Boekhandel Deutekom stopt ermee Jeugdboekenschrijvers bezoeken PCC Heiloo Akkoord met Timpaan getekend H E I L O O 3 VERSLAG Zwembad Westerweg 112 Illegaal gebouwd Etiket 'gehandicapt' UITKIJKPOST 4 JULI 2012 Vervolg van voorpagina Ze heeft in het bestuur van Libris gezeten en maakte jaren deel uit van de inkoopeommissie. Door haar gedreven beschrijvingen kon ze haar vakgenoten en uitgevers vaak overtuigen een boek in de selectie op te nemen. Ze kon een levendig pleidooi houden voor de schoonheid eivan. Ook in Heiloo zijn de culturele activiteiten van Ton Deutekom niet onopgemerkt gebleven. Zoals haar inzet voor het Literair Jazzcafé. Of de druk bezochte boekpresentaties in de Witte Kerk, waar bekende schrij vers als Adriaan van Dis, Herman Koch, Arthur Japin en vele anderen maar al te graag aan meewerkten. Kortom: een tijdperk wordt afgeslo ten. Op zaterdag 28 juli is iedereen welkom bij Boekhandel Deutekom om afscheid te nemen van Ton en datgene waar zij en haar team al die jaren voor hebben gestaan. Vanaf 15.00 uur wordt het glas geheven om te vieren en vooral te delen! Ton Deutekom in haar privé bibliotheek, omringd met haar lieve lingsboeken. Foto: Carolien Breed HEILOO - Ademloos luisterden brugklasleerlingen van PCC Heiloo naar de verhalen achter boeken die ze recent hadden gelezen. Ema Sassen, schrijfster van onder meer 'Dit is geen dagboek' was niet de enige schrijver die werkelijk werd uitgehoord door de geïnteres seerde leerlingen. Maar liefst vier Nederlandse en Belgische jeugdboekenschrijvers bezochten donderdag 28 jimi. PCC Heiloo. Ter voorbereiding lazen de leerlingen boeken als 'Cool' van Caja Cazemier, 'Dun' van Do van Ranst, 'Piercings en parels' van Maren Stoffels en het eerder genoemde 'Dit is geen dagboek' van Erna Sassen. Laatstgenoemde vond een geboeid luisterend gehoor voor haar toelichting op het boek, getui ge de vele vragen zoals 'Heeft u zo'n triest boek geschreven, omdat u zelf van die erge dingen heeft meege maakt?'. Het antwoord dat de schrijfster gaf, leidde vaak weer tot volgende vragen, zoals 'Schrijft u in uw dag boek alleen de moeilijke dingen op, of ook de leuke?'. Verder waren de leerlingen bijzonder geïnteresseerd in het schrijfproces en stelden vra gen over de chronologie en de vorm die was gekozen voor dit boek. Het geanimeerde bezoek van de schrij vers aan de school vond plaats in het kader van de afsluiting van de Kunstzesdaagse in Heiloo. Schrijfster Erna Sassen vond een geboeid luisterend gehoor bij de PCC leerlingen. Aangeleverde foto Handtekeningen werden gezet door de algemeen directeur van Timpaan, Jaap Zwart, en wet houder Désirée Schmalschlager, en boven in de raadzaal werd daar een gebakje op genomen. Het oorspronkelijke plan van ongeveer 600 woningen in Zuiderloo is, gezien de econo mische situatie, verlaten en er ligt nu een plan voor de bouw van 275 woningen. Timpaan neemt tot en met 2021 de ont- wikkelrisieo's voor haar reke ning, zo staat in het persbericht, en daarin staat ook dat 'door solide afspraken de gemeente Heiloo de zekerheid heeft over inkomsten uit Zuiderloo'. Op 14 november 2011 nam de gemeenteraad unaniem een motie aan van de WD, warm aanbevolen door Ellen Las van Bennekom en mede ondertekend door Heiloo-2000, waarin werd gevraagd om een bestaand kleinschalig zwem bad op het perceel Westeiweg 112 als 'therapeutisch zwem bad' planologisch te legaliseren. Hierover werden vervolgens in de raadscommissie Openbare ruimte twee 'marathonzittingen' gehouden en op maandagavond 2 juli volgde in de gemeen teraadsvergadering de fmale besluitvorming. In een opnieuw zeer uitgebreide discussie over dit onderwerp bleek dat de steim van de politiek voor dit zwembad danig was geslon ken. Alleen de oorspronkelijke ondertekenaars van de motie, WD en Heiloo-2000, stonden er nog achter. Bij de andere partij en bleek de eigenaar-onderne mer van Westeiweg 112, Albert van Westerop, zijn krediet ver speeld te hebben. Van Westerop doelde aanvan kelijk wel op een zogenaamd therapeutisch zwembad. Hij wilde zijn vanaf 2002 bestaande privé zwembad gaan exploiteren voor therapeutisch zwemmen voor kinderen en ouderen met een geestelijke of lichamelijke beperking, een gedragsstoornis of bijvoorbeeld obesitas. Het college wilde daar niet aan mee werken omdat het niet paste in het bestemmingsplan en bleef een tijdlang bij dit standpunt, ook na het aannemen van de motie van 14 november. Maar door de discussies in de raads commissie Openbare ruimte achtte het college het tenslotte toch verstandiger om aan de oproep tot een procedure voor een bestemmingsplanwijziging te voldoen. En daarom lag er nu, 2 juli, een voorstel van het college aan de raad om zo'n procedure te gaan voeren, met als randvoorwaarden, overge nomen uit de motie: dat het een kleinschalige onderneming zou moeten blij ven, het bestaande bassin en het bestaande gebouw moesten worden gehandhaafd het moest gaan om zwem men op therapeutische basis, 'hetgeen een medische indicatie inhoudt'; en voldoende parkeergelegen heid op eigen terrein diende gewaarborgd te worden. Het college merkte hierbij wel als een soort waarschuwing op dat maximale groepsgrootte en beperkte openingstijden zich waarschijnlijk niet in bestern- mingsplanregels vast lieten leg gen. Aan een kardinale voor waarde voor het welslagen van een procedure als deze is ech ter nooit voldaan, en dat is een redelijke verhouding van de aan vrager met de buren. Westeiweg 112 ligt in een woonwijk, en dat in de kas op dat perceel in 2002 een privé zwembad werd aan gelegd, stoorde de buren al ern stig. Het zwembad werd illegaal gebouwd en buren klaagden dat hierdoor bij hen kelders onder liepen en tuinen verdroogden. Namens tien omwonende gezinnen sprak deze maandag avond, 2 juli, buurvrouw Vera Burgering de gemeenteraad toe. Zij opperde vele bezwaren voor al tegen de nieuwste plannen van Van Westerop, die er vol gens haar op neerkwamen dat in plaats van de oorspronkelijk bedoelde 20 parkeerplaatsen op eigen terrein nu het drie- of viervoudige werd verlangd en dat ook al lang geen sprake meer was van therapeutisch zwemmen, maar dat nu ieder een er mocht komen zwemmen en dat met name ook 'gewone' kinderen zouden worden opge leid voor het diplomazwemmen A en B. Deze switch van gehandi- captenzwemmen naar gewoon zwemmen bleek in de discus sie in de gemeenteraad ook het heikele pimt waarom diverse fracties het vertrouwen in Van Westerop waren kwijtgeraakt. Gré Ris (gelijknamige een- vrouwsfractie) toonde zich geïr riteerd omdat volgens haar het etiket 'gehandicapt' gebruikt of zeg maar misbruikt was. Willem Gomes (NCPN) somde een reeks bevindingen op over Van Westerop die er volgens hem op neerkwamen dat het 'een grote zwakte van Van Westerop was om de waarheid te vertellen'. 'Hij vervreemdt de buurt en de buren van zich', zei Gomes ook. Behalve WD en Heiloo-2000 waren alle politieke partijen van mening dat beperkende voorwaarden voor het plan van Van Westerop niet te handha ven waren, daar konden nu eenmaal niet telkens gemeen teambtenaren op af worden gestuurd. En zo bleef uiteinde lijk de initiatiefneemster bij de motie van 14 november, Ellen Las van Bennekom van de WD, met lege handen staan. Zij steunde Van Westerop ook nu nog, ook nu het al niet meer ging om therapeutisch zwem men, met het argument dat het ging 'om een heel andere wijze van lesgeven dan bij zwembad Loos' en dat er in Heiloo keuze moest zijn. Las van Bennekom kwam deze avond zelfs met een nieuwe motie, eveneens weer ingediend samen met Heiloo-2000, waarin werd gevraagd om het nieuwe zwem bad mogelijk te maken op basis van het bestaande bestem mingsplan. Deze nieuwe motie werd verworpen met 8 stem men voor (van de twee zojuist genoemde partijen) en 9 tegen (van alle andere partijen). Het voorstel van het college om een procedure te starten om het bestemmingsplan te wijzigen werd door alle partijen, dus met algemene stemmen ver worpen. (Er waren deze avond 17 raadsleden aanwezig. Elly Meriwani (D66/GroenLinks) en Hessel Hiemstra (CDA) waren afwezig.) Tenslotte vermeld ik nog: dat raadslid Tij men Valkering van Heiloo-2000 veel steim kreeg voor een door hem ingediend initiatiefvoorstel om te komen tot een 'business plan' waarmee verzekerd zou kun nen worden dat koopwoningen in de sociale sfeer niet alleen gebouwd worden, maar ook voor de doelgroep behouden kimnen blijven, ook na verloop van jaren met eventuele prijs stijgingen. In de discussie bleek dat hiervoor het middel van de erfpacht wordt ingezet. Eerder was er al een presentatie over geweest in de raadscommis sie Openbare ruimte, waarbij het systeem van de 'Betaalbare Koopwoningen Zaanstad' werd uiteengezet. In de raadsverga dering was de WD als enige tegen het voorstel. Het mocht niet baten dat Ko Hemminga van de PvdA de WD eraan her innerde dat het een liberaal was geweest, namelijk Treub, die het erfpachtstelsel ongeveer een eeuw geleden in Amsterdam invoerde. te Tijdens de raadsvergadering van maandag 2 juli vond beneden in de collegekamer de ondertekening plaats van een document waar alles bijeen genomen ruim twee jaar aan was gewerkt, namelijk de samenwerkingsover eenkomst met projectontwikkelaar Timpaan uit Hoofddorp voor de bouw van woningen in Zuiderloo (het gebied tussen Zevenhuizerlaan, Kennemerstraatweg, Vennewatersweg en Hoogeweg).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 3