m Heiloo contact Proef welstandsvrij bouwen van start 9 HEILOO GEMEENTE nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Openingstijden Werk in uitvoering Bomen Burgerzaken Heeft u vragen? Bel meteen!! UITKIJKPOST 16 MEI 2012 De gemeenteraad van Heiloo heeft besloten om in drie wijken te starten met een proef om (deels) welstandsvrij te bouwen. De komende tijd kijkt de gemeente of er inte resse is voor welstandsvrij bouwen en hoe de gemeente dit per wijk kan invullen. U kunt daarover meepraten. De gemeente mag zelf haar welstandsbeleid bepalen. De gemeente heeft een aantal scenario's ontwikkeld voor een vorm van welstandsvrijheid in de wijken Plan Oost. rond het zuidelijke deel van de Breedelaan en in het Oosterbos. Het is een experiment. Na vijfjaar bekijkt de gemeente of de wel standsvrijheid wordt uitgebreid, aangepast of ingetrokken. Doe mee! Als inwoner van een van de drie wijken, bent u zelf de eerste belanghebbende als het gaat om uw woonomgeving. We wil len dus ook weten hoe u denkt over welstandsvrijheid voordat we daar verder in gaan. Dat onderzoeken we in twee stap pen: allereerst bespreken we verschillende scenario's met een klankbordgroep. We roepen bewoners van Plan Oost. rond het zuidelijke deel van de Breedelaan en het Oosterbos op om zich (uiterlijk 28 mei) via de www.heiloo.nl aan te mel den voor deelname daarin. Dat geldt ook voor de professio nele belanghebbenden: architecten en bouwers. De openbare ruimte De mate van welstandsvrijheid hangt vooral af van de samen hang. Gebouwen, wegen en het groen vormen samen de openbare ruimte. Natuurlijk zijn de gebouwen zelf voorname lijk een zaak van de eigenaren. Maar waar ze deel uitmaken van de openbare ruimte ontstaat ook een gezamenlijk belang. Aan de andere kant zijn er ook situaties waar bouwactiviteiten weinig zichtbaar zijn vanaf de straat. Daar is misschien meer bouwvrijheid mogelijk. Hoe verder? Met de inbreng van de klankbordgroep worden de scenario's in september tijdens een inloopavond aan alle belanghebben den en geïnteresseerden gepresenteerd en besproken. De reacties daar geven richting aan een voorstel voor welstands vrij bouwen dat begin 2013 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Meer informatie en aanmelden Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Schnieder van de afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, telefoonnummer 072 535 66 66. GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl www.heiloo.nl Openingstijden mat/mvrij 08.00 - 12.30 uur maandagavond 18.00 - 20.00 uur Op andere tijden na afspraak. BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 Openingstijden di t/m vrij 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.45 uur zaterdag 09.00 - 13.00 uur □ONDERDAG GESLOTEN, VRIJDAG OPEN In verband met Hemelvaartsdag zijn wij donderdag 18 mei gesloten. Vrijdag 19 mei kunt u weer terecht in het gemeentehuis en op de afvalbrengplaats. Herinrichting Plan Oost Maandag 9 mei is aannemerscom binatie V.O.F. De Krotten begonnen met de vijfde fase van de herinrichting van Plan Oost. Aannemer De Vries Van der Wiel voert werkzaamheden aan de Dokterslaan, Burenweg, Maas Geesteranusweg, De Loet, Frederica's Hof, Van der Feen de Lilleweg, Bosboom Toussaintweg en E.J. Potgieterweg uit. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de riolering en het verwijderen van het asfalt. Hier komen rode klinkers voor terug, alleen op de Dokterslaan wordt nieuw asfalt aange bracht. Er komen ook nieuwe parkeerplaatsen en er wordt een aantal bomen geplant. De oude bomen zijn in maart gekapt. Ook het rioolgemaal aan de E.J Potgieterweg verdwijnt. Wij verwach ten dat de werkzaamheden in septem ber afgerond zijn. Meer informatie Voor vragen kunt u contact opnemen met T. Zijl, afdeling Ingenieursbureau, telefoonnummer 072 535 66 66. Rioolvervanging Spoorlaan Wij gaan het gemengde rioolstel sel voor vuil- en regenwater in de Spoorlaan vervangen. De bestaande riolering ligt in de berm tussen de rij weg en de woningen. Het nieuwe riool komt in de rijweg te liggen. Om dit te realiseren wordt de bestaande asfalt- verharding helemaal verwijderd. Veranderingen Er komt daarna geen asfaltverharding terug, maar een klinkerverharding. De kruisingen met de Noordergeest-, Zuidergeeststraat en Schuine Hondsbosschelaan krijgen boven dien een plateau in de weg waarmee de snelheid van het verkeer wordt teruggedrongen. De aansluiting op de Kerkelaan wordt voorzien van een uit ritconstructie. De bewoners van de Spoorlaan heb ben de mogelijkheid gekregen het regenwater van hun woning af te kop pelen. Hiermee loost het regenwater niet meer op het gemeentelijk riool, maar infiltreert het via een voorziening in de ondergrond. Een groot aantal bewoners heeft ervoor gekozen het regenwater op deze duurzame manier te verwerken en laat de benodigde werkzaamheden uitvoeren. Planning werkzaamheden Van Vuuren Wegenbouw uit Beverwijk voert de werkzaamheden uit. De werk zaamheden zijn vorige week van start gegaan. Volgens planning moeten alle werkzaamheden vóór de bouwvak zijn afgerond. De Spoorlaan is gedurende het werk afgesloten voor doorgaand verkeer, dit wordt met borden aange geven. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Eg van de afdeling Ingenieursbureau, telefoon nummer 072 535 66 66. Ruimte voor oude en nieuwe bomen Bomen bepalen het groene karakter van Heiloo. In het Bomenbeleidsplan Heiloo 2008 is beschreven hoe de gemeente omgaat met bomen. Daarin staat in welke gevallen bomen ver wijderd mogen worden; dit is onder andere bij gevaar voor de omgeving, ziekte of concurrentie tussen bomen onderling. Als we bomen kunnen verplanten, geven we daar de voorkeur aan. Vorig jaar zijn bijvoorbeeld elf lindes van Het Vierkant verplaatst naar de Pastoor van Muijenweg. Bij het planten van nieuwe bomen houden we rekening met kabels en leidingen en de toekom stige omvang van de boom. Een boom leeft veel langer als die voldoende ruimte heeft om te groeien. Zo zorgen we ervoor dat Heiloo groen blijft en aantrekkelijk om te wonen. Rectificatie burgerlijke stand tot en met 1 mei Huwelijksaangiften aangiften gereg. partnerschap W.F. Hoeben en M. van Beek N.L. Northcutt en R.R. van Kiel M.P. Posten M. Zoutman S. van Goor en M. Bakker Huwelijken gereg. partnerschappen F. Dijkhof en N.C.T. Vermeulen Burgerlijke stand tot en met 11 mei Geboren Madelief F.M. Delhaas d.v. T.S. Delhaas en A.C.M. Roelofsen Hélène M.E. Ton d.v. M. Ton en H.W.M. Witjes Joep Siebeling z.v. J. Siebeling en H. Kooij Daan van Duin z.v. V.S.J. van Duin en I. Kotterer Huwelijksaangiften aangiften gereg. partnerschap R. den Nijs en K. Tenhagen Overleden E.G. Wolbers wv Oostindie D. Teunissen ev IJtsma A. Reppel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 9