contact Groeizaam voorjaar HEILOO Mededeling 11 GEMEENTE Openingstijden Raad en (raads)commissies WILT U LANGSKOMEN IN HET GEMEENTEHUIS? Vanaf 1 mei werken de publieksbalies Bouwen en Wonen en Burgerzaken op afspraak. Kijk voor meer informatie op www.heiloo.nl Heeft u vragen? Bel meteen!! UITKIJKPOST 6 JUNI 2012 nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Het KCC krijgt deze weken veel vragen van inwoners over het groen in Heiloo. Hieronder leest u meer over het groeizame voorjaar en veranderingen in het groenbeheer. In deze tijd van het jaar groeit al het groen enorm hard. Van begin mei tot de langste dag maken alle planten en bomen een groeispurt door. Zeker als het lekker warm is en er voldoende vocht in de grond beschikbaar is. De wijkmede- werkers werken hard. maar kunnen de groei van de planten niet helemaal bijhouden. Dit is een tijdelijke situatie, want als de groeispurt voorbij is lopen we de onderhoudsachterstand weer in. Veranderingen groenbeheer We hebben het groenbeheer aangepast om de financiële ombuigingen die de gemeenteraad heeft vastgesteld voor 2012 te halen. Hieronder leest u wat we dit jaar anders doen. Meer kans voor natuur We passen in Heiloo ecologisch beheer toe. Dit betekent dat u meer ruig gras met bloemen ziet. We maaien een keer per jaar in het najaar en voeren het maaisel af. Hierdoor wordt de grond minder voedzaam en krijgen bijzondere planten en bloemen een kans. Aan de voet van bomen en obstakels maaien we minder vaak het hoge gras weg. Insecten, zoals vlinders, hebben daar baat bij. omdat ze aan de voet van de boom een goede schuilplaats vinden. We maaien een aantal grote gazons in het dorp minder vaak. Langs de weg en bij kruispunten behouden we. vanwege de verkeersveiligheid, een strook van ongeveer twee meter gazon. Waar mogelijk, maaien we wandelpaden in het hoge gras. Meer met machines We onderhouden het groen vaker met machines in plaats van met de hand. Vlak na het onderhoud ziet het groen er hierdoor wat ruiger uit. We snoeien net als in 2011 minder vormbomen. De bomen groeien uit in hun natuurlijke vorm. De komende jaren vervangen we bewerkelijke beplanting en hagen door gazon. De exacte locaties zijn nog niet bekend. We houden bij het omvormen rekening met het karakter van het groen in de wijk. Meer informatie Op de website staat onder Bekendmakingen meer informa tie over het groenbeheer en openbare ruimte. Hier vindt u ook om welke locaties het precies gaat. Voor meer infor matie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66 of e-mail info@heiloo.nl GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl www.heiloo.nl Openingstijden mat/mvrij 08.00 - 12.30 uur maandagavond 18.00 - 20.00 uur Op andere tijden na afspraak. BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 12.00 uur 15.45 uur 13.00 uur Vergaderingen raadscommissies De raad van de gemeente Heiloo heeft drie raadscommissies. De raadscom missievergaderingen beginnen om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis en zijn openbaar. Inspreekrecht Tijdens een commissievergadering kunt u inspreken over onderwerpen die op de agenda staan of over onderwer pen die u onder de aandacht van de commissieleden wilt brengen. Naast de vaste punten, staat op de agenda Maatschappelijke Zaken maandag 11 juni - Bezuinigingen sportvelden - GGD Hollands Noorden jaarstukken 2011 - GGD Hollands Noorden programmabegroting 2013 - Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 - Stand van zaken toekomstige locatie Welzijnswerk Heiloo Bestuurlijke Zaken dinsdag 12 juni - Kennisnemen eerste Bestuursrapportage 2012 en vast stellen begrotingswijzigingen 2012 - Veiligheidsregio Noord-Holland Noord - Begroting 2013 - Veiligheidsregio Noord-Holland Noord - Jaarstukken 2011 - Regionaal Historisch Centrum Alkmaar - Begroting 2013 en Jaarstukken 2011 Openbare Ruimte donderdag 14 juni - Presentatie Duurzame Energiemaatschappij Regio Alkmaar - Uitvoering motie zwembad Van Westerop Westerweg - Nota grondprijzen 2012 - Milieudienst Regio Alkmaar - Begroting 2013 en Jaarstukken 2011 - Bespreeknotitie PvdA over vestiging Wvg Groeneweg 16 - Bespreeknotitie Bestemmingsplan Koningsveld Meer informatie of aanmelden inspreken Wilt u meer informatie over de agenda of wilt u aanmelden om in te spreken, neemt u dan contact op met mevrouw D. van der Schuur, commissiegriffier van de gemeenteraad, telefoonnum mer 072 535 6793 of e-mail griffie@ heiloo.nl Welstandscommissie De volgende vergadering van de Welstandscommissie is op maandag 11 juni. De vergadering begint om 14.00 uur in het gemeentehuis, ingang Raadhuisplein 1. Bouwplannen, die daarvoor in aanmerking komen, wor den voorafgaand aan de middagver gadering in mandaat behandeld. Wie bij een vergadering van de commissie aanwezig wil zijn, kan een afspraak maken met de heer J. Hopman, tele foonnummer 072 535 67 39. De vergaderingen van de Welstandscommissie zijn openbaar. Belangstellenden kunnen de verga dering van de Welstandscommissie bijwonen op de 'publieke tribune'. Op verzoek kan de vergadering om per soonlijke of andere bijzondere redenen besloten worden gehouden. Alleen de planindiener en/of de ontwerper kan op afspraak een toelichting geven tijdens de vergadering, waarin het plan wordt behandeld. Definitieve agenda De lijst met de te behandelen bouwplannen staat vanaf vrijdag middag 8 juni op de website www. heiloo.nl onder het thema Bestuur en organisatie bij Adviescommissies/ Welstandscommissie. De agenda ligt ook vanaf maandag 11 juni tussen 8.00 en 12.30 uur in het gemeentehuis ter inzage bij de receptie. Gemeentegids 2012-2013 In opdracht van het gemeentebestuur van Heiloo geeft De Kleine Media jaar lijks kosteloos een gemeentegids uit. De gemeente levert de gemeentelijke gegevens aan. De uitgever van de gids controleert de overige informatie van verenigingen en overige instanties en voorzieningen. Het team van De Kleine Media uit Schagen start binnenkort met de controle van de gegevens. Wij hopen dat u ook dit jaar weer uw medewerking verleent, zodat de nieuwe gemeentegids een goede weg wijzer is voor alle inwoners van Heiloo in onze gemeente. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. van der Stok van team Communicatie, telefoonnummer 072 535 66 43. Openingstijden di t/m vrij 08.00 13.00 zaterdag 09.00 -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 11