contact Wandeling en zonnewende bij Nijenburg HEILOO 11 GEMEENTE nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Openingstijden Verkeer Heeft u vragen? Bel meteen!! UITKIJKPOST 13 JUNI 2012 1 W Op donderdag 21 juni organiseren de gemeente en de Stichting Kunst6daagse twee mooie activiteiten rond het unieke fenomeen: de zonnewende op landgoed Nijenburg. Op de langste dag van het jaar gaat de zon precies onder in de hoofdas van landgoed Nijenburg. Om aandacht te vragen voor dit bijzondere element in Nijenburg organiseren de gemeente en de Stichting Kunst6daagse samen een acti viteit op die avond. Wandeling landgoed Nijenburg en zonnewende De gemeente biedt een wandeling aan over het land goed Nijenburg. die eindigt in deze mooie zichtlaan. Beleidsmedewerkster monumentenzorg Anita van Breugel vertelt tijdens de wandeling meer over Nijenburg en over het pas gerestaureerde 'Engelse Werk'. De wandeling begint om 20.30 uur bij de Kattenberg en eindigt om ongeveer 21.15 uur op de zichtlaan die vanuit het hoofdgebouw naar het westen loopt. Vanaf ongeveer 21.25 kunt u in de zichtlaan genieten van dans. muziek en poëzie georganiseerd door de Kunst6daagse. Voor dit onderdeel hoeft u zich niet aan te melden en kunt u eventueel zelf een picknickkleed, een drankje en een hapje meenemen. Het programma rondom de zonnewende eindigt om uiterlijk 22.15 uur. Aanmelden voor de wandeling Voor de wandeling geldt wel een beperkt aantal deelnemers. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij een medewerker van het Klantcontactcentrum van de gemeente Heiloo. telefoon nummer 072 535 66 66. Het maximale aantal deelnemers is hiervoor 50. Lezing op 20 juni in de Witte Kerk Op de avond ervoor geeft Anita van Breugel in de Witte Kerk een presentatie over de relatie tussen de zonnewende en de Barokke tuinarchitectuur van Nijenburg. Ook deze avond wordt georganiseerd in het kader van de Kunst6daagse Heiloo. De avond, omlijst met poëzie, dans en muziek, begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Meer informatie Voor meer informatie kunt u kijken op www.kunst6daagseheiloo.nl GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl www.heiloo.nl Openingstijden mat/mvrij 08.00 - 12.30 uur maandagavond 18.00 - 20.00 uur Op andere tijden na afspraak. BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 Openingstijden di t/m vrij 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.45 uur zaterdag 09.00 - 13.00 uur Regeling voorrang kruisingen Rosendaal met De Kuilenaar en De Waard Burgemeester en wethouders heb ben besloten om de voorrang op Rosendaal voor gemotoriseerd en langzaam verkeer ten opzichte van het verkeer op De Kuilenaar en De Waard te regelen. De gemeente heeft deze maatregel genomen omdat Rosendaal een gebiedsontsluitingsweg is, waarop een vlotte doorstroming van het ver keer wenselijk is vanwege het belang van doelmatigheid en verkeersveilig heid. Deze verkeersmaatregel komt overeen met het beleid dat wordt gevoerd volgens het Verkeersplan Heiloo 2008. Wij maken de nieuwe voorrangsre- gels kenbaar door: - op het Rosendaal borden te plaat sen (verkeersborden B04 en B05 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990)en - op De Kuilenaar en De Waard haai- entanden op de weg aan te brengen en een bord (verkeersbord B6 van bijlage 1 van het Reglement ver keersregels en verkeerstekens 1990 (RW 1990) bij de kruising met het Rosendaal. Ter inzage Dit besluit ligt gedurende zes weken ter inzage tot 27 juli bij de informatie balie in het gemeentehuis. Bezwaar Als u belanghebbende bent en het niet eens bent met dit besluit kunt u, bin nen zes weken na de dag van deze publicatie, een gemotiveerd bezwaar schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11850 AA Heiloo. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: a. naam en adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift heeft geen schor sende werking. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstge noemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. Verkeersbesluiten omgeving Radboudschool en Springschans Burgemeester en wethouders hebben besloten om: - het Slimpad af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer rond school tijden van de Radboudschool en Springschans om de veiligheid en bereikbaarheid te waarbor gen. Dit wordt kenbaar gemaakt door plaatsing van het bord C12 van het Reglement Verkeer en Vervoerstekens. - de Heerenweg en Willibrordusweg tot de 30 km/uur zone te betrekken. Dit om veiligheid van de verkeers deelnemers te waarborgen op de genoemde wegen. Dit wordt kenbaar gemaakt door de plaatsing van de borden A1 (30 km/uur) en A2 (30 km/uur zone) Burgemeester en wethouders heb ben het voornemen om: - eenrichtingsverkeer in te stel len op de Breedelaan tussen de Stationsweg en Molenweg. Dit om de verkeersbewegingen aangren zende kruisingen te versimpelen en meer ruimte voor het langzaam ver keer te creëren. Ter inzage Het concept besluit voor het eenrich tingsverkeer op de Breedelaan ligt gedurende vier weken na deze publi catie ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. De besluiten liggen gedurende zes weken na deze publicatie ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Bezwaar of zienswijze Als u het niet eens bent met de beslui ten kunt u binnen zes weken na de dag van deze publicatie een gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij bur gemeester en wethouders, Postbus 1 1850 AA Heiloo. Als u het niet eens bent met het voor nemen kunt u binnen vier weken na de dag van deze publicatie een gemo tiveerde zienswijze indienen bij het burgemeester en wethouders, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstge noemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de informatiebalie, telefoonnummer 072 535 66 66.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 11