucia Admiraal. Tijdens de Limmer Bloemendagen (27 april tot en met 3 mei) komt op vrijdagavond 27 april André Snijder uit Dalfsen naar De Burgerij Limmen voor een demon stratie bloemschikken. Voor vrijdag 27 en zaterdag 28 april kan iedereen zich opgeven voor één van de vier workshops bloem schikken, die door Groei Bloei worden georganiseerd. Deelname kost 20,- per workshop. Meer informatie of aanmelden kan bij Mercedes Doeter, tel. 072-5336827 of via benzdocter@hotmail.com. Ook gedurende het jaar worden tal van activiteiten gehouden die in het teken staan van het 50-jarig jubileum. Meer hierover vindt u op www. midden-kennemerland. groei, nl. Het jubileumjaar wordt ingeluid met het 'Regionaal Evenement Bloemschikken' en de expositie van de resultaten van de wed strijd bloemschikken, gehouden in de Witte Kerk. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 17