Heiloocontact Publieksbalie Bouwen en Wonen en Burgerzaken werken op afspraak Meer informatie? Bel! Burgernet Heiloo vanaf 1 mei actief 10 nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Verkeer Bouwen en wonen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66. 2 MEI 2012 UITKIJKPOST Het gemeentehuis is bereikbaar op 072 535 66 66, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Beheer Openbare Ruimte is bereikbaar op 072 535 68 68, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur Vanaf 1 mei kunnen inwoners van Heiloo op afspraak langskomen bij de publieksbalies Bouwen en Wonen en Burgerzaken. Door meer op afspraak te werken verkor ten wij de wachttijden en kan zowel de bezoeker alsook de medewerker van de publieksbalie zich voorberei den. Inwoners kunnen voortaan via www.heiloo.nl een afspraak maken voor het aanvragen van bijvoorbeeld reisdocumenten, uittreksels, een rijbewijs of het inzien van een omgevingsvergunning of bestemmingsplan. Betere dienstverlening Per jaar bezoeken ongeveer 15.000 mensen de publieksba lies in de hal van het gemeentehuis. Door meer op afspraak te werken verkorten wij de wachttijden en kan zowel de bezoeker alsook de medewerker van de publieksbalie zich voorbereiden. De bezoeker weet bijvoorbeeld precies welke documenten hij of zij mee moet nemen en documenten uit het archief hebben wij voor de afspraak beschikbaar. Door meer op afspraak te werken en wachttijden te verkorten willen wij onze dienstverlening nog meer verbeteren. Hoe werkt het? Via www.heiloo.nl kunt u een afspraak maken. U kiest het product dat u wilt aanvragen. Vervolgens selecteert u een datum en een tijdstip en vult u enkele persoonsgegevens in (uw naam, geboortedatum, telefoonnummeren e-mailadres). U ontvangt daarna een bevestigingsmail. Hierin staat wat u mee moet nemen tijdens uw afspraak. U kunt via internet een afspraak maken voor de eerstvolgende werkdag tot maximaal twee weken daaropvolgend. Andere openingstijden Bij de publieksbalie Bouwen en Wonen kunnen mensen alleen nog op afspraak langskomen. Inwoners die een afspraak willen maken voor de publieksbalie Bouwen en Wonen kunnen dat via de website heiloo.nl doen voor de eerstvolgende maandag, woensdag of vrijdag van 08.00 tot en met 12.00 uur en voor maandagavond van 18.00 tot en met 19.30 uur. Voor de publieksbalie Burgerzaken gaan we ook op afspraak werken, maar houden we de mogelijkheid van 'vrije inloop'. Voor producten van Burgerzaken gelden de afspraakmogelijk heden tijdens de reguliere inloop openingstijden. Dat is dage lijks van 8.00 tot 12.30 uur en op maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Daarnaast kunnen mensen extra op maandag middag van 13.30 tot 16.30 uur een afspraak maken voor een product van Burgerzaken. Op afspraak komen Op de dag van de afspraak meldt u zich in de hal van het gemeentehuis. U geeft op de informatiezuil aan dat u een afspraak heeft gemaakt. Na het intoetsen van uw registratie nummer ontvangt u via onze informatiezuil een volgnummer en wordt u op het afgesproken tijdstip opgeroepen. Telefonisch een afspraak maken Wilt u liever telefonisch een afspraak maken in plaats van via www.heiloo.nl? Dan kunt u contact opnemen met een mede werker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66 die met u de afspraak voor Bouwen en Wonen of Burgerzaken kan inplannen. Vanaf 1 mei is Burgernet actief in Heiloo. Als u zich heeft aangemeld voor Burgernet dan kunt u vanaf nu spraak- of tekstberichten op uw telefoon ontvangen. U levert hiermee op een eenvoudige wijze een concrete bijdrage aan de veiligheid van uw eigen woon- of werkomgeving. De kans op aanhoudingen op heterdaad wordt vergroot en vermiste personen en gestolen voertuigen kunnen eerder worden teruggevonden. U doet toch ook mee? Aanmelden kan nog steeds. Hoe meer mensen zich aanmelden hoe beter Burgernet werkt. Wilt u ook helpen om Heiloo veiliger te maken? Meld u dan ook aan via www.burgernet.nl. Oplaadpunt elektrische auto's Burgemeester en wethouders hebben besloten om twee parkeerplaatsen in de omgeving van De Kuilenaar 2 aan te wijzen als oplaadpunt voor een elek trisch voertuig. Bij de parkeerplaatsen maken wij dit kenbaar door een blauw bord met aanduiding parkeergelegen heid te plaatsen inclusief onderbord met aanduiding e-laad (verkeersbord E4 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990). De gemeente heeft deze maatregel genomen om het gebruik van elektri sche auto's te stimuleren en gebruikers van een elektrische auto's een moge lijkheid te geven binnen Heiloo om zijn of haar auto op te laden. Hiermee realiseert de gemeente het tiende oplaadpunt. Ter inzage Dit besluit gedurende zes weken na publicatie ter inzage bij de publieksba lie Bouwen en Wonen in het gemeen tehuis. Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen de genoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemees ter en wethouders van Heiloo, afdeling Bestuursondersteuning, Postbus 1, 1850 AA Heiloo, binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. De datum van verzending vindt u onder de omschrijving van het plan. Een bezwaar- of beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Als er spra ke is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstge noemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de Informatiebalie in het gemeentehuis, telefoonnummer 072 535 66 66. De genoemde bouw- en sloopplannen zijn niet altijd direct beschikbaar. Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingvergunningen verleend: De Droogmakerij 55, zaaknr. 11 13615 bouwen bedrijfsgebouw verzending: 16 april 2012 Dokterslaan 10, zaaknr. 12 03585 aanleggen van een uitrit verzending: 26 april 2012 Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen de genoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemees ter en wethouders van Heiloo, afdeling Bestuursondersteuning, Postbus 1, 1850 AA Heiloo, binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. De datum van verzending vindt u onder de omschrijving van het plan. Een bezwaar- of beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlo pige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de recht bank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstge noemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. www.heiloo.nl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 10