Heiloocontact architekten ADVERTEREN MöiiiiieiMeil SCHOUWEN HAARDEN KACHELS snel gemaakt Voor uw advertentie(s) in FULL COLOR 'Pieter 'Dekker' EEN AFSPRAAK IS Meer informatie? Bel! 072 5054540 voor informatie betaalt u maximaal 65 per maand. Eerste plaatsing 40,00 Tweede plaatsing 25,00 ex. BTW. Voptverzorging Jolöndca Tervoorl" Raad en (raads)commissies Verkeer WILT U LANGS KOMEN IN HET GEMEENTEHUIS? Vanaf 1 mei werken de publieksbalies Bouwen en Wonen en Burgerzaken op afspraak. Kijk voor meer informatie op www.heiloo.nl www.golfdubheiloo.nl 'Al meer dan 30 jaar een begrip in Heiloo en omgeving' NIEUWBOUW VERBOUW RESTAURATIE INTERIEUR 0P DE ZE PAGINA? WAAROM NIET Minimaal 2 x per maand voor 65 euro p/mnd. Vraag naar de voorwaarden 072 5330175 info@uitkijkpost.nl T 06-18315425 - www.jolandatervoort.nl 30 MEI 2012 UITKIJKPOST nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Het gemeentehuis is bereikbaar op 072 535 66 66, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Beheer Openbare Ruimte is bereikbaar op 072 535 68 68, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur Vergadering gemeenteraad De gemeenteraad vergadert maandag 4 juni in de raadzaal van het gemeen tehuis. De vergadering begint om 20:00 uur en is voor iedereen toegan kelijk. U bent van harte welkom. Inspreekrecht Tijdens de raadsvergadering kunt u inspreken op onderwerpen die op de agenda staan. Naast de vaste punten staat op de agenda Hamerstukken (raadsvoorstellen waarover in de raadsvergaderingen geen discussie plaatsvindt) 8. Wijziging in samenstelling raads commissie Openbare Ruimte 9. Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden 10. Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord 11. Regionaal waterplan Bergen, Castricum, Heiloo Bespreekstukken (raadsvoorstellen waarover in de raadsvergadering discussie mogelijk is) 12. Jaarstukken 2011 13. Benoemen leden en vaststellen Reglement van Orde van nieuwe adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Heiloo 14. Initiatiefvoorstel van de PvdA over het honkbalveld 15. Initiatiefvoorstel van de PvdA over de openbaarheid van de grondex ploitaties Meer informatie of aanmelden inspreken De stukken liggen voor de inwoners van Heiloo ter inzage vanaf dinsdag 29 mei tot en met dinsdag 5 juni: tijdens de openingsuren in de openbare bibliotheek; op werkdagen tussen 08.00 uur en 12.30 uur bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Voor meer informatie over de agenda of aanmelden om in te spreken, kunt u contact opnemen met een medewerker van de Griffie van de gemeenteraad, telefoonnummer 072 53 56 792 of via griffie@heiloo.nl. Parkeren in het stationsgebied Burgemeester en wethouders hebben besloten een gedeelte van het stati onsgebied aan te wijzen als gebied waar alleen parkeren voor vergunning houders is toegestaan. Dit besluit is genomen op grond van artikel 2 van de 'Parkeerverordening Heiloo 2011'. Wij maken dit kenbaar door het verkeersbord zone parkeergelegen heid alleen bestemd voor vergun ninghouders (verkeersbord E9 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) te plaatsen. Deze maatregel is genomen omdat het stationsgebied verkeersluw wordt gemaakt. Een gedeelte van het Stationsplein en Stationsweg wordt alleen toegankelijk voor bestemmings verkeer, zodat een deel van de par- keerschijfzone (blauwe zone) vervalt. Om de bovengrondse parkeerplaatsen binnen het gebied toch te kunnen benutten, bestemmen we deze voor vergunninghouders. Ter inzage Dit besluit ligt tot 12 juli gedurende zes weken ter inzage bij informatiebalie in het gemeentehuis. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van deze publica tie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou ders, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend zijn en moet ten minste bevatten: a. naam en adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Als u van de deze mogelijk heid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66. www.heiloo.nl De Loet 4 Tel. 072 533 74 85 1851 CR Heiloo www.hoopearchitekten.nl haardenspe Lamoraalweg 69 Egmond a/cl Hoef, Industrieterrein 'De b eidjes', Telefoon 072 - 506 41 33 ww.deschouwhaarden.nl - Openingstijden: Di t/m Vr 10.00-17.00 en Zat 10.00-16.00 Het adverteren op deze pagina legt u voor minimaal een jaar vast. ^e^öisacrl-i dier ore3 Ppdicurp fti CDsmpfischp voptbphdndpling HEILOO UITVAARTVERZORGING Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn Iedere uitvaart op maat Er is al een uitvaart vanaf 3.180.- Ongeacht waar u verzekerd of lid bent Vraag gratis uw laatste wensen map aan info@jolandatervoort.nl - Schapenweijdt 3 -1851 EP Heiloo

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 12