Advocatenkantoor Pieter Dorhout Jaarverslag Vrijwillige Palliatieve Terminale Thuiszorg Radboud maakt donatie bekend aan Stichting Dolfïnn Restauratie glas-in-loodraam raadzaal H E I L O O BEDRIJF BELICHT 5 UITKIJKPOST 4 JULI 2012 In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het ver spreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor Bedrijf Belicht zijn 195 euro ex BTW. Voor aanmelding: Hoefsmid 5,1851PZ Postbus 68,1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. Tekst en foto: Carolien Breed Pieter Dorhout, Mosselaan 67, 1934 RA Egmond aan den Hoef, tel. en fax 072-8700057, www.pieterdorhout.nl,info@pieterdorhout.nl. EGMOND AAN DEN HOEF - Familierechtadvocaat Pieter Dorhout weet hoe hoog de gemoederen kunnen oplopen bij familierechtproble men, zoals een echtscheiding, omgang of alimentatie. Het uitonderhan- delen en regelen van belangrijke zaken in zo'n moeilijke en emotionele tijd om uiteindelijk tot een zo optimaal mogelijke oplossing te komen, is voor een leek een ondoenlijke opgave. Verstandiger is het om bij familie zaken de hulp in te roepen van een expert in familierecht. De gedreven familierechtadvocaat Pieter Dorhout heeft een goede en betrouwbare naam in heel Nederland. Naast vragen over alles wat met echtscheidin gen te maken heeft, kunt u bij hem ook terecht met al uw vragen over gezag, ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van uw kind, of als een familiekwestie de landsgrenzen overschrijdt en het internationale recht erbij komt kijken. Sinds januari 2012 runt Pieter een eigen advocatenkantoor in Egmond aan den Hoef. Na dertien jaar bij rechtbanken en gerechtshoven te hebben gewerkt en drie jaar voor een groot kantoor besloot hij dat hij mensen op deze manier beter kan helpen. Hij kan zo uitgebreid de tijd nemen voor zijn cliënten en hen gedegen begeleiden bij een rechts zaak. „Je zou kunnen zeggen dat ik de jaren voordat ik als advocaat aan de slag ging een uitgebreid kijkje in de keuken van de rechtspraak heb mogen nemen. Hierdoor weet ik waar rechters op letten en wat zij belangrijk vinden. Kennis en ervaring waar ik als advocaat de vruchten van pluk." Daarnaast heeft hij tien jaar in het bestuur van de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht gezeten en schrijft hij veel artikelen voor de vakbladen. Mede door zijn jarenlange ervaring bij de rechterlijke macht weet Pieter dat problemen het beste in overleg kunnen worden opgelost. ,,De rechter kan weliswaar een knoop doorhakken, maar het resultaat daar van is meestal niet optimaal." Pieter behartigt het belang van zijn cliënt door zo goed mogelijk door bij voorkeur samen met de wederpartij naar een oplossing te zoeken die binnen de mogelijkheden van de wet ligt en voor alle partijen aanvaardbaar is. Als dit niet mogelijk blijkt, weet de cliënt zich gesteund door een ervaren procesadvocaat, die zich volledig inzet voor uw belang in de rechtszaal. Pieter legt uit dat scheiden met de professionele hulp en expertise van een advocaat-bemiddelaar vaak goedkoper en sneller is dan via een mediator. „Bij velen bestaat het misverstand dat een advocaat duur is. Het tegendeel is waar. Dankzij het recht op toevoeging voor mensen met een laag inkomen is het bij advocatenkantoor Pieter Dorhout al mogelijk een echtscheiding te laten regelen vanaf een totaalbedrag van 200,-." Het eerste gesprek op het kantoor van Pieter Dorhout is gratis. Kortom: neem voor al uw familierechtelijke vragen contact op met advocaten kantoor Pieter Dorhout. HEILOO - Onlangs verscheen het jaarverslag 2011 van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Thuiszorg Heiloo, Akersloot, Limmen. Een boeiend en informatief ver slag met wat palliatieve terminale zorg inhoudt, met ervaringsverha len van vrijwilligere, met informatie over hoeveel mensen van het aan bod van de stichting gebruik hebben gemaakt, enzovoorts. 2011 was een bijzonder jaar. Het was immers 25 jaar geleden dat de stichting werd opgericht. Palliatieve terminale zorg is zorg voor hen voor wie genezende behandeling niet meer mogelijk is (palliatief) en die zich bevinden in de laatste drie maanden van him leven (terminaal). In Heiloo, Akersloot en Limmen werd in 2011 aan 16 vrou wen en zeven mannen deze speci fieke vorm van zorg geboden, met als insteek dat de laatste levensfase op een zo waardig en goed moge lijke manier doorgebracht wordt. Het geven van tijd aan, aandacht voor en ondersteuning van de man- telzorgers behoort eveneens tot de taken van de (geschoolde) vrijwil ligere. Aan de inzet van de vrijwil ligere zijn geen kosten verbonden, omdat het ministerie van VWS deze vorm van vrijwilligerswerk subsidi eert evenals de gemeenten Heiloo en Castricum. Het jaarverslag is te verkrijgen bij de secretaris van de stichting, Marijke Arler, tel. 072-5338002. Ook kimt u het ver slag lezen op of downloaden van www.terminalezorgheiloo.nl. HEILOO - Vrijdagmiddag 29 juni hebben de kinderen van de St. Radboud basisschool een waan zinnige donatie aan Stichting Dolfinn gedaan. De afgelopen maanden hebben de kinderen van de Radboudschool meegedaan aan een kaartenactie. De kinderen hebben allemaal een kaart ontworpen. Het ontwerp werd op een wenskaart gedrukt, met de naam en de groep van het kind erop. Vervolgens werden deze kaar ten door de kinderen verkocht aan familie, vrienden en buren. Afgelopen vrijdagmiddag waren alle kinderen van de Radboudschool verzameld op het schoolplein en vond de overhandiging plaats. Juf Corrie had de eer om een cheque ter waarde van 2452,- uit te reiken aan John Hoetjes van Stichting Dolfinn. John heeft, in de aanloop naar de kaartenactie, de school bezocht om voorlichting aan de kinderen en leer krachten te geven, over de Stichting Dolfinn. De Stichting Dolfmn is in het leven geroepen om kinderen met een beperking, uit Heiloo en omgeving, financieel bij te staan om dolfijntherapie te kunnen volgen. De stichting organiseert vele acti viteiten, waar onder het inmiddels traditionele Dolfinn Rocks bene fietfestival. „Wat een fantastisch bedrag, dit hadden we nooit durven dromen!", vertelde John aan de trot se kinderen van de Radboud. „Met dit geld kunnen we weer een heel aantal kinderen met een beperking en him gezinnen helpen." Vrijdag deden de kinderen van de St. Radboud een waanzinnige donatie aan Stichting Dolfinn. Foto: Ricardo Marcker HEILOO - Aan de Kennemerstraatwegzijde van de raadzaal bevindt zich op de ver dieping een glas-in-loodraam in een driezijdige erker. Het glas-in-loodraam is een geschenk van de bevolking aan bur gemeester Nicolaas van Foreest, die dit bij zijn afscheid na 36 jaar burgemeesterschap (1905-1941) ont ving. Het nu 71-jarige raam, wordt op dit moment gerestaureerd. In het raam zijn de belangrijkste historische bouwwerken van Heiloo afgebeeld: Nijenburg, het Witte kerkje, de Willibrordusput, aan de bovenzijde voorzien van de wapens van de familie van Foreest, van Heiloo en van de provincie Noord- Holland. Het raam heeft voor Heiloo een belangrijke cultuurhistorische waarde. In de eerste plaats omdat het door de bevolking is geschon ken. Maar verder is er vanwege de toegepaste glas-in-loodtechniek sprake van een ambachtelijke waar de, vanwege de stijlkenmerken een kunsthistorische waarde en omdat het een imiek exemplaar is, een zeldzaamheidswaarde. Restauratie was nodig omdat het loodnet waarin de glasstukken zitten, is uitgedroogd en op diverse plekken is gebroken, waardoor het onderlinge verband op sommige plekken weg is en het gehele raam nu uitzakt en 'uitbuikt'. Ook zijn stukjes glas aan de randen gebroken, vanwege spanning in het raam, die optreedt als het raam te warm wordt. Het raam wordt van een nieuw loodnet voorzien, gebro ken stukjes glas worden vervangen en er wordt een isolatieruit aan de straatzijde bevestigd, zodat het raam niet meer zo warm kan worden. De gemeente wordt in de financiering van het project financieel gesteund door enkele betrokken instanties. Nadere informatie bij: mevrouw van Breugel, bereikbaar op maandagen en dinsdagen, tel. 072-5356666. Het glas-in-lood raam van de raadszaal wordt op dit moment gerestaureerd. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 5