contact Dodenherdenking in Heiloo 9 HEILOO GEMEENTE nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Openingstijden Raad en (raads)commissies Evenementenvergunningen WILT U INFORMATIE OVER BOUWEN OF VERBOUWEN? MAAK EERST EEN AFSPRAAK Heeft u vragen? Bel meteen!! UITKIJKPOST 2 MEI 2012 Op vrijdag 4 mei houden wij ook in Heiloo de jaarlijkse Dodenherdenking U kunt meelopen met de Stille Tocht vanaf de hoek Bergeonstraat/Holleweg naar het monu ment 'De Man van Vught' aan de Frederika's Hof, waar wij twee minuten stilte in acht nemen. Voorafgaand is in de Ter Coulsterkerk een oecomenische dienst. En na afloop kunt u een herdenkingsconcert in de Witte Kerk bijwo nen. Hieronder leest u het volledige programma van de herdenking. Programma van de dodenherdenking De oecumenische viering in de Ter Coulsterkerk begint om 19.00 uur. De viering is afgelopen om 19.30 uur, zodat bezoekers kunnen aansluiten bij de Stille Tocht. 19.40 uur: start van de Stille Tocht vanaf de hoek Bergeonstraat/Holleweg. 20.00 uur: twee minuten stilte Na het spelen van 'The last post' door een solist van Eensgezindheid wordt twee minuten stilte in acht genomen. Hierna worden de coupletten één en zes van het Wilhelmus gezongen, begeleid door Harmonie Caecilia. Na het zingen van het Wilhelmus kunnen de aanwezigen bloemen leggen bij het monument. Wij verzoeken u vriendelijk de plastic verpak king van de bloemen te verwijderen. 20.10 uur: toespraak burgemeester tot ca. 20.20 uur. 20.30 uur: aanvang herdenkingsconcert in de Witte Kerk Zoals gebruikelijk vindt hierna een korte herdenkingsbijeen komst plaats in de Witte Kerk. De bijeenkomst begint om ongeveer 20.30 uur. Dit keer verzorgen Elizabeth Scarlat (piano) en Jacqueline van de Zwan (fluit) het concert. Op het programma staan werken van Mozart, Poulenc, Fauré, Prokofiev en Barber. De toegang is gratis. Gezien de aard van dit concert wordt u vriendelijk verzocht na afloop niet te applaudisseren. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66. Vlaggen halfstok Vanaf 18.00 uur hangen de vlaggen van alle openbare gebouwen halfstok. De vlag blijft tot zonsondergang halfstok. Het halfstok houden van de vlag doet recht aan het ingeto gen karakter van de avond van de vierde mei, waarbij res pect en herinnering voorop staan. Ook particulieren worden verzocht deze gedragslijn te volgen. GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl www.heiloo.nl Openingstijden ma t/m vrij 08.00 - 12.30 uur maandagavond 18.00 - 20.00 uur Op andere tijden na afspraak. BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 Openingstijden di t/m vrij 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.45 uur zaterdag 09.00 - 13.00 uur WIJZIGING OPENINGSTIJDEN Op zaterdag 5 mei (Bevrijdingsdag) is de AfValbrengplaats de hele dag gesloten. Vergadering gemeenteraad De gemeenteraad vergadert maandag 7 mei in de raadzaal van het gemeen tehuis. De vergadering begint om 20:00 uur en is voor iedereen toegan kelijk. U bent van harte welkom. Inspreekrecht Tijdens de raadsvergadering kunt u inspreken op onderwerpen die op de agenda staan. Naast de vaste punten staat op de agenda Hamerstukken (dit zijn raadsvoorstellen waarover in de raadsvergaderingen geen discussie plaatsvindt) 8. Uitgaven van de raadsfracties over 2011 9. Algemene verordening RAUM 10. Regionaal beleidsplan Veiligheidsregio 2012-2015 11Nota integraal jeugdbeleid 2012- 2016 Bespreekstukken (dit zijn raadsvoorstellen waarover in de raadsvergadering discussie moge lijk is) 12. Nota integraal accommodatiebeleid 13. Plan van aanpak welstandsvrijheid en welstandsluwheid 14. Strategische werkagenda regio Alkmaar en Bestuursconvenant 15. Sluiting Meer informatie of aanmelden inspreken De stukken liggen ter inzage vanaf dinsdag 1 tot en met dinsdag 8 mei in de openbare bibliotheek en bij de infor matiebalie in de hal van het gemeen tehuis. Voor meer informatie over de agenda of aanmelden om in te spreken, kunt u contact opnemen met een medewerker van de Griffie van de gemeenteraad, telefoonnummer 072 53 56 792 of via griffie@heiloo.nl Kennisgeving incidentele festiviteit Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van de AZ selectie dag. Deze vindt plaats op 3 mei van 12.30 tot 18.30 uur bij sportvereni ging De Foresters. Er zijn verruimde geluidsnormen van toepassing. Tegen een melding kunt u geen bezwaar maken. Vergunning De burgemeester heeft vergunning verleend op basis van artikel 5:23 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heiloo 2010 voor het organiseren van een rommelmarkt. De rommelmarkt vindt plaats in de Nicolaas Beetsweg op zaterdag 12 mei van 09.00 tot 15.00 uur. (verzending brief: 24 april 2012) Burgemeester en wethouders heb ben op basis van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heiloo 2010 vergunning verleend aan Appco Group Nederland voor het huis- aan-huis werven van donateurs voor VSO Nederland in de periode van 13 tot en met 18 augustus 2012 van 12.00 tot 21.00 uur. (verzending brief: 20 april 2012) Ontheffing Burgemeester en wethouders heb ben op basis van artikel 5.15 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heiloo 2010 ontheffing verleend aan Taylor Wienk Consultancy van het verbod om Glasvezel voor Vodafone te venten in Heiloo van 2 juli tot en met 11 augustus van 14.30 tot 20.00 uur. (verzending brief: 20 april 2012) Bezwaar Tegen dit besluit kunnen belangheb benden binnen zes weken na de ver- zenddatum bezwaar maken door een brief te sturen aan de burgemeester of het college van burgemeester en wet houders. Vermeld in de brief uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van het bezwaar. Vergeet uw handtekening niet te zetten. Een bezwaarschrift schorst de uit voering van het besluit niet. Als u dat wel wil om spoedeisende redenen, moet u hiervoor ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Als u hiervan gebruik maakt, bent u griffierecht ver schuldigd. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66. Meer informatie over werken op afspraak vindt u op de volgende pagina

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 9