Derde Kustrally van Rotary Club Heiloo - Rijden voor Water Altijd Zorg Aanwezig Witte Kerk op woensdagen ook van binnen te bekijken H E I L O O BEDRIJF BELICHT 5 Rectificatie Terriërs ALLE Milner ZW/L/VER UITKIJKPOST 30 MEI 2012 In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het ver spreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor Bedrijf Belicht zijn 195 euro ex BTW. Voor aanmelding: Hoefsmid 5,1851PZ Postbus 68,1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. HEILOO - Op zaterdag 2 juni wordt de derde kustrally van de Rotary Club Heiloo gehouden. Vanaf 09.00 uur staan de ruim vijftig motorvoertuigen op het plein tussen Hema en Blokker opgesteld, voor een toer rit door Noord Holland. De tocht begint met de rit-mstruc- tie aan de piloot en bijrijder. Die wordt gegeven in het Open Huis. Dan starten de motoren en daar moet je bij zijn. Ze maken alle maal een ander geluid, en dat is mooi. Ze gaan in optocht naar het Stationsplein. Dan rijden ze voor de winkels langs en het zwarte vlak op. Een spreek-stalmeester zal u op de hoogte brengen van wat u ziet. Er rijden ook een aantal oude leger voertuigen mee, maar ook een Bentley en natuurlijk een Mustang en Corvair. Foto's kimt u alvast bekijken op www.kustrally.nl. Uniek aan de rit is de deelname van motorfietsen en in leder gehul de berijders. Rotaiy Club Heiloo heeft ook getracht de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk te houden. Maar er wordt wel gereden voor een goed doel en dankzij de vele sponsors kunnen er weer veilige waterputten gemaakt worden in Ethiopië en dat heeft een enorme stimulans op de lokale economie van het dorp. De in Heiloo geves tigde stichting 'Ethiopië gezonder' richt zich op preventie. Veilig drink water is daarbij de allerbelang rijkste factor. Nederlandse artsen werken daar zonder betaling in een ziekenhuis in Woliso. Door de staf van het ziekenhuis wordt na een verzoek van een dorpsgemeenschap en samen met de dorpelingen een veilige watervoorziening gemaakt. Door de dorpelingen zelf verant woordelijk te maken voor alles rond dat project wordt een grote mate van betrokkenheid verkregen. Maar het geld was op en deze actie van Rotaiy Club Heiloo helpt weer een heel klein beetje. Een van de pareltjes die zaterdag is te bewonderen op het Looplein. Aangeleverde foto Tekst en foto: Carolien Breed Carolien Kramer, Geestersingel 68, Alkmaar, tel. 072-5316270, mob. 06-51483867, www.altijdzorgaanwezig.nl, www.thuiszorgpsychiatrie.nl, e-mail: c.kramer@altijdzorgaanwezig.nl ALKMAAR - Altijd Zorg Aanwezig (AZA) verleent diensten aan en bemiddelt tussen particulieren met een zorgvraag, zorginstellingen én zorgpersoneel in Noord-Holland. Als psychiatrisch verpleegkundige constateert Carolien Kramer dat in de zorgsector door bezuinigingen en ingewikkelde beleidsstrueturen goede zorg niet vanzelfsprekend is. „In geval van onderbezetting huren veel zorginstellingen via de grote uit zendbureaus tijdelijk personeel in tegen relatief hoge kosten. Door tijde lijkheid krijgt het ambulante zorgpersoneel onvoldoende mogelijkheid om betrokkenheid met de desbetreffende instelling en een persoonlijke band met de cliënten op te bouwen. Ze hebben vaak het gevoel er niet echt bij te horen." Carolien komt dit ook in haar eigen werkomgeving vaak tegen. Vanuit een rotsvast geloof in kleinschaligheid en haar ambi tie om betaalbare, gespecialiseerde zorg te bieden waar echt behoefte aan is, biedt Carolien vanaf begin dit jaar met AZA een antwoord op de vraag hoe zorginstellingen, zorgpersoneel en zorgvragers zodanig tot elkaar te brengen, dat het de kwaliteit van zorg ten goede komt. AZA springt in op de maatschappelijke ontwikkeling om cliënten zoveel mogelijk zorg in de thuissituatie te verlenen. Als 'echt zorgdier' uit de praktijk runt Carolien AZA samen met haar partner Jos Struik; hij vormt als ondernemer de zakelijke 'achterhoede'. Sinds april werken ze vanuit het centraal gelegen kantoor aan de Geestersingel. Hun slogan is: Groots worden door klein te blijven! Want door klein te blijven, behoudt AZA het overzicht en heeft het lage overheadkosten waardoor gerichte zorg geboden kan worden tegen lage kosten. Dit ver taalt zich naar zorginstellingen die gebruik maken van de diensten van AZA door lagere kosten bij het inhuren van gemotiveerd en voor hun taak opgeleid zorgpersoneel. Naar verzorgend personeel, dat via AZA wordt uitgezonden, door meer persoonlijke betrokkenheid met de cliënt waardoor plezier in het werk terugkomt. En door een beloning die boven het cao-niveau ligt, waaruit waardering voor het vak blijkt. En naar par ticulieren met een zorgvraag door een betere kwaliteit in thuiszorg, afge stemd op de persoonlijke wensen en de zorgbehoefte van de cliënt. AZA biedt en bemiddelt in alle vormen van thuiszorg, van huishoude lijke zorg, persoonlijk verzorging, verpleging tot en met nachtzorg en begeleidt desgewenst het hele zorgtrajeet. Door de werkaehtergrond van Carolien en haar netwerk in de psychiatrische zorg is AZA gespeciali seerd in psychiatrische thuiszorg. „Door bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg ontvangen veel uitbehandelde psychiatrische cliënten, die naar huis mogen maar nog wel ondersteunende begeleiding nodig hebben, reguliere thuiszorg. De reguliere thuiszorg is vaak onvoldoende voorbereid op en bekend met de omgang met cliënten met een psychi atrische achtergrond. Voor een optimale thuiszorgsituatie schakelt AZA psychiatrisch verpleegkundigen in, die door hun werkervaring in de psy chiatrie dichter bij de cliënt kunnen staan." Naast dagelijkse zorg biedt AZA ook de mogelijkheid om bewindvoering en budgetbeheer uit te voe ren voor mensen die tijdelijk niet in staat zijn om hun administratie of financiën bij te houden. HEILOO - De Witte Kerk, een van de weinige monumenten die Heiloo rijk is, is ook deze zomer weer van binnen te bekijken. Elke woensdag in de maanden juni, juli en augustus is de kerk tussen 11.00 en 16.00 uur voor het publiek geopend. Tussen 12.00 en 13.00 uur kan men genieten van het orgelspel dat wordt verzorgd door bekende orga nisten uit Heiloo en de regio. Sinds enige tijd staat de kerk er weer puik bij. Een ingrijpende her steloperatie - het wit schilderen van de toren van de kerk, het opknappen van de begraafplaats en het omrin gende groen, het vernieuwen van de houten toegangshekken en de bak stenen poorten - heeft de kerk een fraai aanzien gegeven. De afgelopen jaren kwamen er tussen de 800 en 900 bezoekers. Vooral toeristen en 'dagjesmensen' komen langs, soms afkomstig uit verre buitenlanden. Zij gaan bij hun bezoek aan Heiloo graag naar de Witte Kerk, waaraan Vorige week werd uitgebreid aan dacht besteed aan de promotie van De Terriërs. In het artikel op de voorpagina is helaas een vervelende fout gemaakt. In zijn euforie heeft onze verslaggever geschreven dat voetbalvereniging HSV met maar liefst driehonderd supportei's naar Rotterdam was getogen voor de uitwedstrijd op donderdag. Het was echter een bus vol met De Foresters sup portei's, onder enthousiaste orga nisatie van de Foresters-spelers Dennis Dijkhuis, Jeroen Haanstra, René Knippenberg (en anderen). Onze excuses! ze doorgaans mooie herinneringen bewaren. Deze Romaanse tufstenen kerk is gebouwd in de elfde eeuw. Veel later volgde de toren (ruim 37 meter). In de eerste helft van de vijf tiende eeuw werd de kerk uitgebreid met een gotisch dwarsschip en een koor. In 1568 is de kerk verbrand en hersteld, maar in 1573 bij het beleg van Alkmaar weer veiwoest. In 1630 kwam ze in protestantse handen en werd ze gedeeltelijk herbouwd. Wat het interieur betreft: de twee kroon luchters, de twee lezenaars en de twee avondmaalsbekers (die in een kluis liggen) zijn geschonken door de familie Van Cats. Zij bewoonde van 1622 tot 1788 het niet meer bestaande kasteel Ter Coulster. Het kabinetorgel is omstreeks 1820 ver vaardigd en het grote orgel in 1966, maar het front en de ornamenten dateren uit 1783. Voor de kerk staat de Willibrordusput, een herinne ring aan de benedictijner monnik Willibrord die met zijn volgelingen hier omstreeks 700 het evangelie kwam verkondigen. Het putje kreeg in 1947 zijn huidige vorm. Dit seizoen hangen aan de muren afbeeldingen van buitenlandse doopjurken en foto's van de Witte Kerk zoals ze er vroeger uitzag. Aan de overkant van de Kennemerstraatweg staat een wit pand, tot in de twintigste eeuw het huis van de predikant. Dit werd landelijk bekend door dominee dichter J.P. Hasebroek, die er van 1836 tot 1843 woonde. Het werd een ontmoetingsplaats voor jonge dichtere, verenigd in de Kring van Heiloo, waartoe ook Nicolaas Beets behoorde. Meer informatie vindt u op www. pknheiloo.nl; onderaan klikken op Witte Kerk Openstelling (met de namen van de organisten) en dan op Geschiedenis. ADVERTENTIE Bijv. Lente graskaas 30+ in plakken. 2 pakken a 200 gram Actieprijs per kilo 5.77 lajijdzorgaanwezig,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 5