Deelname aan rondleidingen rondom Nijenburg is weer mogelijk Leerlingen CBS de Duif maken kunst Beeldentuin Ditta Engel opent het nieuwe seizoen U I T P A G I N A Broederband De outsiders IfUrj DEUTEKOM Corso Bioscoop Salmon Fishing in the Yemen BOEK VAN DE WEEK likafctatf* -5 Broederband - De outsi ders door John Flanagan week KORTOM Panfluitstudio start workshops Collecteweek Epilepsie Fonds Collectanten gezocht MS Fonds Boek van de JOHN FLANAGAN UITKIJKPOST 30 MEI 2012 Alfred Jones, een in visserij gespeci aliseerde overheidswetensehapper, krijgt van een sympathieke Sjeik de ogenschijnlijk onmogelijke taak om zalm te introduceren in de hooglan den van Jemen. Met een kritische blik en lichte tegenzin begint Alfred aan het project, aangemoedigd door de Sjeiks mooie assistente Harriet, en de genadeloze woordvoerster van de Minister President, die in het plan wel een goed positief verhaal ziet om de laatste blunder van de regering te maskeren. Wanneer het ambitieuze project tegen iedere verwachting in steeds concreter vorm begint te krijgen, lijkt dit niet alleen Alfred zijn leven, maar ook de Britse politieke relatie met het Midden Oosten te kunnen veran deren. De natuur op de 'pleinen' van Nijenburg is in deze weken op zijn mooist. Aangeleverde foto Van John Flanagan, de auteur van de uiterst succesvolle De Grijze Jager-serie, komt deze zomer het eerste deel uit van een nieuwe trilo gie: Broederband. In Skandia kim je maar op één manier een echte man worden. Jaarlijks worden er twee teams samengesteld van jongens die dat jaar 15 worden. Zo'n groep - broe derband genaamd, omdat de jon gens elkaar als broers moeten beschermen en voor elkaar op moeten komen - volgt gedurende drie maanden een heftige trai ning, waarin ze leren omgaan met wapens en schepen, en zich aller lei gevechtstechnieken eigen moe ten maken. De teams moeten ook met elkaar de strijd aangaan en worden daarbij flink op de proef gesteld. Dit jaar is er echter een probleem. Er zijn te veel jongens om de gebruikelijke twee teams te vormen. Dat betekent dat er een derde broederband wordt gevormd, bestaande uit de jongens die niet in de eerste twee teams zijn gekozen: de zwakste en minst populaire dus. Hal Mikkelson wordt ongevraagd de leider van deze broederband van outsiders, die De Reigers worden genoemd, en er zit voor hem niets andere op dan de uitdaging aan te nemen. HEILOO - Aanmelding voor rondleidingen in het huis Nijenburg is weer moge lijk. Door samenwerking van Vereniging Hendrick de Keyser, Natuurmonumenten en Oud Heiloo worden deze keer gecombineerde rondleidingen in het huis en de tuinen rondom het huis georganiseerd. De natuur op de 'pleinen' van Nijenburg is in de huidige en komende weken op zijn mooist. Het 'Jaar van de historische bui tenplaatsen' is voor de samenwer- HEILOO - Een prachtige muur schildering werd op donderdag 24 mei, officieel onthuld op CBS de Duif. Het ontwerp is van leer ling Anne Smits, de uitvoering in handen van leerlingen uit groep 7/8 en kunstenares Anouk Bouwman van Noordster Kunst. Om de muur van de fietsensehuur op het plein van CBS de Duif wat op te fleuren schreef de school een ont werpwedstrijd uit in de bovenbouw. Er kwamen diverse ontweipen bin nen. Het team heeft deze beoordeeld kende organisaties de aanleiding om in de maanden juni en juli het huis Nijenburg en de tuinen ('pleinen') van Nijenburg extra open te stellen voor geïnteres seerde bezoekers. Vrijwilligers van Natuurmonumenten en Oud Heiloo hebben zich voorbereid op in deze maanden uit te voeren 'combina tierondleidingen' binnen en buiten het huis. Onder leiding van de bos wachters van Natuurmonumenten worden de pleinen van Nijenburg steeds meer aangepast aan de oor spronkelijke vormgeving van de achttiende en negentiende eeuw. en het ontweip van Anne kwam als winnaar uit de bus. Vervolgens werd het ontwerp door Anouk Bouwman omgezet in een geschikt formaat om op de wand aan te brengen. Onder leiding van Anouk hebben leerlin gen van groep 7 en 8 de vooretel ling geschilderd. Op 24 mei werd het kunstwerk officieel afgerond en ontving Anouk een bos bloemen van de ontwerpster. Dit kunstwerk past in een programma met activiteiten rond kimst op De Duif. In alle klas sen kwamen afgelopen week kun stenaars op bezoek die met de kin- Daarover valt veel te vertellen tij dens de geplande rondleidingen. Er zal naast de aandacht die besteed wordt aan de contouren van het 'herstelplan' ook worden gewezen op bijzondere 'stinsenplanten' in de tuinen van Nijenburg. Aanmelding voor de rondleidingen is verplicht. De rondleidingen vinden plaats op de zondagen 10 juni, 24 juni, 8 juli en 22 juli, om 11.00 of 13.30 uur. Opgave bij voorkeur per e-mail via info.oudheiloo@gmail.com, www. oudheiloo.nl (Reactieformulier) of indien dit echt niet mogelijk is via tel. 072-5332571. deren workshops van verschillende technieken hebben gehouden. De werkstukken die het resultaat zijn van deze kimstweek zijn te bewon deren tijdens de Kunst6daagse op vrijdag 22 jimi van 14.30 tot 16.30 uur in de aula van de school. HEILOO - Het duo Ligtenberg, bestaande uit Edwin Ligteringen op gitaar en Hanneke Bergsma zang luistert deze middag op met muziek. Ze spelen eigenzin nige interpretaties van pop en jazz, soms afgewisseld met fado. Het is een verrassende ervaring om de beeldentuin te bezoeken. De diepe oude bostuin is een oase van rust midden in Heiloo. Het fluiten- kruid en de varens doen het bos geuren. Langs het bospad staan diverse beelden. Soms wat verscho len in weelderig groen. Hier en daar is bewust weinig ingegrepen in de tuin, hetgeen de sfeer versterkt. De verrassing zit aan de achterkant van het huis. In de vijver, langs de rand van het grote centrale grasveld, in het bos, overal staan bronzenbeel- den. Ditta Engel heeft in de jaren dat ze professioneel kunstenaar HEILOO - Iedereen kent zo onder hand wel het mooie natuurlijke geluid van de panfluit. U kimt op de panfluit allerlei soorten muziek maken: volksmuziek, populaire en klassieke muziek. De panfluit is al heel lang een vol waardig muziekonderwij s-instm- rnent voor alle leeftijden. Wie de panfluit leert bespelen leert tegelijkertijd ook noten lezen en met wat ademoefening lukt het al gauw om er mooie klanken uit te krijgen. In september/oktober starten er in de Panfluitstudio aan de Vennewatereweg in Heiloo weer workshops voor volwas senen. Dit zijn tien groepslessen van een uur (dag en tijd in over leg.) Een fluit kimt u gedurende die tien weken huren. Voor meer informatie stuurt u een e-mail naar panfluitdocente Hélène Kolkmeijer, info@panfluitstudio. nl. HEILOO - In de week van 4 tot en met 9 jimi gaan ruim 30.000 vrij willigere op pad om huis aan huis te collecteren voor het Nationaal Epilepsie Fonds - De Macht van het Kleine. De opbrengst van de collecte is bestemd voor weten schappelijk onderzoek, voorlich tingsactiviteiten, de organisatie van aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie en indivi duele hulp. Om dit te kunnen blij ven doen, is geld nodig. Daarom komen de collectanten in de week van 4 jimi voor een vrijwil lige bijdrage aan de deur. HEILOO - De inwoners van Heiloo zijn gul en geven graag tijdens de MS Collecteweek. Maar met het huidige aantal collectan ten kan er niet bij alle voordeuren aangebeld worden. Het Nationaal MS Fonds zoekt daarom meer collectanten voor de MS Collecte. De MS collecteweek is van 19 tot en met 24 november. Wilt u meer informatie? Neem contact op met Pamela Zaat, parnela® nationaalmsfonds.nl, bel met 010- 5919839 of ga naar www.nationaalrnsfonds.nl. is een indrukwekkende collectie opgebouwd. De Heiloose kunstena res Ditta Engel is allang geen onbe kende meer. Menige tuin of interi eur in Nederland is voorzien van een kunstwerk. Haar figuratieve werk spreekt veel mensen aan. Krachtige figu ren opgezet in heldere beeldtaal. Romantische beelden, geabstra heerde beelden, engelen; het is allemaal te bewonderen in deze bij zondere beeldentuin. In haar mime lichte atelier staat kleiner werk opgesteld. Ditta Engel is deze mid dag uw gastvrouw. Samen met haar man ontvangt ze u en uw vrienden. Beeldentuin Ditta Engel is geopend in de maanden juni, juli en augustus, elk weekeinde tussen 13.00 en 17.00 uur. Voor meer informatie kimt u ook www.dittaengel.nl bezoeken. Westeiweg 182, Heiloo, tel. 072- 5336266. door John Flanagan voor€ 1Q,95 Anne Smits overhandigt bloemen aan Anouk Bouwman voor haar hulp bij het maken van de schildering op het schoolplein van CBS de Duif. Aangeleverde foto Heerenweg 67-69, 1851 KL Heiloo naast Winkelhof 't Loo, 072 5331483 LIBRIS. Uw Complete Boekhandel e-mail: info.deutekom@libris.nl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 7