Heiloocontact Forte PARTIKEL Thuis in spelen en ervarend leren Meer informatie? Bel! MEGAST0RES »'.tV 10 Bouwen en wonen Kinderdagverblijven, Buitenschoolse opvang. Peuterspeelzalen Kom kijken en ervaren! Bel 0251-658058 of zie www.fortebv.nl lV«!|I l 6 MEI 2012 UITKIJKPOST nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Het gemeentehuis is bereikbaar op 072 535 66 66, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Beheer Openbare Ruimte is bereikbaar op 072 535 68 68, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur De genoemde bouw- en sloopplannen zijn niet altijd direct beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66. Ontvangen aanvragen omgevings vergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen. Bayershoffweg 47, zaaknr. 12 05138 bouwen woning en aanleggen uitrit ontvangstdatum: 28 april 2012 Boekenstein 43 (school De Zuidwester), zaaknr. 12 04838 vervangen buitengevelkozijnen ontvangstdatum: 27 april 2012 De Omloop 22c, zaaknr. 12 04840 brandveilig gebruiken tijdelijke huisves ting De Loet/Overkerck ontvangstdatum: 23 april 2012 De Waard 129, zaaknr. 12 05117 vergroten woning (dakopbouw voor- dakvlak) ontvangstdatum: 27 april 2012 Handelsweg 10, zaaknr. 12 04837 veranderen gebruik van werkplaats naar atelier, workshops- en expositie ruimte ontvangstdatum: 27 april 2012 Zevenhuizerlaan 12, zaaknr. 12 05166 vergroten woning (achterzijde) ontvangstdatum: 2 mei 2012 Verlengen beslistermijn omgevings vergunning Schapenweijdt 12, zaaknr. 12 03271 vergroten woning (slaapkamer voor zijde) De oorspronkelijke beslisdatum van 21 mei is verlengd met zes weken naar 2 juli. Tegen dit besluit kan op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar worden aangetekend. Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingvergunningen verleend. De Hoefsmid 25, zaaknr. 12 01090 bouwen plantenhal en aanleggen diverse uitwegen verzending: 3 mei 2012 Handelsweg 10, zaaknr. 12 04837 veranderen gebruik van werkplaats naar atelier, workshops- en expositie ruimte verzending: 7 mei 2012 Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen de genoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemees ter en wethouders van Heiloo, afdeling Bestuursondersteuning, Postbus 1, 1850 AA Heiloo, binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. De datum van verzending vindt u onder de omschrijving van het plan. Een bezwaar- of beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlo pige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de recht bank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstge noemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. www.heiloo.nl Leren door te spelen Spelen en leren gaan hand in hand. leder kind doet dat in zijn eigen tempo. Bij Forte Kinderop vang houden we daar rekening mee en zorgen we voor het juiste individuele aanbod van speelgoed en activiteiten. Pedagogisch geschoolde medewerkers zorgen voor individuele begeleiding, een veilige omgeving en de stimulerende sfeer waarbij uw kind zich thuis voelt. Forte Kinderopvang, thuis in: Sociaal - Talent Educare Ruimte Thuis in Kinderkwalitijd Voorheen ^porf Vïtore Hinr l/HeffJ&tore rrmr 50% KORTING k A A ALKMAAR*ALMERE*AMERSF00RT*C0EV0RDEN DEVENTER* HARDERWIJK* ZWOLLE tei_starstore.nl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 10