Heiloocontact 8 Water en vuur in Heiloo Collectanten gezocht Meer informatie? Bel! Afvalbrengplaats gesloten op zaterdag 7 juli 12 nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Bouwen en wonen Raad en (raads)commissies Verkeer 4 JULI 2012 UITKIJKPOST Het gemeentehuis is bereikbaar op 072 535 66 66, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Beheer Openbare Ruimte is bereikbaar op 072 535 68 68, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur Geïnteresseerd in vuur of water, of in allebei? Op zaterdag 7 juli zetten zowel de brand weer als de rioolwaterzuivering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de deuren open voor een gezamenlijke open dag. Kijk op www.brandweerheiloo.nl en op www.hhnk.nl voor het volledige programma. Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat de hieronder vermelde aanvraag om een omgevingsvergun ning is ontvangen: Westerweg 302, zaaknr. 12 07160 vergroten van de woning (dakopbouw achter) ontvangstdatum: 26 juni 2012 Burgemeester en wethouders hebben de hieronder vermelde omgevingvergunningen verleend: Brasemcroftlaan 19, zaaknr. 12 06952 vergroten van de woning (erker voor gevel) verzending: 28 juni 2012 E.J. Potgieterweg 26, zaaknr. 12 06076 bouwen van een kap op bestaande schuur verzending: 21 juni 2012 Molenweg 12, zaaknr. 12 06897 verwijderen dakkapel en plaatsen nieuwe grotere dakkapel op het voor- dakvlak van de woning verzending: 28 juni 2012 De genoemde bouw- en sloopplannen zijn niet altijd direct beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66. Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen de genoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemees ter en wethouders van Heiloo, afdeling Bestuursondersteuning, Postbus 1, 1850 AA Heiloo, binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. De datum van verzending vindt u onder de omschrijving van het plan. Een bezwaar- of beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlo pige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de recht bank te Alkmaar, Postbus 2511800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstge noemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. Voorontwerpbestemmingsplan Koningsveld Vanaf donderdag 5 juli 2012 ligt het voorontwerpbestemmingsplan Koningsveld gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis en in de bibliotheek Heiloo. In deze periode kunnen naar aanleiding van het voor ontwerpbestemmingsplan inspraak reacties worden ingediend bij burge meester en wethouders. Inhoud van het voorontwerpbestem mingsplan Het plangebied omvat het bungalowter rein aan de zuidzijde van de gemeente en wordt omringd door recreatieter reinen en woonbebouwing aan de noordzijde, sportcomplex Vennewater aan de westzijde en een tuincentrum aan de zuidzijde. Met het voorontwerpbestemmingsplan wordt beoogd de thans nog bestaande recreatieve bestemming van de 63 bungalows te wijzigen in een reguliere woonbestemming. Inspraak Vanaf donderdag 5 juli 2012 ligt het voorontwerpbestemmingsplan Koningsveld gedurende zes weken ter inzage bij: de informatiebalie in het gemeentehuis; de bibliotheek Heiloo, Westerweg 250, geopend dinsdag, donderdag en vrij dag van 10.00 tot 20.30 uur, woensdag van 14.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur. Tot en met woensdag 15 augustus 2012 kunnen inspraakreacties worden ingediend bij het college van burge meester en wethouders, Postbus 1 1850 AA Heiloo. Inzien op internet U kunt het voorontwerpbestemmings plan Koningsveld ook raadplegen op de gemeentelijke website www.heiloo. nl bij 'buurt', 'ruimtelijke ordening' en dan onder 'bestemmingsplannen'. Ook is het voorontwerp in te zien op de landelijke website (www.ruimtelijke- plannen.nl/NL.IMRO.0399.bpKonings- veld-0201). Meer informatie Voor meer informatie over de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan of de procedure kunt u contact opnemen met de gemeente Heiloo, afdeling VROM, telefoonnummer 072 - 535 67 33. Welstandscommissie De volgende vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op maandag 9 juli. De vergade ring is in het gemeentehuis, ingang Raadhuisplein 1. Plannen, die daar voor in aanmerking komen, worden voorafgaand aan de vergadering in mandaat behandeld. Wie bij een ver gadering van de commissie aanwezig wil zijn, kan een afspraak maken met de heer J. Hopman, telefoonnummer 072 535 67 39. Definitieve agenda De lijst met de te behandelen plan nen staat vanaf vrijdagmiddag 6 juli op de website www.heiloo. nl onder het thema Bestuur en organisatie bij Adviescommissies/ Welstandscommissie. De agenda ligt ook vanaf maandag 9 juli tussen 8.00 en 12.30 uur in het gemeentehuis ter inzage bij de receptie. Tijdelijk stopverbod Nijenburgerweg Burgemeester en wethouders heb ben besloten tot: Het instellen van een stopverbod van maandag tot en met vrijdag tus sen 7:00 uur en 19:00 uur op de Nijenburgerweg. Dit wordt kenbaar gemaakt doormiddel van het plaatsen van het bord E2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 aan beiden kanten van de weg. Deze maatregel is geldig vanaf 1 juli 2012 tot 1 januari 2013. Ter inzage Dit besluit gedurende zes weken na publicatie ter inzage bij de publieksba lie Bouwen en Wonen in het gemeen tehuis. Bezwaar Indien u belanghebbende bent en het niet eens bent met dit besluit kunt u, binnen zes weken na de dag van deze publicatie, een gemotiveerd bezwaar schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11850 AA Heiloo. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: a. naam en adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift heeft geen schor sende werking. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstge noemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van Informatiebalie, telefoonnummer 072 535 66 66. In verband met de open dag van brandweer Heiloo en Rioolwater Zuivering Installatie (RWZI) is de Afvalbrengplaats op zaterdag 7 juli gesloten. www.heiloo.nl De Dierenbescherming komt op voor vergeten dieren. Ook in uw regio. Help mee en meld u aan als collectant voor de jaarlijkse collecteweek rond 4 oktober. 1 I w Wolletje heeft nog nooit een aai gekregen. Wel een injectie met chemicaliën. Lucy krijgt geen nieuwe mand. Ga naar www.dierenbescherming.nl/ collecte of bel (088) 8113 000.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 12