Heilectroo Events presents! Bromfietsers rijden op gestolen bromfiets Accommodatie beleid: eerlijker, duidelijker en goedkoper H E I L O O VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD 15 INGEZONDEN MEDEDELING Heilectroo Events presenteert in samenwerking met Fletcher Hotel Heiloo een geweldig feest Integraal accommodatiebeleid Welstandsluwheid of welstandssluwheid? Samenwerking regio Alkmaar ÏÏMïSiIÊID h UITKIJKPOST 9 MEI 2012 Hugo Kraakman van Heilectroo Events en hotelmanager Jan Nijman hebben elkaar gevonden. Foto: Caroiien Breed HEILOO - Fans van 80's en 90's-music en van top-dj Ben Liebrand opgelet! Op zaterdag 26 mei presenteert Heilectroo Events in samenwerking met Fletcher Hotel Heiloo een gewel dig feest. De wereldbekende Ben Liebrand komt speciaal vanuit Canada naar Heiloo en knalt, na de 'warming- up' door Radio Veronica Dj Tour met Silvan Stoet, drie uur lang non stop dance classics de ruimte in. De grote zaal van Fletehter Hotel Heiloo is voor deze imieke gelegen heid helemaal in 80's and 90's sfeer omgetoverd. Dansmuziek die de jaren tachtig en negentig doet herle ven! Aanvang 21.00 uur, kaarten zijn a€ 10,-verkrijgbaar bij de Schrijverij in Heiloo, Free Record Shop en via www.heilectroo.nl. Hugo Kraakman, de man ach ter Heilectroo Events, en Fletcher Hotel Heiloo hebben elkaar gevon den. De samenwerking voor het succesvolle danee-event Heilectroo in oktober 2011 smaakte naar meer. Hotelmanager Jan Nijman: „Fletcher Hotel Heiloo leent zich uitstekend voor het houden van feesten en evenementen voor mensen uit de omgeving. Wij hebben de faciliteiten en de ruimte, terwijl Hugo de kennis en de contacten heeft om een groot feest te organiseren. Hij weet met zijn enthousiasme topartiesten bin nen te halen!" Ook aan de jeugd is gedacht. Want op vrijdag 15 jimi staat het vetgave jongerenfeest 'Pauze, the party' op de agenda! Met een hedendaagse Top 40 muziekshow van Radio 538 en een optreden van Caroline van The Voice Kids. Hugo: „Dit feest is speciaal voor jongeren tussen 12 en 15 jaar; een doelgroep waarvoor nog weinig georganiseerd wordt. 'Pauze' is ook een leuk feest voor school klassen! Er worden drie gratis 'bus reisarrangementen' verloot onder de inzendingen die de slagzin op de website www.heilectroo.nl op de meest originele wijze afmaken. Elke inzending maakt kans op gratis ver voer, verzorgd door Bakreizen, van school naar Fletcher Hotel Heiloo en weer terug, plus vrij entree voor de hele klas! Er wordt die avond geen alcohol geschonken en garde robe en toiletgebmik zijn gratis." Aanvang: 20.00 uur, het feest is afge lopen om 00.30 uur. Kaarten a 6,- zijn verkrijgbaar bij de Schrijverij in Heiloo, Free Record Shop en via de website. Komend najaar staan nog twee feesten op het programma: op zaterdag 22 september een 60's and 70's party en op zaterdag 13 okto ber de derde editie van Heilectroo Dance Event. HEILOO - Politieagenten zagen zaterdag 5 mei tijdens surveil lance op de Rijksweg in Limmen een bromfietser rijden op het fietspad, zowel hij als zijn pas sagier droegen geen helm. Toen zij de bestuurder wilden aanspreken en hem een stopteken gaven, reageerde deze daarop door zijn bromfiets te keren en ervan door te gaan. Een achtervolging volgde, waarbij de bestuurder slingerend over de weg reed om te voorko men dat de agenten hem in konden halen. Uiteindelijk heeft de bestuur der op de Hoogeweg zijn bromfiets achtergelaten en zijn de twee er ver der te voet vandoor gegaan. In een tuin aan de Kapellaan werd een van de verdachten, een 14-jarige jongen uit Alkmaar, aangehouden. Bij de jongen werd een stilettomes aange troffen, dit is in beslag genomen. De bromfiets waarop de jongens reden bleek als gestolen te boek te staan. Een oplettende getuige had gezien dat de twee sieraden hadden wegge gooid, deze zijn eveneens in beslag genomen. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de herkomst van de sieraden. De andere verdachte is nog niet aangehouden, naar hem wordt nog gezocht. De 14-jarige jongen is overgebracht naar een politiebureau en ingesloten voor verhoor. Gezien zijn leeftijd werden zijn oudere in kennis gesteld. 1 Roelof Bos doet maandelijks verslag van de 1 vergadering van de gemeen teraad. Deze maand doet Nico Keuning in zijn plaats verslag van deze vergadering. Door Nico Keuning (a.i.) Aan het begin van de roman Oblomov van Ivan Gontsjarov introduceert de auteur de bediende Zaehar. Maar voor dat de auteur overgaat tot een typering van Zaehar, beschrijft Gontsjarov allereerst in enkele bladzijden wat voor bediende Zaehar niet is. Ik moest aan deze roman denken tijdens de raadsvergadering afgelopen maandagavond 7 mei in het his torische Raadhuis van Heiloo, toen na de opening bij het vast stellen van de agenda bespro ken werd wat er deze avond niet aan de orde zou komen. Zo verdween na een inleiding van WD-raadslid René van Splunteren het agendapimt over de samenwerking van de acht gemeenten in de regio: Alkmaar, Bergen, Castrieum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer van de agenda. Dit onderwerp en een nadere bestudering van het 'bestuurseonvenant' verdient uitgebreidere aandacht bij een volgende raadsvergadering. Het gaat volgens Van Splunteren immers om 'de goede naam en faam van Heiloo in de regio'. Na een rondje langs de fracties concludeerde voorzitter (burge meester) Hans Romeyn dat het onderwerp 'van de agenda af was. Toch zou het aan het eind van de vergadering nog bij wijze van luchtig toetje ter sprake komen. Alle tijd dus voor alle aanwe zigen zich over het agendapimt Integraal Accommodatiebeleid te buigen. Op tafel ligt een lij vige nota waarin inzicht wordt gegeven in huurkosten en bezetting van tal van accom modaties in de gemeente: vijf sociaal-culturele accommo daties (Brunogebouw, wijk- gebouw Ypsalon, wijkgebouw Oosthonk, Het Open huis en Het Trefpunt), culturele accommo daties als de Beun, de Hofdijk, het Bergeongebouw), binnen sportaccommodaties (gymzalen en sporthal), buitensportac commodaties (voetbal, hockey, atletiek en honk- en softbal) en accommodaties die ruimte bie den voor peuterspeelzalen. 'Een belangrijk onderwerp,' stelt Cees Rootjes van de PvdA terecht vast. Hij is er dan ook voorstander van de nota van avond niet voetstoots aan te nemen en brengt daarom een amendement in stelling. De reden hiervoor is, dat er nog eens goed moet worden nage dacht over de inhoud van de nota. Deze geeft wel inzicht in de huidige situatie, maar laat nog veel vragen onbeantwoord. Er volgt een uitvoerige discus sie waarin fractieleden com mentaar geven over zowel de nota als het amendement. 'Te veel bezuinigingen,' zegt Dick Bergmans van Heiloo 2000. 'De indirecte subsidies zijn scheef gegroeid. Deze moeten worden rechtgetrokken.' Hij bepleit een 'eerlijk, transparant en recht vaardig accommodatiebeleid'. Daar is iedereen het mee eens. De kernwoorden zijn scheefgroei, ongelijkheid in huur en verschillen in bezoe kersaantallen. Ellen Las- Bennekom van de WD maakt de discussie concreet door cij fers te noemen: 'Het gaat om een indirecte subsidie van 1,2 miljoen.' Op het gebied van de bezettingsgraad is naar haar idee 'veel te winnen'. De bezet tingsgraad van de accommoda ties is een mogelijke inzet voor bezuinigen. Het B-woord in de huidige (Europese) politiek, dat via Den Haag de burelen van Heiloo heeft bereikt. Het CDA spreekt zich bij monde van Hanny Kaan-Brink uit tegen het amendement, maar voor de nota, omdat het de hoogste tijd wordt de handen uit de mouwen te steken. Aan het werk! Maar met het instem men met het amendement, blijft het werk niet stil liggen, verde digt PvdA-man Rootjes zich. 'Welke accommodaties moeten we behouden en welke kunnen we afstoten. Daarover moeten we inhoudelijk discussiëren.' De term 'marktconform' valt. Als Rob Obdam van de WD interrumpeert met de vraag wat Rootjes precies met 'markt conform' bedoelt, en daar zelf het begrip 'kostprijs' tegenover plaatst, wordt duidelijk dat de vragen Hoe? en Waarom? over het beleid nader ingevuld moeten worden, waarmee het amendement gerechtvaardigd blijkt. Dat vindt ook Gree Ris van de gelijknamige fractie. Dick Bergmans van Heiloo 2000 verwijst naar het tijdspad in de nota. Het is belangrijk om op korte termijn gesprekken te voeren met de verenigingen. W ethouder (Portefeuillehouder) Hero Veger doet een dringend beroep op de raad de nota aan te nemen. Een amendement zou de uitvoering maar vooruit schuiven. Na een schorsing kimnen Robert Bosman en Hans van Halem van D66/GroenLinks 'instemmen' met het voorstel van de PvdA. En daarmee wordt het amendement unaniem aan genomen. De vraag die in het Plan van aanpak welstandsvrijheid en welstandsluwheid wordt gesteld is: Hoe kan er in Heiloo wel- standsvrij gebouwd worden? In hoeverre mogen bewoners, aannemers en architecten zelf 'de openbare ruimte' bepalen en wat is de rol van de welstands commissie? Op 24 januari zijn vier scenario's gepresenteerd voor een periode van vijf jaar. Deze scenario's betreffen de 'proefgebieden': Plan Oost, Plan Oud Zuid omgeving zuid kant Breedelaan, Oosterbos, Zuiderloo en Nieuw Vame. CDA'er Hessel Hiemstra is tevreden over het plan van aanpak en de termijn van vijf jaar, maar wijst op de grens tussen 'luwheid en sluwheid'. Tij men Valkering van Heiloo 2000 stelt vragen bij de termijn van vijf jaar. Wordt er dan pas geëvalueerd? Wethouder Jacob Ouderkerken legt uit dat er niet zozeer sprake is van 'evalueren', als wel van tussentijds 'rappor teren', 'monitoren' en uitbrei den van gebieden 'als het goed gaat'. Na deze geruststellende woorden is er zelfs geen tweede termijn meer nodig om de raad unaniem voor het plan te laten stemmen. De 'focuspunten' van samen werking van de eerderge noemde acht gemeenten zijn: kennis, toerisme en duurzaam heid. Het is de avond van de PvdA. Opnieuw geeft de voor zitter Cees Rootjes het woord. Hij heeft een motie ingediend, waarin het bestuurseonvenant als 'onvoldoende transparant' wordt beschouwd. De invloed van de deelnemende gemeente raden is onder de maat geble ven. Wel zijn bij de gemeente raad Heiloo de bereidheid en de noodzaak tot regionaal samen werken 'in grote mate' aanwe zig. In een van de zes pimten van de motie roept de gemeente Heiloo de andere deelnemende gemeenten op 'een integrale discussie op te starten'. Een wat pretentieuze formulering, volgens Gree Ris. 'Het doet me denken aan de muis en de oli fant.' 'Als je een systeem wilt veranderen, moet je aan het systeem deelnemen en niet langs de zijlijn blijven staan,' luidt het slotakkoord van Rootjes deze avond. Hij beleeft zijn finest hour als na het amen dement ook de motie over regi onale samenwerking unaniem door de raad wordt aangeno men. (De heer Willem Gomes van de NCPN was afwezig) l i_ M"r T,_

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 15