Heiloocontact STEUN DAAROM KIKA! KiKa versnelt de overwinning op kinderkanker. Water en vuur in Heiloo Meer informatie? Bel! Ga naar ^0*1 en/of geef op giro 8118 10 Bouwen en wonen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66. Afval en milieu Utrecht. stichting kika 27 JUNI 2012 U ITKIJ KPOST nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Het gemeentehuis is bereikbaar op 072 535 66 66, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Beheer Openbare Ruimte is bereikbaar op 072 535 68 68, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur Geïnteresseerd in vuur of water, of in allebei? Op 7 juli zetten zowel de brandweer als de rioolwaterzuivering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de deu ren open voor een gezamenlijke open dag. Rookmelder'. Burgemeester Hans Romeyn verwelkomt deze eyecatcher op ludieke wijze. De markante acht meter hoge mascotte gaat de komende tijd de regio in om een bewust wordingscampagne over brandveilig leven te ondersteunen. Open dag Brandweer Op zaterdag 7 juli tussen 11.00 en 16.00 uur is er open dag bij de brandweer Heiloo. Op deze dag komt u alles te weten over het brandweervak. Jong en oud kunnen op deze dag zelf ervaren hoe het is om in een ruimte vol rook de weg te vinden, een rit maken in een brandweerwagen of zelf de blus- spuit ter hand te nemen. Elk halfuur zijn er demonstraties, er zijn kramen van de politie en EHBO, een speelplek voor kin deren en nog veel meer. U kunt dan meteen kennismaken met 'Smokey de Open dag Rioolwaterzuivering Heiloo Op zaterdag 7 juli van 10.00 tot 16.00 is er ook open dag bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Hier ziet u hoe wij het water zuiveren dat u gebruikt voor douchen, wassen en plassen. U krijgt een rondleiding langs het harkrooster dat het eerste grove vuil uit het water haalt, u loopt over de beluch- tingsbakken waar de bacteriën het water zuiveren en door de machineruimtes waar pompen ieder uur vele liters water ver pompen. Een riooltentoonstelling toont u de wondere wereld van het riool. Met foto's, kleurplaten, poffertjes, limonade, muziek en meer. U bent welkom op het terrein van de brandweer aan het Rosendaal 2a. Voor de RWZI moet u op de Kanaalweg 11 zijn. Komt u met de auto? Volg dan de aanwijzingen van de verkeersregelaars en parkeer op het grasveld tegenover de brandweerkazerne. Meer informatie en het volledige program ma kunt u binnenkort lezen op deze pagina's, op www.brandweerheiloo.nl en op www.hhnk.nl De genoemde bouw- en sloopplannen zijn niet altijd direct beschikbaar. Ontvangen aanvragen omgevings vergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen: Brasemcroftlaan 19, zaaknr. 12 06952, vergroten van de woning (erker voorgevel) ontvangstdatum: 19 juni 2012 Het Maalwater 7c, zaaknr. 12 06894 bouwen van een woning en aanleggen uitrit ontvangstdatum: 14 juni 2012 Het Maalwater 9a, zaaknr. 12 06928 bouwen van een woning en een garage ontvangstdatum: 19 juni 2012 Molenweg 12, zaaknr. 12 06897 verwijderen dakkapel en plaatsen nieuwe dakkapel op het voordakvlak van de woning ontvangstdatum: 15 juni 2012 Vredenoord 32, zaaknr. 12 06826 vergroten van de woning (dakopbouw) ontvangstdatum: 15 juni 2012 Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders hebben de volgende vermelde omgevingver gunningen verleend: Boekenstein 43, zaaknr. 12 04838 vervangen buitengevelkozijnen (school De Zuidwester) verzending: 20 juni 2012 Handelsweg 26a, zaaknr. 12 06337 legaliseren bedrijfswoning en bouwen dakopbouw met dakterras verzending: 20 juni 2012 Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen de genoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemees ter en wethouders van Heiloo, afdeling Bestuursondersteuning, Postbus 1, 1850 AA Heiloo, binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. De datum van verzending vindt u onder de omschrijving van het plan. Een bezwaar- of beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlo pige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de recht bank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstge noemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. Ontwerpbeschikking brandveilig gebruik Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de volgende omge vingsvergunningen te verlenen: Westerweg 360, zaaknr. 12 0657 brandveilig gebruiken dagopvang "De Zorgcirkel" Ter inzage De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 juni 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis bij de informatiebalie. Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00-12.30 uur en maandag avond tussen 18.00-20.00 uur. Indienen van zienswijzen Tijdens de periode van ter inzage leg ging kan een ieder, bij voorkeur schrif telijk, zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Heiloo, t.a.v. afdeling VROM, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Digitaal bodemloket Vanaf vandaag kan iedereen digitale bodeminformatie over een locatie in de eigen gemeente bestellen. Het digitaal bodemloket van de Milieudienst Regio Alkmaar (MRA) biedt deze informatie voor inwoners en ondernemers van de Heiloo online aan op www.mra.nu Het digitale loket levert inwoners en onder nemers een besparing op. Hoe werkt het loket? Bezoekers kunnen een adres of locatie invullen om te kijken of er bodemin formatie beschikbaar is. Op een plat tegrond wordt vervolgens aangegeven welke bodeminformatie hierover in te zien is. De MRA beschikt namelijk over digitale bestanden en archieven met Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en hij belang hebbende is. informatie over uitgevoerde bodem onderzoeken, ondergrondse tanks of bodemverontreiniging. Deze informa tie is tegen betaling te downloaden. Omdat bewoners en bedrijven met het digitale loket meer zelf doen, kost een samenvatting nu maar 30 euro in plaats van 47 euro. Meer informatie Voor meer informatie over het digitaal bodemloket kunt u contact opnemen met de Milieudienst Regio Alkmaar (MRA), tel. 072-548 87 57, e-mail info@mra.nu of surf naar www.mra.nu www.heiloo.nl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 10