Heiloo contact Politiek in Heiloo: Algemene Beschouwingen op 9 juli HEILOO Verloren en gevonden voorwerpen via de gemeente GEMEENTE Openingstijden Evenemeneten Welzijn Heeft u vragen? Bel meteen!! UITKIJKPOST 4 JULI 2012 nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo De gemeenteraad vergadert op 9 juli over de Kaderbrief 2012-2016. De vergadering is in het gemeentehuis in de raadszaal en begint om 19.00 uur. In de Kaderbrief staan de meest recente gegevens over het geld dat de gemeente Heiloo de komende jaren van het Rijk ontvangt. Het is het begin van het traject van het opstellen van de begroting 2013 voor de gemeente Heiloo. De gemeente Heiloo heeft, net zoals andere gemeenten in Nederland, te maken met flinke bezuinigingen. Op 9 juli geeft de raad de richtlijnen aan waarmee het college van burgemeester en wethouders de begroting 2013 opstelt. Voorafgaand aan het vaststellen van de Kaderbrief spreken de politieke partijen de Algemene Beschouwingen uit. waar mee zij aangeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Heiloo. U bent van harte welkom de Algemene Beschouwingen te volgen in de raadszaal. U kunt de beschouwingen van de politieke partijen vanaf dinsdag 10 juli inzien in de hal van het gemeentehuis en op de website van de gemeente www. heiloo.nl Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die stellen via griffie@heiloo.nl of door te bellen naar de griffie telefoon nummer 072 535 67 92. GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl www.heiloo.nl Openingstijden mat/mvrij 08.00 - 12.30 uur maandagavond 18.00 - 20.00 uur Op andere tijden na afspraak. BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 Openingstijden di t/m vrij 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.45 uur zaterdag 09.00 - 13.00 uur Kennisgeving incidentele festiviteit Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van de feestavond van T.C. Heiloo United. Dit feest vindt plaats op 6 juli van 20.00 tot 7 juli 01.00 uur in het clubhuis van T.C. Heiloo United, De Dors 1, 1852 RG Heiloo. Er zijn verruimde geluidsnor men van toepassing. Tegen een mel ding kunt u geen bezwaar maken. Ontheffing sluitingstijd De burgemeester heeft op basis van artikel 2.29 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heiloo 2010 ontheffing verleend van de sluitingstijd tot 1.00 uur op 7 juli 2012 aan T.C. Heiloo United, De Dors 1, 1852 RG Heiloo.(verzending brief: 26 juni 2012) Ontheffing geluidhinder Burgemeester en wethouders van Heiloo hebben aan Strukton Rail West, op grond van artikel 4.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heiloo 2010, ontheffing verleend ontheffing op het verbod om buiten een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer toestellen of geluidsap paraten in werking te hebben of han delingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt ver oorzaakt. De ontheffing op het verbod geldt voor: werkzaamheden op het baanvak Alkmaar-Uitgeest op: 30 augustus 2012 van 0.00 uur tot 07.00 uur; 31 augustus 2012 van 0.00 uur tot 0.700 uur; 13 september 2012 van 0.00 uur tot 07.00 uur; 14 september 2012 van 0.00 uur tot 07.00 uur; De brief is verzonden op 26 juni 2012. Evenementenvergunning De burgemeester heeft vergunning verleend op basis van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heiloo 2010 voor het organiseren van een open dag voor de Brandweer Heiloo op zaterdag 7 juli 2012 van 11.00 uur tot 16.00 uur aan het Roosendaal 2a te Heiloo (verzending brief: 22 juni 2012) Bezwaar Tegen dit laatste besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken door een brief te sturen aan de bur gemeester of het college van burge meester en wethouders. Vermeld in de brief uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van het bezwaar. Vergeet uw handtekening niet te zetten. Een bezwaarschrift schorst de uit voering van het besluit niet. Als u dat wel wil om spoedeisende redenen, moet u hiervoor ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Als u hiervan gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66. Eerder op vakantie? Dat is ongeoorloofd verzuim volgens de Leerplichtwet Ouders mogen hun kinderen niet thuishouden buiten de officiële school vakanties. Wanneer de schooldirecteur en/of de ouders zich niet houden aan de leerplichtwet is dit strafbaar. Als ouders zonder toestemming toch met hun kind(eren) op vakantie gaan, is de schooldirecteur verplicht om dit door te geven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Heiloo. De melding kan leiden tot een proces-verbaal. Uitzondering Er is één uitzondering aangegeven in de leerplichtwet. Als het door de spe cifieke aard van beroep van (één van) de ouders niet mogelijk is om in één van de schoolvakanties een gezins vakantie van twee weken te hebben, dan kan één keer per schooljaar extra vakantieverlof - tot maximaal tien dagen - worden aangevraagd bij de directeur van de school. Bij de aan vraag moet een werkgeversverklaring gevoegd zijn, waaruit de specifieke aard van het beroep blijkt. Verder gel den de voorwaarden dat vakantieverlof voor meer dan tien dagen niet wordt toegestaan, dat de extra verlofdagen niet mogen vallen in de eerste twee weken van het schooljaar en dat in verband met een eventuele bezwaar procedure de aanvraag tenminste acht weken van tevoren bij de directeur moet worden ingediend. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Krol, leer plichtambtenaar in Heiloo, telefoon nummer 072 535 66 83. Verloren en gevonden voorwerpen kunt u vanaf 1 juli melden bij de gemeente en niet meer bij de politie. Meer informatie Voor het melden van verloren en gevonden voorwerpen en voor meer informatie kunt u kijken op www.heiloo.nl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 11