Heiloo contact HEILOO GEMEENTE nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Openingstijden Raad en (raads)commissies Evenementen WILT U LANGS KOMEN IN HET GEMEENTEHUIS? Vanaf 1 mei werken de publieksbalies Bouwen en Wonen en Burgerzaken op afspraak. Kijk voor meer informatie op www.heiloo.nl Bouwen en wonen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66. Heeft u vragen? Bel meteen!! U ITKIJ KPOST 20 JUNI 2012 GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl www.heiloo.nl Openingstijden ma t/m vrij 08.00 - 12.30 uur maandagavond 18.00 - 20.00 uur Op andere tijden na afspraak. BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 Openingstijden di t/m vrij 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.45 uur zaterdag 09.00 - 13.00 uur Welstandscommissie De volgende vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op maandag 25 juni. De vergade ring is in het gemeentehuis, ingang Raadhuisplein 1. Plannen, die daar voor in aanmerking komen, worden voorafgaand aan de vergadering in mandaat behandeld. Wie bij een ver gadering van de commissie aanwezig wil zijn, kan een afspraak maken met de heer J. Hopman, telefoonnummer 072 535 67 39. Definitieve agenda De lijst met de te behandelen plannen staat vanaf vrijdagmiddag 22 juni op de website www.heiloo. nl onder het thema Bestuur en organisatie bij Adviescommissies/ Welstandscommissie. De agenda ligt ook vanaf maandag 25 juni tussen 8.00 en 12.30 uur in het gemeentehuis ter inzage bij de receptie. Hoorzittingen commissie voor Bezwaarschriften De commissie voor Bezwaarschriften houdt op maandag 25 juni a.s. hoorzit tingen voor de behandeling van bij bur gemeester en wethouders ingediende bezwaarschriften tegen de volgende besluiten: 18.15 uur: het gedeeltelijk weigeren van bijzondere bijstand 18.45 uur: het toekennen van een Persoonsgebonden bud get 19.15 uur: het verwijderen van de verkeerslichten Kennemerstraatweg-T er Coulsterlaan Deze hoorzittingen worden gehouden in het gemeentehuis (toegang via de hoofdingang van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1). De hoorzittingen zijn in beginsel open baar. Ambtshalve of op verzoek van belanghebbenden kan de zitting om persoonlijke of andere bijzondere rede nen besloten worden gehouden. Meer informatie Voor nadere informatie over het vorenstaande of de behandeling van bezwaar of beroep in het algemeen kunt u terecht bij mevrouw C.J. Klein Holte, secretaris van de commissie, telefoon (072) 535 66 46. Evenementenvergunning De burgemeester heeft vergunning verleend op basis van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heiloo 2010 voor het organiseren van de kermis 2012 op de Heerenweg van nummer 138 tot en met nummer 148. Op 28 juni vindt het evenement plaats van 21.00 tot 01.00 uur, op 29 en 30 juni van 21.00 tot 02.00 uur en op 1 juli van 16.00 tot 00.30 uur. Tevens treedt er op zondag 1 juli 2012 een live band op van 17.00 tot 22.00 uur onder de overkapping die gedurende het evene ment geplaatst wordt. (verzending brief: 15 juni 2012) Bezwaar Tegen dit besluit kunnen belangheb benden binnen zes weken na de ver- zenddatum bezwaar maken door een brief te sturen aan de burgemeester of het college van burgemeester en wet houders. Vermeld in de brief uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van het bezwaar. Vergeet uw handtekening niet te zetten. Een bezwaarschrift schorst de uit voering van het besluit niet. Als u dat wel wil om spoedeisende redenen, moet u hiervoor ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Alkmaar, Postbus 251 1800 BG Alkmaar. Als u hiervan gebruik maakt, bent u griffierecht ver schuldigd. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66. De genoemde bouw- en sloopplannen zijn niet altijd direct beschikbaar. Ontwerpbestemmingsplan Blockhovepark Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van donderdag 21 juni 2012 voor een periode van zes weken het ontwerpbe stemmingsplan Blockhovepark voor een ieder ter inzage ligt. Inhoud van het ontwerpbestem mingsplan Het plangebied omvat in grote lijnen de woonpercelen aan de Westerweg, Rector Frederiklaan, Van Foreestlaan, Curtiuslaan, De Blinkenlaan, Spokenboschlaan, Jan Ruslaan en woonpercelen aan de oostzijde van de Kennemerstraatweg. Met het ontwerpbestemmingsplan wordt het thans nog geldende bestem mingsplan Blockhovepark uit 2001 geactualiseerd. Het ontwerpbestem mingsplan is consoliderend van aard, wat inhoudt dat de bestaande situatie of wat al is vergund, als uitgangspunt is genomen bij het bestemmen. De bestemming 'Wonen' is de meest voorkomende bestemming in het plangebied. Ter inzage Vanaf donderdag 21 juni ligt het ont werpbestemmingsplan Blockhovepark gedurende zes weken ter inzage bij - de informatiebalie in het gemeente huis; - de bibliotheek Heiloo, Westerweg 250, geopend dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 20.30 uur, woensdag van 14.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur. Inzien op internet U kunt het ontwerpbestemmingsplan Blockhovepark ook raadplegen op de gemeentelijke website www.heiloo.nl onder Buurt bij Ruimtelijke ordening en dan onder 'bestemmingsplannen'. Ook is het ontwerp in te zien op de lande lijke website www.ruimtelijkeplannen.nl/ N L. IM R0.0399.bpBlockhovepark-0301 Zienswijzen Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een ieder naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeente raad. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Wij verzoeken u boven aan de brief te vermelden 'zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan Blockhovepark'. Als u gebruik wilt maken van de mogelijk heid een mondelinge zienswijze naar voren te brengen, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken een afspraak maken met de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, telefoonnummer 072 535 67 46 of 535 67 99. Voor zowel de schriftelijke als de mon delinge zienswijze geldt, dat gemoti veerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbe stemmingsplan de zienswijze betrek king heeft. Meer informatie Voor meer informatie over de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan of de procedure kunt u contact opnemen met de heer L. Bas of mevrouw S. Jager van de afdeling VROM, telefoonnum mer 072 - 535 67 46/799. Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingvergunningen verleend: Baafjeslaan 10, zaaknr. 12 06049 vergroten van de garage met hobby ruimte, berging en overdekt terras verzending: 13 juni 2012 Bayershoffweg 47, zaaknr. 12 05138 bouwen van een woning en het aan leggen van een uitrit verzending: 13 juni 2012 Heerenweg 100-102, zaaknr. 12 06334 verbouwen en vergroten van dubbel naar enkel woonhuis verzending: 13 juni 2012 Holleweg 139, zaaknr. 12 03788 slopen van de bestaande woning en het bouwen van een woning verzending: 13 juni 2012 Schapenweijdt 12, zaaknr. 12 03271 vergroten van de woning (slaapkamer voorzijde) verzending: 13 juni 2012 Stationsweg 33, zaaknr. 12 05825 bouwen van een veranda aan garage verzending: 13 juni 2012 Van Vladerackenlaan 10, zaaknr. 12 06042 bouwen van een tuinhuis verzending: 13 juni 2012 Westerweg 21, zaaknr. 12 05912 vergroten van de woning verzending: 13 juni 2012 Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen de genoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemees ter en wethouders van Heiloo, afdeling Bestuursondersteuning, Postbus 1 1850 AA Heiloo, binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. De datum van verzending vindt u onder de omschrijving van het plan. Een bezwaar- of beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlo pige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de recht bank te Alkmaar, Postbus 2511800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstge noemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. Ingetrokken door aanvrager: Oosterzijpolder, tussen Kanaalweg en Kooibrug, ten oosten van de A9, zaaknr. 12 06269 afplaggen twee percelen voor ontwik keling van bloemrijk vochtig schraal grasland

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 9