Topper Double Stars Café La Strada H E I L O O BEDRIJF BELICHT 5 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Inzet van vrijwilligers Rootjes te snel Ventilatie op school U I T K IJ KPOST 6 JUNI 2012 In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het ver spreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor Bedrijf Belicht zijn 195 euro ex BTW. Voor aanmelding: Hoefsmid 5,1851PZ Postbus 68,1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. ÜÏIUË3 De gemeenteraad worstelde maandagavond 4 juni met de 'kaders'. Er dienden zich twee urgente kwesties aan, maar maatstaven om hiermee om te gaan, de kaders zogezegd, lagen nog niet klaar. Roelof Bos doet maandelijks verslag van de vergadering van de gemeenteraad. De schrijver is freelance redacteuren oud-wethouder van Heiloo. Zo was de honk- en softbal- vereniging Double Stars hard toe aan een nieuw hoofdveld met name voor haar succes volle eerste team en was er een brandbrief binnengeko men van de directeur van de Paulussehool over gebrek aan ventilatie in zijn school. Maar voor het ene verzoek zou er toch eerst een Sportnota moe ten liggen, en voor het andere een zogenaamd Integraal Huisvestingsplan (IHP), en beide waren nog wel even in de maak. Nota's en plannen moeten zorgen voor eenduidig beleid, waarbij gelijke monniken gelij ke kappen krijgen. Want er zijn natuurlijk altijd andere sport verenigingen met aeeommoda- tiewensen en er zijn ook altijd andere scholen met soortgelij ke problemen als de school die de brandbrief schrijft. Hoewel: zijn de monniken wel altijd gelijk?! Neem de Double Stars. Deze vereniging met 180 spelende leden heeft een eerste team dat overgangsklasse speelt, de op een na hoogste klasse van het land, en daar kan geen enkele club boven het Noordzeekanaal aan tippen. Maar voor die overgangsklasse stelt de Koninklijke Nederlandse Base- en SoftbalBond (KNBSB) wel bijzondere eisen. Zo moet het veld 15 meter groter zijn dan het nu is voor voldoende vei ligheid bij uitlopen en slidings. De bond heeft al enkele jaren dispensatie van deze eis ver leend, maar wil hier natuurlijk niet mee doorgaan. Zoals wet houder Hero Veger (CDA) in een tussenopmerking zei: 'Ja, je hebt in Heiloo ook wel eens een sportclub die doorschiet in prestaties', waarmee hij behalve Double Stare uiteraard doelde op hoekeyvereniging De Terriërs met hun uiterst suc cesvolle Dames 1. In een welsprekend betoog zette bestuurslid Mare Klamer van Double Stare de problema tiek van zijn vereniging uiteen. Het huidige veld is 'op', zei hij, vooral omdat de drainage niet meer deugt. Daarbij kwam dus die eis van de bond voor een groter veld. Dat dit alles bijeen 800.000 euro moest gaan kos ten, zoals het college beweer de, bestreed hij. Het moest kunnen voor een veel lager bedrag, zeker als de vereniging eigen, deskimdige vrijwilligers ging inzetten, aldus Klamer. Double Stare kreeg deze avond volop steun van de PvdA, die het onderwerp op de agenda van de raad had gekre gen met een eigen, schriftelijk uitvoerig uitgewerkt initia tiefvoorstel. Fractievoorzitter Cees Rootjes lichtte dit toe. Hij zei dat het moest kunnen voor een bedrag van 400.000 euro en memo reerde dat in de meerjaren begroting van de gemeente al 280.000 euro voor groot onderhoud bij Double Stare op de plank was gelegd, weliswaar niet voor dit jaar of voor 2013, maar voor 2014, en dat zou naar voren gehaald kunnen worden. Maar tevens reikte Rootjes alvast een kader aan voor alle buiten sportverenigingen. Van hem konden alle buitensportac commodaties, zeg maar de velden, overgedragen worden aan de verenigingen door mid del van het vestigen van een zogenaamd zakelijk recht. Dit zou inhouden dat de vereniging eigenaar wordt van de accom modatie en dus verantwoorde lijk voor groot zowel als klein onderhoud, en de gemeente alleen de ondergrond in eigen dom houdt. Wethouder Veger vond het hiervoor te vroeg. Zulke kaders moesten gesteld worden in de zogenaamde Sportnota, die nog in de maak is, zei hij. En ook andere partijen vonden Rootjes hierin te snel gaan. 'Je kunt niet zomaar even beslis sen over het overdragen van accommodaties aan verenigin gen', zei fractievoorzitter Dick Bergmans van Heiloo-2000. Fractievoorzitter Elly Beens van het CDA constateerde dat Rootjes 'meteen in de vijfde versnelling was gekomen' en ook de WD ging het bij monde van Ellen Las van Bennekom 'even te snel'. Maar intussen begon in de uitgebreide raadsdiseussie, gevolgd door zo'n 25 honkbal lers op de publieke tribune, wel steeds meer de urgentie voor Double Stars door te dringen. Een honkbalseizoen begint niet in het najaar, maar in het voorjaar! April 2013 wel te ver staan. Als er een nieuw, groter veld moest worden aangelegd met natuurgras, dan moest toch eigenlijk deze zomer al gestart worden met inzaaien. Na een schorsing van een kwartier kwam er uit dat het college in september met een voorstel hiervoor zou moeten komen, zodat in de raadsverga dering van 8 oktober een hope lijk positief besluit kan worden genomen. De werkzaamheden moesten dan wel voldoende zijn voorbe reid (met offertes en dergelij ke), zodat na 8 oktober meteen kon worden gestart. Hier kon het college mee instemmen. (Ik merk hierbij nog op dat april 2013 dan misschien niet wordt gehaald, in dat geval zou het eerste team van Double Stars wellicht nog een of enkele competitiewedstrijden elders moeten spelen.) En dan de brandbrief van de directeur van de Paulussehool in Ypestein. Hij schreef op 27 maart jongstleden aan het col lege onder meer: 'Op basis van onderzoek is gebleken dat bin nen een uur na aanvang van de lessen de concentratie C02 al boven de toegestane norm is. Het gevolg is dat het muf gaat ruiken en kinderen suf wor den. Om de luchtkwaliteit in de lokalen nog enigszins te beïn vloeden, beginnen leraren dan ramen en (hal)deuren open te zetten. Dit resulteert weer in koude, tocht, inregenen en geluidsoverlast.' De directeur verzocht (op 27 maart) drin gend om een plan van aanpak 'dat leidt tot aanpassingen in de komende vakanties zodat het nieuwe schooljaar letterlijk fris kan beginnen'. Wethouder Jacob Ouderkerken (PvdA) erkende dat onderzoek door de GGD bij vier scholen in Heiloo, waar onder deze, had uitgewezen dat dit probleem zich op al die scholen voordeed. Maar hij wees wel op verschil in beoor delingsnormen. Er was geen wettelijke norm overschreden. En bij het college (en de raad) was alleen deze klacht van de Paulussehool binnengekomen, de andere scholen hadden niet geklaagd. Hij wees met kracht de suggestie van de hand 'dat wij een slappe hap zouden zijn'. 'De suggestie dat iedereen ziek en misselijk wordt verwerp ik', zei hij ook. Uiteindelijk werd besloten dat het onderwerp binnen een week opnieuw wordt bespro ken: in de raadscommissie Maatschappelijke zaken van maandagavond 11 juni. Tenslotte vermeld ik nog: dat de raad de jaarre kening over 2011 vaststelde. Daarin zat een harde noot, namelijk dat geconstateerd moest worden dat het zoge naamde weerstandsvermogen van de gemeente Heiloo sterk onder het gewenste niveau gedaald was. Fractievoorzitter René van Splunteren van oppo sitiepartij de WD zag hier voldoende reden in voor het college om af te treden, maar daar dacht wethouder van financiën Hero Veger anders over. Hij weet een en ander aan de economische conjunctuur, waardoor ook de gemeente Heiloo veel waardes, en dan met name grondbezit, had moeten afschrijven. Voor wat de financiële vooruitzichten betreft, wachten alle partijen nu de zogenaamde financiële Kaderbrief van het college af, die wordt behandeld in juli. Tekst en foto: Carolien Breed Kennemerstraatweg 215, 1851 NA Heiloo, telefoon: 072-5330860, www.cafelastrada.nl. HEILOO - De Oranjekoorts is weer uitgebroken bij café La Strada; in het geheel in oranje ondergedompelde, gezellige café aan de Kennemerstraatweg zijn de prestaties van het Nederlands elftal tijdens het EK voetbal op een groot scherm te volgen. Maar ook buiten de voetbalgekte om is er iedere dag volop reuring in het café; men kan er biljarten, poolen en darten en er worden regelmatig leuke activiteiten gehouden. Zo is er elke tweede vrijdag van de maand een bierproeve- rij, verzorgd door bierkenner Frans Ruiter. Hij belicht iedere maand een andere biersoort, passend bij het jaargetijde. Bovendien waait er een frisse nieuwe muziekwind door de zaak. Want door de steeds maar afnemende mogelijkheden voor muziekliefhebbers om in de omgeving naar live bands te luisteren en het stoppen van de poppodium activiteiten bij Buk Buk is café La Strada één van de weinige plekken waar hier nog van te genieten is. Eigenaar Richard de Haan en muzikant Gert Paul van der Horst hebben de handen ineen geslagen en hebben een afwisselende muziekagenda opgesteld, waarbij elke zater dag zowel gevestigde artiesten als beginnende muzikanten en bands live te horen zijn. Het café, dat uitstekend geschikt is voor live-optredens, is voor dit doel geheel geïsoleerd conform de normen. La Strada heeft bovendien een professionele muziekinstallatie aangeschaft, zodat de drempel voor muzikanten die willen optreden zeer laag is. De programmering voor livemuziek, te vinden op de vernieuwde website www.cafelastrada.nl, zal een breed uitgaanspubliek aanspre ken. Jong en oud komen aan hun trekken op de zaterdagavonden, als uiteenlopende muziekstijlen, zoals pop, blues, soul en salsa te beleven zijn. Iedere tweede zaterdag van de maand is La Strada het Salsa Romeo Swing Café. Liefhebbers van opzwepende Latijns-Amerikaanse muziek kunnen him energie op de dansvloer van La Strada kwijt, want dan strijkt dansschool Romeo en zijn entourage hier neer. Biljarttafels wor den terzijde geschoven om ruimte te maken voor salsaliefhebbere. Henk Romeo was jarenlang de motor achter de drukbezochte salsa-avonden in Atlantis en zet deze succesvolle formule nu ook in Heiloo op de kaart! Iedere vierde zaterdag van de maand is het open podium/jamsessie in La Strada. Muzikanten uit Heiloo en de regio die een keer willen optre den zijn welkom om aan te schuiven en mee te jammen. Vooraf aan melden is niet nodig. De huisband Sea Side Stringers en vaste geluids man Robin Kat verzorgen de coördinatie. Het doel is om (beginnende) muzikanten of gelegenheidsformaties een podium met publiek te bie den, waar eigen werk en/of covers gebracht kunnen worden. Daarnaast haalt La Strada bekende namen in huis, zoals AA The Doctors, de Piet Visserband en Skatjes. Kortom: La Strada is een café waar altijd iets te beleven is. Ingeborg, Ann en Richard, het team van La Strada, zijn klaar voor een lange, zwoele voetbal- en muziekzomer!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 5