Heiloocontact Brandveilig oranje Meer informatie? Bel! Geen krant ontvangen? 12 Bouwen en wonen Evenementen 6 JUNI 2012 UITKIJKPOST nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Het gemeentehuis is bereikbaar op 072 535 66 66, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Beheer Openbare Ruimte is bereikbaar op 072 535 68 68, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur De aftrap van het Europees Kampioenschap voetbal nadert. Sommige straten, huizen en cafés in Heiloo kleu ren al vrolijk oranje. De veiligheid van de oranjeversierin gen is heel belangrijk. De brandweer controleert regelma tig of de versieringen brandveilig zijn, maar kan dat niet bij woningen doen. Met de tips in dit artikel kunt u zelf bepalen of uw EK-versiering brandveilig is. Uw straat bereikbaar De versierde straten en huizen zien er erg gezellig uit, maar uw straat moet wel bereikbaar blijven voor hulpdiensten zoals brandweer en ambulance. Hang versiering daarom altijd meer dan 4.20 meter boven de weg en houd tenminste een breedte van 3.50 meter vrij. Tips voor brandveilig versieren - Goede versiering is niet gemakkelijk ontvlambaar. Dit staat vermeld op de verpakking. - Niet alle rood, wit, blauw of oranje vlaggetjes die in de handel zijn, hebben de juiste brandvertragende kwaliteit. Verzeker u ervan dat u brandveilige versiering aanschaft en aanbrengt. - Houd versiering op minimaal 50 centimeter afstand van spotjes en andere apparaten die warmte afgeven. Dus ook van de televisie. Brandproef Als u twijfelt of versieringsmateriaal brandveilig is, kunt u dit met een eenvoudige proef zelf testen. Deze proef voert u uit op een veilige plaats in de buitenlucht. - Houdt een vlam bij een stukje van het materiaal. - Na 5 seconden of als het vlam vat haalt u de aansteker of lucifer weg. - Daarna moeten de vlammen direct doven. - Als dit niet het geval is of er zijn brandende druppels vrij gekomen, heeft het materiaal niet de vereiste brandvertra gende kwaliteit. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een mede werker van de brandweer, telefoonnummer 072 535 68 50 of kijk op www.brandweer.nl. De genoemde bouw- en sloopplannen zijn niet altijd direct beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66. Ontvangen aanvragen omgevings vergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen. Baafjeslaan 10, zaaknr. 12 06049 vergroten garage met hobbyruimte, berging en overdekt terrras ontvangstdatum: 22 mei 2012 Kennemerstraatweg 402-406, zaaknr. 12 06124 verbouwen appartementen, aanpassen buitengevel bestaande achterbouwen appartementen ontvangstdatum: 25 mei 2012 E.J. Potgieterweg 26, zaaknr. 12 06076 bouwen kap op bestaande schuur ontvangstdatum: 25 mei 2012 Van Vladerackenlaan 10, zaaknr. 12 06042 bouwen tuinhuis ontvangstdatum: 21 mei 2012 Westerweg 207, zaaknr. 12 06053 bouwen berging met kelder ontvangstdatum: 24 mei 2012 Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantencontactcentrum, telefoonnum mer 072 535 66 66 Omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingvergunningen: Verleend Van der Feen de Lilleweg 9, zaaknr. 12 05651 plaatsen van een erfafscheiding verzending: 31 mei 2012 De Waard 127-129, zaaknr. 12 05117 vergroten van de woning (dakopbouw voordakvlak) verzending: 31 mei 2012 Geweigerd Holleweg 19, zaaknr. 12 3056 vergroten van een bedrijfsgebouw (kantoor) verzending: 1 juni 2012 Ingetrokken De Spanring 2, zaaknr. 07 02005 bouwen woning (bouwvergunning eer ste fase) verzending: 24 mei 2012 De Spanring 2, zaaknr. 08 05360 bouwen woning (bouwvergunning tweede fase) verzending 24 mei 2012 Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen de genoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemees ter en wethouders van Heiloo, afdeling Bestuursondersteuning, Postbus 1, 1850 AA Heiloo binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. De datum van verzending vindt u onder de omschrijving van het plan. Een bezwaar- of beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Als er spra ke is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstge noemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. Verlengen beslistermijn Hoogeweg 72 (GP Groot), zaaknr. 12 02819 bouwen bedrijfsruimte (stallingsruimte) De oorspronkelijke beslisdatum van 1 juni is verlengd met zes weken naar 13 juli 2012. Tegen dit besluit kan op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar wor den aangetekend. Evenementenvergunningen De burgemeester heeft vergunning verleend voor: - het organiseren van een straatbarbecue in de Rechte Hondsbosschelaan op zaterdag 14 juli van 16.00 tot 22.00 uur op basis van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heiloo 2010 (verzending brief: 24 mei 2012). - het organiseren van een snuffelmarkt in de Werkendelslaan op zondag 17 juni van 10.00 tot 15.00 uur op basis van artikel 5:23 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heiloo 2010 (verzending brief: 1 juni 2012). - het organiseren van de Nationale Buitenspeeldag in de Jan Boltenhof op woensdag 13 juni van 13.00 tot 17.00 uur op basis van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heiloo 2010 (verzen ding brief: 30 mei 2012). - het organiseren van een theatrale marktbelevenis op het GGZ ter rein op de Kennemerstraatweg 464 op donderdag 7 en vrijdag 8 juni van 18.00 tot 23.00 uur op basis van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heiloo 2010. Er is tevens ontheffing ver leend van het verbod om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben tijdens het evenement (ver zending brief: 30 mei 2012). - het houden van een straatbarbecue in de Laarmanstraat van nummer 5 tot en met 15 op zaterdag 16 juni van 16.00 tot 23.00 uur op basis van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heiloo 2010 (verzending brief: 30 mei 2012). Bezwaar Tegen dit besluit kunnen belangheb benden binnen zes weken na de ver- zenddatum bezwaar maken door een brief te sturen aan de burgemeester of het college van burgemeester en wet houders. Vermeld in de brief uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van het bezwaar. Vergeet uw handtekening niet te zetten. Een bezwaarschrift schorst de uit voering van het besluit niet. Als u dat wel wil om spoedeisende redenen, moet u hiervoor ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Alkmaar, Postbus 251 1800 BG Alkmaar. Als u hiervan gebruik maakt, bent u griffierecht ver schuldigd. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66. www.helloo.nl Bel donderdag tot 15.OO uur 0226-331020 (Rodi Verspreiding bv)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 12