m contact Verloren en gevonden voorwerpen via gemeente HEILOO Afval- brengplaats gesloten op zaterdag 7 juli GEMEENTE nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Openingstijden Raad en (raads)commissies Burgerzaken Heeft u vragen? Bel meteen!! UITKIJKPOST 27 JUNI 2012 Verloren en gevonden voorwerpen moet u vanaf 1 juli melden bij de gemeente en niet meer bij de politie. In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is. Vanaf 1 juli is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoe ring van de taak 'zorgplicht onbeheerde zaken', ofwel de regi stratie en het beheer van verloren en gevonden voorwerpen. Zowel gevonden en als verloren voorwerpen kunt u bij ons melden via www.verlorenofgevonden.nl of via het aanmeldfor mulier op www.heiloo.nl. Aangifte bij de politie of niet? Diefstal is en blijft een politiezaak. In geval van diefstal van uw eigendommen moet u altijd naar het politiebureau om daar een procesverbaal van vermissing te laten opmaken. Dat geldt ook wanneer u uw paspoort, rijbewijs of identiteits kaart kwijt bent. Landelijke registratie Met registratie op verlorenofgevonden.nl staat uw melding op een landelijke site en kunt u daar ook zien of uw verloren voorwerp gevonden is. Natuurlijk kunt u ook telefonisch uw melding doen of bij de publieksbalie op het gemeentehuis. Onze medewerkers registreren uw verloren of gevonden voorwerp dan voor u. Het gevonden voorwerp kan ook voor u in bewaring worden genomen. Meer informatie Als u iets vindt en zelfs als u iets verliest, dan zijn daar wet telijke rechten en plichten aan verbonden. Meer informatie en rechten en plichten kunt u lezen op www.verlorenofgevonden. nl of op www.heiloo.nl GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl www.heiloo.nl Openingstijden ma t/m vrij 08.00 - 12.30 uur maandagavond 18.00 - 20.00 uur Op andere tijden na afspraak. BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 Openingstijden di t/m vrij 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.45 uur zaterdag 09.00 - 13.00 uur Vergadering gemeenteraad De gemeenteraad vergadert maandag 2 juli in de raadzaal van het gemeente huis. De vergadering begint om 20:00 uur en is voor iedereen toegankelijk. U bent van harte welkom. Inspreekrecht Tijdens de raadsvergadering kunt u inspreken op onderwerpen die op de agenda staan. De leden van de gemeenteraad hebben oor voor uw mening en betrekken deze bij de afwe gingen die zij maken over onderwerpen die de inwoners van Heiloo aangaan. Wilt u gebruik maken van het inspreek recht dan vragen wij u dit voorafgaand aan de raadsvergadering te melden. Agenda 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Inspreekrecht 4 a. Loting voor de volgorde van stemmen over zaken b. Inventarisatie van sprekers over hamerstukken 5. Mondelinge mededelingen 6. Vaststellen notulen van de raads vergadering van 4 juni 2012 7. Ingekomen stukken Behandelde en verzonden stukken Hamerstukken (dit zijn raadsvoorstel len waarover in de raadsvergaderingen geen discussie plaatsvindt) 8. Bekrachtigen van de geheimhou ding omtrent informatie en bespre king over herziening grondexploita ties 9. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord - Jaarstukken 2011 10. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord - Begroting 2013 11. GGD Hollands Noorden - Jaarstukken 2011 12. GGD Hollands Noorden - Programmabegroting 2013 13. Milieudienst Regio Alkmaar - Begroting 2013 en Jaarstukken 2011 14. Bezuinigingen sportvelden 15. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar - Begroting 2013 en Jaarstukken 2011 16. Beleidsplan nieuwe wet schuld hulpverlening 2012-2016 17. Akkoord op hoofdlijnen, samenwer king met Timpaan (Zuiderloo) 18. Initiatiefvoorstel van de PvdA over de openbaarheid van de grondex ploitaties Bespreekstukken (dit zijn raadsvoor stellen waarover in de raadsvergade ring discussie mogelijk is) 19. Uitvoering motie therapeu tisch zwembad Van Westerop Portefeuillehouder J. Ouderkerken is bij dit agendapunt uitgenodigd 20. Kennisnemen van de eerste Bestuursrapportage 2012 en vaststellen van de begrotingswijzi gingen 2012. Het college is bij dit agendapunt uitgenodigd 21Startnotitie lokaal gezondheidsbe leid 2012-2016. Portefeuillehouder H. Veger is bij dit agendapunt uit genodigd 22. Initiatiefvoorstel van Heiloo-2000 over betaalbare koopwoningen Portefeuillehouder D. Schmalschlager is bij dit agenda punt uitgenodigd 23. Sluiting Meer informatie of aanmelden inspreken De stukken liggen voor de inwoners van Heiloo ter inzage vanaf dinsdag 26 juni 2012 tot en met dinsdag 3 juli 2012: tijdens de openingsuren in de openbare bibliotheek; op werkdagen tussen 08.00 uur en 12.30 uur in het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie over de agenda of aanmelden om in te spreken, kunt u contact opnemen met de Griffie van de gemeenteraad, telefoonnummer 072 53 56 792 of via griffie@heiloo.nl. In verband met de open dag van brandweer Heiloo en Rioolwater Zuivering Installatie (RWZI) is de AfValbrengplaats op zaterdag 7 juli gesloten. Burgerlijke stand tot en met 22 juni Geboren Joris S.S. Westerman z.v. M. Westerman en R.M. Stolk Twan C. Buur z.v. C.P. Buur en C.M. Dudink Laurens L.G. Jurrius z.v. O.P.J. Jurrius en I. Dingerdis Mats Bruin z.v. D.C.P. Bruin en V.M. Kroon Jelize A. van de Merwe d.v. A.J. van de Merwe en C.A. van Niekerk Kate Rood d.v. N.J.W. Rood en M. Jonker Huwelijksaangiften /aangiften gereg. partnerschap D. Appelboom en P.J.M. Roelofs R. van Dongen en J.A.M. Bisselink M. Naafs en S. van Ham Huwelijken /gereg. partnerschappen M.H. van der Meulen en N. Heersma Overleden E.B.M. Elbertse wv van Santen J.J. Bruin A. van Baarsen B. Groot I.A.J. Stuifbergen L.D. Verver

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 9