V Koninklijke Onderscheidingen voor Heilooërs Wethouder krijgt iPad-les op Willibrordschool GAMMA Alkmaar H E I L O O 3 KORTOM Vogelvereniging Kleurenpracht Rommelmarkt in de Nic. Beetsweg zondag 6 mei van 12.00 tot 17.00 uur UITKIJKPOST 2 MEI 2012 HEILOO - Vogelvereniging Kleurenpracht houdt een lezing over het houden van wildzang vogels. Hierbij wordt de verzor ging van de vogels in het volière milieu besproken. De lezing wordt gehouden door de heer Streefkerk, keurmeester bij de Nederlandse bond voor vogellief hebbers. De avond wordt gehou den op 8 mei om 19.30 uur in het clubgebouw van Kleurenpracht aan het Zevenhuizen. Toegang en koffie zijn gratis en iedereen is welkom. HEILOO - Ook dit jaar wordt er weer een rommelmarkt gehouden in de Nic. Beetsweg, op zaterdag 12 mei van 09.00 tot 15.00 uur. De avond voor de rommelmarkt haalt elke inwoner van de straat zijn auto weg en wordt de weg afgesloten voor alle verkeer. Die zaterdag is dan ook een feest voor de kinderen. Zij kimnen heerlijk de hele dag spelen op straat zonder gestoord te worden door auto's. Informatie: straatmarkt- nicbeetsweg@gmail.com. De Uitkijkpost verschijnt op woens dag huis-aan-huis in een oplage van 18.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Rinnegom. Si Pnnlini!. S Het weekblad Uitkijkpost wordt geproduceerd op een waterloos offset rotatiepers, de milieuvriendelijke druktechniek Advertenties De advertentieafdeling is te bereiken via tel. 072-5330175 of per e-mail: advertenties@uitkijkpost.nl. Advertenties dienen uiterlijk maan dag 17.30 uur in ons bezit te zijn. Advertentieprijs per millimeter is 0,48 (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere millimeterprijzen. Voor informatie over advertentietarieven en mogelijkheden, kunt u contact opnemen met Arnoud Mars, tel. 072-5330175 of per e-mail: info@uitkijkpost.nl. Redactie Redactionele kopij moet uiterlijk vrijdag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor kopij voor de sportpagina's en voor evenementen die in het weekend plaatsvinden. In dat geval mag kopij tot maandag 12.00 uur worden ingeleverd. De redactie van de Uitkijkpost is op de volgende uren bereikbaar: maandag 08.30 t/m 17.30 uur dinsdag 08.30 t/m 13.00 uur donderdag 08.30 t/m 14.30 uur vrijdag 08.30 t/m 14.30 uur woensdag is de redactie afwezig. Aangeleverde kopij advertenties De redactie behoudt zich het recht voor om stukken te bewerken, in te korten te verplaatsen naar een volgende editie of niet te plaatsen, mede afhankelijk van het advertentieaanbod. U kunt uw kopij mailen, verzenden of afleveren bij de balie. De redactie stuurt geen foto's en cd-roms retour. Deze kunt u aan de balie van de Uitkijkpost op komen halen. De Uitkijkpost is niet verantwoordelijk voor in advertenties gedane uitspraken of beweringen. Adres Bezoekadres: De Hoefsmid 5,1851 PZ in Heiloo, tel. 072-5330175, e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl internet: www.uitkijkpost.nl Postadres: postbus 68,1850 AB Heiloo. Cor van Osch, Wim van Dusseldorp, burgemeester Hans Romeijn en Mindert Drenth. Foto: Ricardo Marcker Vervolg van voorpagina In 1999 werd hij vrijwilliger voor Preventief Huisbezoek van de Stichting Welzijn Heiloo, en bleef daar actief. Daarnaast blijft hij altijd klaar staan voor zijn dorpsge noten. Zodra hij hoort dat iemand ergens behoefte aan heeft, al is het maar aan een praatje, gaat hij erop af. Niet één keer, maar iedere keer weer. In januari is hij 75 geworden en wordt het tijd om te stoppen met zijn vrijwilligerswerk voor de stichting Welzijn Heiloo. Niet omdat hij dat zo graag wil, maar omdat hij nu tot de doelgroep gaat behoren waarvoor hij zelf werkt. Cor van Osch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau Internationaal bekend Mindert Drenth is al vanaf 1985 actief als bestuurslid van het Alkmaar Uitwisselings Comité (AUC). Dit comité onderhoudt contacten met de zustersteden van Alkmaar in Engeland, Duitsland, Frankrijk en Turkije. Velen in Alkmaar en in deze zustersteden kennen het bestuurlijk talent en de maatschappelijke betrokken heid van Mindert Drenth. Maar Drenth heeft ook in de regio zijn sporen verdiend, onder andere als bestuurslid van 'The Lake Singers', een shantykoor. Hij was zelfs medeoprichter, en is nog steeds bestuurslid, van de landelijke orga nisatie Shanty Nederland. Hier zijn al honderd koren bij aangesloten. Hij werkte in de jaren '90 als vrij williger voor de buurtbus in Heiloo. Hij is al sinds 1955 actief voor de Scouting. Hij klom daar op van Welpenleider tot Districtsleider Noorderkwartier. Tenslotte orga niseerde hij al in de jaren '70 de lampionnenoptoeht op 8 oktober in Alkmaar. Hij is zelfs erelid van de 8-Oetobervereniging Alkmaar en van de Alkmaarsehe Roei- en zeilvereniging. Mindert Drenth is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Altijd bezig voor het dorp Wim van Dusseldorp ziet u op mooie zondagen met een rolstoel- afhankelijke bewoner van verzor gingstehuis 'De Loet' wandelen. Op maandagen ruimt hij de rommel van het afgelopen weekeinde op in het gemeentebosje rondom Het Beestenboetje. Op woensdagoch tend speelt hij urenlang piano voor de bewoners van De Amberhof, een verpleeghuis voor dementeren den. En alsof dat nog niet genoeg is, ondersteunt hij wekelijks de Wereldwinkel Heiloo, onderhoudt hij tuinen van inwoners van Heiloo als zij dat zelf niet meer kunnen via de Stichting Graag Gedaan, en is hij actief in de Boswerkgroep van Natuurmonumenten die het Heilooërbos onderhoudt. Zijn buurt genoten zijn hier erg van onder de indruk. Wim van Dusseldorp is ten slotte al 80 jaar oud en zet zich al ruim dertig jaar in als vrijwilliger. Wim van Dusseldorp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In Goirle werd de in Heiloo gebo ren mevrouw Mevrouw Marianne Phaff (52) onderscheiden. Zij is sinds 1997 actief in de pleegzorg en heeft sindsdien vele kinde ren tijdelijk een onderdak en een warm hart geboden. Zij zet zich tevens al decennialang in voor de Doopsgezinde gemeente, en heeft zich in het verdelen verdienstelijk gemaakt als overblijfmoeder, als bestuurslid van peuterspeelzaal Olleke Bolleke, en bij de seouting- vereniging van Heiloo. HEILOO - Op woensdag 25 april hebben leerlingen van basis school Willibrord in Heiloo iPad-les gegeven aan wethouder Ouderkerken van Onderwijs. De Willibrord pakt nieuwe ontwik kelingen voortvarend op. „Op de Willibrord gebruiken wij alle mogelijkheden die ICT biedt in het ondeiwijs, om onze leerlingen voor te bereiden op de maatschap pij waarin zij straks werkzaam zijn", aldus schooldirecteur Karei Wolf. De leerlingen van Wytze Niezen, leerkracht van groep 8, hebben de les voor de wethouder helemaal zelf samengesteld. Dexter Kerst, 12 jaar, maakte een introductiefilmpje voor de taalles. De wethouder mag de QR-code scannen en het film pje start. Het lijkt wel een echte filmtrailer! Daarna kon de wethou der aan de opdrachten beginnen. Bijgestaan door twee assistenten uit groep 8 bracht hij het er goed vanaf Vervolgens mocht de wet houder in de school op zoek naar Engelse leenwoorden. Hier werd een foto van gemaakt en het bijbe horende woord werd getwitterd. Bij terugkomst in de klas verschenen de tweets op het digibord en werd de opdracht klassikaal geëvalueerd. Een uur lang werden de nieuwste snufjes op het gebied van ICT en onderwijs aan de wethouder voorge legd. Ouderkerken reageert enthou siast: „Heel leerzaam, ontzettend leuk om te zien wat de kinderen er allemaal mee kimnen doen en leren. Straks zijn er geen boeken en schrif ten meer in de klas, dit wordt het systeem." De wethouder wenste de leerlingen en de leerkrachten heel veel succes en bedankte hen harte lijk voor de aangename les. Na afloop van de les raken de wethouder en leerkracht Niezen niet uitgepraat. Wytze: „Na een eer ste periode van wennen en expe rimenteren blijft de motivatie van de kinderen enorm groot. Zodra de iPads op tafel komen is dat al voldoende om volledig gefocust te zijn op wat ik ga vertellen. Dat lukte voorheen niet altijd..." Ook Twitter wordt gebruikt tijdens de les. Na het lezen van een stukje tekst vat ten de kinderen in een tweet de hoofdgedachte van de tekst samen. „Doordat in een tweet maar 140 tekens passen, worden de leerlin gen gedwongen na te denken over de hoofdgedachte.", legt Wytze uit. „De tweets verschijnen op het digi bord en klassikaal discussiëren we over de conclusies. Met recht een verrijking van het onderwijs!" Karei gaat verder: „Ondertussen zijn wij op de Willibrord de 'gadgetfase' wel voorbij. De iPads worden ingezet als hulpmiddel om kwalitatief nog beter onderwijs te kunnen bieden. Met de iPads wordt beter tegemoet gekomen aan verschillende leerstij len en haal je de 'echte wereld' een stuk gemakkelijker in de school. Het is onmogelijk precies te voorspellen hoe de wereld er over 20 jaar uit ziet, maar als basisschool moet je daar wel op in spelen. Zo zijn '21st century skills' als samenwerken, probleemoplossend kimnen denken, informatie zoeken en beoordelen en kennis en vaardigheden kunnen toepassen in verschillende situaties, beter in het ondeiwijs te integreren met behulp van iPads." Jacob Ouderkerken: „Ik vind het heel belangrijk dat kinderen zich al op de lagere school, zoals hier in groep 8, kunnen oriënteren op nieu we lesvormen. Het is nodig dat zij op deze manier vroegtijdig kennis maken met nieuwe mogelijkheden. Zo gaan zij goed voorbereid naar het middelbaar onderwijs. Ik juich dit van harte toe en ik heb enorm genoten van deze iPad-les." De leerlingen laten wethouder Jacob Ouderkerken zien hoe zij taalles krijgen met behulp van de iPad. Mede dankzij de investe ring van Stichting Flore en QLICT in de aanschaf en het onder wijskundig gebruik van de iPads voor de Willibrordschool krijgen de leerlingen op een eigentijdse manier les. Foto: Annette van Assem ADVERTENTIE open t/m zaterdag 5 mei ontvangt u bij elke aankoop een coupon t.w.v. 5.- die u op zondag 6 mei bij besteding vanaf 25.- kunt inleveren. Max. één coupon per klant. Laanenderweg 67 (072) 540 56 36 www.gamma.nl □nna

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 3