contact Bestrijden reuzenberenklauw HEILOO 11 GEMEENTE nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Openingstijden Burgerzaken Bouwen en wonen Thijmen M. Boon z.v. J. Boon en I.E.C. van der Aar Heeft u vragen? Bel meteen!! UITKIJKPOST 30 MEI 2012 De reuzenberenklauw breidt zich steeds verder uit in Heiloo. leder jaar bestrijden wij de grote planten in de bebouwde kom. We bestrijden de reuzenberenklauw, omdat de plant bij aanraking lelijke brandblaren kan veroorzaken. In juni gaan we de reuzenberenklauw bestrijden. Dit gebeurt door gespecialiseerde medewerkers met een spuitwagen. Op plekken waar de reuzenberenklauw hardnekkig standhoudt, bestrijden wij in de nazomer nog een keer. Spelende kinderen en tuiniers lopen kans om de reuzen berenklauw aan te raken. Dit kan ernstige gevolgen hebben. Contact met de sappen van de reuzenberenklauw of een lichte aanraking in combinatie met zonlicht kan na 24 uur leiden tot huidbeschadiging. Eerst kunnen jeukende, rode vlekken of blaasjes ontstaan. Na enige uren kunnen deze zich ontwikkelen tot grote blaren. De blaren zien eruit als ernstige brandwonden en genezen pas na een tot twee weken. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers, telefoonnummer 072 535 66 66. De genoemde bouw- en sloopplannen zijn niet altijd direct beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66. GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl www.heiloo.nl Openingstijden ma t/m vrij 08.00 - 12.30 uur maandagavond 18.00 - 20.00 uur Op andere tijden na afspraak. BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 12.00 uur 15.45 uur 13.00 uur Ontvangen aanvragen omgevings vergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen. Stationsweg 33, zaaknr. 12 05825 bouwen veranda aan garage ontvangstdatum: 18 mei 2012 Termijen 96, zaaknr. 12 05665 vergroten van de woning ontvangstdatum: 16 mei 2012 Westerweg 21, zaaknr. 12 05912 vergroten woning (werkkamer) ontvangstdatum: 22 mei 2012 Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingvergunningen verleend. Boswinde 3, zaaknr. 12 05649 vergroten woning (entree) verzending: 24 mei 2012 Oosterzijweg 120, zaaknr. 12 03640 bouwen bijgebouw met veranda verzending: 23 mei 2012 Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen de genoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemees ter en wethouders van Heiloo, afdeling Bestuursondersteuning, Postbus 1, 1850 AA Heiloo, binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. De datum van verzending vindt u onder de omschrijving van het plan. Een bezwaar- of beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlo pige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de recht bank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstge noemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. Gehandicaptenparkeerplaats Het hoofd van het Ingenieursbureau gemandateerd door burgemeester en wethouders van Heiloo heeft besloten om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te realiseren in de directe omgeving van Kleijn Barlaken 43. Dit maken wij in de omgeving van Kleijn Barlaken 43 kenbaar door een blauw bord met aanduiding gehandi captenparkeerplaats (verkeersbord E6 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) te plaatsen, inclusief onderbord met kenteken. De gemeente heeft deze maatregel geno men omdat de bewoner voor wie deze verkeersmaatregel is, beperkt is in haar mobiliteit. Ter inzage Dit besluit gedurende zes weken tot 12 juli bij de Informatiebalie in het gemeentehuis. Bezwaar Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de dag van deze publica tie, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen burgemeester en wethou ders, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend zijn en moet ten minste bevatten: a. naam en adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waar tegen het bezwaarschrift is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht ver schuldigd. Ontwerpbeschikking brandveilig gebruik Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsver gunning te verlenen voor: De Omloop 22 c, zaaknr. 12 04840 brandveilig gebruik ten behoeve van tijdelijke huisvesting De Loet/Overkerck Ter inzage De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen tot 12 juli gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis bij de informatiebalie. Indienen van zienswijzen Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen richt u aan het col lege van burgemeester en wethouders van Heiloo, afdeling VROM, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschik king en hij belanghebbende is. Burgerlijke stand tot en met 25 mei Geboren Kees Houtenbos z.v. H.C.T. Houtenbos en M. Dobber Britt Bakker d.v. R. Bakkeren S.H. Ebbe Liz Robert d.v. R.J.M. Robert en A. Bakker Benjamin A.A. Vis z.v. L.A. Vis en S.G. Oost Huwelijksaangiften aangiften gereg. partnerschap M.H. van der Meulen en N. Heersma J.J. Baltus en S.T. de Palm Huwelijken gereg. partnerschappen N.L. Northcutt en R.R. van Kiel M. de Haan en A.M. de Wit M.P. Posten M. Zoutman Overleden M.H. Serto S.J. van Veen wv Wetsteijn B.H.L. van der Linden K. Koomen J.A. Menkhorst J. Duijs wv Zijp A. Bontekoning M.A.A. Winter wv Baltus M.M. Sengers P.H.C. van Lint M.C. Veldt Openingstijden di t/m vrij zaterdag 08.00 13.00 09.00

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 11