m HEILOO HEILOO-2000 HEILOO HEILOO-2000 heeft, dankzij het vertrouwen dat de inwoners onze partij bij de laatste verkiezingen verleende, een sterke en invloedrijke positie in de gemeenteraad en kan daardoor optimaal opkomen voor uw belangen. Belangrijke speerpunten zijn een groen, leefbaar en zelfstandig Heiloo, met goede voorzieningen voor jong en oud! 2000 2000 Van de fractievoorzitterHEILOO-2000 terugkijkend vooruit..! Waar hebben wij ons onder andere voor ingezet? Heiloo blijvend groen Start autoluw Stationsplein: september aanstaande Nota Dierenwelzijn wordtin 2012 vastgesteld. Dat de Zandzoom wordt heroverwogen. Zelfstandigheid van de bibliotheek. Geen betaald parkeren in Heiloo Inventarisatie opheffen van Wet voorkeursrecht Gemeente (Wvg) Kwaliteit voorzieningen ouderen handhaven en betaalbaar houden Veiligheid optimaal in alle wijken Bouwen voorde inwoners van Heiloo. OZB niet of nauwelijks verhoogd. Afslag Ag, mits betaalbaar Behoud van het Trefpunt Betaalbare huurwoningen voor jong en oud Gelijke kansen voor Heilooër ondernemers bij opdrachten van de gemeente. Welstandvrij (ver)bouwen Voortbestaan van het Baafje Het is alweer twee jaar geleden dat een moeizame coa litievorming werd beëindigd. De bemiddeling van de ingeschakelde Tine van der Stroom leidde tot een echec. Door haar vakantieplanning kwam ze in tijdnood en was daardoor niet in staat het door haar gewenste "kleine meerderheidscollege" te vormen. De realiteitszin zege vierde en de nieuw gekozen raad heeft gezamenlijk de zware economische tegenwind met een fors bezuini gingspakket opgepakt. De mime coalitie van PvdA, CDA, D'66/GroenLinks en HEILOO-2000 heeft de afgelopen twee jaar een goede aanzet tot noodzakelijke bezuinigingen gegeven. Het is niet verwon derlijk dat we genoopt zijn de grondpolitiek sterk bij te stellen. Winst maken met een actieve grondpolitiek is jammer genoeg verleden tijd. Ambities moeten worden bijgesteld omdat we simpelweg het geld daarvoor niet meer hebben. De in het ver leden opgebouwde financiële reserves hebben we hard nodig om tegenvallers of vertragingen in het bezuinigingstempo op te vangen. Daarnaast moeten we rekening houden met de Haagse rechtse dwang om taken van de primaire overheid over te hevelen naar gemeenten, zonder daarbij toereikende middelen ter beschikking te stellen. Zijn deze twee jaar mij, als fractievoorzitter, daarom tegenge vallen? Zeker niet. Het heeft mij gesterkt dat elke weldenken de Heilooënaar (er zijn natuurlijk uitzonderingen, ook in de raad) weet dat we in een neergaande economie onze ambities moeten bijstellen. Dat is geen eenvoudige taak, zeker niet voor het gemeentelijk ambtenarenapparaat en het college, die graag mooie dingen willen realiseren. Helaas de bomen reiken niet meer tot in de zevende hemel; door verhoging van effectiviteit en efficiency hopen wij deze raadsperiode met een sluitende begroting te kimnen afsluiten. Dat betekent nog twee jaar een grote uitdaging. Zeker als we onze pareltjes zoals Het Baafje, het Beestenboetje, 't Trefpunt, maar ook een goed bespeelbaar veld van de Double Stare, willen behouden en waar nodig in kwaliteit verbeteren. Dat kan HEILOO-2000 niet alleen. Het vrijwilligerslegioen in Heiloo is al van grote klasse, maar, en daar zijn ook zeer vele positieve signalen voor, het kan nog beter. De sportraad, vrienden van het Baafje, maar ook de positieve inbreng van ouderenbonden en andere particuliere initiatieven geven ons veel inspiratie om ons te blijven inzetten voor een mooi en zelfstandig Heiloo en omdat we een forensendorp zijn met een hoog voorzieningenniveau. Natuurlijk is er een groot verschil in slagvaardigheid tus sen het bedrijfsleven en de overheid. Ook vind je binnen de gemeente (nog) niet de ware duurzame en maatschappelijk verantwoorde ondernemersgeest. Een moderne gemeente is een innoverende "non profit" onderneming volledig gericht op de inwoners. De inwoners dienen bepalend te zijn. Het is juist dat omvor mingsproces dat mij zeer motiveert. Natuurlijk kost het wel tijd en soms is het wel frustrerend dat een sprong vooruit gevolg wordt door twee stappen achteruit. Zolang de sprong maar groter is dan de twee stappen achteruit dan geeft mij dat voldoende inspiratie om met deze boeiende job door te gaan. Hierbij weet ik mij gemggesteund door onze fractieleden en bestuur. HEILOO-2000 zal zich bijvoorbeeld in discussie en besluitvorming van de Regionale Samenwerkig blijvend hard maken dat de Heilooër gemeenschap er beter van wordt en dat ons doip niet opgeslokt of afhankelijk wordt van poli tieke machofiguren, of charlatans die gaan voor eigen succes. HEILOO-2000 is een lokale partij die maar één doel heeft, namelijk door te luisteren naar de Heilooënaar en vervolgens zeker te stellen dat de sfeer en uitstraling van ons doip niet wordt aangetast. Dat kunnen wij zeker niet alleen! Dat willen wij graag doen met u en nodigen u dan ook vriendelijk, doch dringend uit uw ideeën en gedachten aan ons door te geven. Dick Bergmans Heiloo is een écht groene gemeente en ontving in 1995 de Grand Prix d'Excellence de l'Entente Florale als Europa's groenste gemeente. Het dorp heeft een grote variatie aan bomen en struiken, uitgestrekte grasper ken en prachtige lanen en straten. Iets om trots op te zijn! Zie de mooie foto's in onze slideshow op de web site www.heiloo-2000.nl. Jonge, door de gemeente aangeplante bomen worden echter groot en dan ontstaan soms discussies onder de bewoners. Bij de één neemt de boom het zonlicht weg, teiwijl de ander blij is met de schaduw. De gemeente mag dan bepalen wat er gaat gebeuren. Een moeilijke beslissing, die niet altijd iedereen tevreden kan stellen. Eén van de basisprincipes van de gemeente is dat er voor elke gerooide boom, ergens in de gemeente, een nieuwe terug wordt geplant. Er is dus geen ver arming van het groen. Natuurlijk duurt het wel even voordat die nieuwe boom weer een lommerijk bladerdak vormt. HEILOO-2000 is vanaf haar oorsprong de promotor van een groen Heiloo. Haar oprichter, voormalig raadslid en wethou der Tom ten Hoope, presteerde het om zich boven in een boom te verankeren om het omhakken te voorkomen. Een 'harde' actie van HEILOO-2000 voor het behoud van groen. Helaas wordt de gemeente Heiloo door de moeilijke financië le omstandigheden van dit moment, gedwongen te bezuinigen op groenonderhoud. HEILOO-2000 ziet dit liever andere, maar is reëel genoeg om te erkennen dat dit nu niet andere kan en vraagt daarvoor begrip van haar kiezers. Maar Heiloo blijft groen! Met HEILOO-2000 aan het roer kimt u daaivan verzekerd zijn. Een lang gekoesterde wens van HEILOO-2000 is altijd geweest om bij bouwen en verbouwen minder last te hebben van regelgeving en bemoeienissen van de gemeentelijke overheid. In het coalititieprogramma 2010 - 2014 is herijking van de Welstandsnota opgenomen en begin 2012 is hiertoe een eerste aanzet gegeven. Voor een drietal wijken in onze gemeente, te weten delen van plan Oost, plan Zuid en het Oosterbos gaat een proef van start met minder regelgeving voor bouwen en verbouwen. Via inloopavonden zullen betrokken wijkbewo ners daarover geïnformeerd worden. Eigen inbreng is daarbij van groot belang en onontbeerlijk. Voorlopig gaat het nog om een proef, maar bij positieve ervaringen zullen meer delen van de gemeente kunnen meedoen aan dit experiment.. Er is veel gesproken, vergaderd en geschreven over het voortbestaan van het Baafje. In de bezuinigingsgolf dreigde het zwembad kopje onder te gaan. Voor HEILOO-2000 is het onbespreekbaar dat het Baafje verdwijnt. Ook de openstelling van ten min ste vier maanden per seizoen is op verzoek van HEILOO-2000 bewerkstelligd. Gelukkig zijn er in Heiloo veel creatievelingen. Vrijwilligere, die met bijna ongeëvenaarde energie succesvol de Stichting van het Baafje hebben opgericht. Een geweldige stimulans voor het behoud was ook de handtekeningenactie. Bijna 8000 inwoners pleitten ervoor het zwembad niet op te heffen. De watertemperatuur is door technische ingrepen op orde gebracht, dit naar aanleiding van een motie ingediend door HEILOO-2000. Natuurlijk is dit pas een eerste stap naar een duurzaam behoud van het Baafje. Wij roepen de inwoners van Heiloo dringend op om het zwembad zoveel mogeljk te bezoeken en, indien mogelijk, uw werkbare steim te geven aan de Stichting Vrienden van het Baafje. Zij zullen uw hulp zeer waarderen. WIE DOET WAT Dick Bergmans Tijmen Valkering Aris de Wit Jan Valkering Corrie Konijn Rob Levie Fractievoorzitter en Raadslid Tel. 53.37.409 Raadslid, Commissie Openbare Ruimte Tel. 53.37.992 Raadslid Tel. 50.52.948 Raadslid, Commissie Bestuurlijke Zaken Tel. 56.40.300 Commissielid Maatschappelijke Zaken Tel. 53.37.627 Fractiesecretaris Tel. 53.30.553 dick@hbergmans.demon.nl tweehuis@wxs.nl ArisAns@xs4all.nl becofa@xs4all.nl conty@kpnmail.nl info@goodlock.nl Voor meer informatie, uw mening en reacties kunt u terecht op onze geheel vernieuwde website www.heiloo-2000.nl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 17